Разлика между версии на „Мюсюлманска статистика - (Деца)“

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
[проверена версия][проверена версия]
 
(Не са показани 24 междинни версии от същия потребител)
Ред 296: Ред 296:
 
Повечето от половината жени са били бити или физически насилвани, за да бъдат убедени да се омъжат, докато над една четвърт са били заплашени с оръжие или им е било казано, че ще бъдат убити, ако не сключат съответния брак. .<ref name="AFP November 12, 2011">[{{Reference archive|1=http://www.thestarphoenix.com/news/canada-in-afghanistan/Young+women+face+forced+marriage+Germany/5700334/story.html|2=2011-11-13}} Young women face forced marriage in Germany] - Agence France-Presse, November 12, 2011</ref>}}
 
Повечето от половината жени са били бити или физически насилвани, за да бъдат убедени да се омъжат, докато над една четвърт са били заплашени с оръжие или им е било казано, че ще бъдат убити, ако не сключат съответния брак. .<ref name="AFP November 12, 2011">[{{Reference archive|1=http://www.thestarphoenix.com/news/canada-in-afghanistan/Young+women+face+forced+marriage+Germany/5700334/story.html|2=2011-11-13}} Young women face forced marriage in Germany] - Agence France-Presse, November 12, 2011</ref>}}
  
===Iran===
+
===Иран===
  
{{Quote|March 2012|Farshid Yazdani, a member of the Association for the Defense of Children’s Rights, has raised the flag on the increasing rate of the marriage of girls under the age of 10 in IranHe stated that '''in 2009, 449 girls under the age of 10 were married off. The number increased to 716 cases in 2011'''.
+
{{Quote|Март 2012 г.|Фаршид Яздани, член на Асоциацията за защита правата на детето, алармира за нарастващия дял на бракове с момичета под 10-годишна възраст в Иран. Той твърди, че '''през 2009 г. 449 момичета под 10 г. са били омъжени. Техният брой се е увелилил до 716 през 2011 г.'''.
  
Yazdani added that the '''number of marriages for girls under 15 years of age has increased from 33,383 in 2006 to 35,931 in 2007, 37,996 in 2008, and 43,459 last year''' (please note that the dates are approximate as the statistics were given according to the Iranian calendar, which begins at the start of the Persian New Year).
+
Яздани добавя, че '''броят на браковете с момичета под 15 г. се е увеличил от 33 383 през 2006 г. на 35 931 през 2007 г., 37 996 през 2008 г. и 43 459 през последната година''' (<small>забележете, че датите са приблизителни, понеже посочената статистика е дадена спрямо иранския каленар, който започва с началото на персийската нова година</small>).
  
According to Yazdani, '''the rate of marriages of girls under the age of 15 has had a 45% increase compared to marriages in other age brackets'''. He added that these figures are based on the statistics released by Iran’s Civil Registrations Office, and they should set off alarms for social activists and policy makers.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.hamshahrionline.ir/news-163062.aspx|2=2012-03-18}} At least 716 girls under the age of ten married off in Iran since 2009] - Hamshahri Online, March 14, 2012 ([{{Reference archive|1=http://persian2english.com/?p=23753|2=2012-03-18}} English translation])</ref>}}
+
Според Яздани, '''делът на браковете с деца под 15 г. се е увеличил с 45% в сравнение с браковете в други възрастови граници'''. Той добави, че тези цифри се базират върху статистиката, публикувана от Агенцията по гражданския регистър в Иран и те трябва да послужат като тревожен сигнал за социалните активисти и политиците.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.hamshahrionline.ir/news-163062.aspx|2=2012-03-18}} At least 716 girls under the age of ten married off in Iran since 2009] - Hamshahri Online, March 14, 2012 ([{{Reference archive|1=http://persian2english.com/?p=23753|2=2012-03-18}} English translation])</ref>}}
  
{{Quote|August 2012|A new report from Iran has revealed a striking rise in the number of child brides under the age of 10-years-old.
+
{{Quote|Август 2012|Нов доклад от Иран разкри шокиращо покачване в броя на децата-булки под 10-годишна възраст
  
The Union for the Protection of Children’s Rights said that '''in 2010, at least 713 marriages of girls under 10-years-old were registered''' in the country, more than twice as many as registered in the three years before.<BR>. . .<BR>
+
Съюзът за защита правата на детето оповести, че '''през 2010 г. в страната са били регистрирани поне 713 брака с момичета под 10-год. възраст''', което надвишава с над 2 пъти бройката за последните три години. <BR>. . .<BR>
The report also released numbers for '''2010, which showed some 342,000 marriage contracts among adolescents under 18-years-old were registered, of which 42,000 involved girls between the age of 10 to 14.'''<BR>. . .<BR>
+
Докладът също така оповести данни за '''2010 г., които показаха, че са били регистрирани около 342 000 брака с юноши или девойки под 18-год. възраст, като при 42 000 от тях участват момичета на възраст между 10 и 14 г.'''<BR>. . .<BR>
The Iranian parliament website in referring to the Head of the Civil Registry in Tehran said that in 2011, '''the province registered 3,929 marriages among children between 10- to 14-years-old and another 1,927 marriages for children aged 15 to 19''', Bernama news agency reported.
+
Сайтът на иранския парламент, като цитира началника на гражданския регистър в Техеран, казва, че през 2011 г. '''провинцията е регистрирала 3929 брака с деца между 10 и 14 г. и други 1927 брака с деца между 15 и 19 г.''', съобщава новинарската агенция Бернама.
  
The number of marriages for girls in the 10-15 age range could be more, according to Yezdani.
+
Броят на браковете с момичета между 10 и 15 г. би могъл и да бъде по-голям, според Яздани.
  
About '''55 percent of child marriages are registered in cities and 45 percent in villages'''.<ref>Sharifa Ghanem - [{{Reference archive|1=http://www.bikyamasr.com/76118/iran-seeing-rise-in-child-marriages/|2=2012-08-25}} Iran seeing rise in child marriages] - Bikya Masr, August 24, 2012</ref>}}
+
Около '''55% от браковете с деца са регистрирани в градовете, а останалите 45% - в селата'''.<ref>Sharifa Ghanem - [{{Reference archive|1=http://www.bikyamasr.com/76118/iran-seeing-rise-in-child-marriages/|2=2012-08-25}} Iran seeing rise in child marriages] - Bikya Masr, August 24, 2012</ref>}}
  
===Iraq===
+
===Ирак===
  
{{Quote|June 2012|Officials are alarmed by what they describe as a worsening epidemic of suicides, '''particularly among young women tormented by being forced to marry too young, to someone they do not love.'''  
+
{{Quote|Юни 2012 г. |Официалните власти са разтревожени от това, което те описват като '''„влошаваща се епидемия от самоубийства“, особено сред невръстните жени, изтезавани, за да се омъжат твърде млади за някого, когото не обичат.'''  
  
While reliable statistics on anything are hard to come by in Iraq, officials say there have been '''as many as 50 suicides this year in this city of 350,000 — at least [{{Reference archive|1=http://www.nimh.nih.gov/health/publications/suicide-in-the-us-statistics-and-prevention/index.shtml|2=2012-06-19}} double the rate in the United States] — compared with 80 all of last year'''. The most common methods among women are self-immolation and gunshots.  
+
Макар да е трудно намирането на надеждната статистика в Ирак по който и да е въпрос, официалните власти казват, че в този 350-хиляден град са се случили поне '''50 самоубийства през тази година [{{Reference archive|1=http://www.nimh.nih.gov/health/publications/suicide-in-the-us-statistics-and-prevention/index.shtml|2=2012-06-19}} – което поне два пъти над процента за САЩ] – в сравнение с 80-те случая за цялата предходна година'''. Най-разпространените методи сред жените са самозапалването и прострелването с огнестрелно оръжие.  
  
Among the many explanations given, like poverty and madness, one is offered most frequently: access to the Internet and to satellite television, which came after the start of the war. This has given young women glimpses of a better life, unencumbered by the traditions that have constricted women for centuries to a life of obedience and child-rearing, one devoid of romance.<ref>Tim Arango - [{{Reference archive|1=http://www.nytimes.com/2012/06/07/world/middleeast/more-suicides-in-iraq-region-where-arranged-marriage-is-common.html|2=2012-06-19}} Where Arranged Marriages Are Customary, Suicides Grow More Common] - The New York Times, June 6, 2012</ref>}}
+
Сред многото вероятни причини като бедността и психическите заболявания, един мотив се появява все по-често: достъпът до интернет и сателитната телевизия, който беше улеснен след началото на войната. Това даде на младите жени надежди за по-добър живот, необременен от традициите, които от векове са ограничавали жените до ежедневие на подчинение и отглеждане на деца, лишено от всякаква романтика.<ref>Tim Arango - [{{Reference archive|1=http://www.nytimes.com/2012/06/07/world/middleeast/more-suicides-in-iraq-region-where-arranged-marriage-is-common.html|2=2012-06-19}} Where Arranged Marriages Are Customary, Suicides Grow More Common] - The New York Times, June 6, 2012</ref>}}
  
===Kyrgyzstan===
+
===Киргизстан===
  
{{Quote|October 2012|There is no reliable figure, but rights activists estimate that nearly 12,000 women and girls are kidnapped and forced into marriage annually.
+
{{Quote|Октомври 2012 г. |Липсват надеждни данни, но активисти по човешките права смятат, че годишно близо 12 000 жени и момичета са биват отвлечени и принудени да се омъжат.
  
A 2011 UN report cites studies showing that as many as 80 percent of all marriages in some rural areas are the result of bride kidnapping.
+
Доклад на ООН от 2011 г. цитира изследвания, които показват, че 80% от всички бракове в някои селски райони са в резултат от отвличане на булката.  
  
Bride snatching in Kyrgyzstan is tightly connected to the issue of underage marriage since many of the abducted brides are less than 18 years old, the minimum legal age for marriage.
+
Похищението на булки в Киргизстан е тясно свързано с въпроса за браковете с малолетни и непълнолетни, понеже много от отвлечените булки нямат 18 г. – минималната законова възраст за сключване на брак.
  
Children's rights activist Elena Voronina maintains that phenomenon has been on the rise in recent years.
+
Активистката за правата на детето Елена Воронина твърди, че този феномен бележи ръст през последните години.
  
"[My colleagues and I] are sure that early marriage is increasing rather than decreasing,' she said."'''[According to statistics from 2006], approximately 12 percent of women get married before 18. Most of them live in rural areas and they are from disadvantaged families. According to our recent statistics, the rate for early marriage is 14.2 percent in rural places and 9 percent in cities'''."<BR>. . .<BR>
+
"[Аз и моите колеги] сме убедени, че браковете в ранна възраст се увеличават, а не намаляват, казва тя. ."'''[Според статистиката от 2006 г. ] около 12% от жените се омъжват преди да навършат 18 г. Повечето от тях живеят в селски райони и идват от семейства в неравностойно положение. Според нашите последни статистически данни делът на браковете в ранна възраст възлиза на 14,2 % в селата и на 9% в градовете'''."<BR>. . .<BR>
Many kidnapped brides have their union sanctioned by a religious ceremony. But underage marriages are generally not registered by the state, leaving the girls with few legal rights.<ref name="rferlOct1812">Antoine Blua & Gulaiym Ashakeeva - [{{Reference archive|1=http://www.rferl.org/content/move-to-toughen-kyrgyz-bride-snatching-laws/24744049.html|2=2012-10-27}} Move To Toughen Kyrgyz Bride-Snatching Laws Gains Momentum] - Radio Free Europe/Radio Liberty, October 18, 2012</ref>}}
+
Браковете на много от отвлечените булки биват санкционирани чрез религиозна церемония. Но браковете с малолетни и непълнолетни по принцип не се регистрират от държавата, което оставя момичетата с твърде малко законови права.<ref name="rferlOct1812">Antoine Blua & Gulaiym Ashakeeva - [{{Reference archive|1=http://www.rferl.org/content/move-to-toughen-kyrgyz-bride-snatching-laws/24744049.html|2=2012-10-27}} Move To Toughen Kyrgyz Bride-Snatching Laws Gains Momentum] - Radio Free Europe/Radio Liberty, October 18, 2012</ref>}}
  
===Malaysia===
+
===Малайзия===
  
August, 2010, in a country where Muslims now amount to 60% of the total population, the Malaysian State of southern Malacca legalized child marriages specifically between Muslim men and Muslim girls ''below'' the age of 16<ref>[http://www.sbs.com.au/news/article/1319257/Outcry-over-Malaysian-child-marriages Outcry over Malaysian child marriages] - World News Australia, August 4, 2010</ref>
+
През м. август 2010 г. в държава, където мюсюлманите понастоящем формират до 60% от общото население, в малайзийския щат Южна Малака се легализираха браковете с деца, особено в случай на мъж-мюсюлманин и мюсюлмански момичета под 16-годишна възраст.<ref>[http://www.sbs.com.au/news/article/1319257/Outcry-over-Malaysian-child-marriages Outcry over Malaysian child marriages] - World News Australia, August 4, 2010</ref>
  
{{Quote|June 2010|Data in the 2010 progress report to the United Nations on HIV in Malaysia prepared by the Ministry of Health reveals shocking statistics on the number of Muslim girls under the age of 14 who have undergone pre-marital HIV screening in order to get married.
+
{{Quote|Юни 2010 г. |Данните от Доклада за прогреса през 2010 г. към ООН за ХИВ в Малайзия, изготвени от Министерството на здравеопазването, разкриват шокираща статистика относно броя на мюсюлманските момичета под 14-годишна възраст, които са преминали през предбрачен ХИВ-тест, за да могат да се омъжат.
  
The data shows that 32 girls under the age of 10 and 445 girls between the ages of 10 and 14 went through this testing in 2009 alone in preparation for marriage!
+
Данните показват, че 32 момичета под 10 години и 445 момичета между 10 и 14 години са преминали през този тест само през 2009 г. в подготовката си за брака!
  
What is also significant is that this phenomenon is taking place in the more developed states in Malaysia, with the highest numbers recorded in Penang (195), Malacca (103) and Johor (87).<ref>Zainah Anwar - [http://www.sistersinislam.org.my/index.php?option=com_content&task=view&id=996&Itemid=1 Nothing divine in child marriage] - Sisters in Islam, June 6, 2010</ref>}}
+
Трябва да отбележим, че този феномен се случва в по-развитите щати на Малайзия, като най-голям е броят в Пенанг (195), Малака (103) и Джохор (87).<ref>Zainah Anwar - [http://www.sistersinislam.org.my/index.php?option=com_content&task=view&id=996&Itemid=1 Nothing divine in child marriage] - Sisters in Islam, June 6, 2010</ref>}}
  
{{Quote|June 2010|'''There was an increase in marriages involving underage Muslims in the Federal Territory last year'''.  
+
{{Quote|Юни 2010 г.|'''Регистрирано е увеличаване на браковете с непълнолетни мюсюлмани във Федералната територия през последната година.'''.  
  
This goes against the assumption that child marriages are now on the decline due to changing cultural trends.
+
Това противоречи на допускането, че понастоящем браковете с деца намаляват заради промяната в културните тенденции.
  
Last year [2009], 49 Muslim girls under 16 years of age and 39 boys under 18 tied the knot.
+
През последната година [2009 г.] 49 мюсюлмански момичета под 16-годишна възраст и 39 момчета под 18 г. са сключили брак.
  
