Джихад(Борба) в Корана - еволюция

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

За причините на еволюцията, може да прочетете тук.

Хронологично преминаване от миролюбие към джихад

Джихадът в исляма се осъществява в три основни фази;

  • Първа фаза - Когато мюсюлманите са били незначително малцинство в Мекка и непосредствено сред преселението в Медина, се е проповядвало миролюбие.

  • Втора фаза - когато мюсюлманската популация е нараствала в Медина, но все още не е можела да доминира, се е разрешавало да се води отбранителна борба(Джихад).

  • Трета фаза - Когато мюсюлманите са станали преобладаващо мнозинство в Медина, се заповядва тотална борба(Джихад) срещу хората от всички други религии, докато не станат мюсюлмани и световната религия не е исляма. Започнат е Джихад с нападения срещу другите съседни градове и кервани. Резултат от времето на Мухаммад - всички оцелели немюсюлмани са с разрушени храмове и биват изгонени извън Арабският полуостров. И днес в Саудитска Арабия няма нито една църква, синагога или друго, а носенето на религиозен символ като кръст на врата(примерно), на публично място, се наказва с бичуване и затвор. Извън Арабският попуостров, на мюсюлманите се разрешава да живеят с немюсюлмани, но ако плащат данък за нищета и унижение, докато не приемат исляма. Този данък е с име Джизя.

Първа Фаза - Проповядване на миролюбие

Аллах изпратил Мухаммад "само" да предупреди немюсюлманите:

Кажи: “О, хора, за вас съм само явен предупредител!”
Коран 22:49

Остави немюсюлманите в техните заблуди:

Остави ги [о, Мухаммед] в бездната на заблуждението им до време!
Коран 23:54

По-добре е, ако не отвръщаш на удара на гонителите си, а по-скоро търси убежище при Аллах:

Отвърни на злината с добрина! Ние повече знаем какво описват.И кажи: “Господи мой, пази ме от подстрекателствата на сатаните!
Коран 23:96

Не спори с праведни християни и евреи,а по скоро подчертай че всички вярвате в един Бог:

И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.
Коран 29:46

Втора Фаза - Разрешение за водене на защитни битки

Дава се разрешение на мюсюлманите да отиват на война, за да се защитят:

На онези, срещу които е обявена война, им се позволи [да воюват], защото бяха угнетени – Аллах има сила да им помогне,

онези, които бяха прокудени от техните домове несправедливо, само защото казват: “Аллах е нашият Господ!”И ако Аллах не отблъскваше едни хора с други, щяха да бъдат разрушени и манастирите, и църквите, и синагогите, и джамиите, където името на Аллах се споменава много. Аллах ще подкрепи онези, които Го подкрепят. Аллах е всесилен,

Онези, които, ако ги утвърдим на земята, отслужват молитвата и дават милостинята закат, и повеляват одобряваното, и възбраняват отреченото... При Аллах е завършекът на делата. -


Коран 22:39-41

Разрешава се отбранителната борба

Отбранителна борба срещу атакуващите араби от Мекка сега вече става задължително, но по време на Хадж това е забранено:

Предписана ви е битка, а тя е омразна за вас. Но може да мразите нещо, а то да е добро за вас, и може да обичате нещо, а то да е зло за вас. Аллах знае, вие не знаете.

Питат те за месеца на забрана, за битка през него. Кажи: “Тежка битка е тогава, но възпирането от пътя на Аллах, неверието в Него и в Свещената джамия, и пропъждането на обитателите й оттам е по-тежко пред Аллах, и да се заблуждава е по-тежко, отколкото да се убива.” И не ще престанат да се сражават с вас, докато не ви отвърнат от вашата религия, ако могат. А които от вас отстъпят от религията си и умрат неверници, на такива пропадат делата и в земния живот, и в отвъдния, и те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.

Които повярваха и които се преселиха, и се бореха по пътя на Аллах, те се надяват на милостта от Аллах. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 2:216-218

Мюсюлманите трябва да се борят за защита и също така, да подбуждат други вярващи, да се бият. Ако част от мюсюлманската общност е разделена (поради предателство) да не се присъединяват към лицемерите, вместо това да се обграждат и убиват, където и да бъдат намери.

И сражавай се [о, Мухаммед] по пътя на Аллах! Отговорен си единствено за себе си. И подбуждай вярващите! Дано Аллах възпре мощта на неверниците! Аллах е най-силен по мощ и най-силен по наказание.

Който се застъпва за добро дело, ще има дял от него, а който се застъпва за лошо дело, ще има бреме от него. Аллах за всяко нещо въздава.

И щом ви поздравят с поздрав, поздравете с по-хубав от него или отвърнете със същия! Аллах за всяко нещо държи сметка.

