Джизя (Данък)

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Джизя или Джизие (جزْي) е дискриминационен данък върху немюсюлманите (дхиммис), живеещи под мюсюлманско управление в съответствие с Корана и хадисите.


Избор:Исляма, Джизя или Смърт

Джизя в Корана и хадисите

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра -; докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.
Аз ви призовавам към Аллах и Исляма. Ако отговаряте на споразумението, то вие сте мюсюлмани. Ще имате преимущества, от които ще се ползвате и носите отговорност, която ви е наложена. Ако откажете, то вие сте длъжни да платите Джизя . Ако откажете да платите Джизя , аз ще докарам върху вас племена, които ви желаят смъртта повече, отколкото вие искате да живеете. Ние ще се борим с вас, докато Аллах направи своята присъда между нас и вас.”
Ал Табари, стр.4, том 11 / Халид бин ал-Уахид (Командир на мюсюлманската армия 632 г. пр.н.е.) – (Английски език)
Абу Талиб се разболява, така Курайш отиде да го види и Пророка отиде да го види. Имаше среща там с Абу Талиб, така Абу Джахл се изправи разярен, за да го спре (Пророка от влизане). Той каза: "Той се оплака на Абу Талиб. Така че той (Абу Талиб) каза: "О, мой племенник! Какво е това, което искате от вашите хора?". Той каза: "Аз искам само една дума от тях, за което, ако я бяха казали, тогава арабите ще ги последват, и не-арабите ще им плащат Джизя". Той каза: "Една дума?". Той отговори: "Една дума". И така, той каза: "О Чичо! Нека да кажат Лa илаха ИлАллах(Няма друг бог освен Богът), а те възразиха: "Един Бог?Ние не сме чули (подобно) на това в религията до тези дни. Това е нищо друго освен една измислица". Той каза: "Така (следното) бе низпослано в Корана за тях:"Сад. Кълна се в Корана, носещ напомняне! Ала неверниците тънат в надменност и противене.Колко поколения погубихме преди тях! И се удивиха, че им е дошъл предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: “Този е магьосник-измамник. Нима превърна той боговете в един бог? Това наистина е нещо изумително". И си тръгнаха знатните от тях: “Вървете и отстоявайте вашите богове! Именно това се възнамерява. Не сме чували за това в последната религия. То е само измислица (Коран 38:1-7)
Разказано е от Сюлейман бин Бурайд посредством неговият баща, че когато Пратеника на Аллах(мир нему) посочил някой за водач на армия или отряд, той особено го призовавал да се страхува от Аллах и да бъде добър с мюсюлманите, които били с него. Той казвал: Бий се в името на Аллах и по пътя на Аллах. Бий се срещу тези, които не вярват в Аллах. Води свещена война, не злоупотребявай с плячката; не нарушавай своя обет и не осакатявай (мъртвите) тела; не убивай децата. Когато срещнеш враговете си, които са многоверци, покани ги към три начина на действие. Ако те отговорят на някой от тях, ти също го приеми и не им причинявай нищо лошо. Покани ги да приемат Исляма; ако те ти отговорят, приеми го от тях и се въздръж от битка срещу тях. Тогава ги покани да напуснат техните земи и да отидат в земята на Мухаирс и им възвести, че ако го направят, ще имат всички привилегии и облаги на Мухаджирите. Ако те откажат да напуснат, кажи им, че ще имат статус на бедуински мюсюлмани и ще бъдат подчинени на заповедите на Аллах както другите мюсюлмани, но те няма да получат дял от плячките от война или Фаий, освен когато те се бият с мюсюлманите (срещу неверниците). Ако откажат да приемат Исляма, изискай от тях Джизя. Ако те се съгласят да платят, приеми откупа от тях и въздръж ръцете си. Ако откажат да платят таксата, търси помощта на Аллах и се бий с тях. Когато обсадиш крепост и обсадените се обърнат към теб за защита в името на Аллах и Неговият Пророк, не им отдавай залога на Аллах и Неговия Пророк, а им дай твоят собствен залог и залогът на твоите сподвижници защото е по-малък грях да не се зачете твоят залог и този на сподвижниците ти, отколкото да се наруши залогът даден в името на Аллах и на Неговият Пратеник. Когато обсадиш крепост и обсадените поискат да ги освободиш според заповедите на Аллах, не ги освобождавай според Неговите заповеди, защото ти не знаеш дали ще си способен да изпълниш повелите на Аллах спрямо тях[1][2][3][4]
Сахих Муслим 32:3(19:4294 - Английска номерация) / 32.Книгата за Джихад и Експедиции:Хадис 3 – (Английски език)
Пророкът изпрати Халид ибн ал-Уалид до Укaйдир от Думах. Той е задържан и го заведоха при него (т.е. на Пророка). Той пощади живота му и сключи мир с него, при условие, че плати Джизя(поголовен данък).[5][6]
Сунан Абу Дауд 20:110(19:3031 - Английска номерация) / 20.Данък, плячка и властване:Хадис 110 – (Английски език)
Призовавайте хората към Аллах и тия ,които ви послушат - приветствайте. Тези, които се противят трябва да платят наложения данък, като символ на унижение и подчинение. Ако откажат да го платят, мечът ще е награда за главата им. Бойте се от Аллах и правете това, което ви е поръчано.
Ал Табари, стр.167, том 12 / Умар ибн ал-Хаттаб по време на завладяването на Ал Басра(636 н.е.) – (Английски език)