According to the statistics provided by the Federal Territory Religious Department, this number was higher compared with the previous year.<BR>. . .<BR>
+
Според статистиката, предоставена от Федералния религиозен отдел, тези цифри са се повишили в сравнение с предходната година.<BR>. . .<BR>
  
In 2008, 40 girls and 28 boys below the permitted age registered their marriages.<BR>. . .<BR>
+
През 2008 г. 40 момичета и 28 момчета под разрешената възраст са регистрирали своите бракове.<BR>. . .<BR>
  
'''It was also reported last week that, according to the 2000 Census, there were 11,400 children below 15 years of age who were married -- 6,800 girls and 4,600 boys.'''<ref>Joanne - [http://www.stophonourkillings.com/?q=node/4725 Too young to wed?] - International Campaign Against Honour Killings, June 20, 2010</ref>}}
+
'''През последната седмица беше също така съобщено, че според преброяването от 2000 г., е имало 11 400 деца под 15-годишна възраст, които са сключили брак – 6800 момичета и 4600 момчета.'''<ref>Joanne - [http://www.stophonourkillings.com/?q=node/4725 Too young to wed?] - International Campaign Against Honour Killings, June 20, 2010</ref>}}
  
{{Quote|October 2013|Malaysian girls under the age of 16 are not permitted to drive or buy cigarettes but they can legally get married, and are increasingly doing so.  
+
{{Quote|Октомври 2013 г.|Малайзийските момичета под 16-годишна възраст нямат право да управляват автомобил, нито да си купуват цигари, но могат законно да се омъжат и все повече го правят.  
  
'''In 2012, there were around 1,165 applications for marriage in which one party, usually the bride, is younger than the legal marrying age''', according to statistics from the Malaysian Shariah Judiciary Department (JKSM).  
+
'''През 2012 г. е имало 1165 заявления за брак, при които едната страна, обикновено булката, е на възраст под законна възраст за сключване на брак, според статистиката малайзийския правен отдел по шариат (Malaysian Shariah Judiciary Department (JKSM)).  
  
'''The Shariah Courts approved 1,022 of them.'''  
+
'''Шариатският съд е одобрил 1022 от тях.'''  
  
In Malaysia, the legal minimum marriage age is 18, but it is 16 for Muslim girls.  
+
В Малайзия законната минимална възраст за сключване на брак е 18 г., но за мюсюлманските момичета е 16 г.  
  
'''Those aged below 16 can marry with the consent of the Shariah Court'''.  
+
'''Момичета на възраст под 16 г. могат да се омъжат със съгласието на шариатския съд.'''.  
  
'''This is an increase from the 2011 record, when some 900 marriages, involving at least one Muslim minor, were approved''', The Star reported today.  
+
'''Наблюдаваме подобрение на рекорда от 2011 г. , когато около 900 брака, при които поне едното лице с мюсюлманско изповедание е било непълнолетно, са били одобрени''', съобщава днес The Star.  
  
As of May this year, JKSM received 600 marriage applications, of which 446 had been approved. <ref>{{cite web|url= http://www.business-standard.com/article/pti-stories/child-marriages-on-the-rise-in-malaysia-113100700598_1.html|title= Child marriages on the rise in Malaysia
+
До м. май тази година JKSM е получил 600 заявления за брак, от които 446 са били одобрени. <ref>{{cite web|url= http://www.business-standard.com/article/pti-stories/child-marriages-on-the-rise-in-malaysia-113100700598_1.html|title= Child marriages on the rise in Malaysia
 
|publisher= Business Standard|author= |date= October 7, 2013|archiveurl= http://archive.is/htLqS|deadurl=no}}</ref>}}
 
|publisher= Business Standard|author= |date= October 7, 2013|archiveurl= http://archive.is/htLqS|deadurl=no}}</ref>}}
  
===Morocco===
+
===Мароко===
  
{{Quote|May 2009|The legal minimum age for marriage in Morocco is 18 years, although family judges are empowered to allow exceptions. This loophole has enabled thousands of families to marry off their daughters prematurely. According to figures from the justice ministry, '''over 31,000 under-age girls were married in 2008, compared with 29,847 in 2007'''.<ref>{{cite web|url= http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2009/05/05/feature-01|title= Child marriage in Morocco criticised|publisher= Magharebia|author= Sarah Touahri|date= May 5, 2009|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fmagharebia.com%2Fen_GB%2Farticles%2Fawi%2Ffeatures%2F2009%2F05%2F05%2Ffeature-01&date=2013-07-17|deadurl=no}}</ref>}}
+
{{Quote|Май 2009 г.|Законовата минимална възраст за сключване на брак в Мароко е 18 години, въпреки че семейните съдии имат право да допускат изключения. Тази вратичка е позволила на хиляди семейства да омъжат своите дъщери преждевременно. Според данните от министерството на правосъдието, '''над 31 000 непълнолетни момичета са били омъжени през 2008 г., докато през 2007 г. техният брой е бил 29 847.'''.<ref>{{cite web|url= http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2009/05/05/feature-01|title= Child marriage in Morocco criticised|publisher= Magharebia|author= Sarah Touahri|date= May 5, 2009|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fmagharebia.com%2Fen_GB%2Farticles%2Fawi%2Ffeatures%2F2009%2F05%2F05%2Ffeature-01&date=2013-07-17|deadurl=no}}</ref>}}
  
===Niger===
+
===Нигер===
  
{{Quote|July 2013|As in Hadiza’s case, a fistula is often a result of a child marriage. Here in Niger, about '''three-quarters of girls are married before the age of 18'''. “'''Some of these ladies here have never had a period''',” Dr. Arrowsmith noted. “They became pregnant the first time they ovulated, and then their uterus was destroyed.” <ref>{{cite web|url= http://www.nytimes.com/2013/07/14/opinion/sunday/kristof-where-young-women-find-healing-and-hope.html|title= Where Young Women Find Healing and Hope|publisher= The New York Times|author= Nicholas D. Kristof |date= July 13, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2013%2F07%2F14%2Fopinion%2Fsunday%2Fkristof-where-young-women-find-healing-and-hope.html&date=2013-07-16|deadurl=no}}</ref>}}
+
{{Quote|Юли 2013 г.|Както е в случая с Хадиза, фистулата често е резултат от брак с дете. Тук в Нигер около '''¾ от момичетата се омъжват преди да навършат 18 г.'''. “'''Някои от тези девойки в това число никога не са имали цикъл''',” отбелязва д-р Ероусмит. “Те забременяват при първата си овулация и след това матката им бива унищожена.” <ref>{{cite web|url= http://www.nytimes.com/2013/07/14/opinion/sunday/kristof-where-young-women-find-healing-and-hope.html|title= Where Young Women Find Healing and Hope|publisher= The New York Times|author= Nicholas D. Kristof |date= July 13, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2013%2F07%2F14%2Fopinion%2Fsunday%2Fkristof-where-young-women-find-healing-and-hope.html&date=2013-07-16|deadurl=no}}</ref>}}
  
===Nigeria===
+
===Нигерия===
  
{{Quote|November 2008|'''Northern Nigeria has one of the highest rates of child marriage in the world: nearly half of all girls here are married by the age of 15.'''
+
{{Quote|Ноември 2008 г.|'''Северна Нигерия е с един от най-високите проценти на детски бракове в света: почти половината от всички момичета са омъжени под 15-годишна възраст.'''
  
The consequences have been devastating. Nigeria has the highest maternal mortality rate in Africa and one of the world’s highest rates of fistula, a condition that can occur when the pressure of childbirth tears a hole between the vagina and the bladder or rectum. Many women are left incontinent for life. Up to 800,000 women suffer from fistula in Nigeria.<BR>. . .<BR>
+
Последиците са ужасяващи. Нигерия е с едно от най-високите степени на смъртност при родилките в Африка и с една от най-високите стойности на фистула в света – състояние, което може да се появи, когато натискът от детераждането отваря дупка между вагината и пикочния мехур или ректума. Много жени остават инконтинентни за цял живот. Над 800 000 жени страдат от фистула в Нигерия.<BR>. . .<BR>
Dr Waaldijk operates on up to 600 women a year, with no electricity or running water... Some have been divorced by their husbands - it is estimated that up to half of adolescent girls in northern Nigeria are divorced... '''The Nigerian federal Government has attempted to outlaw child marriage. In 2003 it passed the Child Rights Act, prohibiting marriage under the age of 18. In the Muslim northern states, though, there has been fierce resistance to the Act, with many people portraying it as antiIslamic.'''<BR>. . .<BR>
+
Д-р Ваалдайк оперира над 600 жени за година, без ток, без течаща вода… Някои са били напуснати от мъжете си – смята се, че почти половината от подрастващите момичета са разведени... '''Нигерийското федерално правителство се е опитало да обяви браковете с деца за незаконни. През 2003 г. то приема Акт за правата на детето, с който се забраняват браковете под 18-годишна възраст. Въпреки това в северните мюсюлмански щати е налице яростна съпротива срещу Акта, като много хора го описват като антиислямски.'''
'''Half of Nigeria’s 36 states have passed the Act, but it has been adopted by only one of the dozen Muslim states - and even that one made a crucial amendment substituting the age of 18 for the term “puberty”.'''
+
<BR>. . .<BR>
 +
'''Половината от 36-те щата на Нигерия са одобрили Акта, но той бива приет само в един от 12-те мюсюлмански щати – но дори и този единствен щат прави фундаментална поправка, като заменя 18-годишната възраст с термина „пубертет“.'''
  
Each state in Nigeria has the constitutional right to amend legislation to comply with its local traditions and religion, meaning that central government is powerless to impose a minimum age of marriage.<ref>{{cite web|url= http://www.wunrn.com/news/2008/11_08/11_24_08/112408_nigeria.htm|title= Nigeria Child Brides-Broken Lives |publisher= Times Online|author= |date= November 28, 2008|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.wunrn.com%2Fnews%2F2008%2F11_08%2F11_24_08%2F112408_nigeria.htm&date=2013-06-15|deadurl=no}}</ref>}}
+
Всеки щат в Нигерия притежава конституционното право да променя законодателството, съобразявайки се с местните традиции и религията, което означава, че държавното правителство е безсилно да наложи минимална възраст за сключване на брак.<ref>{{cite web|url= http://www.wunrn.com/news/2008/11_08/11_24_08/112408_nigeria.htm|title= Nigeria Child Brides-Broken Lives |publisher= Times Online|author= |date= November 28, 2008|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.wunrn.com%2Fnews%2F2008%2F11_08%2F11_24_08%2F112408_nigeria.htm&date=2013-06-15|deadurl=no}}</ref>}}
  
===Pakistan===
+
===Пакистан===
  
{{Quote|1=September 2012|2=according to UNICEF, '''child marriages accounted for 32 per cent of all marriages''' in the country from 1987 to 2005.<BR>. . .<BR>
+
{{Quote|1=Септември 2012 г. |2=Според УНИЦЕФ, '''браковете с деца възлизат на 32% от всички бракове в страната''' сключени за периода 1987-2005 г.<BR>. . .<BR>
Around '''100 million girls''' are expected to enter into child marriage in the next decade<BR>. . .<BR>
+
Очаква се '''около 100 милиона момичета''' да сключат брак с дете в следващото десетилетие.<BR>. . .<BR>
Qindeel Shujaat, legal adviser on human rights, said that while there are laws to prevent child marriages, the Child Marriages Restraint Act 1929 hasn’t been modified in 82 years. “'''The punishment for violating the law is a fine of Rs1,000''', or one month imprisonment. If a marriage involving children takes place, the adults are punished, '''but the marriage is not dissolved''',” she said. However, according to Shujaat, '''the law’s implementation is non-existentant'''.<ref>Mavra Bari - [{{Reference archive|1=http://tribune.com.pk/story/434512/underage-victims-to-stop-child-marriages-state-needs-to-step-in/|2=2012-10-01}} Underage victims: ‘To stop child marriages, state needs to step in’] - The Express Tribune, September 11, 2012</ref>}}
+
Киндеел Шуджаат, юридически съветник по правата на човека, казва, че макар да са налице закони, които ограничават браковете с деца, Забранителният акт за бракове с деца от 1929 г. не е бил променян от 82 г.. “'''Наказанието за нарушаване на този закон е глоба 1000 рупии или един месец затвор.''' Ако се случи брак с дете, възрастният участник бива наказан, '''но бракът не се разтрогва''',” казва тя. Въпреки това, според Шуджаат, '''прилагането на закона е нещо несъществуващо'''.<ref>Mavra Bari - [{{Reference archive|1=http://tribune.com.pk/story/434512/underage-victims-to-stop-child-marriages-state-needs-to-step-in/|2=2012-10-01}} Underage victims: ‘To stop child marriages, state needs to step in’] - The Express Tribune, September 11, 2012</ref>}}
  
===Palestine===
+
===Палестина===
  
{{Quote| February 2010|According the Palestinian Central Bureau of Statistics, 682 girls aged 14 and younger were legally married in 2000. Two of them were married to men who were 35 or older, 13 to men 30 to 34, 117 to men 25 to 29, 378 to men 20 to 24 and 172 to men 15 to 19. Child marriages of girls 14 and younger made up 2.9 per cent of the total number of registered marriages. In the same year, 13,163 Palestinian girls between 15 and 19 were legally married, surpassing 55 per cent of all registered marriages.<BR><BR>
+
{{Quote|Февруари 2010 г.|Според палестинската национално статистическо бюро, 682 момичета на 14 и по-малко години са били законно омъжени през 2000 г. Две от тях са омъжени за мъже, които са били по-възрастни от тях с 35 и повече години, 13 за мъже с разлика между 30 и 34 години, 117 за мъже с разлика между 25 и 29 г., 378 за мъже с разлика между 20 и 24 г. и 172 за мъже с разлика между 15 и 19 г. Браковете с момичета на 14 и по-малко години формират 2.9% от общия брой регистрирани бракове. През същата година 13 163 палестински момичета между 15 и 19 г. са били законно омъжени, като този брой надхвърля 55% от всички регистрирани бракове.<BR><BR>
  
Local human rights organizations are deeply concerned about child marriage in Palestinian society. Participants of a conference in Gaza dedicated to this issue in January 2008, organized by the Palestinian Medical Relief Society (PMRS), warned of the “significant rise in child marriage rate” and its severe psychological and physical implications on the youth.<ref>Jonathan Dahoh-Halevi - [http://www.shalomlife.com/eng/blogs/fromadifferentangle/?p=57 Antonia Zerbisias and Pedophilia in Palestinian Society] - ShalomLife, February 26, 2010</ref><ref>[http://www.pcbs.gov.ps/_pcbs/youth/aryouth.pdf aryouth] - Palestinian Central Bureau of Statistics Website, 2001</ref>}}
+
Местните организации за правата на човека са дълбоко разтревожени заради браковете с деца в палестинското общество. Участниците в нарочно свикана конференция през м. януари 2008 г. в Газа, посветена на този проблем и организирана от Палестинското общество за медицинска помощ, предупредиха за „значителния растеж в броя на браковете с деца“ и неговите тежки психологически и физически последици върху младежта<ref>Jonathan Dahoh-Halevi - [http://www.shalomlife.com/eng/blogs/fromadifferentangle/?p=57 Antonia Zerbisias and Pedophilia in Palestinian Society] - ShalomLife, February 26, 2010</ref><ref>[http://www.pcbs.gov.ps/_pcbs/youth/aryouth.pdf aryouth] - Palestinian Central Bureau of Statistics Website, 2001</ref>}}
  
