Угнетители и неверници според Корана

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Угнетителите

Кой е угнетител

Ние знаем, че те наскърбява онова, което казват. Но не теб взимат за лъжец, а всъщност угнетителите отричат знаменията на Аллах
Коран 6:33
И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах, когато го зоват към Исляма? Аллах не напътва хората-угнетители.
Коран 61:7
Кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах, или взима за лъжа Неговите знамения? Не ще сполучат угнетителите.
Коран 6:21

Отмъщение и мъчение за угнетителите

И кой е по-голям угнетител от онзи, комуто се напомнят знаменията на неговия Господ, а после той се отвръща от тях? Отмъщаваме Ние на престъпниците.
Коран 32:22
И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах или казва: “Бе ми разкрито”, а нищо не му е било разкрито. И който казва: “Ще спусна и аз нещо подобно на онова, което Аллах низпосла.” И да би видял как угнетителите са във въртопа на смъртта, и ангелите протягат ръце: “Изведете душите си! Днес ще ви се въздаде мъчението на позора заради неправдата, която говорехте за Аллах и защото пред Неговите знамения се възгордявахте.” 6:93
Коран 6:33

Неверниците

Неверниците са угнетителите

О, вярващи, раздавайте от онова, което сме ви дали за препитание, преди да дойде Денят, в който не ще има нито откуп, нито приятелство, нито застъпничество! Неверниците са угнетителите.
Коран 2:254

Кой е неверник

Неверници са онези, които казват: “Аллах, това е Месията, синът на Мариам.”[1] Кажи: “А кой ще попречи с нещо на Аллах, ако поиска да погуби Месията, сина на Мариам, и майка му, и всички по земята?” На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и на всичко между тях. Той сътворява каквото пожелае. Аллах за всяко нещо има сила.
Коран 5:17
Нима е странно за хората, че на мъж измежду тях дадохме откровение: “Увещавай хората и благовествай вярващите, че за тях има въздигнато място при техния Господ!” Неверниците рекоха: “Този е явен магьосник.”
Коран 10:2
Неверници са онези, които казват: “Аллах, това е третият от троицата .”[2][3] А няма друг Бог освен единствения Бог. И ако не престанат да говорят това, болезнено мъчение ще сполети неверниците.
Коран 5:73

Враг на мюсюлманите

А когато странствате по земята, не е прегрешение за вас да съкращавате молитвата, ако се страхувате, че ще ви навредят онези, които не са повярвали. Неверниците са ваш явен враг.
Коран 4:101

Действия спрямо неверниците

Твоят Господ разкри на ангелите: “Аз съм с вас. Подкрепяйте вярващите! Ще вселя Аз ужас в сърцата на неверниците. Бийте ги по вратовете, бийте ги по всички крайници!
Коран 8:12

Спокойствие на неверниците

И неверниците да не смятат, че са се отървали! Те не ще [Ни] убегнат.
Коран 8:59

Подкрепящите неверници

Онези от хората на Писанието, които подкрепяха [неверниците], Той ги смъкна от техните крепости и хвърли в сърцата им ужаса. Една част вие убихте, а друга част пленихте*
* Тук се има предвид убийството на юдейското племе Бану Курайза
Коран 33:26

Съдружаващи и хора на Писанието

Неверници са и съдружаващите

Бяха неверници онези, които рекоха: “Аллах, това е Месията, синът на Мариам.” А Месията рече: “О, синове на Исраил, служете на Аллах -; моя Господ и вашия Господ! За онзи, който съдружава с Аллах, възбрани му Аллах Рая и неговото място е Огънят. Угнетителите нямат закрилници.”
Коран 5:72

Действия спрямо съдружаващите(християни и езичници)

А изтекат ли месеците на възбрана, убивайте съдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги обграждайте, и ги причаквайте на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, сторете им път! Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 9:5

Действия спрямо хората на Писанието(Християни и Юдеи)

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра -; докато не дадат налога [ джизя ] безусловно и с покорство
Коран 9:29

Бележки

  1. Тоест, който смята Месията Иисус Христос за Бог(Аллах в исляма)
  2. Автора на Корана има предвид конкретно християните тук, но християните не вярват в Бог(Аллах), Христос(Иисус) и Дева Мария(майката на Иисус), както е споменато на друго място в Корана 5:116 - "И когато Аллах рече: "О, Иса, сине на Мариам, ти ли каза на хората: "Приемете мен и майка ми за богове освен Аллах!" Рече: "Пречист си Ти! Не ми подобава да казвам това, на което нямам право. Ако бях го казал, Ти щеше да знаеш това. Ти знаеш какво има в душата ми, но аз не зная какво има в Твоята душа. Ти си Всезнаещият неведомите неща.". Христояните винаги са вярвали, че Бог е Един, но с три ипостаса - Отец, Иисус Христис и Свети Дух(никога Дева Мария, не е била част от троицата).
  3. Това е грешен превод на преводача на Корана от арабски на български. В оригиналният текст се казва: "Аллах, това е третият от тримата".