След като една територия е завладяна от ислямската армия, то управителят и може да постанови специален данък за немюсюлмани, които отказват да приемат исляма.

Джизя се плаща в знак на покорност и дава някои елементи на правова защита на диммите(немюсюлманите). Според димми/дхимми(правов режим за немюсюлмани в ислямския закон - Шариата), на (димите/дхимите) обикновено не се позволява да притежават оръжие, да носят оръжие за самозащита, да служат в армията, да са държавни органи, да изповядват публично своята религия, да строят храмове за религиозни цели и т.н.

Ако завладяните и унизените не искат да плащат Джизя, те могат да станат роби. Върху робът може и се позволява да се налага физическо и сексуално насилие. Също така, мюсюлманин има право да убие роб, както се вижда от написаното по-горе.

Размерът на Джизя и начинът на събирането му варира в зависимост от времето и мястото, но все пак дискриминационното данъчно облагане стимулира процеса на приемане на исляма в името на освобождението от данъчната тежест. [7] В някои случаи, данъчното облагане на немюсюлманите е толкова печелившо, че ислямските владетели забранявали на поданиците си да приемат исляма, за да не загубят сигурен доход.

Контекст

Трябва да се отбележи, че Джизя не е съвсем 100% ислямска инициатива или иновация на Мухаммад (акцента в този случай , е над думата "съвсем"). Някаква форма на Джизя е съществувала и сред племената на Северна Арабия в до ислямския период.

За този факт свидетелства и известния историк Филип Х.Хитти в своята "История на арабите". Газв (غزو) или други подобни набези с цел печалба, били сред приетите норми сред бедуинските племена от онова време. Според Хитти, газв е "форма на утвърждение на бедуините в окупираните територии, и тяхната агресивност е особена форма на психическото състояние."

За членовете на тези силни племена всички, които са принадлежали към други племена, обезпечавали материална облага, която се превръщала в законен мотив за изтребване и завладяването им . Във връзка с това, слабите заселени племена, живеещи по границата, купували защита от най-силното племе, заплащайки данък наречен Хувах, който по-късно станал Джизя в исляма след Мухаммад.

Наред с користите , придобити чрез нападения и опустошителни войни, Джизя бил добър източник на доходи за вярващите, защото те постоянно били ангажирани в разпространението на новоучредената религия - Ислям, отново с помощта на насилие(без да имат време да работят друго).

По този начин, чрез въвеждане на Джизя над завладяните не вярващи в Аллах, Мухаммад въвеждал не божествени племенни норми в собствената си религия, разширявайки практиката на дивото езическо налогооблагане.