===Saudi Arabia===
+
===Саудитска Арабия===
  
{{Quote|March 2011|Though there has been no exact figure of child marriages, some studies published in the media suggested that no less than 3,000 girls in the Kingdom were under 13 when they got married, while their husbands were at least 25 years their senior.<ref>Fatima Sidiya - [{{Reference archive|1=http://www.albawaba.com/saudi-child-marriages-issue-still-not-resolved|2=2011-08-24}} Saudi Child marriages, an issue still not resolved] - Arab News, March 9, 2011</ref>}}
+
{{Quote|Март 2011г.|Въпреки че не е налице точният брой на браковте с деца, някои публикувани в медиите изследвания предполагат, че поне 3000 момичета в кралството са били под 13-годишна възраст, когато са се омъжили, докато техните съпрузи са били поне с 25 години по-възрастни.<ref>Fatima Sidiya - [{{Reference archive|1=http://www.albawaba.com/saudi-child-marriages-issue-still-not-resolved|2=2011-08-24}} Saudi Child marriages, an issue still not resolved] - Arab News, March 9, 2011</ref>}}
  
===Turkey===
+
===Турция===
  
{{Quote|November 2008|'''Thirty-nine percent of married women in the southern province of Şanlıurfa were 16 or younger on their wedding day''', according to the Istanbul-based Social Democracy Foundation, which is campaigning against the practice.<BR><BR>They typically marry in religious ceremonies and delay civil marriage until they’re of age, according to the foundation. "'''As long as you have people in Turkey who say this is okay and who use Islam to justify it, it remains a big problem'''," says Amanda Akçakoca, an analyst at the European Policy Center in Brussels.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/10466262.asp|2=2011-04-05}} Sex case grips country amid young-brides split] - Hürriyet Daily, November 26, 2008</ref>}}
+
{{Quote|Ноември 2008 г.|'''39% от омъжените жени в южната провинция Шанлюрфа са били на 16 или по-малко години в сватбения си ден''', според разположената в Истанбул Фондация за социална демокрация, която провежда кампания срещу тази практика.<BR><BR>Според фондацията, обикновено се сключват бракове чрез религиозна церемония и се отлага гражданският брак до навършване на изискваната възраст. "'''Докато в Турция има хора, които казват, че това е в реда на нещата и такива, които използват исляма, за да го оправдаят, големият проблем си остава'''," казва Аманда Акчакоджа, анализатор при Центъра за европейска политика в Брюксел.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/10466262.asp|2=2011-04-05}} Sex case grips country amid young-brides split] - Hürriyet Daily, November 26, 2008</ref>}}
  
{{Quote|January 2012|... as reported in the daily newspaper ''Haber Türk'' (Turkish News) of January 6, 2012 ... in Diyarbakır, a major city in southeastern Turkey, '''415 girls aged 11 to 17 gave birth in the first 10 months of 2011. Of the new mothers, one was 11, one was 12, four were 13, 13 were 14, 44 were 15, 115 were 16, and 237 were 17''' years old.<ref name="Haber Turk">Veli Sirin - [{{Reference archive|1=http://www.stonegateinstitute.org/2773/turkish-women-permitted-rape|2=2012-01-29}} Turkish Women Victims of "Permitted" Rape] - Stonegate Institute, January 25, 2012</ref>}}
+
{{Quote|Януари 2012 г.|както се съобщава в ежедневника Haber Türk (Турски новини) от 6 януари 2012 г… в Диарбекир, голям град в Югоизточна Турция, '''415 момичета на възраст между 11 и 17 г. са родили през първите 10 месеца на 2011 г. От тези майки, една е била на 11 г., една е била на 12 г., четири са били на 13 г., 13 са са били на 14 г., 44 са били на 15 г., 115 са били на 16 г и 237 са били на 17 г.'''<ref name="Haber Turk">Veli Sirin - [{{Reference archive|1=http://www.stonegateinstitute.org/2773/turkish-women-permitted-rape|2=2012-01-29}} Turkish Women Victims of "Permitted" Rape] - Stonegate Institute, January 25, 2012</ref>}}
  
{{Quote|November 2012|'''The number of child brides in Turkey totals in excess of 181,000 as of this month''', according to data released by the Turkish Statistics Institute (TürkStat), said Nazan Moroğlu, head of the Turkish Association of University Women (TÜKD), at a meeting held in the southern province of Adana on Sunday.<ref name="TZNov1912">[{{Reference archive|1=http://www.todayszaman.com/news-298685-number-of-child-brides-exceeds-181000-reports-turkstat.html|2=2012-11-21}} Number of child brides exceeds 181,000, reports TürkStat] - Today's Zaman, November 19, 2012</ref>}}
+
{{Quote|Ноември 2012 г.|'''Броят на децата-булки в Турция общо възлиза на 181 000 до този месец''', според данните, публикувани от Турския статистически институт (TürkStat), казва Назан Мороглу, председател на Турската асоциация на университетските жени (TÜKD), по време на мероприятие, проведено в южната провинция Адана в неделя.<ref name="TZNov1912">[{{Reference archive|1=http://www.todayszaman.com/news-298685-number-of-child-brides-exceeds-181000-reports-turkstat.html|2=2012-11-21}} Number of child brides exceeds 181,000, reports TürkStat] - Today's Zaman, November 19, 2012</ref>}}
  
===United Kingdom===
+
===Великобритания===
  
{{Quote|July 2009|The number of forced marriages has increased more than ten-fold in just four years, government figures have revealed.  
+
{{Quote|Юли 2009 г. |Броят на насилствените бракове се е увеличил с над 10 пъти само за четири години, разкриват правителствените данни.
  
More than 770 suspected cases were reported to the Forced Marriage Unit this year, up from 152 in 2005.  
+
Над 770 заподозряни случая са съобщени на организацията Forced Marriage Unit за тази година, а през 2005 г. са били 152.  
  
If the trend continues, by the end of this year more than 1,540 Britons will have been coerced into a marriage they do not want to enter - an increase of more than 913 per cent.
+
Ако тенденцията се запази до края на годината, над 1540 британци ще бъдат принудени да встъпят в брак, който не желаят – увеличение с над 913%.
  
'''The practice affects mainly young Asian women, with more than a third of cases involving those aged under 18. One in six victims are under 16'''.
+
'''Тази практика засяга главно млади азиатски жени, като над една трета от случаите включват лица на възраст под 18 г. Една на всеки шест жертви е под 16 г. '''  
  
Advisors said they are dealing with hundreds of schoolchildren who have confided to teachers that they fear they will be taken abroad in the summer holidays and forced to marry.<ref>[http://www.dailymail.co.uk/news/article-1196955/Ten-fold-rise-forced-marriages-just-years.html Ten-fold rise in forced marriages in just four years] - The Daily Mail, July 2, 2009</ref>}}
+
Съветниците говорят за работата си със стотици ученици, които са споделили на своите учители страха си, че през лятната ваканция ще бъдат отведени в чужбина и ще бъдат принудени да сключат брак.<ref>[http://www.dailymail.co.uk/news/article-1196955/Ten-fold-rise-forced-marriages-just-years.html Ten-fold rise in forced marriages in just four years] - The Daily Mail, July 2, 2009</ref>}}
  
{{Quote|November 2009|Research by the Conservatives has found that the''' British High Commission in Pakistan has had to deal with 124 cases of forced marriage involving British citizens in the past year alone'''.  
+
{{Quote|Ноември 2009 г.|Изследване на Консерваторите откри, че само за последната година''' Британското посолство в Пакистан е трябвало да разгледа 124 случая на насилствени бракове, в които участват британски граждани'''.  
  
The figure comes from the British High Commission in Islamabad’s End of Year Review for 2008/9, obtained through a Freedom of Information Request.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.asianexpress.co.uk/lancashire/nov_01_09/warsi.php|2=2011-10-06}} Warsi: A British girl is forced into marriage every three days] - Asian Express, November 1, 2009</ref>}}
+
Тези данни са посочени в Годишника за 2008/09  г. на Британското посолство в Исламабад, като се получени след искане за достъп до информация.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.asianexpress.co.uk/lancashire/nov_01_09/warsi.php|2=2011-10-06}} Warsi: A British girl is forced into marriage every three days] - Asian Express, November 1, 2009</ref>}}
  
Islington is a neighbourhood in Greater London, England, with an estimated population of 199,130, 8% of whom identify as Muslim.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.islington.gov.uk/council/councilabout/adiversecommunity.asp|2=2012-01-29}} Population and Demography] - Islington Council, accessed January 29, 2012</ref>
+
Айлингтън е квартал в Голям Лондон, Англия, с население, което наброява 199 130 души, от които 8% се идентифицират като мюсюлмани.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.islington.gov.uk/council/councilabout/adiversecommunity.asp|2=2012-01-29}} Population and Demography] - Islington Council, accessed January 29, 2012</ref>
  
{{Quote|January 2012|AN alarming number of '''under-age girls some as young as nine''' – are being forced into marriage in Islington, according to a leading campaign group.
+
{{Quote|Януари 2012 г.|Тревожен брой '''малолетни и непълнолетни момичета <big>някои дори и на 9 г.</big>''' –биват принуждавани да сключват брак в Айлингтън, според организация, провеждаща кампания по този въпрос.
  
The Iranian and Kurdish Women’s Rights Organisation (IKWRO) claim that '''at least 30 girls in the borough  were forced into marriage in 2010'''.<BR>. . .<BR>
+
Организацията за правата на иранските и кюрдските жени (IKWRO) твърди, че '''поне 30 момичета в квартала са били принудени да сключат брак през 2010 г'''.<BR>. . .<BR>
[IKWRO] has shown the Tribune records which revealed '''at least three 11-year-old girls and two nine-year-olds had been forced into marriage with older men within Islington'''. The oldest girls involved were 16.
+
[IKWRO] показа на The Tribune записи, които разкриват '''поне три 11-годишни момичета и две 9-годишни, които са били принудени да се омъжат за по-възрастни мъже в Айлингтън'''. Най-големите момичета в тази бройка са били на 16 г.  
  
They have warned that '''hundreds of Islington girls could be suffering sexual, emotional and physical scars as a result of the child marriages every year''' and are calling for teachers, social workers and police to be better trained to spot and manage the abuse.<BR>. . .<BR>
+
Те предупредиха, че '''стотици момичета от Айлингтън могат да пострадат от сексуални, емоционални и физически травми в резултат от браковете с деца, които се сключват всяка година''' и призовават учителите, социалните работници и полицията да бъдат по-добре обучени, за да установят и да се справят с тази злоупотреба.<BR>. . .<BR>
Information from the Ministry of Justice, following a Freedom of Information request, revealed that 32 Forced Marriage Protection Order applications were made for children under 16 in Britain last year.<BR>. . .<BR>
+
След искане за достъп до информация, Министерството на правосъдието оповести, че 32 заявления за защита от насилствени бракове са били подадени за деца под 16 г. във Великобритания през последната година.<BR>. . .<BR>
At the Islington court, '''“five or fewer” orders were made to protect children between the ages of 9-11'''.<BR>. . .<BR>
+
В съда на Айлингтън, '''"пет или по-малко" заповеди са били направени, за да се защитят деца на възраст между 9 и 11 г.'''.<BR>. . .<BR>
Dianna Nammi, director of IKWRO, explained that '''the girls are married in a mosque’s sharia court'''. This means they are not legally married according to British law, rendering the Home Office unable to recognise or prove the abuse.
+
Дианна Намми, президент на IKWRO, обясни, че '''момичетата биват омъжвани в шариатския съд към джамиите'''. Това означава, че те не са законно омъжени според британското право, което връзва ръцете на Хоум-офиса (англ. Home Office – британското министерство на вътрешните работи – бел. прев.) да установи или да докаже злоупотребата.
  
“They are still expected to carry out their wifely duties, though, and that includes sleeping with their husband,” she said.
+
“'''Въпреки това, от тях все още се очакват изпълняват съпружеските си задължения и това включва да спиш със съпруга си''',” казва тя.
  
“They have to cook for them, wash their clothes, everything. '''They are still attending schools in Islington, struggling to do their primary school homework, and at the same time being practically raped by a middle-aged man regularly''' and being abused by their families. So they are a wife, but in a primary school uniform.<ref>Pavan Amara - [{{Reference archive|1=http://www.islingtontribune.com/news/2012/jan/islington-girls-forced-marriage-age-nine|2=2012-01-29}} Islington girls forced into marriage at the age of nine] - Islington Tribune, January 27, 2012</ref>}}
+
“Те трябва да им готвят, да ги перат, да правят всичко. '''Те все още посещават училищата в Айлингтън, като се напрягат да си пишат домашните, а в същото време на практика биват изнасилвани редовно от мъж на средна възраст''' и биват малтретирани от семействата си. Следователно те са съпруги, но в ученическа униформа.<ref>Pavan Amara - [{{Reference archive|1=http://www.islingtontribune.com/news/2012/jan/islington-girls-forced-marriage-age-nine|2=2012-01-29}} Islington girls forced into marriage at the age of nine] - Islington Tribune, January 27, 2012</ref>}}
  
===Yemen===
+
===Йемен===
  
{{Quote|April 2010|Yemeni parliament had actually approved a law last year that set a minimum marriageable age of 17 for boys and 18 for girls. (Significantly, the family of Elham Mahdi al Assi lied that she was 18 years old).  According to the UN statistics, '''more than half of Yemeni girls got married before reaching puberty'''. That means more than half of all marriages in Yemen are child marriages. In line with the UN statistics, the Gender Development Research and Studies Centre at Sana’a University carried out a study on early marriage in 2008 and  found that '''52.1 per cent of girls are under 18 when they wed, compared with 6.7 per cent of boys'''.<BR><BR>
+
{{Quote|Април 2010 г.|Йеменският парламент одобри през миналата година закон, който поставя минимална възраст за сключване на брак 17 г. за момчетата и 18 г. за момичетата. (Очевидно семейството на Елхам Махди ал Аси е излъгало, че тя е била на 18 г.) Според статистиката на ООН, '''над половината от йеменските момичета се омъжват преди да достигнат полова зрялост'''. Това означава, че над половината от всички бракове в Йемен са бракове с деца. Наред със статистиките на ООН, Центърът за изследвания и проучвания на развитието на пола при Университета в Сана проведе проучване за ранните бракове през 2008 г. и установи, че '''52.1% от момичетата са под 18 г., когато се омъжват, в сравнение с 6.7% при момчетата.'''.<BR><BR>
  
But following the approving of the law by Parliament, thousands of conservative Yemeni women actually demonstrated outside parliament last month to protest the implementation of a minimum marriageable age ['''They were holding up copies of the Qur'an while stating that the proposed law is un-Islamic'''].<ref>[http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=88589 YEMEN: Deep divisions over child brides] - IRIN, March 28, 2010</ref> Because of the opposition to the proposed law, it did not come into force. Had that law been approved, parents of children involved in child (underaged) marriage could be fined $500 or jailed for a year.<ref>yessir - [http://www.abigmessage.com/child-marriage-death-of-13-year-old-bride-after-wedding.html Child Marriage - Death Of 13 Year Old Bride After Wedding] - A BIG MESSAGE, April 10, 2010</ref>}}
+
Но след приемането на закона от Парламента, хиляди консервативни йеменски жени проведоха демонстрация пред парламента през последния месец, като протестираха срещу въвеждането на минимална възраст за сключване на брак ['''Те държаха Корана в ръцете си, докато твърдяха, че предложеният закон е неислямски'''].<ref>[http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=88589 YEMEN: Deep divisions over child brides] - IRIN, March 28, 2010</ref> Заради опозицията срещу предложения закон, той не влезе в сила. Ако този закон беше приет, родителите на (непълнолетните) деца, сключили брак, можеха да бъдат глобени с 500$ или осъдени на 1 година затвор.<ref>yessir - [http://www.abigmessage.com/child-marriage-death-of-13-year-old-bride-after-wedding.html Child Marriage - Death Of 13 Year Old Bride After Wedding] - A BIG MESSAGE, April 10, 2010</ref>}}
  
{{Quote|November 2008|Yemen is full of child brides. Roughly half of Yemeni girls are married before 18, some as young as eight.<ref>Carla Power - [http://www.yementimes.com/DefaultDET.aspx?i=1207&p=report&a=1 Nujood Ali & Shada Nasser win “Women of the Year Fund 2008 Glamour Award”] - Glamour Magazine, November 13, 2008</ref>}}
+
{{Quote|Ноември 2008 г.|В Йемен е пълно с деца-булки. Грубо около половината от йеменските момичета се омъжват под 18-годишна възраст, а някои дори и на 8.<ref>Carla Power - [http://www.yementimes.com/DefaultDET.aspx?i=1207&p=report&a=1 Nujood Ali & Shada Nasser win “Women of the Year Fund 2008 Glamour Award”] - Glamour Magazine, November 13, 2008</ref>}}
  
==Violence by Children==
+
==Агресия от страна на децата==
  
===Germany===
+
===Германия===
  
Study finds religious Muslim boys are more violent than other boys
+
Едно изследване установява, че мюсюлманските момчета са по-агресивни от другите момчета.
  
