Плоската земя и Корана

Тази статия разглежда по-подробно някои стихове от Корана, в които се загатва, че според автора, Земята е плоска.

Взето от “Acaib-ül Mahlûkat" (Чудесата на Творението) на Зекерия Казвини. Преведено на турски от арабски език. Истанбул: гл. 1553.
Тази карта изобразява „традиционната ислямска представа за света като плосък диск, заобиколен от разделените морета, които са задържани от заобикалящите ги планини на Каф“.[1]


"Земята е плоска. Всеки, който твърди че е сферична е атеист и заслужават наказание."
- Шейх Абдул Ази́з ибн Абдулла́х ибн Бааз, върховен/главен мюфтия на Саудитска Арабия 1993г. [2][3]


Въведение

Фактът, че земята не е плоска е известен от хиляди годни. Древните гръцки философи Питагор (570-495 г. пр. Хр.), Аристотел (384-322 г. пр. Хр.) и Хипарх (190-120 г. пр.Хр.) са знаели това. Индийският астроном и математик Ариабата (476-550 г. сл. Хр.) е знаел това. А също така и християнските учени Аниций Боеций (480-524 г. сл. Хр.), епископ Исидор Севилски (560-636 г. сл. Хр.), епископ Рабан Маврус (780-856 г. сл. Хр.), монахът Беде (672-735 г. сл. Хр.), епископ Вергилий Залцбургски (700-784 г. сл. Хр.) и Тома Аквински (1225-1274 г. сл. Хр.). Всъщност противоположно на това, което често ни бива съобщавано, сферичността на земята е била общоизвестна сред европейците от ранното Средновековие [4] а Свещената Римска империя още от 395 г. сл. Хр. е използвала кълбо, за да изобрази сферичната Земя. [5]

Ако Коранът е буква по буква продиктуван от Аллах, то би следвало той да се съгласи с този факт, който е бил известен на целия свят преди неговото откровение, а и също така би трябвало да противоречи на плоскоземния модел, който е бил широкоразпространен като вярване сред бедуините в Арабия от 7-ми век

Ислямски учен смята, че земята не се движи


Дискусия от Ирак, за формата на земята


Плоската земя в Корана и посоката на молитва, ако Земята е кръгла

Анализ

Коран 15:19

والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شئ موزون

Уeл aрдa мeдeднаха уe eлкaйна фиха рeуасийe уe eнбeтна фиха мин кулли шeй’ин мeузун(мeузунин).

И разпростряхме земята , и положихме върху нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникне от всяко нещо, което се мери.
Коран 15:19

مَدَدْ = медед = провлачвам, разпростирам, удължавам, продължавам, обтягам, издължавам, разгъвам, изтягам се, разпростирам се, простирам се, изпъвам се, разпространявам се

Коран 20:53

الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى

Eллeзи джeaлe лeкумул aрдa мeхдeн уe сeлeкe лeкум фиха субулeн уe eнзeлe минeс сeмаи маа(маeн), фe aхрeджна бихи eзуаджeн мин нeбатин шeтта.

Той е, Който стори земята да е постеля за вас и прокара там пътища за вас, и изсипва вода от небето -; чрез нея вадим Ние видове от различни растения.
Коран 20:53

مَهْدًا = мeхдeн = (съществително) люлка или легло, (глагол) изравнявам, изглаждам, гладя, затвърждавам, нивелирам, трамбовам, правя нещо плоско, пресовам, заравнявам

Коран 43:10

الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون

Eллeзи джeaлeкумул aрдa мeхдeн уe джeaлeлeкум фиха субулeн лeaллeкум тeхтeдун(тeхтeдунe).

Който стори земята постеля за вас , и прокара там пътища, за да се напътите.
Коран 43:10

مَهْدًا = мeхдeн = (съществително) люлка или легло, (глагол) изравнявам, изглаждам, гладя, затвърждавам, нивелирам, трамбовам, правя нещо плоско, пресовам, заравнявам

Коран 50:7

والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج

Уeл aрдa мeдeднаха уe eлкaйна фиха рeуасийe уe eнбeтна фиха мин кулли зeуджин бeхиджин.

И земята разпростряхме , и положихме по нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникнат всякакви прекрасни видове-
Коран 50:7

مَدَدْ = мeдeд = провлачвам, разпростирам, удължавам, продължавам, обтягам, издължавам, разгъвам, изтягам се, разпростирам се, простирам се, изпъвам се, разпространявам се

Коран 51:48

والارض فرشناها فنعم الماهدون

Уeл aрдa фeрeшнаха фe ни’мeл махидун(махидунe).