Джизя като символ на срам и кафир

Аллах е заповядал да се сражават срещу хората на Писанието и е вдъхновил мюсюлманите да се борят с тях, тъй като те призовават обкръжаващите ги към възгледите си ,наричат себе си последователи на Свещените Писанията и представляват сериозна заплаха за хората. И трябва да се продължи борбата с тях до тогава, докато се съгласят да заплатят Джизя на мюсюлманите.

Всеки християнин или юдеин е длъжен собственоръчно да заплати Джизя, което подчертава неговото ниско положение спрямо мюсюлманите.

Но ако хората на Писанието(християни и юдеи) не изпълнят тези свои задължения смирено и унизено, то мюсюлманите трябва да се сражават с тях, докато приемат исляма'.
Аллах казва: (докато не платите Джизя), отказвате да приемете исляма (с доброволно подчинение), о вие завладявани и подчинени (подтиснати), нека бъдете унижени и опозорени.

Ето защо, мюсюлманите не трябва да зачитат немюсюлманите (да ги третират като равни) или ги поставя над мюсюлманите, защото те са по дефиниция нещастни, посрамени и унижени. Муслим записал от Абу Хурайра, че Пророка казал: "Не поздравявайте първи ни евреите, нито християните и ако ги срещнете по средата на пътя, ги тласкайте ги към ръба(в страни на пътя)

Именно затова лидерът на правоверните Умар ибн ал-Хаттаб, Аллах да бъде доволен от него, изисквал от християните да бъдат спазвани всички известни условия, които осигурявали и обезпечавали тяхното продължително унижение, деградация и позор''''.

Ислямски учени за Джизя

Мюсюлманите не са длъжни да воюват с никого, дотогава докогато не разкажат за правата религия на Аллах, на неверниците. И докогато не им дадат право на избор между двете неща : или да приемат Исляма и ли да си практикуват религията, но да плащат Джизя в полза на мюсюлманите срещу защита. Ако откажат да плащат, то нека се води срещу тях боен джихад.
- Шейх Мухаммад Салих ал-Мунаджид
Ако неверниците упорито отхвърлят Исляма, религията на Аллах и стоят на пътя, който Аллах забранява, или се борят против ислямсата мисия (даавата), то ние предлагаме избор между три варианта :

а)да станат мюсюлмани;
б)ако се откажат от първото -да платят Джизя (данък в полза на Ислямската умма(народ) в замяна на правото да продължат да притежават и да се разпореждат с имущество и земя, както и защита от мюсюлманите);

в)ако обаче, те се откажат и от второто и продължат в пътя, който сами са избрали против Аллах, се явяват врагове на ислямската мисия ( даавата).В тоя случай мюсюлманите могат да управляват неверниците като ги завладяват, притежават, унижават както повелява Шариата.'
- Ахкаам ал-Сиджрн вал-Суджана ва Муамаллат ал-Суджана фил-Ислам Гасан Абил-Гудах, 256

Саудитският Шейх Мухаммад бин Абд ал-Рахман ал-Арифи, имам на джамията на крал Фахд (академия на отбраната ) в обсъждане на предстояща мюсюлманска кампанията срещу Ватикананаправи изказване, позовавайки се на хадисите в статия, публикувана на сайта на Kалемат през 2002 г., той каза:[8]

Ние ще притежаваме земята на Ватикана, ние ще принудим и Рим да приеме исляма. Християните, които издълбават кръстове на гърдите мюсюлмани <...> ще плащат Джизя (данък за неверниците), в знак, че са унижени, или ще приемат исляма
- саудитски шейх Мухаммад бин Абд ал-Рахман ал-Арифи
Може да се случи враговете на исляма да смятат, че е целесъобразно, да не се предприемат никакви действия срещу исляма, тъй като ислямът ще ги остави в рамките на собствените си географски граници, така че те да продължават да доминират в тези земи, подчинявайки едни хора над други и да остави свободата им да разпространяват своите универсални идеи за свобода според досегашните границите на техните страни. Но ислямът може да го направи това, само ако те са съгласни да плащат данък Джизя за тяхната автономия.
- Важни събития (Маалим Ала Ал-Тарик), Сейид Кутб, стр.73
Това е и целта на джихад срещу евреите и християните, но това не ги принуждава да станат мюсюлмани и да приемат "Ислямски начин на живот." Те трябва да платят Джизя , за да се сложи край на тяхната независимост и да е сигурно, че няма да има повече други царе и владетели на земите им.