{{Quote|June 2010|A study that shows boys growing up in religious Muslim families are more likely to be violent seems set to reignite the debate over religion and integration, a media report said on Sunday.
+
{{Quote|Юни 2010 г.|Вероятно едно изследване, което показва, че момчетата, възпитани в религиозни мюсюлмански семейства, е по-вероятно да бъдат агресивни, отново ще възобнови дебата върху религията и интеграция, се казва в репортаж по медиите в неделя.
  
The study, which involved intensive questioning of 45,000 teenagers from 61 towns and regions across the country, was conducted by Christian Pfeiffer of the criminal research institute of Lower Saxony.
+
Изследването, което включва интензивно задаване на въпроси към 45 000 тийнейджъри от 61 града и региона по цялата страна, беше проведено от Христиан Пфайфер от Института по изследване на престъпността – Долна Саксония.
  
'''Pfeiffer said he was dismayed by the results, and told the Süddeutsche Zeitung he was a strong critic of political campaigns which painted foreigners as criminals such as those led by Roland Koch and Thilo Sarrazin.
+
'''Пфайфер заявява, че е поразен от резултатите и заявява пред „Зюддойче Цайтунг“, че е бил яростен критик на политическите кампании, които са обрисували чужденците като престъпници например проведените от Роланд Кох и Тило Сарацин.
  
Pfeiffer’s work took into account the level of education and standard of living in the families of the children aged between 14 and 16 – who were questioned. He also asked them how religious they considered themselves, and how integrated they felt in Germany.'''  
+
Работата на Пфайфер е взела предвид нивото на образование и стандарта на живот в семействата на децата на възраст между 14 и 16 г., които са били анкетирани. Той също така ги е попитал доколко религиозни самите те се смятат и доколко интегрирани се чувстват в Германия.'''  
  
Pfeiffer said that even when other social factors were taken into account, there remained a significant correlation between religiosity and readiness to use violence. There were some positive correlations too he said, noting that young religious Muslims were much less likely than their non-Muslim counterparts to drink alcohol – or to steal from shops.  
+
Пфайфер казва, че дори когато и други социални фактори биват взети предвид, все пак си остава значителна корелация между религиозността и готовността да се използва насилие. „Има и някои позитивни корелации“, казва той, като отбелязва, че в сравнение със своите не-мюсюлмански връстници, религиозните млади мюсюлмани имат значително по-ниска склонност към употреба на алкохол или към кражби от магазините.  
  
The increased likelihood to use violence was restricted to Muslim boys Pfeiffer said – Muslim girls were just as likely to be violent as non-Muslim girls.
+
Повишената склонност към използване на насилие се ограничава до мюсюлманските момчета, казва Пфайфер, докато мюсюлманските момичета са склонни към насилие колкото и немюсюлманските.
 
<BR>. . .<BR>
 
<BR>. . .<BR>
His researchers asked the teenagers a range of questions about their ideas of manliness, for example whether they thought a man was justified in hitting his wife if she had been unfaithful. They also asked about what media and computer game violence they were exposed to, as well as whether their friends were involved in crime or violence.  
+
Неговите помощници в изследването са задавали въпроси на тийнейджърите по повод тяхната идея за мъжественост, например дали мислят, че мъжът има оправдание да удря жена си, ако тя не му е била вярна. Те са питали също и до каква степен на насилие от медиите и компютърните игри са подложени, както и дали техни приятели са участвали в престъпление или насилие.
 +
 
 +
'''Резултатите показват, че мюсюлманските момчета от семейства на имигранти са повече от два пъти по-склонни към мачистко поведение в сравнение с момчетата от християнски семейства на имигранти. Този процент е най-висок сред анкетираните, които се смятат за много религиозни, казва Пфайфер. Също така е по-вероятно те да използват компютърни игри с насилие и да имат приятели-престъпници. '''
  
'''The results showed that Muslim boys from immigrant families were more than twice as likely to agree with macho statements than boys from Christian immigrant families. The rate was highest among those considered as very religious, Pfeiffer said. They were also more likely to be using violent computer games and have criminal friends. '''
+
В допълнение към това, най-религиозните мюсюлмански момчета са се чувствали най-малко интегрирани към германското общество, като само 14.5% от много религиозните турски момчета (най-голямата група мюсюлмани в проучването) са казали, че се чувстват германци, въпреки че 88.5% от тях са били родени тук.<ref>[http://www.thelocal.de/society/20100606-27673.html Religious Muslim boys more violent, study says] - The Local, June 6, 2010</ref>}}
  
Added to that, the more religious Muslim boys felt the least integrated into German society, with only 14.5 percent of the very religious Turkish boys (the largest group of Muslims in the study) saying they felt German, although 88.5 percent had been born here.<ref>[http://www.thelocal.de/society/20100606-27673.html Religious Muslim boys more violent, study says] - The Local, June 6, 2010</ref>}}
+
===Холандия===
  
===Netherlands===
+
Почти 99% от всички мароканци са мюсюлмани.<ref>[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html Africa :: Morocco] - The online Factbook</ref>
  
Almost 99% of all Moroccans are Muslim<ref>[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html Africa :: Morocco] - The online Factbook</ref>
+
{{Quote|Ноември 2011 г.|В общините с множество жители от марокански произход средно''' 38.7% от мароканските юноши и млади мъже на възраст между 12 и 24 г. са били задържани от полицията един или повече пъти.'''. Момичетата също стават все по-голям проблем, съобщава вестникът на публичната администрация Binnenlands Bestuur.
  
{{Quote|November 2011|In municipalities with many Moroccan residents, an average of''' 38.7 percent of the Moroccan youngsters and men aged between 12 and 24 have landed up with the police one or more times'''. Girls are also forming a growing problem, public administration journal Binnenlands Bestuur reports.
+
'''Ден Бош оглавява списъка. В този град 47.7% от мароканските младежи на възраст 12-24 г. са били заподозрени в престъпление през последните пет години. На второ място е гр. Цайст с 47.3%, следва Гауда  (46.3%), Веенендаал (44.9%) и Амерсфоорт (44.6%). Процентите в Мааслуис, Оостерхаут, Шиедам, Ниймеген, Утрехт, Еде, Лайден и Хага са също над 40%. Преобладават престъпленията срещу собствеността и престъпленията с насилствен характер.'''
  
'''Heading the list is Den Bosch. In this city, 47.7 percent of the 12-24 year old Moroccan youngsters and men have been crime suspects in the past five years. Next come Zeist with 47.3 percent, Gouda (46.3 percent), Veenendaal (44.9) and Amersfoort (44.6). The percentages in Maassluis, Oosterhout, Schiedam, Nijmegen, Utrecht, Ede, Leiden and Den Haag are also over 40. Crimes against property and crimes of violence predominate.'''
+
Данните идват от изследване на Изследователския институт Рисбо към Университета Еразмус в Ротердам, по поръчка на Министерството на вътрешните работи. Освен т.нар. 22 „марокански“ общини, Рисбо са изследвали и 22 общини, където живеят много хора с произход от Антилските острови. В девет града едновременно има антилски и марокански общности.
  
The figures come from a study by research institute Risbo of the Erasmus university in Rotterdam, commissioned by the home affairs ministry. As well as the 22 so-called Moroccan municipalities, Risbo also looked at the 22 municipalities where many Antilleans live. Nine towns are both Antillean and Moroccan municipalities.
+
'''Почти навсякъде мароканските младежи са по-често заподозряни в престъпления в сравнение с тези от антилски произход'''. Поразяващи са и цифрите за престъпността сред мароканските момичета. Общоприетата картина, в която момичетата са добри и кротки спрямо момчетата, тук не съвпада с данните. В девет марокански общини '''над 10% от момичетата на възраст 12-24 г. са били задържани в полицията на някакъв етап'''. Ако тук се включат и антилските общини, тогава това се отнася за 17 от 35-те общини.
  
'''Moroccan young men are more often suspects than their Antillean counterparts virtually everywhere'''. Also striking are the crime figures of the Moroccan girls. The generally prevailing picture of girls unlike the boys being good does not chime with the figures. In nine Moroccan municipalities, '''over 10 percent of girls aged between 12 and 24 have landed up with the police at some stage'''. If the Antillean municipalities are included, then this applies to 17 of the 35 municipalities.
+
Начело на този списък е Грьонинген, където '''едно от всеки четири марокански момичетата е имало досег с полицията. Това 1,5 пъти по-често в сравнение с антилските момичетата и 6 пъти по-често в сравнение с холандските.'''.
  
Heading this list is Groningen, where '''one in four Moroccan girls have had contacts with the police. This is one and a half times as often as their Antillean counterparts and six times as often as Dutch girls'''.
+
В Амерсфоорт '''мароканските момичета са попадали в полицията по-често от местните мъже. Средно 13% от местните мъже и момчета на възраст 12-24 г.  и 3% от местните жени до 24 г. са познати на полицията като заподозряни'''.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.nisnews.nl/public/101111_1.htm|2=2011-11-12}} Over One in Three Young Moroccans Police Suspects] - NIS News, November 10, 2011</ref>}}
  
In Amersfoort, '''Moroccan girls actually run up against the police more often than indigenous men. On average, 13 percent of indigenous men and boys aged 12-24 and 3 percent of indigenous females aged up to 24 are known to the police as suspects'''.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.nisnews.nl/public/101111_1.htm|2=2011-11-12}} Over One in Three Young Moroccans Police Suspects] - NIS News, November 10, 2011</ref>}}
+
===Швеция===
  
===Sweden===
+
От изследвание сред 7378 младежи в Малмьо, Швеция, район силно заселен от мюсюлмани:
  
From a survey of 7378 youths in Malmø, Sweden, an area heavily populated by Muslims
+
{{Quote|Декември 2006 г.|Тази седмица повече от 5 малолетни и непълнолетни жители на Малмьо са били принудени да правят секс. 10 младежи са били ограбени и 8 тийнейджъри са били толкова зле бити, че се е наложило да прибегнат до медицинска помощ, но само 3-ма от 10 пострадали съобщават за насилието в полицията. От тези които са били принудени да правят секс, дори 1 от 7 не отива в полицията.<ref>[http://www.metro.se/nyheter/fa-ungdomar-tror-pa-att-anmala-brott/Objfls!06_4930-23/ Få ungdomar tror på att anmäla brott] - Metro, December 19, 2006</ref>}}
  
{{Quote|December 2006 |This week, more than 5 underage citizens of Malmø were forced to sex. 10 youths were robbed and 8 teenagers were so badly beaten they needed medical attention, but only 3 of 10 report violence to the police. Of those which have been misused for sex, not even 1 in 7 go to the police.<ref>[http://www.metro.se/nyheter/fa-ungdomar-tror-pa-att-anmala-brott/Objfls!06_4930-23/ Få ungdomar tror på att anmäla brott] - Metro, December 19, 2006</ref>}}
+
==Разни==
  
==Miscellaneous==
+
===В световен мащаб===
  
===Worldwide===
+
{{Quote|Ноември 2007 г.|[Онлайн търсения] За ключови думи '''“детско порно”''', ''Турция'' заема 2-ро място като държава, където това е най-често търсено. ''Турският'' е на първо място като използван език.<BR>. . .<BR>
 +
За '''“секс с деца”''', ''Пакистан'' е на 1-во място, ''Египет'' е на 2-ро, a ''Иран'' на 3-то. Най-често използваните езици за провеждане на търсенето са ''арабски'' и ''турски''.
  
{{Quote|November 2007|[Online searches] For '''“child porn,”''' ''Turkey'' is the 2nd country where this is most searched. ''Turkish'' is the #1 language used.<BR>. . .<BR>
+
За '''“сексапилни деца”''' тези резултати вероятно са най-смущаващи. ''Пакистан'', ''Сирия'', ''Иран'', ''Египет'', ''Саудитска Арабия'', следвани от ''Турция'' на 9-то място.
For '''“children sex,''' ''Pakistan'' is at #1, ''Egypt'' #2 and ''Iran'' #3. The most common languages used to conduct the search in are ''Arabic'' and ''Turkish''.
 
  
For '''“sexy children,''' these results are probably the most disturbing. ''Pakistan'', ''Syria'', ''Iran'', ''Egypt'', ''Saudi Arabia'', followed by ''Turkey'' at #9.
+
За '''“сексапилно дете”''', ''Пакистан'' е на 1-во място, следвана от ''Иран'', ''Саудитска Арабия'', ''Египет'', и ''Турция''. Най-често използваните езици са ''персийски'', ''арабски'' и ''турски''.<ref>Esra'a (Bahrain) - [{{Reference archive|1=http://www.mideastyouth.com/2007/11/09/most-arabic-yahoo-groups-are-about-sex/|2=2011-12-17}} Most Arabic Yahoo groups are about sex] - Mideast Youth, November 9, 2007</ref>}}
  
For '''“sexy child,”''' ''Pakistan'' is #1, followed by ''Iran'', ''Saudi Arabia'', ''Egypt'', and ''Turkey''. Common languages are ''Persian'', ''Arabic'', and ''Turkish''.<ref>Esra'a (Bahrain) - [{{Reference archive|1=http://www.mideastyouth.com/2007/11/09/most-arabic-yahoo-groups-are-about-sex/|2=2011-12-17}} Most Arabic Yahoo groups are about sex] - Mideast Youth, November 9, 2007</ref>}}
+
===Бангладеш===
  
===Bangladesh===
+
{{Quote|Юни 2012 г.|В Бангладеш християнски деца от племената Трипури са били отвлечени от своите села и насила са приели исляма. Местни католически източници, които пожелаха да запазят анонимност, заявиха през AsiaNews, че '''почти 300 деца са били заведени в ислямски училища (мадраси).''').
  
{{Quote|June 2012|In Bangladesh, Christian children from Tripuri tribes have been taken away from their villages and forcibly converted to Islam. Local Catholic sources, who asked their names be withheld, told AsiaNews that '''almost 300 children have been taken to madrassas (Islamic schools''').
+
Историята се повтаря. Т.нар. „посредници“, които също са родом от Трипури, посещават бедни общини, където убеждават семействата да изпратят децата си в мисионерски хостел, като вземат такси между 6000 и 15 000 таки (500-1200 $) за обучение и храна. След като се прибрали парите, посредниците продават децата на ислямски училища другаде в страната.
  
