Кафир

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Определение

Кафир или кяфир (كافر ; мн. ч. كفّار куффар) - неверник, човек който не вярва в Аллах нито в това, че Мухаммад е негов последен пратеник.[1][2] Въпреки, че евреите и християните са наречени хора на Писанието (أهل الكتاب ахл ал-китаб), те също се считат за неверници[3][4][5] според Корана. Думата "кяфир/кафир" се явява обидна за немюсюлманите, като корена на думата означава "покриващи (истината)" и "неблагодарни", по този начин се представят немюсюлманите като лъжци. Също така, думата се използва често от мюсюлманите, за да се обиди никого. Други думи, използвани от мюсюлмани - фaaсиг (فاسق‎,грешник, нечестивец,балама), мунафиг (منافق,лицемер) или гяур(неверник - от турски gâvur, прието от персийски)

Признаци за кафир

Призовават друг, не Аллах.

И не зови вместо Аллах онова, което нито ти помага, нито ти вреди! А сториш ли го, тогава наистина си от угнетителите.
Коран 10:106

Изпитват отвращение към Аллах.

И щом бива споменаван единствено Аллах, сърцата на онези, които не вярват в отвъдния живот, се отвращават, а щом биват споменавани други [богове] освен Него, те се радват.
Коран 39:45

Принасят жертвоприношение на друг, а не на Аллах.

Затова отслужвай молитвата към своя Господ и [жертвено животно] коли.
Коран 108:2

Ненавиждат Исляма или нещо свързано с него.

Това е, защото възненавиждат низпосланото от Аллах и затова Той прави безплодни делата им.
Коран 47:9

Подиграват се с Исляма и над всичко, свързано с него.

65. И ако ги попиташ, непременно ще рекат: “Само бъбрехме и се забавлявахме.” Кажи: “Нима на Аллах и на Неговите знамения, и на Неговия Пратеник сте се подигравали?
66. се оправдавайте! Вие станахте неверници, след като бяхте вярващи. Дори да извиним някои от вас, ще накажем други, защото бяха престъпници.
Коран 9:65-66

Не вярват в ни един от пратениците.

Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от неговия Господ, повярваха и вярващите. Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите ангели, и Неговите писания, и Неговите пратеници. [И казаха:] “Разлика не правим между никого от Неговите пратеници.” И рекоха: “Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господи наш! Към Теб е завръщането.
Коран 2:285

Съдят по друг закон, не по ислямски закон - Шариат.

Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците -; според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал -; тези са неверниците.
Коран 5:44

Забраняват което Аллах е разрешил и разрешават, онова което е забранил.

Които изяждат лихвата, не ще се изправят, освен както се изправя някой, когото сатаната поваля от лудост. Това е, защото казваха: “Търговията е като лихварството.” А Аллах позволи търговията и забрани лихварството. При когото е дошло наставление от неговия Господ и е престанал, негово е онова, което е било дотогава и делото му е за пред Аллах. А които се върнат към това, тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
Коран 2:275

Биват последователи на всяка друга религия.

А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.
Коран 3:85

Изоставят Исляма.

Питат те за Свещения месец, за битка през него. Кажи: “Тежка битка е тогава, но възпирането от пътя на Аллах, неверието в Него и в Свещената джамия, и пропъждането на обитателите й оттам е по-тежко пред Аллах, и да се заблуждава е по-тежко, отколкото да се убива.” И не ще престанат да се сражават с вас, докато не ви отвърнат от вашата религия, ако могат. А които от вас отстъпят от религията си и умрат неверници, на такива пропадат делата и в земния живот, и в отвъдния, и те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
Коран 2:217

Който има ближни немюсюлмани.

Вярващите да не взимат неверници за ближни вместо повярвалите. А който направи това, той няма нищо общо с Аллах, освен ако се страхувате от тях. Аллах ви предупреждава за Себе Си и към Аллах е завръщането
Коран 3:28

Не вярват в Мухаммад, като по този начин отхвърлят Исляма.

Онези от хората на Писанието и от съдружаващите, които не вярваха, ще бъдат в Огъня на Ада, там ще пребивават вечно. Те са най-лошите от създанията.
Коран 98:6

Вижте също

Преводи

  • Тази страница е достъпна също и на следните езици: Френски,Английски. За други езици вижте менюто в ляво.

Външни препратки(Английски)

Източници

  1. "...Кафир: буквално означава "неверник". В исляма се има предвид човек, който отхвърля Аллах и който 'не вярва в Мохамед' (С.А.С) като последен пратеник на Аллах...." - Islamic Glossary - (Английски език)
  2. "...кафир съществително (мн.ч. куффар)
    1. (Ислям) неверник, езичник, невярващ; немюсюлманин изключващ ахл ал-китаб (Християни, Евреи и т.н.).
    2. (Islam) безверен, езичник, невярващ; 'всеки немюсюлманин' . Шейх ал-Ислам Ибн Таймийах (Рaхимуллaх) Част 27 Стр.264: "Всеки, който не забранява на хора от религията на евреите и християните след пророчеството на пратеника Мохамед , нито да ги нарича кяфир, нито ги мрази, той не е мюсюлманин от консенсуса на всички мюсюлмани, техните учени и широката общественост."..."AllWords.com - kafir - (Английски език)
  3. ""...the permissive people, who do not believe in any command or prohibition at all and refer to the Divine will and decree as an excuse for their evil deeds, are worse off than the Jews, Christians and Arab mushrikeen, because even though the latter are kaafirs, they still believe in some kind of command and prohibition..." - Atheism is a greater sin than shirk - Islam Q&A, Fatwa No. 113901 - (Английски език)
  4. "...Но това не е допустимо да се ожени за нея, тъй като тя все още е Кафир (немюсюлманин) и все още не е прегърнал исляма с цялото си сърце, без всякакво съмнение...." - Мисля да се омъжа за атеист - Dr. Abdullah Al-faqih, Islam Web, Fatwa No. 88328, July 21, 2004 - (Английски език)
  5. "...Това е нещо, което е добре известно сред мюсюлманите, и те се съгласиха единодушно, че християните са кяфири и дори, че тези които не ги разглеждат като кяфири, също са кафири..." - Qur'an, Hadith and Scholars:People of the Book - Английски език