Тези правомощия трябва да бъдат взети от ръцете им от последователите на Истинската вяра, която е длъжна да вземе суверенитета и да обръща останалите да поемат по Правилния път, докато не станат поданици и не платят Джазя. Ислямско правителство и ислямаска държава не може да си позволява да държи върховни владетели, които ще постановяват неправилни ценности, като ги налагат и над другите.Това неминуемо ще предизвика хаос и безпорядък и задължение на истинските мюсюлмани е да направят всичко възможно, да сложат край на нечестивите им пътища и да наложат над тях правилния път и ред. Що се отнася до въпроса "Какво получават неверниците в замяна на Джизя?", Отговорът е:

достатъчно е да се каже, че това е цената на свободата, която им делегира едно ислямско правителство и ислямска държава, което им позволява да продължат да следват техните заблуди, като живеещи под юрисдикцията на исляма, и ползвайки правото на защита. Така събраните пари се харчат за поддържане на праведния път на режима, който им дава свободата и защитава техните права. Той също така служи като напомняне, че те са били лишени от честта, да плаща Закят по пътя на Аллах, и заплащането на Джизя показва цената на тяхната заблуда.
Коментар върху Корана глава 9:29 – (Английски език)
Саид Абул Ала Маудуди - Тавхим ал-Коран - Смисълът на Корана

Джизя в историята

Уви, не Алгамир е създател на фетвите У-Алгамири, той само е възстановил Джизието( налог над немюсюлманите в съответствие с Шариата), койро бил преустановен от Акбар, който унищожил няколко строящи се незаконно храма в прозелитски хиндуистки среди.
- Историческите корени на ислямските активисти в Пакистан и сегашния сценарий: Amicus – (Английски език)
Мохаммед Юсуф, (Journal of Turkish Weekly/ Вестник „Турски Седмичник”), 9-ти Май, 2005г.
След като Мухаммад бин Касим се установил в Синд, изпратил писмо до мюсюлманския халиф в Дамаск, с инструкции как той трябва да се държи и постъпва с хиндуисти и будисти в завладяния регион. Отговорът бил, че те ще се третират в съответствие с разпоредбите на Шариата, засягащи хората на Писанието (Ахл ал Китаб), евреите и християните.

Съответно, на будисти и хиндуисти в Синд бе дадена пълна свобода да изповядват религията си, за да запазят своя живот и имущество, включително храмове си , осигурила им се и и защита.

На свой ред, те трябвало да плащат данък Джизя. Възрастните хора, болни, деца и свещениците били освободени от данъци. Неверниците(немюсюлманите) и необрязаните нямали задължение да изпълняват военна служба, за разлика от мюсюлманите. Следвайте тези постановления , Мухаммад бин Касим, създадал прецедентна практиката , която впоследствие се въвела и в другите региони.

Джизя в съвременният свят

В общият план на Хамас се включва и въвеждане на специален данък, наречен Ал-джизя, който е за всички немюсюлмански жителите на палестинските територии. Този данък възражда една традиция, която може да се проследи в цялата история на исляма във връзка с дхиммис -второкласни еврейските и християнските граждани.
Кметът на Витлеем е Християнин, но това е Хамас, това се Таксува – (Английски език)
Сандро Магистър, Чиеса Нюс, 29-ти Декември, 2005г. / Sandro Magister, Chiesa News, December 29, 2005
Един от последните инциденти на насилие, извършени в близост до района на Багдад (Дора), според разказите на местните, бил когато въоръжени лица чукали на вратите на християнските семейства, за да искат да се плати Джизя, специален традиционен данък върху немюсюлманите, или да се махат от Ирак. Джизя не се е събирал в ислямските страни в продължение на почти 100 години.
Християни бягат от насилия в Ирак – (Английски език)
Асошиейтед Прес, Фокс Нюс, 7-ми Май, 2007г. / The Associated Press, Fox News, May 07, 2007
Талибаните издават ултиматум срещу местни индуси и сикхи в Северозападната гранична провинция:или вие плащате "джизя", ислямски данък за религиозните малцинства, или се махате от земята на Афганистан. По-голямата част 400 семейства на хиндуисти и сикхи вече са заминали за Пешавар и съседните провинции.