The story is the same. So-called intermediaries, who are also ethnic Tripuri, visit poverty-stricken communities where they convince families to send their children to a mission hostel, charging between 6,000 and 15,000 taka (US$ 500 to 1,200) for school and board. After pocketing the money, the intermediaries sell the children to Islamic schools elsewhere in the country.
+
Последният случай включва 11 деца – 10 момчета и едно момиче – от Танчи, Рума и Лама от района на Читагонгските хълмове. Все пак тяхната история завършва с щастлив край. След шест месеца на заплахи и насилие, децата успяват да избягат, благодарение на “Hotline Human Rights Trust”, позиционирана в Дака организация за граждански права, кoято защитава малцинствата и се оглавява от една католичка – г-жа Розалин Коста.<ref>{{cite web|url= http://www.asianews.it/news-en/Almost-300-Christian-children-abducted-and-forcibly-converted-to-Islam-in-Bangladesh-25745.html|title= Almost 300 Christian children abducted and forcibly converted to Islam in Bangladesh|publisher= AsiaNews|author= Nozrul Islam|date= June 9, 2012|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.asianews.it%2Fnews-en%2FAlmost-300-Christian-children-abducted-and-forcibly-converted-to-Islam-in-Bangladesh-25745.html&date=2014-01-20|deadurl=no}}</ref>}}
  
The latest case involved 11 children, ten boys and a girl, from Thanchi, Ruma and Lama in the Chittagong Hill Tracts. Their story has a happy ending though. After six months of threats and violence, the children were able to escape thanks Hotline Human Rights Trust, a Dhaka-based civil rights organisation that defends minorities run by a Catholic woman, Rosaline Costa.<ref>{{cite web|url= http://www.asianews.it/news-en/Almost-300-Christian-children-abducted-and-forcibly-converted-to-Islam-in-Bangladesh-25745.html|title= Almost 300 Christian children abducted and forcibly converted to Islam in Bangladesh|publisher= AsiaNews|author= Nozrul Islam|date= June 9, 2012|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.asianews.it%2Fnews-en%2FAlmost-300-Christian-children-abducted-and-forcibly-converted-to-Islam-in-Bangladesh-25745.html&date=2014-01-20|deadurl=no}}</ref>}}
+
===Индонезия===
  
===Indonesia===
+
{{Quote|Април 2012 г.|В проучване на два затвора от Джабодетабек, ''', само 9% от непълнолетните закононарушители са имали достъп до адвокат, 74% са споделяли своите килии с възрастни престъпнци, а 98% са съобщили, че са били жертва на изтезания''', казват от Jakarta Legal Aid Foundation (Фондация за правна помощ – Джакарта).
  
{{Quote|April 2012|In a study of two prison in Greater Jakarta, '''only 9 percent of juvenile offenders had access to lawyers, 74 percent shared their cells with adult criminals and 98 percent had reported torture''', the Jakarta Legal Aid Foundation says.  
+
Проучването на фондацията, което беше публикувано в сряда, е проведено след интервюта със 100 непълнолетни затворници от затвора Тангерана в Бантен и затвора за непълнолетни Пондок Бамбу в Джакарта между м. януари 2010 г. и м. януари 2012 г.  
  
The foundation’s study, which was released on Wednesday, drew from interviews with 100 juvenile offenders at Tangerang Penitentiary in Banten and Pondok Bambu Juvenile Penitentiary in Jakarta between January 2010 and January 2012.  
+
„74% [от интервюираните] казват, че не могат да ходят на училище и че тяхното образование е било прекъснато по време на съдебния им процес“, казва Мухаммад Иснур, адвокат на Фондацията, позната като LBH Jakarta.
  
“As many as 74 percent [of those surveyed] said they couldn’t go to school and their education had been halted during the legal process,” said Muhammad Isnur, an advocate for the foundation, known as LBH Jakarta.  
+
Иснур казва, че 98% от анкетираните са съобщили, че са били жертва на някакъв вид изтезание, докато полицията се е опитвала да измъкне от тях самопризнание или информация.
  
Isnur said 98 percent of respondents reported enduring some form of torture while the police tried to solicit a confession or information from them.
+
Въпреки че Индонезия ратифицира закон за съд на непълнолетни през 1997 г., в страната липсва правна система, която да е специфично нагодена спрямо младежите-престъпници и правоприлагащите органи често използват наказателен подход спрямо младите нарушители на закона.<ref>Ismira Lutfia - [{{Reference archive|1=http://www.thejakartaglobe.com/lawandorder/98-percent-of-juvenile-offenders-tortured-in-indonesia-shocking-study-finds/510805|2=2012-04-13}} 98 Percent of Juvenile Offenders Tortured in Indonesia, Shocking Study Finds] - Jakarta Globe, April 12, 2012</ref>}}
  
Although Indonesia ratified a law on juvenile courts in 1997, the country lacks a justice system specifically designed for young delinquents and law enforcers often use a punitive approach for young offenders.<ref>Ismira Lutfia - [{{Reference archive|1=http://www.thejakartaglobe.com/lawandorder/98-percent-of-juvenile-offenders-tortured-in-indonesia-shocking-study-finds/510805|2=2012-04-13}} 98 Percent of Juvenile Offenders Tortured in Indonesia, Shocking Study Finds] - Jakarta Globe, April 12, 2012</ref>}}
+
===Пакистан===
  
===Pakistan===
+
{{Quote|Септември 2012 г. |Правосъдие при непълнолетните: '''Броят на непълнолетните лица, задържани в затвор се увеличава от 1225 през 2010 г. до 1421 през 2011 г'''. PПенджаб е с най-голям брой непълнолетни престъпници (833), Синд е с 318, Северозападната погранична провинция с 241, а Балочистан има 40 непълнолетни закононарушители.<ref name="DTSep52012">[{{Reference archive|1=http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012/09/05/story_5-9-2012_pg7_25|2=2012-09-05}} 2,000 minorities girls converted to Islam forcibly: report] - Daily Times, September 5, 2012</ref>}}
  
{{Quote|September 2012|Juvenile justice: The number of '''juveniles detained in prisons increased from 1,225 in 2010 to 1,421 in 2011'''. Punjab has the highest number of juvenile offenders (833), Sindh 318, Khyber Pakhtunkhwa 241 and Balochistan has 40 juvenile offenders.<ref name="DTSep52012">[{{Reference archive|1=http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012/09/05/story_5-9-2012_pg7_25|2=2012-09-05}} 2,000 minorities girls converted to Islam forcibly: report] - Daily Times, September 5, 2012</ref>}}
 
  
 +
{{Core Pedophilia}}
  
 +
== Вижте също ==
  
 +
*[[Аиша и пубертета]]
 +
*[[Съвременни педофилски ислямски бракове]]
 +
*<small>''Видео''</small>:[[Драматичният живот на дете съпруга: Аиша и Мухаммад]]
 +
*[[Отговори на защитниците: Мухаммад и Аиша]]
 +
*[[Възрастта на Аиша при консумацията на брака]]
  
==References==
+
==Източници==
 
{{Reflist|30em}}
 
{{Reflist|30em}}
  
[[Category:Не завършени статии]]
+
[[Category:Завършени статии]]
  
 
{{page_title|Мюсюлманска статистика - (Деца)}}
 
{{page_title|Мюсюлманска статистика - (Деца)}}

Текуща версия към 10:58, 3 декември 2019

Аборти

Мюсюманският свят

Въпреки законовите и религиозните ограничения срещу абортите в голяма част от арабския свят, променящите се обществени ценности и икономическа обстановка, както и демографските промени, са допринесли за явното им увеличение в района на Близкия Изток.
. . .

"Мисля, че абортите се увеличават само поради една причина: сексът става все по-достъпен“, казва Уисам Гандур, ливански акушер-гинеколог и учен. "Уверявам ви, че мнозинството от момичетата, които се омъжват днес, не са девствени и са сексуално активни."
. . .
Статистическите данни са разпокъсани. Експертите по семейно планиране казват, че са засекли 100 % увеличение в броя на абортите за период от две десетилетия..
. . .
Според ООН, около една от всеки десет бременности в региона завършва с аборт,
. . .

Проучване на Международната федерация за планирано родителство отчита, че са извършени около 7 млн. аборти в арабския свят за периода между 1995 г. и 2000 г.[1]
м. Юни 2008 г.
Опасните аборти са един от най-пренебрегваните проблеми на обществено здраве в региона на Близкия Изток и Северна Африка,* където около една от всеки четири бременности са нежелани – хората искат да имат дете по-късно или не искат повече деца[2] Много жени с нежелани бременности се обръщат към нелегалните аборти, които са опасни. Според Световната здравна организация, около 1.5 млн. аборта в този регион през 2003 г. са извършени или в неболнични условия, или от неквалифицирани хора, или двете заедно. Усложненията от тези аборти са причина за около 11 % от смъртните случаи на майки в региона.[3]
. . .
*Регионът на Близкия Изток и Северна Африка в своята дефиниция включва държавите Алжир, Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Йордания, Кувейт, Либия, Мароко, Оман, Палестинската територия, Катар, Саудитска Арабия, Сирия, Тунис, Турция, ОАЕ и Йемен.[4]
м. Септември 2008 г.

Египет

Според анкета, публикувана през този месец от WorldPublicOpinion.org, 53% от египтяните… са против политиката на тяхното правителство за инкриминиране на абортите.
. . .
Проучване, проведено през 1993 г., показва, че 14 % от жените от едно египетско село са правили аборт.[1]
м. Юни 2008 г.

Индонезия

Всяка година в Индонезия милиони жени се оказват с нежелана бременност и много от тях избират да прекратят бременността, въпреки факта, че абортът в като цяло е незаконен.
. . .

Макар че не съществуват надеждни доказателства, изследователите смятат, че около два милиона умишлени аборта се извършват всяка година в страната,[5], а смъртността заради опасен аборт достига 14-16 % от общата смъртност при майките в Югоизточна Азия..[6]
. . .

Приблизителните изчисления показват годишна стойност от 37 аборта на всеки 1000 жени в репродуктивна възраст (15-49 г.). Тези стойности са по-високи в сравнение с общата картина в Азия[7]
м. Октомври 2008 г.
Делът на нежеланите бременности при тийнейджърите, които са завършили с аборт достига 27% в Западна Ява през последната година, според Mitra Citra Remaja – организация за консултиране по младежките въпроси.[8]
м. Ноември 2012 г.
Ново проучване [на Индонезийската асоциация по семейно планиране] показа, че 83% от пациентките в клиниките за аборт в Индонезия са омъжени жени..[9]
м. Декември 2012 г.

Иран

Според анкета, публикувана през този месец от WorldPublicOpinion.org,… 55% от иранците са против политиката на тяхното правителство за инкриминиране на аборта.
. . .
Изследователите отчитат, че в Иран се извършват около 100 000 аборта за една година, и това е една не-арабска държава, която се отличава със своето относително прогресивно сексуално образование и политика на семейно планиране.[1]
м. Юни 2008 г.

Мароко

Статистическите данни са разпокъсани. Експертите по семейно планиране казват, че са отчели увеличение от 100 % в броя на абортите за последните две десетилетия. Например Грайгаа каза, че този брой в Мароко се е удвоил.
. .
Мароканските експерти по семейно планиране изчисляват, че на ден се извършват около 600 аборта в тази северно-африканска държава, много голяма част от които са свързани с неомъжени жени. Много малък процент от тях са жертвите на изнасилване или сексуална злоупотреба, казват те.[1]
м. Юни 2008 г.

Пакистан

Поне 890 000 аборта се извършват в Пакистан, , което означава, че всяка шеста бременност бива прекъсвана. Тези цифри бяха съобщени от Пакистанското здравно-демографско проучване, което е единственото национално изследване върху инцидентите, свързани с абортите, каза д-р Азра Ахсан, гинеколог и технически консултант в Националния комитет за майчино и неонатално здраве. Тази сряда тя участва в дискусия, организирана от Комитета.[10]
м. Февруари 2011 г.

Убийства на пеленачета

В консервативните мюсюлмански народи, където раждането на дете извън брака е осъдително и прелюбодейството е престъпление, наказуемо със смърт според стриктните тълкувания на ислямското право, убийството на пеленачета е все по-често срещано престъпление.

Над 1000 пеленачета (повечето от които- момиченца) са убити или оставени да умрат в Пакистан през последната година, според консервативните оценки на Edhi Foundation, благотворителна организация, работеща за преодоляване на тази мрачна тенденция.

Цифрите за тези пеленачета са събрани единствено от големите градове на Пакистан, което оставя голяма част от територията на тази предимно селска държава неизследвана, а благотворителната организация твърди, че през м. декември е намерила 40 мъртви бебета, изоставени в кофи за боклук и отходни канали..

Броят на намерените мървти пеленачета (1200) е по-висок от 890-те през 2008 г. и 999-те през 2009 г., казва управителят на Edhi Foundation Ануар Казми...
. . .
Повечето намерени деца са на възраст по-малко от седмица.
. . .

Броят на умрелите пеленачета е много по-голям при момиченцата, казва управителят Казми, като 9 от всеки 10 намерени бебета от организацията са от женски пол..[11]
м. Януари 2011 г.

Палестина

Според анкета, публикува през този месец от WorldPublicOpinion.org… 57% от палестинците са против политика на тяхното правителство за инкриминиране на абортите.[1]
м. Юни 2008 г.

Злоупотреба с деца

Близкият Изток

Понеже в Близкия Изток на момичетата се смятат за по-малко ценни от момчетата, по тази причина може би тяхното използване с кръвосмесителни цели в детството е още по-разпространено. Един доклад разкри, че четири от пет жени в Близкия Изток имат спомен за случаи на принуда да правят фелацио между 3 и 6-годишна възраст от своите по-големи братя или други роднини.[12]

Наскоро една арабска лекарка проведе задълбочено проучване за съблазняването на деца и съобщи, че „повечето деца от женски пол са подложени на… инциденти, свързани със сексуално насилие“ по време на детските си години от своите „брат, братовчед, чичо, вуйчо, дядо или дори баща. Ако не е член на семейството, това може да бъде попечителят или портиера на къщата, учителят, синът на съседа или всеки друг мъж.“[13] Тя казва, че тормозът започва с мастурбация или фелацио и след това продължава със сношение. „В повечето случаи момичето се предава и се страхува да се оплаче на някого, понеже ако трябва да се изпълни някакво наказание, то в крайна сметка винаги ще бъде понесено от нея. Единствено тя е изгубила своята чест и девственост. Мъжът никога не губи нищо…“ Инцидентите се определят като „чести, но остават скрити на съхранение в тайните кътчета на детската ѝ душа, понеже тя не се осмелява да каже на никого какво се е случило с нея…“.[14]

Индонезия

Индонезия заема първо място в списъка, воден от органите на ООН за случаи на детски трафик.

Данните на ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children – международна НПО с цел прекратяване сексуалната експлоатация на деца) показват, че вероятно над 70 000 деца в Индонезия са били жертви на сексуална експлоатация.
. . .

От организацията казват, че болшинството от жертвите са от Западна, Централна и Източна Ява, Западен Калимантан и Северна Суматра. В много случаи на децата се обещава да работят като домашни помощници, но завършват в бордеите с проститутки.