Аллах! Няма друг бог освен Него! Ще ви събере Той в Деня на възкресението, няма съмнение в това. А кой е по-правдив в словото си от Аллах?

Какво ви е, та спрямо лицемерите сте две групи? Низвергна ги Аллах заради онова, което са придобили. Нима искате да напътите онзи, когото Аллах е оставил в заблуда? А когото Аллах остави в заблуда, ти не ще намериш път за него.

Желаят и вие да сте неверници, както и те са неверници, за да бъдете равни. И не взимайте ближни от тях, докато не се преселят по пътя на Аллах! А отметнат ли се, хващайте ги и ги убивайте, където ги заварите – и не взимайте от тях нито ближен, нито помощник ;-
Коран 4:84-89

Трета Фаза - Разрешават се нападателни войни

След като изтекат сроковете на съществуващите договори, мюсюлманите да не сключват повече такива със съдружаващите, но да ги покорят , убият или да ги обърнат в исляма.

Снемане от Аллах и от Неговия Пратеник на задълженията спрямо съдружаващите, с които се договорихте.

Затова странствайте по земята [о, съдружаващи] четири месеца и знайте, че не ще обезсилите Аллах и че Аллах опозорява неверниците! И прогласяване от Аллах и от Неговия Пратеник към хората в деня на най-голямото поклонение хадж, че Аллах е непричастен към съдружаващите, а също – Неговият Пратеник. И ако се покаете, за вас е най-доброто, а ако се отметнете, знайте, че не ще обезсилите Аллах! И възвести неверниците [о, Мухаммед] за болезнено мъчение,

освен онези от съдружаващите, с които се договорихте и после не ви ощетиха с нищо, и не подкрепяха никого срещу вас. И приключете своя договор с тях до срока му! Аллах обича богобоязливите.

А изтекат ли месеците на забрана, убивайте съдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги обграждайте, и ги причаквайте на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, сторете им път! Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 9:1-5

Мюсюлманите да се сражават с немюсюлмани дори и да са християни и евреи, докато не бъдат покорени. Мюсюлманите да се сражават с християни и евреи, понеже били променили словата на Аллах и били покварени.

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра – докато не дадат налога (джизя) безусловно и с покорство.

И рекоха юдеите: “Узайр е синът на Аллах.” И рекоха християните: “Месията е синът на Аллах.” Това го изрича устата им, подражават на изреченото от онези, които преди не повярваха. Аллах да ги порази! Как така се подлъгват! Те взеха за господари не Аллах, а своите правници и своите монаси, и Месията, сина на Мариам. А им бе повелено да служат само на единствения Бог. Няма друг Бог освен Него. Всечист е Той от онова, което съдружават с Него! Искат да угасят светлината на Аллах със словата си, но Аллах приема единствено да засияе в пълнота Неговата светлина, дори неверниците да възненавиждат това. Той е, Който проводи Своя Пратеник с напътствието и с правата вяра, за да я въздигне над всички религии, дори съдружаващите да възненавиждат това. О, вярващи, мнозина от правниците и монасите изяждат имотите на хората с измама и възпират от пътя на Аллах. Които трупат злато и сребро, и не раздават от него по пътя на Аллах – извести ги за болезнено мъчение

в Деня, когато то ще бъде нажежено в Огъня на Ада и ще бъдат жигосани с него челата и хълбоците, и гърбовете им. “Това е, което натрупахте за себе си. Вкусете, каквото сте трупали!”.
Коран 9:29-35

Да се воюва с неверниците

Отделни Стихове

О, Пророче, подбуждай вярващите към сражението! Ако сред вас има двайсет търпеливи, те ще надвият двеста; а ако сред вас има сто, те ще надвият хиляда от неверниците, защото са хора, които не проумяват.

Сега Аллах ви облекчи. Той знае, че у вас има слабост. И ако сред вас има сто търпеливи, те ще надвият двеста; а ако сред вас има хиляда, те ще надвият две хиляди с позволението на Аллах. Аллах е с търпеливите.

Не подобава на пророк да има пленници, докато не е воювал по земята [с неверници]. Вие искате благата на земния живот, а Аллах иска [за вас] отвъдния. Аллах е всемогъщ, всемъдър.'
Коран 8:65-67

Заповеди към миролюбивите мюсюлмани, да се сражават

Или смятате, че ще бъдете оставени, без Аллах да узнае кои от вас се борят и взимат за довереник само Аллах и Неговия Пратеник, и вярващите? Сведущ е Аллах за вашите дела.
Коран 9:16
О, вярващи, какво ви стана, та щом ви се рече: “Устремете се към битка по пътя на Аллах!”, закретахте по земята? Нима предпочетохте земния живот вместо отвъдния? Насладата на земния живот спрямо отвъдния е твърде малка.
Коран 9:38