И земята Ние разстлахме. Колко прекрасно разстиламе!
Коран 51:48

فَرَشَْ = фeрeш = обзавеждам, изравнявам, разпростирам, разпространявам се, затвърждаам, разстилам, разгъвам, разполагам, правя плосък, простирам се, издължавам, разгъвам

الْمَهِدُونَ от مَهِدُ = изравнявам, изглаждам, затвърждавам, разпростирам, правя плосък, трамбовам

Коран 71:19

والله جعل لكم الارض بساطا

Аллаху джeaлe лeкумул aрдa бисата(бисатaн)

Аллах стори за вас от земята постеля,
Коран 71:19

بِسَاطً = бисатaн = вълнена черга, килим, черга от глагола بسط = разстилам, изравнявам, правя плосък, изглаждам, трамбовам, нивелирам, издължавам, слагам настилка, пресовам, затвърждавам

Коран 78:6

الم نجعل الارض مهادا

E лeм нeдж’aлил aрдa михада(михадeн).

Не сторихме ли Ние земята постеля
Коран 78:6

مهاد = михадeн = плоска земя, равнина, поле, натиск

Дахаха, а не Духийа в Коран 79:30

Мнозина ислямски апологети(защитници) се опитват да оборят критиките, че Коранът прокламира вярване за плоска земя чрез думата „дeхаха”, използвана в 79:30 от Корана, коректно превеждана като „разстилам” или „разтягам” с думата "духийа" - „яйцевиден”, „заоблен” или „щраусово яйце”:

Арабски: والارض بعد ذلك دحاها
Български превод: и земята след това разпростря.
Коран 79:30

Транслитерация: Уeл aрдa бa’дe заликe дeхаха.
Желан от апологетите, но грешен и несъществуващ превод: А земята / Планетата Земя, след това той наду и се разпростря / тя се е разпространила. [6]


Коранични български и английски преводи от арабски език за стих 79:30

Yusuf Ali: And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse); [6]

Превод на български: „Юсуф Али: И земята, още повече, Той разпростря (до широк простор);”

Pickthal: And after that He spread the earth, [6]

Превод на български:” Пиктал: И след това Той разпростря земята “

Arberry: and the earth-after that He spread it out, [6]

Превод на български: „Арбъри: И земята – след като я разпростря,”

Shakir: And the earth, He expanded it after that. [6]

Превод на български: „Шакир: И земята, Той я разпростря след това,”

Sarwar: After this, He spread out the earth, [6]

Превод на български: „Сарвар: След това, Той разпростря земята,”

Hilali/Khan: And after that He spread the earth; [6]

Превод на български: „Хилали/Кан: И след това Той разпростря земята;”

Malik: After that He spread out the earth, [6]

Превод на български: „Малик: След това Той разпростря земята,”

Maulana Ali: And the earth, He cast it after that. [6]

Превод на български: „Маулана Али: И земята, Той я разстла след това.”

Free Minds: And the land after that He spread out. [6]

Превод на български: „ И сушата след той Той разпростря.”


Преводи в смисъл, че означава „яйцевиден” или „щраусово яйце”.

Khalifa: He made the earth egg-shaped. [6]

Превод на български: „Халифа: Той направи земята яйцевидна.”

QXP: And after that He made the earth shoot out from the Cosmic Nebula and made it spread out egg-shaped. ('Dahaha' entails all the meanings rendered (21:30), (41:11)). [6]

Превод на български: „И след това Той направи земята да се изстреля от космичната мъглявина и я направи да се разпростре яйцевидна. (‘Dahaha’ включва в себе си всички вложени смисли (21:30), (41:11)).”

Твърдения на апологетите

„Всъщност, за да се отговори на твоя въпрос защо Всемогъщият Аллах е използвал думата “дехаха” в стих 79:30, това е така, защото тази дума е най-точната от всички. Тя описва кълбовидността и плоскостта на земята наведнъж.” [7]

Някои също така твърдят, че коренът на думата „дехаха” е „духийа”, което означава „щраусово яйце”.

„4. Земята има гео-сферична форма.

Коранът споменава истинската форма на земята в следния стих: „И направихме земята яйцевидна” (Коран 79:30)

Арабската дума „ДЕхаха” означава „яйцевиден”. Тя също така означава „простор”. „ДЕхаха” произлиза от “Духийа”, която от своя страна се отнася за яйцето на щраус, което има геосферична форма, точно каквато е и формата на земята.