Повече от 3900 деца са станали жертва на човешки трафик през първата половина на годината, според Международната миграционна организация. Държавата оглавява списъка, воден от органите на ООН за случаите на детски трафик..[15]
м. Ноември 2011 г.

62% от случаите на злоупотреба с деца през 2012 г. са със сексуален характер.

“Вече обявихме 2013 г. като година на националното осъзнаване за сексуалната злоупотреба с деца.
. . .
Тя е нещо напълно неприемливо“, казва Арист Мердека Сираит, председател на Националния комитет за закрила на детето (Komnas PA) - НПО, която информира обществото за проблемите на децата. Налице е тревожен скок в броя на случаите с детска сексуална експлоатация. През 2010 г. Komnas PA получи 2046 сигнала за насилие срещу деца, 42% от които са били със сексуален характер.През 2012 г. бройката нараства до 2637 случая, като 62% от тях са свързани със сексуално насилие.[16]
м. Март 2013 г.

Израел

Бедуини и други араби в Северен Негев участват все по-често в експлоататорски връзки с невръстни еврейски момичета, a според „Гласът на Израел“, радио, управлявано от правителството. Връзките понякога започват като романтични увлечения, често с малолетни деца и прерастват в изнасилвания, отвличания и злоупотреба..

Само през последния месеца седем от жертвите са на възраст между 11 и 18 г. И това са само случаите, които са били съобщени на полицията, но се смята, че много други подобни инциденти са се случили без да бъдат докладвани.

Само през последния месец в Кирят Малахи четири жалби за отвличания са били отнесени към полицията, а петият случай е за изнасилване.

Радио „Гласът на Израел“ съобщава, че във всичките четири случаи на отвличания в Кирят Малахи участват мъже-бедуини. Изнасилването се е случило на плажа в Ашкелон през миналия уикенд.

В други случаи на отвличане, двама мъже от бедуинския град Рахат, на възраст 40 и 24 г., са били арестувани, но единият вече е бил освободен.

В случая с изнасилването главният заподозрян е жител на Палестинската автономия, която нелегално се установява в Израел през 1967 г. Мъжът получава обвинение, а други двама араби, които също са присъствали на местопрестъплението, получават по-леки обвинения.

Репортерът на „Гласът на Израел“ за Южен Израел Асиф Кузаилов казва, че този феномен бележи ръст и е добре познат – на жителите, на полицията и на социалните власти. Това се потвърждава от Центъра за подпомагане на жените в Негев.
. . .
Яд Л‘Ахим съобщава , че всяка година възникват около 1000 случая на еврейски момичета, които биват държани насила от араби.

Организацията „The Family Lobby”, която обвинява за проблема разпадането на родителския (и в частност – бащиния) авторитет в еврейската част, отбелязва, че израелското феминистко движение и женските организации не правят нищо, за да повишат обществената осведоменост относно грабителското поведение на арабите към еврейските момичета, тъй като това би довело до конфликт с тяхното ляво кредо.

"Докато разделянето на автобусите в харедимската част и исканията на религиозните воини да бъдат извинени заради неприлично поведение получават водещите заглавия в продължение на месеци, благодарение на войнстващите феминистки политици и журналисти, реалните случаи на изнасилвания и отвличания на малолетни момичета биват заметени под килима от тези групи, защото са извършени от техните скъпи арабски приятели“, казва председателят на организацията Гил Ронен. „За съжаление националистите и религиозните жени не положиха никакви усилия, за да създадат независима програма за своите групи от жени по този проблем и се задоволяват да бъдат водени от хора с ултра-леви идеи, които ги използват, за да нанасят удари по религиозните мъже и юдейската религия като цяло."[17]
м. Декември 2011 г.

Йордания

Според съвместно изследване, проведено от УНИЦЕФ и Националния съвет по семейството, случаите на физическо и психологическо насилие са се увеличили през изминалия период. Проучването показва, че поне 70% от учениците са подложени на някаква форма на физическо и психологическо насилие от родителите си или учителите си в училищата.[18]
м. Октомври 2009 г.

Холандия

50% от жертвите на насилие на честта са били сексуално малтретирани.

Жертвите на престъпления, свързани с насилието на честта, са били сексуално малтретирани много по-често отколкото се смяташе преди време. Това е едно от най-важните заключения от проучването на холандската организация за социални услуги Fier Fryslân.

От 89-те жени, които са се обърнали към Fier Fryslân между м. януари 2008 г. и м. март 2010 г., 45 са били сексуално малтретирани от членове на семействата си, понякога и от повече от един човек.
. . .

От 45-те сексуално малтретирани момичета, 52% са били малтретирани от братовчед, 22% от брат и 20% от чичо. 8% са били малтретирани от своя баща, 2% от доведения си баща и 2% от свои познати.[19]
Октомври 2010г.

Пакистан

Пакистански министър съобщи за стотици случаи на предполагаема сексуална злоупотреба с деца в ислямските училища или (мадраси) .

През тази година а постъпили 500 жалби за предполагаема злоупотреба, казва Аамер Лиакуат Хусаин, министър по религиозните въпроси.

За сравнение с година, тогава случаите са били 2000, но въпреки това все още няма успешни съдебни процес, , казва г-н Хусаин пред БиБиСи(BBC).

Разкритията на министъра предизвикаха смъртни заплахи и разгневиха някои религиозни политически водачи.

Министър Хусаин казва, че макар да е получил смъртни заплахи от духовници, той е свършил работата си и съвестта му е чиста.

Дошло е времето неговата страна да се срещне с горчивата истина – болестта на злоупотребата с деца, казва той. [20]
м. Декември 2004 г.

Жертвите на сексуално насилие в Пенджаб са 68% момичета и 32% момчета (90% от населението на Пенджаб е мюсюлманско).

Педофилията в Пенджаб достига обезпокоителни нива
. . .

Отминаха вече две години откакто Националния законопроект за закрила на децата беше внесен в парламента. Предложеният закон можеше да бъде вид пробив за невинните момичета и момчета, които биват насилвани и убивани в цялата страна, но липсата на интерес от страна на депутатите ясно показва, че няма никакъв начин този законопроект да бъде одобрен. По същия начин пенджабското правителство все така не успява да изпълнява обещанията си за строги мерки срещу извършителите на детско насилие, като ги съди по силата на Антитерористичния Акт.

Според последната статистика, предоставена от SAHIL, НПО, Пенджаб оглавява списъка с насилие върху деца с 62% дял от всички случаи, 154 е техният брой в Лахоре, а останалите са в другите пенджабски градове.

Като цяло, съотношението момичета-момчета при жертвите на педофилия е 68:32% . Общият брой се е увеличил с 9.4% в сравнение с 2008 г. Статистиката показва, че около 81% от случаите са били регистрирани в полицията. Проучването съобщава, че 2012 деца са били малтретирани през 2009 г. и повечето от тях са били малтретирани от познати хора.

Докладът казва, че децата от групата на възраст 11-15 г. са най-уязвими, следвани от възрастовата група на 6-10-годишните. От общо 2012 жертви, 6% от децата са убити, след като са били сексуално малтретирани. Въпреки това 0.5% са случаите на деца, които са били убити по време на „опит“ за сексуално нападение.

Според изследването „е трудно да се съберат актуални данни спрямо престъпленията срещу деца, понеже извършителите заплашват децата да не споделят на никого за преживяванията си, дори и със своите родители“.

Съдебните процеси: Дори в случаи, когато престъпниците са разкрити, хората са неспособни да ги осъдят, защото липсват солидни доказателства. Поради липсата на доказателства и социалната стигма, родителите и децата-жертви често избират да си замълчат, като по този начин тези инциденти биват игнорирани. [21]
м. Юли 2010 г.
През последните две години средната възраст на лицата, преживели изнасилване, спада от 18 на 16 г.
. . .

В мнение, дадено пред The Express Tribune, председателят на неправителствената организация Сара Заман казва, че подобно на тенденцията от 2010 г., изнасилването и убиването на малки деца се е увеличило.. Тя добавя, че най-малката жертва на изнасилване през 2011 г. е 3-годишно момиченце.

“Децата биват изнасилвани, защото са лесно достъпни и уязвими,” казва тя.. “Те биват убивани след изнасилването, за да се запази анонимността на насилника.Трудно е да убиеш възрастен човек.” Заман добавя, че по време на техните събрания се е споменало за около 50 случая на сексуално насилие, които не са били съобщени на властите поради две главни причини. В някои случаи полицията отказва да приеме жалбата, а в други - семействата не са склонни да говорят за случилото се.

В Карачи 29% от жертвите на сексуално насилие през 2011 г. са във възрастовата група от 12-17 г. – групата, в която жертвите са най-уязвими. Поне 27% от невръстните жертви попадат в групата от 6-11 г.

Около 37% от оцелелите (след изнасилване) са били деца под 12 г., докато 66% от децата си били под 18-год. възраст. Докладът съобщава, че близо 80% от преживелите сексуално нападение са били от женски пол, а останалите 20% - от мъжки пол..[22]
Март 2012г.

Саудитска Арабия

Според последните проучвания , 60% от жертвите на всички сексуални престъпления са малолетни и непълнолетни. Членове на семействата са извършители в почти 1/3 от тези инциденти.

Като отправя въпроса с насилието в семейството към Индустриалната и търговска камара на гр. Джеда в неделя вечер, Инаам Робай, председател на Комитета за защита правата на деца към Военната болница, казва, че злоупотребата с деца в Саудитска Арабия се е превърнала в много сериозен проблем.
. . .
Тя посочи данните на вътрешното министерство, които са показали, че 45% от децата са били малтретирани в ежедневието си.
. . .

Робай цитира изследване върху домакинствата в Мекка, според което 77% от детските насилници са родителите им..[23]
м.Декември 2006г.
Domestic violence against children is on the rise in Saudi Arabia, according to the latest figures released by the Saudi National Human Rights Society.

"Близо 45% от децата в Кралството са подложени на някакъв вид малтретиране и домашно насилие," посочват от организацията.
. . .

Преобладаващото мнозинство от жертвите в случаите на домашно насилие са момичета, което възлиза на внушителните 78%, докато случаите с момчета са 21,6 %.[24]
м.Декември 2008г.
Над 23% от децата в саудитското общество са били изнасилвани. ...проучването беше представено пред студенти. 23% са били изнасилени през детството си. При 62% от тях изнасилването никога не е било докладвано. Това е така, защото извършител е някой от роднините на жертвата.[25]
м. Декември 2008 г.


Доклад, изнесен от саудитското министерство на социалните грижи, разкри, че 45% от децата в Кралството са жертви на различни форми на насилие, като това поражда загриженост за липсата на съзнание в обществото по този проблем.

“Децата все по-често стават обект на насилие, като без значение дали се случва у дома или в класната стая, това е много опасен феномен”, казва психологът Санаа ал-Хоуаили пред саудитския вестник Ал-Рияд.[26]
м. Ноември 2012 г.

Турция

Според данните на Държавната агенция за социални услуги и закрила на детето (SHÇEK) 2678 (18%) от 14 398-те деца, настанени понастоящем в домове на SHÇEK са били жертви на физическо или сексуално насилие от своите родители. „Броят на децата, принуждавани да извършват престъпления, нараства с 5-10% годишно. Средно около 125 000 деца се появяват пред съда всяка година. 34% от всички деца в страната под 6 г. живеят в бедност; а цифрата достига до около 40% в селските райони. Въпреки че имаме добри закони за правата на детето, по-голямата част от тях не се прилагат както трябва“, казва Полат. Той също така отбелязва, че 37% от безпризорните деца в Турция са избягали от домовете си в Източния или Югоизточния регион, които са най-бедните райони в държавата.

Цитирайки данните от Министерството на правосъдието, според които 7000 деца бива обект на сексуално посегателство и изнасилване всяка година, Полат отбелязва, че случаите на инцест и сексуални престъпления срещу деца от членове на техните семейства значително зачестяват. През 2000 г. 7% от децата, настанени в домове на SHÇEK, са били жертви на сексуално насилие в дома, но техният дял е достигнал до 15% през последните няколко години.

Неофициалните данни са плашещи. Според изследване, проведено от Асоциацията за рехабилитация на деца и закрилата им от насилие (ÇİKORED), 58% от всички момичета и 42% от всички момчета, чиито майки са били приети в защитени жилища в страната, също са били обект на сексуално насилие в дома. Почти всички жени, които са потърсили убежище от домашното насилие в тези защитени жилища (92% от тях), бият на свой ред децата си редовно, разкри изследването на ÇİKORED сред женските защитени жилища.

Доцент Фиген Шахин, председател на Асоциацията за превенция срещу детското насилие и изоставяне и директор на Центъра за детска закрила от Университета Гази, говори пред „Today’s Zaman” (бивш турски ежедневник, издаван на английски – бел. прев.), като според нея около 35% децата в Турция страдат от физическо насилие, а 30% от тях са жертви на сексуално малтретиране.

“Не разполагаме с надеждна статистика за сексуалното насилие сред децата в Турция. Все пак бяха проведени няколко изследвания. Някои от тях предполагат, че 4% от децата в страната са жертви на инцест, докато според други проучваният техният брой достига 18%. И при все това тези цифри са само върхът на айсберга. Беше разкрито, че 35% от децата в Турция са обект на физическо насилие. Боят се използва като метод на възпитание. Въпреки че има различни тълкувания на данните за сексуалното насилие, очевидно е, че насилниците са предимно хора, на които жертвите имат доверие. Около 50% от насилниците произлизат от роднините или от близкия семеен кръг на детето. Като цяло посегателството не се извършва посредством сила, но чрез измама”, казва тя.[27]
м. Юни 2008 г.

Великобритания

Забележете, че азиатските „банди“ за т.нар. „грууминг“ (англ. “grooming” -преднамерени действия с цел "сприятеляване" и установяване на емоционална връзка с дете,[28] с което да се понижат задръжките му, което в действителност е подготовка за сексуална злоупотреба; груумингът е използван за въвличане на деца в сексуална експлоатация – бел. прев.) на малки момичета се насочват също и към деца на индуси и сикхи, както и че 96% от населението на Пакистан е мюсюлманско.[29]

Един от всеки четири мъже, обвинени за „уличен грууминг“ на малолетни и непълнолетни момичета с цел правене на секс, е азиатец, разкрива шокиращ доклад.

За последните три години общо 2379 нападатели са заподозряни в опит да примамят уязвими жертви, често използвайки наркотици и алкохол.

И едни ‘непропорционални’ 28% от тях се оказват азиатци, в случаите, при които е записана етническата принадлежност. Тази етническа група съставлява едва 6% от населението на Великобритания.

И макар че тези цифри вероятно могат да предизвикат противоречия, официалните власти предупреждават, че те са непълни и потенциално подвеждащи.

Докладът е поръчан след като тарторите на банда от гр. Дарби, която е подложила поредица от уязвими момичета на изнасилвания и сексуални нападения, бяха вкарани в затвора по-рано тази година. Разследвайки случая, бившият главен секретар Джак Строу обвинява някои пакистански мъже в Британия, че гледат на белите момичета като на „лесна плячка“ за сексуална злоупотреба.

Понастоящем няколко полицейски екипа разследват банди, заподозрени в системни нападения над млади момичета.[30]
м. Юни 2011 г.
Предаването [Exposed: Groomed for Sex], излъчено по BBC 3 в понеделник вечер, показа „уличен“ грууминг на млади момичета с азиатско-мюсюлмански нападатели, които достигат до 25% от всички заподозрени в това престъпление.[31]
м. Декември 2011 г.
В британските медресета (ислямски училища) са постъпили над 400 жалби за физическо насилие през последните три години, разкри разследване на BBC.