Заплахи срещу сикхите и индусите - един от последните в поредица от примери на насилие срещу религиозни малцинства в Северозападната гранична провинция, включително и християни, които трябва да плащат Джизя и да се подчиняват на Шариата.

“Живяхме в постоянно състояние на страх: страх от талибаните, страх от Лашкар-е-Ислям и други въоръжени ислямски групи,” - Представител на сикхите за Дейли Таймс/Daily Times
Индуси и сикхи застрашени от Талибаните и Шариата
Фарид Хан, Азия Новости, 28-ми Юли, 2009г. / Fareed Khan, Asia News, July 28, 2009
Получена е информация ,че осем члена на християнска община са отвлечени, в племенната област в Пакистан-Вазиристан. Ислямистите и престъпниците, които съставляват "гръбнака на племенното беззаконие" в Пакистан, извършват действия на сплашване на религиозни малцинства като хиндуисти, сикхи и християни. Няколко члена на религиозни малцинства са били отвлечени за откуп или за изнудване,за да се плаща Джизя, данък въведен само за немюсюлмани.
Организация за правата на човека е научила, че християнин бизнесмен е прострелян осем пъти в краката, докато шофира през Лахор(Пакистан), след като отказва да плати парите за защита от мюсюлманите.

Мобиина ,(сестра на християнин) разказва пред ICC: "Суклейн са своводни, да се придвижват свободно по цялата страна. Правителството не е направило нищо, за да ни помогне, въпреки че брат ми е виден бизнесмен.

Ние не се чувстваме в безопасност, нашите деца са твърде уплашени, за да излизат. Моля, помогнете ни, имаме нужда от правосъдие.”
Християнин прострелян осем пъти за отказ да плащат пари за "защита" – (Английски език)
Джереми Рейнълдс, ASSIST News Service, 22-ри Юли 2009г.
Според Културната халдейска асоциация за мир в Ирак, най-малко 500 000 християни са напуснали собственото си жилище и 200 000 от тях са били принудени, да заплащат на изнудвачи, както и десетки други са били отвлечени за откуп и след това освободени.

„До 2003 г. е имало около 2,1 милиона християни в Ирак, но сега са не повече от 500 000.” - каза Машо. Той разкритикува правителството на Ирак за факта, че не е в състояние да защити християните и заяви, че правителството не изпълнява обещанията си за обезщетения и възмездие.

От 2003г. насам, в Ирак са убити 1960 християни
1960 Християни, убити в Ирак от 2003г. насам - Изследване – (Английски език)
Асуат ал-Ирак, 26-ти Декември 2009г. / Aswat al-Iraq, December 26, 2009
Миналата година имаше няколко смущаващи инциденти в областта на Норребло. През Октомври, бежанец от Африка получил няколко заплахи от група млади мюсюлмани, които го обвинявали, че е черен и християнин. Дали му срок за по-малко от една седмица, за да плати 10 хиляди крони (1800 долара), ако иска да живее в района. Полицията заяви, че вече не може дасе гарантира неговата безопасност в Мьолнерпаркен (мюсюлманското гето в Копенхаген, Дания). Когато Лейербо(Lejerbo - фирма, специализирана в отдаване под наем на апартаменти в района) го намерила, той плачел и спял на улицата.
От другата страна на оградата – (Датски език)
Николай Сеннелс(Преводач), Уикенддевижън(Датски ежедневник), 1-ви Март, 2012г. / Nicolai Sennels (Translator), Weekendavisen (Danish daily, not online), March 1, 2012
Бежанците, които са избягали в Йордания от Сирия казват на лидерите, подкрепяни от AID, за умишлено ново преследване от бунтовниците на"арабската пролет", които се опитват да свалят бруталния режим на Асад в Дамаск.
. . .