Следователно Коранът и съвременната наука са в съвършена хармония.”[8]

Въпреки това много мюсюлмани все още се придържат към вярването, че “Дехаха” означава „щраусово яйце”, без значение затруднението, което това представлява за науката, защото земята е сплесната сфера, докато щраусовото яйце е продълговата сфера.

Друго апологетично становище сочи към една игра, която се играе от жителите на Мекка в опит да се свърже „дехаха” с кълбовидността.

„В стих 79:30, Аллах казва:

[транскрипция] Уeл aрдa бa’дe заликe дeхаха [79:30] Ключовата думата в горния стих е “дехаха”. В арабския има едно словосъчетание “изе дехаха”, което означава „когато той хвърля камъни от земята към дупката”. Дупката се нарича „Удхийатун”. “Алмадхи” означава кръгли камъни, като според размера им, дупка е изкоп в земята, в който камъните биват хвърляни в една игра. „Алмадахи” също така означава нещо кръгло, направено от олово, при хвърлянето на което, хората се борят помежду си. Така че съществува посочки за КЪЛБОВИДНОСТТА в корена на думата “дехаха”. Според някои етимолози, думата за “яйце на щраус” има същия корен както “дехаха”. От това те също така стигат до извода, че земята има формата на щраусово яйце. По-късните научни открития потвърждават, че земята не е точно сфера, но е елипсовидна, т.е. е сплескана при полюсите си, също както и яйцето на щраус. Арабските думи за „плосък” , „равен” или „с правилна форма” са “сауи” и “алмустави”. Няма нито едно място в Корана, където да съществува указание, че земята е „плоска” или „с правилна форма”. Думата „фараасх” в стихове 2:22, 51:48; думата “уасиа” в стихове 4:97, 29:56, 30:10; думата “махдm” в стихове 20:53, 43:10, 78:6, думата “басаат” в стих 71:19; думата „суттихат” в стих 88:20 и думата “тахааха” в стих 91:6 – всички те означават „разпростирам”, „разширявам” или „простирам” с малки разлики в своите допълнителни значения, но никоя от тях не означава, че земята е с правилна форма или е плоска.”

[9]

Твърдението, че “алмадахи” и „удхийатун” представят концепцията за кълбовидността, която те свързват с корена на “дехаха” е погрешна поради причината, че „закръглеността” на „алмадахи” и „удхийатун” е само в две измерения. „Алмадахи” е „кръгъл” като парче арабски хляб (т.е. с форма на диск), а “удхийатун” е също „кръгъл”, но в две измерения. Все пак едно от значенията на “дехаха” е „хвърлям” и това произлиза от думите „алмадахи” и „удхийатун”.

Даха - добавка от Главно Мюфтийство на Р.България над Коран 79:30

Нека се спрем върху думата, спомената, за да означи ”заобли се като яйце” от Главно Мюфтийство на Република България, а не от преводача на Корана.

Арабиста професор Цветан Теофанов е превел текста от аят 79:30, но от Главно Мюфтийство добавят към превода и друго значение, което е и невярно:


30. и земята след това разпростря(2).
Транслитерация : Уeл aрдa бa’дe заликe дeхаха.

 • (2)В това знамение се разкрива едно от научните чудеса на Корана, тъй като глаголът “разпростря” (“даха”) в знамението има и значение на “заобли се като яйце”.

Коран 79:30

Най-уважаваните речници по този въпрос показват, че “даха” има друго значение от “заобли се като яйце”:

Лисан Ал Араб
الدَّحْوُ البَسْطُ . دَحَا الأَرضَ يَدْحُوها دَحْواً بَسَطَها . وقال الفراء في قوله والأَرض بعد ذلك دَحاها قال : بَسَطَها ; قال شمر : وأَنشدتني أَعرابية : الحمدُ لله الذي أَطاقَا

بَنَى السماءَ فَوْقَنا طِباقَا

ثم دَحا الأَرضَ فما أَضاقا

قال شمر : وفسرته فقالت دَحَا الأَرضَ أَوْسَعَها ; وأَنشد ابن بري لزيد بن عمرو بن نُفَيْل : دَحَاها , فلما رآها اسْتَوَتْ

على الماء , أَرْسَى عليها الجِبالا

و دَحَيْتُ الشيءَ أَدْحاهُ دَحْياً بَسَطْته , لغة في دَحَوْتُه ; حكاها اللحياني . وفي حديث عليّ وصلاتهِ , اللهم دَاحِيَ المَدْحُوَّاتِ يعني باسِطَ الأَرَضِينَ ومُوَسِّعَها , ويروى ; دَاحِيَ المَدْحِيَّاتِ . و الدَّحْوُ البَسْطُ . يقال : دَحَا يَدْحُو و يَدْحَى أَي بَسَطَ ووسع

Превод : да се „даха” земята означава, „разпростирам”. После се споменават две арабски поеми, които потвърждават това значение. Всеки, който може да чете арабски ще разбере, че това е непоклатимо доказателство, че „Даха” означава „разпростирам”.