Но само малък брой от тях са стигнали до осъдителни присъди.

Това разкритие предизвика призиви за формална регулация на училищата, които всеки ден се посещават от над 250 000 мюсюлмански деца, за да се обучават по Корана.

Председателят на Националния консултативен съвет за джамиите и имамите казва, че ще разгледа този проблем като спешен въпрос.

Водещите мюсюлмански фигури казаха, че семействата често са подложени на натиск, за да не отидат в съда или дори да не направят формална жалба.

Висш прокурор заяви пред BBC, че техните данни вероятно представляват само върха на айсберга.

Предаването на BBC Radio 4 “File on 4” попита повече от 200 местни власти в Англия, Шотландия и Уелс за броя на постъпилите жалби, свързани с физичеко и сексуално насилие, които са видели „бял свят“ за последните три години.

191 от тях се съгласиха да предоставят информация, като разкриха общо 421 случая на физическо насилие. Но само 10 от тези случаи са стигнали до съд, а от ВВС са успяли да установят само два, при които се е стигнало до обвинение..

Местните власти разкриха 30 жалби за сексуално насилие в ислямските училища за последните три години, от които 4 са предизвикали съдебен процес и само 1 е довела до обвинение.

Нападелят в този случай е Мохаммед Ханиф Кан, имам от Стоук-он-Трент, който е осъден на 16 г. затвор през м. март тази година заради изнасилване на 12-годишно момче и сексуално нападение срещу друг 15-годишен младеж.[32]
м. Октомври 2011 г.
Мохаммед Шафик, директор на Фондацията Рамадан, казва, че от последните 68 обвинения за детска сексуална експлоатация, 59 са срещу британски мъже от пакистански произход, "ясно е, че имаме проблем, когато стане дума за уличния грууминг".[33]
м.Май 2012г.

Съдията, разглеждащ делата, заявява, че следните случаи са мотивирани в частност от религията (забележете също така, че всички мъже са мюсюлмани, а един е дори ислямски проповедник):[34]

Девет мъже от пакистански произход са обвинени, че са изнасилили 631 момичета на тийнейджърска възраст от няколко защитени домове за младежи през последните пет години, съобщава „Times of London“, като обяснява, че във вторник насилниците са били признати за виновни в сексуално насилие от съда в Ливърпул. Жертвите, пише „Times“, са били изкарвани от центровете, след това си били дрогирвани или напивани с алкохол и после са завеждани в апартаменити, барове и клубове чрез съучастничеството на таксиметров шофьор към Големия Манчестър, в Ланкашир или към Западен Йоркшир, където са били системно изнасилвани. Две момичета от домове в Манчестър и Рочдейл са починали заради насилието.

Според „Times“ следователите са установили, че защитените домове за младежи, където пребивават над 1800 тийнейджъри, са регистрирали 631 случая на момичета между 12 и 16-годишна възраст, които са били използвани за сексуални цели, като само за последните десет месеца случаите са 187.. Съдебният процес, при който девет мъже на възраст между 22 и 59 г. бяха вкарани в затвора (от които осем са с пакистански произход, а един е бежанец от Афганистан) след общо 26 ареста и 56 разпитани свидетели, разкри, че много случаи биха могли да бъдат избегнати, ако полицията не е пренебрегнала жалба, направена през 2008 г. от служител на социалните служби, в която се говори за "ясни доказателства за организирана сексуална експлоатация в младежките центрове." В същото време жалба на 15-годишно момиче, което твърди, че е било изнасилено от десет мъже, не е била сметната за достоверна от полицията. Тези случаи принуждават полицията в Манчестър и социалните служби в Рочдейл публично да се извинят за грешките, с които "са предали децата в ръцете на изнасилвачите."[35]
м. Май 2012 г.

САЩ

По груби сметки сме наясно, че 1 от всеки 58 деца е било малтретирано в Съединените щати… Около 53% от малтретираните деца в Америка биват пренебрегнати, с други думи – родителите пропускат да осигурят минимално ниво на грижи, които подобават на физическите и емоционалните потребности на детето. Около 10 % от [от тези 1 на 58] малтретираните деца са физически малтретирани от свой родител/попечител.
. . .
Ако погледнем разпространението на злоупотребата с деца в държавите с мюсюлманско мнозинство, цифрите ще бъдат много по-високи от тези в Америка , и понеже нашите културни норми имигрират заедно с нас, се подразбира, че американските мюсюлмански деца биват малтретирани в по-висока степен от немюсюлманските деца в САЩ.[36]
м. Юни 2012 г.

Йемен

Близо 94% от децата в Йемен на възраст между 2 и 14 г. са обект на психологическо или физическо насилие от страна своите родители или попечители, според Изследването по множество индикатори на дадена група (Multiple Indicators Cluster Survey (MICS)) [изследване, което включва 4000 семейства в цялата страна], проведено от Министерствто на здравеопазването и населението през м. септември 2006 г.

Резултатите от изследването, което се провежда за период от 21 дни, бяха оповестени публично по време на симпозиум, проведен през миналия месец. Те показват, че 82% от тези деца са били обект на физически наказания, като от тях 44% са деца, а 38% са момичета.[37]
м. Ноември 2008 г.

Бракове с деца

Афганистан

В Афганистан, въпреки законите срещу децата-булки, повече от половината момичета са били омъжени преди да навършат 15г., като обикновено това се случва, за да се решат спорове.
. . .

Проучване на УНИЦЕФ, проведено от 2000 г. до 2008 г., разкри, че над 43% от жените в Афганистан са били омъжени малолетни или непълнолетни, като някои от тях и преди пубертет.

През 2009 г. Human Rights Watch и Unifem, агенция на ООН, класифицираха 57% от всички булки като непълнолетни или малолетни, т.е. на възраст под 16 г. Въпреки промените в държавните закони, изглежда, че оттогава насам твърде малко се е променило.[38]
м. Октомври 2011 г.

Азербайджан

93% от населението на Азербайждан се определя като мюсюлманско.[39]

Официалните власти в Азербайждан са дотам разтревожени от броя на жените, които се омъжват непълнолетни или малолетни, че парламентът обсъжда вдигане на минималната възраст за сключване на брак на 18 г.

Активисти за правата на жените казват, че корумпирани религиозни служители са готови да извършват ислямски церемонии за двойки, при които жената е твърде млада за граждански ритуал, като по този начин я оставят незащитена, ако съпругът ѝ я напусне, необразована и уязвима на медицински усложнения.
. . .

В Хачмаз, град в близост до границата на Азербайждан с Русия, от 2500 ученици в последен клас на обучението си, почти 130 момичета не ходят на училище, защото са вече омъжени. Тя твърди, че директорът не е предприел никакви мерки, въпреки че образованието е задължително.

Изследванията на нейната организация показват всъщност, че проблемите с ранните бракове са най-отчетливи в южните региони до границата с Иран.[40]
м. Ноември 2009 г.

Бангладеш

Според статистиката от 2005 г., 45% от жените между 25 и 29 г. тогава са били омъжени до 15-годишна възраст в Бангладеш. Според изследването „State of the World’s Children-2009”, 63% от всички жени на възраст между 20-24 г. са били омъжени преди навършване на 18 г.[41][42]
2005 г.

Канада

Мюсюлманските деца-булки се увеличават:

Федералните чиновници по имиграцията твърдят, че почти нищо не могат да направят, за да спрат „децата-булки“ да бъдат попечителствани в Канада от значително по-възрастни съпрузи, които се женят за тях при уредени бракове в чужбина

Висшите имиграционни чиновници в Канада и Пакистан казват, че всичко, което могат да направят, е да отхвърлят попечителството на съпрузите, които се опитват да доведат децата-булки в Канада. Мъжете трябва да подадат молба отново, когато булката навърши 16 г. Браковете са позволени от Шариата.

Мъже-мюсюлмани, които са канадски граждани или са постоянно пребиваващи, се завръщат в своята родина, за да се оженят за „дете-булка“ в уреден брак, при който се плаща зестра на родителите на момичето. Чиновниците казват, че булките могат да бъдат на 14 или по-малко години и биват „принудени“ да се омъжат. Тази практика е възникнала в множество държави, в т.ч.: Афганистан, Иран, Пакистан и Ливан.

Невалиден в Канада

Канадският визов чиновник Стив Бълмър казва, че при одобряване на документите е отказал разрешение на пакистанец, който е искал да поеме попечителство над 15-годишна булка през м. август 2009г.

“Не мога да намеря никакъв параграф (от закона), който да казва, че бракът е невалиден или недействителен” , пише Бълмър в имейлите до адвоката Ричард Кърланд под режим „Достъп до информация“. “Страхувам се, че възрастта не прави брака невалиден, дори ако е незаконно да се ожениш.”

Абдул Хамийд от канадското посолство в Исламабад казва, че браковете с деца не са валидни в Канада.

“Бракът с дете е наказуем, но това не го прави невалиден,” “, казва Хамийд. “Ние отказваме подобни молби, базирайки се, че бракът няма да бъде валиден според канадските закони.”

Уилям Хоуке от Имиграционната служба по постоянно пребиваване казва, че невръстните булки няма да бъдат допуснати в Канада.

“Молбите за попечителство за съпруги под 16-годишна възраст ще бъдат отказани,” казва той.[43]
м. Март 2010 г.

Германия

Над 3000 жени и момичета в Германия, повечето от които произхождат от мюсюлмански семейства и значителна част от които са малолетни, са били обект на насилствен брак в течение на една година, показва публикувано през тази седмица официално изследване.

Първото по своя род федерално проучване откри 3443 записани случая през 2008 г. - последната година с достатъчно данни – през която хора, живеещи в Германия са били принудени да сключат брак или са били заплашени от сключване на брак насила.

Повечето случаи са на жени между 18 и 21 години, а почти една трета са били под 17-годишна възраст..
. . .

Повечето от половината жени са били бити или физически насилвани, за да бъдат убедени да се омъжат, докато над една четвърт са били заплашени с оръжие или им е било казано, че ще бъдат убити, ако не сключат съответния брак. .[44]
м. Ноември 2011 г.

Иран

Фаршид Яздани, член на Асоциацията за защита правата на детето, алармира за нарастващия дял на бракове с момичета под 10-годишна възраст в Иран. Той твърди, че през 2009 г. 449 момичета под 10 г. са били омъжени. Техният брой се е увелилил до 716 през 2011 г..

Яздани добавя, че броят на браковете с момичета под 15 г. се е увеличил от 33 383 през 2006 г. на 35 931 през 2007 г., 37 996 през 2008 г. и 43 459 през последната година (забележете, че датите са приблизителни, понеже посочената статистика е дадена спрямо иранския каленар, който започва с началото на персийската нова година).

Според Яздани, делът на браковете с деца под 15 г. се е увеличил с 45% в сравнение с браковете в други възрастови граници. Той добави, че тези цифри се базират върху статистиката, публикувана от Агенцията по гражданския регистър в Иран и те трябва да послужат като тревожен сигнал за социалните активисти и политиците.[45]
Март 2012 г.
Нов доклад от Иран разкри шокиращо покачване в броя на децата-булки под 10-годишна възраст

Съюзът за защита правата на детето оповести, че през 2010 г. в страната са били регистрирани поне 713 брака с момичета под 10-год. възраст, което надвишава с над 2 пъти бройката за последните три години.
. . .
Докладът също така оповести данни за 2010 г., които показаха, че са били регистрирани около 342 000 брака с юноши или девойки под 18-год. възраст, като при 42 000 от тях участват момичета на възраст между 10 и 14 г.
. . .
Сайтът на иранския парламент, като цитира началника на гражданския регистър в Техеран, казва, че през 2011 г. провинцията е регистрирала 3929 брака с деца между 10 и 14 г. и други 1927 брака с деца между 15 и 19 г., съобщава новинарската агенция Бернама.

Броят на браковете с момичета между 10 и 15 г. би могъл и да бъде по-голям, според Яздани.

Около 55% от браковете с деца са регистрирани в градовете, а останалите 45% - в селата.[46]
Август 2012

Ирак

Официалните власти са разтревожени от това, което те описват като „влошаваща се епидемия от самоубийства“, особено сред невръстните жени, изтезавани, за да се омъжат твърде млади за някого, когото не обичат.

Макар да е трудно намирането на надеждната статистика в Ирак по който и да е въпрос, официалните власти казват, че в този 350-хиляден град са се случили поне 50 самоубийства през тази година – което поне два пъти над процента за САЩ – в сравнение с 80-те случая за цялата предходна година. Най-разпространените методи сред жените са самозапалването и прострелването с огнестрелно оръжие.

Сред многото вероятни причини като бедността и психическите заболявания, един мотив се появява все по-често: достъпът до интернет и сателитната телевизия, който беше улеснен след началото на войната. Това даде на младите жени надежди за по-добър живот, необременен от традициите, които от векове са ограничавали жените до ежедневие на подчинение и отглеждане на деца, лишено от всякаква романтика.[47]
Юни 2012 г.

Киргизстан

Липсват надеждни данни, но активисти по човешките права смятат, че годишно близо 12 000 жени и момичета са биват отвлечени и принудени да се омъжат.

Доклад на ООН от 2011 г. цитира изследвания, които показват, че 80% от всички бракове в някои селски райони са в резултат от отвличане на булката.

Похищението на булки в Киргизстан е тясно свързано с въпроса за браковете с малолетни и непълнолетни, понеже много от отвлечените булки нямат 18 г. – минималната законова възраст за сключване на брак.

Активистката за правата на детето Елена Воронина твърди, че този феномен бележи ръст през последните години.

"„[Аз и моите колеги] сме убедени, че браковете в ранна възраст се увеличават, а не намаляват, казва тя. ."[Според статистиката от 2006 г. ] около 12% от жените се омъжват преди да навършат 18 г. Повечето от тях живеят в селски райони и идват от семейства в неравностойно положение. Според нашите последни статистически данни делът на браковете в ранна възраст възлиза на 14,2 % в селата и на 9% в градовете."
. . .

Браковете на много от отвлечените булки биват санкционирани чрез религиозна церемония. Но браковете с малолетни и непълнолетни по принцип не се регистрират от държавата, което оставя момичетата с твърде малко законови права.[48]
Октомври 2012 г.

Малайзия

През м. август 2010 г. в държава, където мюсюлманите понастоящем формират до 60% от общото население, в малайзийския щат Южна Малака се легализираха браковете с деца, особено в случай на мъж-мюсюлманин и мюсюлмански момичета под 16-годишна възраст.[49]

Данните от Доклада за прогреса през 2010 г. към ООН за ХИВ в Малайзия, изготвени от Министерството на здравеопазването, разкриват шокираща статистика относно броя на мюсюлманските момичета под 14-годишна възраст, които са преминали през предбрачен ХИВ-тест, за да могат да се омъжат.

Данните показват, че 32 момичета под 10 години и 445 момичета между 10 и 14 години са преминали през този тест само през 2009 г. в подготовката си за брака!

Трябва да отбележим, че този феномен се случва в по-развитите щати на Малайзия, като най-голям е броят в Пенанг (195), Малака (103) и Джохор (87).[50]
Юни 2010 г.
Регистрирано е увеличаване на браковете с непълнолетни мюсюлмани във Федералната територия през последната година..

Това противоречи на допускането, че понастоящем браковете с деца намаляват заради промяната в културните тенденции.