"Свърши се; ние не можем да се върнем това, което загубихме ", каза един обезкуражен християнски бежанец тук в Йордания: "никога няма да бъде същото вече за мен или семейството ми. Ние сме загубили надежда". Той каза, че е трябвало да избяга със семейството си през нощта, тъй като анти-християнско преследване в Сирия се превръща в една постоянна нарастваща реалност. "Имах собствен бизнес. Вървящ супермаркет и финансово стабилни. За съжаление, това не вече така. Мечтите ни изчезнаха, когато група от терористи заплашиха да убият семейството ми, изгори къщата ни, и подпалиха супермаркета, ако не им платим $7000.” "Платих сумата, с надеждата, че те ще ни остави на мира, но те не го направиха. Вместо това, те ме отвлякоха за цяла седмица. Те ме оставиха да си отида при условие, че всеки месец ще плащаям същата сума. „

" Какво мислиш, че бих могъл да направя? Бягах. Аз опаковах нашите основни неща. Взех моето семейство и дойдох в Йордания. Синът ми, Омар, има една година да довърши бакалавърската си степен, но сега мечтите му са изчезнали. Бях собственик на бизнес ... но сега съм общ работник, който едва ли може да осигури основите неща на ден за семейството ми."
Сирийските християни на прицел в Сирия – (Английски език)
МНН, 19-ти Април, 2012г. / MNN, April 19, 2012
В Есса, нагри християни са тормозени от престъпни групировки и ислямски терористични групи на етническите пущуни: въоръжени до зъби, бунтовниците влизат в зоната за събиране на "Джизя" (данък, според Шариата, за немюсюлманските малцинства) и изтръгнат пари от християнските търговци. Активисти са изобличили дългите и непрекъснати грабежи, насилие и злоупотреби, извършени под закрилата на някои полицейски служители. Активистите нахълтват в къщи, крадат и злоупотребяват с жени и деца за забавление.
Aзия / ПАКИСТАН - Атака в християнския район: една жертва и двама ранени в Карачи – (Английски език)
Агенция Фидес, 31-ви Август, 2012г. / Agenzia Fides, August 31, 2012
Около 69 семейства, приблизително 500 сикхи, са пребивавали във Фероз Каил, част от агенцията. Повечето от тях печелят прехраната си от култивирането на растения или малки импровизирани пазара, които са твърде недостатъчни за свързването на „двата края”.

Калян беше избран(отвлечен) от бунтовници, които му предложили три възможности: 1)да прегърне исляма; 2)Да стане част от техния Джихад; 3)Да плати сума в 500 милиона пакистански рупия. Калян каза: “ Не можех дори да помисли за първите два варианта. Аз бях освободен, когато жителите се намесиха и общността плати 6.5 милиона пакистански рупия като Джизя (пари защита за немюсюлмани),”

Жителите са напуснали района в рамките на половин час след предупреждението, оставяйки голяма част от своите ценности там.
Войнственост: Когато стотици сикхи загубили домовете си в Оракзай – (Английски език)
Умер Фаруг, Експрес Трибюн, 5-ти Октомври, 2012г. / Umer Farooq, The Express Tribune, October 5, 2012

Маскирана Джизя (Джизя в сянка)

В Дания, мюсюлманите съставляват 5% от населението, но получават 40% от Социалните помощи . Техните проповедници им обясняват, както казва г-н Бауер, че само глупак не би се възползвал от щедростта на Западна Европа и е напълно законно да мамят и лъжат. Преимуществата , които ползват е един вид Джизя, данък който неверниците(немюсюлманите) в окупираните страни трябва да заплащат, за да си гарантират и спасят живота. Субсидирането на радикалисти в Германия и Великобритания не е по -различно от датския опит: четирима терористи -камикадзе в Лондон през миналата година, са получили около милион долара от социални помощи , преди да пристъпят към нападението.)
A Dire Continental Drift: Докато Европа заспа (от Брус Бейв) – (Английски език)
Уолтър Лаяуеър, Уоу Стреет Джърнал, 18-ти Февруари, 2006г. / Walter Laqueur, Wall Street Journal, February 18, 2006
Можахер Бусифу Шестдесет процента от мюсюлманите в Холандия живеят от социалното осигуряване.