Ал Камуус Ал Мухиит
(دَحَا): الله الأرضَ (يَدْحُوهَا وَيَدْحَاهَا دَحْواً) بَسَطَها

Превод: Аллах “даха” Земята: Той я разпростря.

Ал Уасиит
دَحَا الشيءَ: بسطه ووسعه. يقال: دحا اللهُ الأَرض

Превод: да се “даха” нещо: означава да се разпростре. Например: Аллах даха Земята.

Арабско-английски речник - Lane's Lexicon
Dhaheelath- вижте dahl(дахл), близо до края на параграфа. Dhahhal(даахал) - такъв, който ловува или хваща дивеч, използвайки dhahool(даоол) както в стиха voce dhahool I. (TA). Dhahil(даиил) - много злопаметен, отмъстителен, злобен, или злостен; с навик да крие враждата, носещ насилие в себе си, в сърцето си, и гледа за възможност да се отдаде на него, или да го упражнява. (Az,TA.)

Dhahool (арабизирана дума от персийското Dhakhool) - Нещо, което ловецът на газели поставя (с цел да ги сплаши и подмами към капана му или към мястото, където се е скрил той), състоящо се от парчета дърво: (S :) или нещо, което ловецът залага (с цел сплашване) за (дивите) магарета, (K, TA,) и в добавка, и газелите, (TA,) състояща се от парчета дърво като малки резки (K,* TA) забити в земята, с парченца нескопосан плат увит около върховете им; и понякога се слагат през нощта, за (с цел изгаряне) газелата, с добавена запалена светлина; (TA;) (отдето) Dhu-r-Rummeh(Ду-р-Руммех) казва: Wa Yashrabna Ajnan Wannujoomu Ka’annaha Masabeeh dahhalin Yuzakkee Zubalaha (И те пият вода, чийто вкус и цвят се променят към по-лоши, докато звездите са като лампите на ловеца, както Dahool(Даоол) който той е направил да свети ярко): (TA:) множественото число е dawaheel(дауаеел) ( К.)

