Промени

Направо към: навигация, търсене

Плоската земя и Корана

233 bytes added, 16:34, 5 януари 2017
Твърдения на апологетите
==== Твърдения на апологетите====
{{quote || „Всъщност, за да се отговори на твоя въпрос защо Всемогъщият Аллах е използвал думата “dahaha” “дехаха” в стих 79:30, това е така, защото тази дума е най-точната от всички. Тя описва кълбовидността и плоскостта на земятанаведнъжземята наведнъж.”
<ref>[http://web.archive.org/web/20071227021224/http://www.answering-christianity.com/earth_in_islam.htm Answering Christianity on dahaha]</ref>}}
Някои също така твърдят, че коренът на думата „dahaha” „дехаха” е „duhiya”„духийа”, което означава „щраусово яйце”.
{{quote ||„4. Земята има гео-сферична форма.
Коранът споменава истинската форма на земята в следния стих:
„И направихме земята яйцевидна” (Коран 79:30)
Арабската дума „Dahaha” „ДЕхаха” означава „яйцевиден”. Тя също така означава „простор”. „Dahaha” „ДЕхаха” произлиза от “Duhiya”“Духийа”, която от своя страна се отнася за яйцето на щраус, което има геосферична форма, точно каквато е и формата на земята.
Следователно Коранът и съвременната наука са в съвършена хармония.”<ref>[http://www.islamicvoice.com/February2006/QuestionHour-DrZakirNaik/?PHPSESSID=c30907389ab7486d8886b1a992e9ae1a Q & A - Zakir Naik - dahaha]</ref>}}
Въпреки това много мюсюлмани все още се придържат към вярването, че “dahaha” “Дехаха” означава „щраусово яйце”, без значение затруднението, което това представлява за науката, защото земята е сплесната сфера, докато щраусовото яйце е продълговата сфера.
Друго апологетично становище сочи към една игра, която се играе от жителите на Мека Мекка в опит да се свърже „dahaha” „дехаха” с кълбовидността.
{{quote || „В стих 79:30, Аллах казва:
[транскрипция] Waal-arda baAAda thalika dahaha [79:30]
Ключовата думата в горния стих е “dahaha”“дехаха”. В арабския има едно словосъчетание “iza dahaha”“изе дехаха”, което означава „когато той хвърля камъни от земята към дупката”. Дупката се нарича „Udhiyatun”„Удхийатун”. “Almadhi” “Алмадхи” означава кръгли камъни, като според размера им, дупка е изкоп в земята, в който камъните биват хвърляни в една игра. „Almadahi” „Алмадахи” също така означава нещо кръгло, направено от олово, при хвърлянето на което, хората се борят помежду си. Така че съществува посочки за КЪЛБОВИДНОСТТА в корена на думата “dahaha”“дехаха”. Според някои етимолози, думата за “яйце на щраус” има същия корен както “dahaha”“дехаха”. От това те също така стигат до извода, че земята има формата на щраусово яйце. По-късните научни открития потвърждават, че земята не е точно сфера, но е елипсовидна, т.е. е сплескана при полюсите си, също както и яйцето на щраус.Арабските думи за „плосък” , „равен” или „с правилна форма” са “sawi” “сауи” и “almustavi”“алмустави”. Няма нито едно място в Корана, където да съществува указание, че земята е „плоска” или „с правилна форма”. Думата „faraash” „фараасх” в стихове 2:22, 51:48; думата “wasia” “уасиа” в стихове 4:97, 29:56, 30:10; думата “mahd” “махдm” в стихове 20:53, 43:10, 78:6, думата “basaat” “басаат” в стих 71:19; думата „suttihat” „суттихат” в стих 88:20 и думата “tahaaha” “тахааха” в стих 91:6 – всички те означават „разпростирам”, „разширявам” или „простирам” с малки разлики в своите допълнителни значения, но никоя от тях не означава, че земята е с правилна форма или е плоска.”
<ref>[http://www.quranicteachings.co.uk/earth-shape.htm QuranTeachings.co.uk - 79:30]</ref>}}
Твърдението, че “almadahi” “алмадахи” и „udhiyatun” „удхийатун” представят концепцията за кълбовидността, която те свързват с корена на “dahaha” “дехаха” е погрешна поради причината, че „закръглеността” на „almadahi” „алмадахи” и „udhiyatun” „удхийатун” е само в две измерения. „Almadahi” „Алмадахи” е „кръгъл” като парче арабски хляб (т.е. с форма на диск), а “udhiyatun” “удхийатун” е също „кръгъл”, но в две измерения. Все пак едно от значенията на “dahaha” “дехаха” е „хвърлям” и това произлиза от думите „almadahi” „алмадахи” и „udhiyatun”„удхийатун”.
==== Daha и Duhiya====

Навигация