Водещ: Те са безработни...

Можахер Бусифу: Много от тях смятат, че това е данъкът Джизя, въз основа на официални Фетви.

Водещ: Те считат, социалните помощи за Джизя?

Можахер Бусифу: Когато те отидат до банкомат или банков касиер и кажат: "приемете Исляма или плащайте Джизя”
. . .

Водещ: И касиера няма представа...

Можахер Бусифу: Не, те просто казват: "Тук са парите ви" и това е всичко. Днес, по-малко хора се държат по този начин, но някои все още го правят.
Либийският писател Можахер Бусифу: Някои европейски мюсюлмани събират Социални Помощи, твърдейки че е Джизя – (Английски език)
Видео клип Номер 3834 на телевизия Мемри, 19-ти Април, 2013г. / MEMRI, Clip No. 3834, April 19, 2013
Джизя бе отменен заради увеличения натиск от Европа. Но не-мюсюлмани бяха обект на прикрит "данък в сянка" Джизя. Въпреки реформите, които трябваше да доведат до пълно правно равенство между мюсюлмани и немюсюлмани в Турция, по време на Втората световна война е бил въведен завишен данък от правителството към гражданите немюсюлмани, които въпреки политиката на "кемализма(турски символ за светски реформи)", не са се считали за "турци" според мюсюлманското разбиране.

В Малайзия, немюсюлманите също са субекти на замаскиран Джизя на системата Бумипутра, която е допринесла за икономическия растеж на мюсюлманите, а в действителност извършва прехвърляне на богатство от по-работливите и предприемчиви немюсюлмани (китайци и индийци), върху мюсюлмани (малайци , но не и членове на местни племена, които са били християни или езичници и едва сега са се ислямизирали чрез огромен натиск върху тях).

На други места, в Пакистан и Бангладеш, хиндуисти и християни живеят в състояние на не секващ страх от опасността от физическо насилие, както и са беззащитни срещу мюсюлманите, които в болшинството са крадци или мародери, и не могат да се защитават, защото не им позволява техния статут на "не-мюсюлманин”. Повечето от евреите, които са избягали от арабския свят, около един милион от тях са оставили своя собственост, която е била последен и съществен трансфер на богатство в ръцете на мюсюлманите.

В Египет, по време на управлението на президента Насър, собствеността на повечето от евреите и християните - гърци, италианци и други е получила статут на "национализирана". Това е същото като изземването на имуществото им. Коптите в Египет, не плащат Джизя. Но има и много други начини да се принуждават местните християни постоянно, да се страхуват за тяхното благосъстояние, за да заплатят данъка, или да си изберат покровител из сред мюсюлманите.

Собствеността на немюсюлманите в ислямските страни на практика няма правна защита, както и има различни начини за изземване на средства от немюсюлманските граждани с цел да ги "защитават", т.е. платен Джизя- често непряко, неформално и прикрито под такава форма, че да не развалят имиджа на мюсюлманските страни в очите западните партньори.
Хю Фицджералд, Дхиммиуотч – (Английски език)

Други ислямски данъци

Закят

Някой ще каже, че и мюсюлманите също трябва да плащат данък, подобен на данъка, събрани от дхиммис Джизя . Истината е, че мюсюлманите в периода на империята са плащали данък, наречен Закят. Въпреки това, закят е само 2,5%, докато Джизя (размер варира в различните страни) е обикновено от 10% до 50% от данък общ доход.[9] Даже и днес мюсюлманите са задължени да плащат тази "благотворителна данък", и това се счита един от петте стълба на исляма. Но вместо да го плащат на държавата, те плащат закят за благотворителност - по техен избор. Следва да се отбележи, че по-голямата част от ислямските учени смятат, че немюсюлманите не следва да се ползват (или за милостиня ) от закята,[10][11] и по тази причина основните ислямски благотворителни организации, като "Ислямска помощ", организират своята хуманитарна дейност изключително [12] и само в мюсюлманските страни или в области, гъсто населена от мюсюлманите в немюсюлмански страни.