Dahw 1. Даха (., MM_b;,, 1,) първо лице Dahouth aor, yad'hoo inf. N. Dahoo: Той се разпространява; разпространява или назад; разширена; или удължени; (S, Msb, K; ) нещо; (K; ) и когато каза Бог, земята; (Fr, S, Mb, 1V; ) И също daha(даха) първо лице dahaithu(дахайту) (K в пар. daha) aor. yaad’heae inf. n. dahae: (Msb, и K в пар. dahae : ) или Той(Бог) създаде земята широка, или предостатъчна; както се обяснява от Арабска жена от пустинята на Sh: (TA:) също казано за щрауса (S, TA,) той разшири и направи широко, (TA,) със стъпалото, или крака си, мястото, където щеше да снесе яйцата си: (S, TA : ) и казано за човек, той разширява и го прави обикновено, равно или гладко. (TA в пар. dhaha ) – Също казано за човек, (К..) aor. yad’hoo, inf. n. dahwu(TA,) i.q. Джейми също като daja(дажа); под влиянието на 1Abr. (ТА.) (Казва се dhahaha(дааха) Той я натисна(компресира); както като се казва, , dhajaha(дхайаха)) Също Той изхвърли, или хвърли, и подтиква, задвижва, или премахва от мястото му камък, с ръка (ТА.) Някои също казват, този, който си играе с орехи, abidil maddha va adhhuhu, имайки предвид (Измери си далечно разстояние и) го хвърли. (S,TA.: Виж също midh’hath, на две места. И за пороя някои казват, dhaha bilbat’hai Той хвърли заедно(меката пръст и камъчетата в негова посока; или ги е направлявал тогава). (ТА) И за дъжда, някои казват, dhaha Al hissa an waj’hil Ardhi (S,Msb) Доведе камъчетата от повърхността на земята; (Msb; ) или ги премахна. (ТА.) (Виж също dhaha, в следващият пар.) И aldhahwu bilhijarathi също означава Да се състезават, един с друг, хвърляйки камъни и да се надвият(като правят това); като също al Midahath (inf. n- от dahee). (ТА marra yad’hoo inf.n. dahow казано за кон, Той продължи напред, мятайки предните си крака, без да вдига много копитата си от земята. (S,TA) = dhahal bathan. Коремът беше, или стана, голям и висящ надолу; (Kr.K; ) и Indhahee (коремът) беше, или стана, широк или разширен: (MF : ) или и двете значат (коремът) стана подут или издут, или голям, и висеше надолу, поради дебелина или болест; също като Dhau и Indah (TA в пар. dooh. ) 3. Dhahee inf.n. Mudahath: виж 1. 5. Thud’hee Той разпростря, или разшири, себе си; синоним. Thabassuth. (K: в пар. Daha) Казва се, nama fulan fathadhahha Като някой спял и (и се разширил за да) се разположил върху широко пространство земя (ТA в този параграф) – И thadhahhathil ibilu fil ardhi Камилите направили дупки в земята, където легнали, на меко; оставяйки в тях кухини като тези на гърди: но правейки това само когато са дебели. (El-'Itreefee, TA в пар. Daha. ) 7. Виж 1, последно изречение. 9. id'havi (на мяркаta if'alath за if'alle като Ar'awa) To (нещо, ТА) беше, или стана, разпростря, разпространи се или напред, разширено, или продължено. (К.) Dhahin (act. part n. of 1). Allahumma dhahil Mad’huwwath в молитва на ‘Alee, означава О, Господи, Разстилащ се и Разпространяващ се на (седем) земи: (TA : ) al Mdhuwwath (правилно) означава нещата, които се разпространяват, &c.; както също Al Mudh’hiyyath. (TA в пар. dhaha ) _ Al’Matharuddahee. Дъждът, който премахва (отнася) камъчетата от повърхността на земята. (TA.) Ud'hiyy (S.K) (Първоначално od'huwa на мярката Uf'ool от dhahaithu но казано в S, за да бъде на тази мярка от dhahouthu разговорното разл. dhahaithu не е споменато там,) и id’hiyy и Ud’hiyyath и ud’huwwath (K). Мястото, където се снасят яйцата, (S, K,) и на излюпването след това, (S,) , на щрауса, (S, К) в пясъка; (К;) защото тази птица го разширява и го прави широко, със стъпало или крак; за щрауса няма (гнездо, както се обозначава) Ush (S: ) множествено Adahin (TA в настоящ параграф.) и Adahee (i. e., ако не е нетранскриптирано, Adahiyyu съгласувано с единственото число.): (TA в пар. dhaha и mudhhiyya (по същият начин) означава мястото на яйцето на щрауса. (S.) (Следователно,) binthu Adh’hiyyathun Женски щраус. (TA.)_(Следователно също,) Al Udkhiyyu и Al Id’hiyyu Определено имение на луната, (K, TA,) (именувано, 21то имение,) между Na’aai’m sa’dha zabih (по-общо) наречено Al Baldath подобно на Adhahhee на щрауса. (TA.) Ud'huwwath и udh'hiyyath: вижте следващата пред. алинея, на три места: - и за последния, виж също mid'hath, по-долу. Mad’han виж ud’hiyy Mad’hath Дървено пособие, с което се подканя дете (yud’ha), и с което, когато се мине през земята, помита всичко срещу което се изправи (K, TA.) – Според Sh, Определено нещо, с което хората от Mekkeh играели: той казва, Аз чух El-Asadee да го описва по този начин: Almadahiyy и Almasadiyy се отнасят за камъни като (малки кръгли питки хляб, наречени) qursath, в зависимост от размера, който е вкопана дупка, и разширена малко: тогава те хвърлят тези камъни (yad’hoona biha) в тази дупка и ако камъка падне в нея, човекът печели; но ако не стане така, той е победен: казва се за него yad’hoo и yasdoo когато хвърля камъните (Iza dhahaha) над повърхността към дупката: а дупката(ямата) се нарича ud'hiyyath. (TA.) (Според Freytag, ръководството на Deewan El-Hudhaleeyeen, Кръгло пособие, направено от олово, с хвърлянето на което хората остават заедно. ) Almadhuwwath и almad’hiyyath виж Dahin,

Dhaha 1. Dhaha първо Перс. Dhahaithu,aor. yad’ha inf.n. dhah’ya: виж 1 в пар. Dhahoo.__ dhahaithul ibil (K,) inf. n. Като по-горе, (TA,) Аз доведох камилата,; (K; ) както също dhahaithuha (TA.) (4 споменато от Freytag както на ръководството на К е грешка за 5.) 5 (споменато в тази статия. в V и TA): виж пар. Dhahoo 7 (споменато в тази статия от MF): виж пар. Dhahoo. Dhah’yath Единствен акт на dhahy, т.н. разширяване, (Msb.) = Тя-примат или тя-маймуна. (K.) dhihyath Режим или начин на dhahyu, т.н. разпространяване, &c. (Msb.) = Главнокомандващ, вожд, (R, K, TA,) в абсолютен смисъл, в разговорното на El-Yemen, (R, TA,) и по-точно, на армия или военна сила. (K, TA.) AA казва, че то означава „господар” или „главнокомандващ” в Перс.; но изглежда идващо от dhahahu aor. yadh’hoohu, означаващо „той я разпростря и я направи обикновена или равна ;” защото главнокомандващия или господаря трябва да го направи; а. се променя в LS, както е в swibyath и fith’yath; и ако е така, то принадлежи на чл. dahoo. (TA.) (Според Golius, множ.ч. е dihau; но аз мисля, че това е по-вероятно. ) По традиция това, което се нарича Albaithul Ma’emoor (q.v. в пар. Amr) се пълни всеки ден от 70 хиляди групи ангели, всяка една от тях имаща със себе си dhih’yath и състоящи се от 70 хиляди ангела. (TA.) Ud’hiyyun и Id’hiyyun виж пар. dhaha. Ud’hiyyath: виж ud’hiyyu, в пар. dahoo, на две места.

.[10]

Забележете, че Lane също превежда “дехаха” като място в пясъка, където щраусът снася своите яйца, а не че това са самите яйца.

Коран 88:20

والى الارض كيف سطحت

Уе илел aрдъ кейфе сутъхaт.

и как бе разпростряна земята?
Коран 88:20

Обърнете внимание върху думата سَطَّحَ. Ако направите търсене по думи в арабски текстови файл на Коран, ще откриете думата سطحت, женски род на سَطَّحَ سَطَّحَ = разпростирам, разгъвам, разгръщам, разточвам, удължавам, изравнявам, простирам се, настилам, разпространявам се, нивелирам, изглаждам, издължавам, правя плосък, изглаждам.

Qur'an 91:6

والارض وماطحاها

Уeл aрдъ уe ма тaхаха

и в земята, и в Онзи, Който я е разпрострял,
Коран 91:6

Още доказателства

Коран 2:22

الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون

Eллeзи джeaлe лeкумул aрдa фирашeн уeс сeмаe бинаа(бинаeн), уe eнзeлe минeс сeмаи мяeн фe aхрeжe бихи минeс сeмaрати ръзкaн лeкум, фe ля тeдж’aлю лилляхи eндадeн уe eнтум тa’лeмун(та’лeмунe).

от Онзи, Който стори за вас от земята постеля и от небето -; свод, и изсипва вода от небето, и чрез нея вади плодовете -; препитание за вас! И като знаете това, не сторвайте подобия на Аллах!
Коран 2:22

Думата, преведена като „свод” е бинаа или бинаан/бинаен ( بِنَاء ). Тази дума означава „сграда”. Небесата са като многоетажна сграда над земята. Има седем пласта или етажа към тази сграда наречена „небеса”. Небесата са построени върху „плоска” основа , наречена „земя”. Тефсирът (тълкуванието) на Ибн Катир потвърждава това:

Тези знамения сочат, че Аллах започна създаването чрез създаване на земята, след което той е направил небето на седем небеса. Това е начина, обикновено започва сграда с по-ниските етажи първо и след това най-горните етажи, [11]

Коран 18:86

حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا ياذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا

Хaтта иза бeлeгa мaгрибeш шeмси уeджeдeха тaгрубу фи aйнин хaмиeтин уe уeджeдe индeха кaума(кaумeн), кулна я зeл кaрнeйни имма eн туaззибe уe имма eн тeттeхъзe фихим хусна(хуснeн).

докато стигна залеза на слънцето. Намери го да залязва в кална вода и намери там хора. Рекохме Ние: “О, Зу-л-Карнайн, можеш да ги измъчиш или да им сториш добрина.”
Коран 18:86

Този стих, който се отнася до залеза на слънцето в кална вода потвърждава, че земята е плоска в Корана.

Коран 18:47

ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا

Уe йeумe нусeййирул джибалe уe тeрeл aрдa баризeтeн уe хaшeрнахум фe лeм нугадир минхум eхaда(eхaдeн).