Така по време на наводненията в Пакистан през 2010 г., на много от пострадалите, но оцелели християни бяха отхвърлени молбите им за помощ, от хуманитарните ислямски организации, поради тази причина.[13]

Девширме

Девширме (осм. دوشيرمه‎devşirme «набор» от осм. ديوشرمك‎ — събират (плодове, цветя и т.н..; гръцки. παιδομάζωμα, набиране на деца; арменски: տերշիմէ; серб. данак у крви / danak u krvi; български: "кръвен данък” ) Представлява система за насилствено набиране на момчета от завладяните територии на християнски земи, въведен от Османските Султани, като форма на редовно данъчно облагане, с цел изграждане на лоялна армия от роби (по-рано се състояла главно от военнопленници) и клас ( военни командири), наричани "еничари", или други служители, като например "теляк в хамам". Момчетата били отвеждани в Османската империя под статута на т.нар. на турски: gılman-ı acemiyan или acemi oğlanlar (новобранци еничари).

Харадж

Данъци наложени на ново приелите Исляма в 7-8 век. По ислямските земи са живели евреи, християни и зороастрийци, които не са приемали исляма, за което трябвало да плащат данък, наречен Джизя. Мнозина се обърнали обаче към исляма, за да избегнат данъка или да се избегне изземването на правото им на собственост върху земята като немюсюлмани. След като възникнали финансовите проблеми на Омеядите, последните въвели Харадж [14] - данък възху имуществото на новообърнатите в исляма. Популярното мнение за този налог е, че тази данъчна иновации довела до въстание в 747г. и падането на династията на Омеядите.
Харадж – (Английски език), Енциклопедия Британика / The Encyclopædia Britannica

Вижте също

Английски

Преводи

 • Тази страница е достъпна също и на следните езици: Английски. За други езици вижте менюто в ляво.

Външни препратки (Английски)

Мюсюлмански уебсайтове

Източници

 1. Сходен текст от сборника Канон на достоверните хадиси: Сунан Ибн Маджа 4:24:2858(24:2967-Арабска номерация) - (Английски език)
 2. Сходен текст от сборника Канон на достоверните хадиси: Булуг ал-Марам 11:1308(11:1281-Арабска номерация) - (Английски език)
 3. Сходен текст: Сахих Бухари 8:76:433(81:14 -Арабска номерация) - (Английски език)
 4. Сходен текст: Сунан Абу Дауд 14:2606(15:136 -Арабска номерация) - (Английски език)
 5. Сходен текст от сборника Канон на достоверните хадиси: Булуг ал-Марам 11:1347(11:1321-Арабска номерация) - (Английски език)
 6. Сходен текст: Сунан Абу Дауд 19:3038(20:117 -Арабска номерация) - (Английски език)
 7. Jizya- (Английски език) — Encyclopedia Britannica
 8. The Next Pope and Islamic Prophecy - (Английски език)
 9. Бил Уорнър — Ислямската такса – (Английски език) — Раид Сайд Нюз, 27-ми Януари, 2010г. / Right Side News, January 27, 2010
 10. Хайтам бин Джауад ал-Хаддад— Начинът, по който се дава Закят ал-Фитр в неислямски земи – (Английски език)
 11. Доказателства — Благотворителност и помощ – (Английски език)
 12. Ислямско облекчение и митът за недискриминационна мюсюлманска милостиня – (Английски език)
 13. Пакистан:на някои християни им е отказана AID хуманитарна помощ, освен ако не приемат Исляма — Католическата култура, 6-ти Септември 2010г, - (Английски език)
 14. Харадж -Уикипедия - (Руски език)