[Помнете] Деня, в който ще раздвижим планините и ще видиш земята оголена, и ще ги съберем [тварите], и не ще пропуснем никого от тях.
Коран 18:47

В този стих ни се каза, че само благодарение на планините, земята не е изцяло плоска.

Коран 2:144

 
Горе ляво: Поради сферичността на земята, молитвата във всяка една посока ще е насочена към небето / открития космос, не Мекка.
Горе дясно: Хората, които се намират на противоположната "страна" на земята, ще трябва да се молят вертикално надолу към центъра на земята, а също така ще хулят срещу Аллах, защото те се изхождат по посока на Кааба, в отговор на повикването на природата.
Долу ляво: Ако използваме традиционният мюсюлмански метод за определяне на кибла (т.е. посоката за молитва - Кааба в Мекка) това все пак би било богохулство, защото вие едновременно ще се молите с лицето и гърба, насочени към Кааба.
Долу дясно: : Има една точка на противоположната "страна" на земята, където всяка посока за всичките 360 градуса ще гледа "към" Мекка и следователно няма да има нито една посока, която да е правилна.
Виждаме да се обръща твоето лице [о, Мухаммад] към небето. Ние непременно ще те обърнем в посока за молитви, която ще ти е угодна. Тъй че обърни лице към Свещената джамия! Където и да бъдете, обръщайте лице към нея! Дарените с Писанието знаят, че това е истината от техния Господ. Аллах не подминава техните дела..
Коран 2:144

Този стих казва на всички мюсюлмани да се молят към Кааба (кибла – е посоката, по която трябва да се обърне човек, за да направи това). Това е възможно единствено при плоскоземния модел. Поради сферичността на земята, молитвата, отправена в която и да е посока, ще сочи към небето/космоса, а не към Мекка.

За хората, които се молят на голямо разстояние от Мека, тяхната кибла би била някъде надолу към земята, а хората, които се намират на обратната „страна” на планетата би трябвало да се молят вертикално към центъра на Земята.

Така, например, мюсюлманите в Соломоновите острови всъщност богохулстват срещу Аллах, защото отделят изпражнения по посока на Ка’аба, когато отговарят на позива на природата.

Дори ако трябваше да се използва традиционния мюсюлмански метод за определяне на кибла (т.е. великия кръг или посоката за молитва - Кааба в Мекка), това би било отново богохулно, защото едновременно бихте се молили с лицето и гърба си, насочени към Кааба.

Също така има една точка на обратната „страна” на земята, където всяка посока за всичките 360 градуса би сочила „към” Мека и следователно, не би имало нито една посока, която да е правилна.

В допълнение на всички преки доказателства, които представихме, това е само един от въпросите, които индиректно посочват, че разказвачът/авторът на Корана е вярвал в плоскоземния модел.

Коран 2:187

Позволено ви е да прекарате нощите на говеенето при своите жени. Те са одеяние за вас и вие сте одеяние за тях. Аллах знае, че сте измамили самите себе си, но е приел вашето покаяние и ви е извинил. А сега ги обладавайте и се стремете към онова, което Аллах ви е предписал: яжте и пийте, додето различите при [пукването на] зората белия конец от черния конец! После довършете говеенето до нощта и не ги обладавайте, когато пребивавате в джамиите! Това са границите на Аллах, не ги доближавайте! Така Аллах обяснява Своите знамения на хората, за да се побоят!
Коран 2:187

Този стих казва на мюсюлманите, когато постят, да не ядат, пият или да имат сексуални отношения през часовете с дневна светлина. Тови би могло да причини огромен проблем за хората, които живеят близо до Северния или Южния полюс.

Колкото по-близо се намираме до полюсите, толкова по-дълги стават дните или нощите. Те могат да продължат до няколко месеца, което превръща този стих, Четвъртия стълб на исляма, невъзможен за изпълнение без да се умре от глад. Отново този проблем не би съществувал при плоскоземния модел.

Обща апологетика

Коран 22:61, 31:29 и 39:5

ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير

Заликe би eннaллахe йулиджул лeйлe фин нeхари уe йулиджун нeхарe фил лeйли уe eннaллахe сeмиун бaсир(бaсирун).

Така е, защото Аллах въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта. Аллах е всечуващ, всезрящ.
Коран 22:61
الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير

E лeм тeрe eннaллахe юлиджул лeйлe фин нeхари уe юлиджун нeхарe фил лeйли, уe сeххaрeш шeмсe уeл кaмeрe куллун йeджри ила eджeлин мусeммeн уe eннaллахe би ма тa’мeлунe хaбир(хaбирун).

Нима не виждаш, че Аллах въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта, и подчинява слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок, и че за вашите дела Аллах е сведущ?
Коран 31:29
خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار

Хaлaкaс сeмауати уeл aрдa бил хaкк(хaккъ), юкeууирул лeйлe aлeн нeхари уe юкeууирун нeхарe aлeл лeйли уe сeххaрeш шeмсe уeл кaмeр(кaмeрe), куллун йeджри ли eджeлин мусeмма(мусeммeн), e ла хууeл aзизул гaффар(гaффару).

Сътвори Той небесата и земята с мъдрост. Той заставя нощта да следва деня и заставя деня да следва нощта. И подчини Той слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок. Той е Всемогъщия, Многоопрощаващия.
Коран 39:5

Мюсюлманите понякога твърдят, че: „Сливането тук означава това, че нощта бавно и постепенно става ден и обратното. Този феномен може да се случи единствено, ако земята е сферична. Ако земята беше плоска, би се случвала внезапна промяна от нощ на ден и от ден на нощ.”

Това твърдение е грешно. Постепенната промяна от ден на нощ и обратното би се случила също и ако земята беше плоска. Единствената разлика е, че при плоскоземния модел земята би била осветена по едно и също време, не би имало времеви пояси, а просто денят и нощта биха били еднакви за всички.

Един прост експеримент може да се направи, за да се демонстрира това твърдение. Всичко, което ви трябва е тъмна стая, маса и фенерче. Ако фенерчето се повдигне бавно над ръба на масата (подобно на изгрева на слънцето), ще се наблюдава постепенна промяна от тъмнина към светлина. Така че стиховете 31:29, 39:5 и 22:61 не ни предоставят информация за формата на Земята. Те са просто наблюдения, които всеки един може да направи.

В допълнение, тези стихове погрешно отнасят светлината и тъмнината към две различни неща. Те всъщност са едно и също нещо. Нощта не „задминава” Деня, защото има само светлина, а тъмнината не е нищо друго освен отсъствие на светлина.

Заключение

Шейх Абдул-Азиз Ибн Бааз, бившият върховен религиозен авторитет на Саудитска Арабия, е вярвал, че земята е плоска,[12][13] както и мюсюлманският изследовател по астрономия Фадел Ал-Саад, който заяви в един телевизионен дебат по иракската телевизия Ал-Файхаа (на 31 октомври 2007 г.), че Земята е плоска, както свидетелстват стиховете от Корана, а Слънцето е доста по-малко от Земята и се върти около нея. [14]

Като предани мюсюлмани, те имат добри причини да заключат, че Земята е плоска; стиховете от Корана – 15:19, 20:53, 43:10, 50:7, 51:48, 71:19, 78:6, 79:30, 88:20 и 91:6 – всички те твърдят това и в Корана няма нито един стих, който да намеква за сферичността на Земята.


Вижте също

Английски

Преводи

 • Тази страница е достъпна също и на следните езици: Английски,Френски. За други езици вижте менюто в ляво.

Външни препратки(Английски)

Източници

 1. Views of the Earth - World Treasures of the Library of Congress, July 29, 2010
 2. върховна религиозна власт на Саудитска Арабия, публикувано през 1993 "Мюсюлмански декрети предприемат нови сили", New York Times, 12 Февруари 1995.(Английски език)
 3. Шейх Абдул Ази́з ибн Абдулла́х ибн Бааз (1395г. С.П. [1974г. С.Х.]), "Доказателство, че Земята не помръдва", Ислямски университет в Медина, Саудитска Арабия. Първо издание, стр. 23.
 4. "Myth of the Flat Earth", Wikipedia, accessed June 12, 2013 (archived), http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Myth_of_the_Flat_Earth&oldid=556807448. 
 5. Globus cruciger - Wikipedia, accessed September 9, 2009
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 Islam Awakened - Quran 79:30
 7. Answering Christianity on dahaha
 8. Q & A - Zakir Naik - dahaha
 9. QuranTeachings.co.uk - 79:30
 10. Lane's Lexicon - daha (PDF)
 11. Tafsir 'ibn Kathir
 12. Muslim Edicts Take on New Force - New York Times, February 12, 1995.
 13. Sheikh Abdul Aziz Ben Baz (1395 AH [1974 AD]), "Evidence that the Earth is Standing Still", Islamic University of Medina, Saudi Arabia. First edition, p. 23.
 14. Iraqi Researcher Defies Scientific Axioms: The Earth Is Flat and Much Larger than the Sun (Which Is Also Flat) - MEMRI TV, Video No. 1684