През последната година [2009 г.] 49 мюсюлмански момичета под 16-годишна възраст и 39 момчета под 18 г. са сключили брак.

Според статистиката, предоставена от Федералния религиозен отдел, тези цифри са се повишили в сравнение с предходната година.
. . .

През 2008 г. 40 момичета и 28 момчета под разрешената възраст са регистрирали своите бракове.
. . .

През последната седмица беше също така съобщено, че според преброяването от 2000 г., е имало 11 400 деца под 15-годишна възраст, които са сключили брак – 6800 момичета и 4600 момчета.[51]
Юни 2010 г.
Малайзийските момичета под 16-годишна възраст нямат право да управляват автомобил, нито да си купуват цигари, но могат законно да се омъжат и все повече го правят.

През 2012 г. е имало 1165 заявления за брак, при които едната страна, обикновено булката, е на възраст под законна възраст за сключване на брак, според статистиката малайзийския правен отдел по шариат (Malaysian Shariah Judiciary Department (JKSM)).

Шариатският съд е одобрил 1022 от тях.

В Малайзия законната минимална възраст за сключване на брак е 18 г., но за мюсюлманските момичета е 16 г.

Момичета на възраст под 16 г. могат да се омъжат със съгласието на шариатския съд..

Наблюдаваме подобрение на рекорда от 2011 г. , когато около 900 брака, при които поне едното лице с мюсюлманско изповедание е било непълнолетно, са били одобрени, съобщава днес The Star.

До м. май тази година JKSM е получил 600 заявления за брак, от които 446 са били одобрени. [52]
Октомври 2013 г.

Мароко

Законовата минимална възраст за сключване на брак в Мароко е 18 години, въпреки че семейните съдии имат право да допускат изключения. Тази вратичка е позволила на хиляди семейства да омъжат своите дъщери преждевременно. Според данните от министерството на правосъдието, над 31 000 непълнолетни момичета са били омъжени през 2008 г., докато през 2007 г. техният брой е бил 29 847..[53]
Май 2009 г.

Нигер

Както е в случая с Хадиза, фистулата често е резултат от брак с дете. Тук в Нигер около ¾ от момичетата се омъжват преди да навършат 18 г.. “Някои от тези девойки в това число никога не са имали цикъл,” отбелязва д-р Ероусмит. “Те забременяват при първата си овулация и след това матката им бива унищожена.” [54]
Юли 2013 г.

Нигерия

Северна Нигерия е с един от най-високите проценти на детски бракове в света: почти половината от всички момичета са омъжени под 15-годишна възраст.

Последиците са ужасяващи. Нигерия е с едно от най-високите степени на смъртност при родилките в Африка и с една от най-високите стойности на фистула в света – състояние, което може да се появи, когато натискът от детераждането отваря дупка между вагината и пикочния мехур или ректума. Много жени остават инконтинентни за цял живот. Над 800 000 жени страдат от фистула в Нигерия.
. . .
Д-р Ваалдайк оперира над 600 жени за година, без ток, без течаща вода… Някои са били напуснати от мъжете си – смята се, че почти половината от подрастващите момичета са разведени... Нигерийското федерално правителство се е опитало да обяви браковете с деца за незаконни. През 2003 г. то приема Акт за правата на детето, с който се забраняват браковете под 18-годишна възраст. Въпреки това в северните мюсюлмански щати е налице яростна съпротива срещу Акта, като много хора го описват като антиислямски.
. . .
Половината от 36-те щата на Нигерия са одобрили Акта, но той бива приет само в един от 12-те мюсюлмански щати – но дори и този единствен щат прави фундаментална поправка, като заменя 18-годишната възраст с термина „пубертет“.

Всеки щат в Нигерия притежава конституционното право да променя законодателството, съобразявайки се с местните традиции и религията, което означава, че държавното правителство е безсилно да наложи минимална възраст за сключване на брак.[55]
Ноември 2008 г.

Пакистан

Според УНИЦЕФ, браковете с деца възлизат на 32% от всички бракове в страната сключени за периода 1987-2005 г.
. . .

Очаква се около 100 милиона момичета да сключат брак с дете в следващото десетилетие.
. . .

Киндеел Шуджаат, юридически съветник по правата на човека, казва, че макар да са налице закони, които ограничават браковете с деца, Забранителният акт за бракове с деца от 1929 г. не е бил променян от 82 г.. “Наказанието за нарушаване на този закон е глоба 1000 рупии или един месец затвор. Ако се случи брак с дете, възрастният участник бива наказан, но бракът не се разтрогва,” казва тя. Въпреки това, според Шуджаат, прилагането на закона е нещо несъществуващо.[56]
Септември 2012 г.

Палестина

Според палестинската национално статистическо бюро, 682 момичета на 14 и по-малко години са били законно омъжени през 2000 г. Две от тях са омъжени за мъже, които са били по-възрастни от тях с 35 и повече години, 13 за мъже с разлика между 30 и 34 години, 117 за мъже с разлика между 25 и 29 г., 378 за мъже с разлика между 20 и 24 г. и 172 за мъже с разлика между 15 и 19 г. Браковете с момичета на 14 и по-малко години формират 2.9% от общия брой регистрирани бракове. През същата година 13 163 палестински момичета между 15 и 19 г. са били законно омъжени, като този брой надхвърля 55% от всички регистрирани бракове.

Местните организации за правата на човека са дълбоко разтревожени заради браковете с деца в палестинското общество. Участниците в нарочно свикана конференция през м. януари 2008 г. в Газа, посветена на този проблем и организирана от Палестинското общество за медицинска помощ, предупредиха за „значителния растеж в броя на браковете с деца“ и неговите тежки психологически и физически последици върху младежта[57][58]
Февруари 2010 г.

Саудитска Арабия

Въпреки че не е налице точният брой на браковте с деца, някои публикувани в медиите изследвания предполагат, че поне 3000 момичета в кралството са били под 13-годишна възраст, когато са се омъжили, докато техните съпрузи са били поне с 25 години по-възрастни.[59]
Март 2011г.

Турция

39% от омъжените жени в южната провинция Шанлюрфа са били на 16 или по-малко години в сватбения си ден, според разположената в Истанбул Фондация за социална демокрация, която провежда кампания срещу тази практика.

Според фондацията, обикновено се сключват бракове чрез религиозна церемония и се отлага гражданският брак до навършване на изискваната възраст. "Докато в Турция има хора, които казват, че това е в реда на нещата и такива, които използват исляма, за да го оправдаят, големият проблем си остава," казва Аманда Акчакоджа, анализатор при Центъра за европейска политика в Брюксел.[60]
Ноември 2008 г.
както се съобщава в ежедневника Haber Türk (Турски новини) от 6 януари 2012 г… в Диарбекир, голям град в Югоизточна Турция, 415 момичета на възраст между 11 и 17 г. са родили през първите 10 месеца на 2011 г. От тези майки, една е била на 11 г., една е била на 12 г., четири са били на 13 г., 13 са са били на 14 г., 44 са били на 15 г., 115 са били на 16 г и 237 са били на 17 г.[61]
Януари 2012 г.
Броят на децата-булки в Турция общо възлиза на 181 000 до този месец, според данните, публикувани от Турския статистически институт (TürkStat), казва Назан Мороглу, председател на Турската асоциация на университетските жени (TÜKD), по време на мероприятие, проведено в южната провинция Адана в неделя.[62]
Ноември 2012 г.

Великобритания

Броят на насилствените бракове се е увеличил с над 10 пъти само за четири години, разкриват правителствените данни.

Над 770 заподозряни случая са съобщени на организацията Forced Marriage Unit за тази година, а през 2005 г. са били 152.

Ако тенденцията се запази до края на годината, над 1540 британци ще бъдат принудени да встъпят в брак, който не желаят – увеличение с над 913%.

Тази практика засяга главно млади азиатски жени, като над една трета от случаите включват лица на възраст под 18 г. Една на всеки шест жертви е под 16 г.

Съветниците говорят за работата си със стотици ученици, които са споделили на своите учители страха си, че през лятната ваканция ще бъдат отведени в чужбина и ще бъдат принудени да сключат брак.[63]
Юли 2009 г.
Изследване на Консерваторите откри, че само за последната година Британското посолство в Пакистан е трябвало да разгледа 124 случая на насилствени бракове, в които участват британски граждани. Тези данни са посочени в Годишника за 2008/09 г. на Британското посолство в Исламабад, като се получени след искане за достъп до информация.[64]
Ноември 2009 г.

Айлингтън е квартал в Голям Лондон, Англия, с население, което наброява 199 130 души, от които 8% се идентифицират като мюсюлмани.[65]

Тревожен брой малолетни и непълнолетни момичета – някои дори и на 9 г. –биват принуждавани да сключват брак в Айлингтън, според организация, провеждаща кампания по този въпрос.

Организацията за правата на иранските и кюрдските жени (IKWRO) твърди, че поне 30 момичета в квартала са били принудени да сключат брак през 2010 г.
. . .
[IKWRO] показа на The Tribune записи, които разкриват поне три 11-годишни момичета и две 9-годишни, които са били принудени да се омъжат за по-възрастни мъже в Айлингтън. Най-големите момичета в тази бройка са били на 16 г.

Те предупредиха, че стотици момичета от Айлингтън могат да пострадат от сексуални, емоционални и физически травми в резултат от браковете с деца, които се сключват всяка година и призовават учителите, социалните работници и полицията да бъдат по-добре обучени, за да установят и да се справят с тази злоупотреба.
. . .
След искане за достъп до информация, Министерството на правосъдието оповести, че 32 заявления за защита от насилствени бракове са били подадени за деца под 16 г. във Великобритания през последната година.
. . .
В съда на Айлингтън, "пет или по-малко" заповеди са били направени, за да се защитят деца на възраст между 9 и 11 г..
. . .
Дианна Намми, президент на IKWRO, обясни, че момичетата биват омъжвани в шариатския съд към джамиите. Това означава, че те не са законно омъжени според британското право, което връзва ръцете на Хоум-офиса (англ. Home Office – британското министерство на вътрешните работи – бел. прев.) да установи или да докаже злоупотребата.

Въпреки това, от тях все още се очакват изпълняват съпружеските си задължения и това включва да спиш със съпруга си,” казва тя.

“Те трябва да им готвят, да ги перат, да правят всичко. Те все още посещават училищата в Айлингтън, като се напрягат да си пишат домашните, а в същото време на практика биват изнасилвани редовно от мъж на средна възраст и биват малтретирани от семействата си. Следователно те са съпруги, но в ученическа униформа.[66]
Януари 2012 г.

Йемен

Йеменският парламент одобри през миналата година закон, който поставя минимална възраст за сключване на брак 17 г. за момчетата и 18 г. за момичетата. (Очевидно семейството на Елхам Махди ал Аси е излъгало, че тя е била на 18 г.) Според статистиката на ООН, над половината от йеменските момичета се омъжват преди да достигнат полова зрялост. Това означава, че над половината от всички бракове в Йемен са бракове с деца. Наред със статистиките на ООН, Центърът за изследвания и проучвания на развитието на пола при Университета в Сана проведе проучване за ранните бракове през 2008 г. и установи, че 52.1% от момичетата са под 18 г., когато се омъжват, в сравнение с 6.7% при момчетата..

Но след приемането на закона от Парламента, хиляди консервативни йеменски жени проведоха демонстрация пред парламента през последния месец, като протестираха срещу въвеждането на минимална възраст за сключване на брак [Те държаха Корана в ръцете си, докато твърдяха, че предложеният закон е неислямски].[67] Заради опозицията срещу предложения закон, той не влезе в сила. Ако този закон беше приет, родителите на (непълнолетните) деца, сключили брак, можеха да бъдат глобени с 500$ или осъдени на 1 година затвор.[68]
Април 2010 г.
В Йемен е пълно с деца-булки. Грубо около половината от йеменските момичета се омъжват под 18-годишна възраст, а някои дори и на 8.[69]
Ноември 2008 г.

Агресия от страна на децата

Германия

Едно изследване установява, че мюсюлманските момчета са по-агресивни от другите момчета.

Вероятно едно изследване, което показва, че момчетата, възпитани в религиозни мюсюлмански семейства, е по-вероятно да бъдат агресивни, отново ще възобнови дебата върху религията и интеграция, се казва в репортаж по медиите в неделя.

Изследването, което включва интензивно задаване на въпроси към 45 000 тийнейджъри от 61 града и региона по цялата страна, беше проведено от Христиан Пфайфер от Института по изследване на престъпността – Долна Саксония.

Пфайфер заявява, че е поразен от резултатите и заявява пред „Зюддойче Цайтунг“, че е бил яростен критик на политическите кампании, които са обрисували чужденците като престъпници – например проведените от Роланд Кох и Тило Сарацин.

Работата на Пфайфер е взела предвид нивото на образование и стандарта на живот в семействата на децата – на възраст между 14 и 16 г., които са били анкетирани. Той също така ги е попитал доколко религиозни самите те се смятат и доколко интегрирани се чувстват в Германия.

Пфайфер казва, че дори когато и други социални фактори биват взети предвид, все пак си остава значителна корелация между религиозността и готовността да се използва насилие. „Има и някои позитивни корелации“, казва той, като отбелязва, че в сравнение със своите не-мюсюлмански връстници, религиозните млади мюсюлмани имат значително по-ниска склонност към употреба на алкохол или към кражби от магазините.

Повишената склонност към използване на насилие се ограничава до мюсюлманските момчета, казва Пфайфер, докато мюсюлманските момичета са склонни към насилие колкото и немюсюлманските.
. . .
Неговите помощници в изследването са задавали въпроси на тийнейджърите по повод тяхната идея за мъжественост, например дали мислят, че мъжът има оправдание да удря жена си, ако тя не му е била вярна. Те са питали също и до каква степен на насилие от медиите и компютърните игри са подложени, както и дали техни приятели са участвали в престъпление или насилие.

Резултатите показват, че мюсюлманските момчета от семейства на имигранти са повече от два пъти по-склонни към мачистко поведение в сравнение с момчетата от християнски семейства на имигранти. Този процент е най-висок сред анкетираните, които се смятат за много религиозни, казва Пфайфер. Също така е по-вероятно те да използват компютърни игри с насилие и да имат приятели-престъпници.

В допълнение към това, най-религиозните мюсюлмански момчета са се чувствали най-малко интегрирани към германското общество, като само 14.5% от много религиозните турски момчета (най-голямата група мюсюлмани в проучването) са казали, че се чувстват германци, въпреки че 88.5% от тях са били родени тук.[70]
Юни 2010 г.

Холандия

Почти 99% от всички мароканци са мюсюлмани.[71]

В общините с множество жители от марокански произход средно 38.7% от мароканските юноши и млади мъже на възраст между 12 и 24 г. са били задържани от полицията един или повече пъти.. Момичетата също стават все по-голям проблем, съобщава вестникът на публичната администрация Binnenlands Bestuur.

Ден Бош оглавява списъка. В този град 47.7% от мароканските младежи на възраст 12-24 г. са били заподозрени в престъпление през последните пет години. На второ място е гр. Цайст с 47.3%, следва Гауда (46.3%), Веенендаал (44.9%) и Амерсфоорт (44.6%). Процентите в Мааслуис, Оостерхаут, Шиедам, Ниймеген, Утрехт, Еде, Лайден и Хага са също над 40%. Преобладават престъпленията срещу собствеността и престъпленията с насилствен характер.

Данните идват от изследване на Изследователския институт Рисбо към Университета Еразмус в Ротердам, по поръчка на Министерството на вътрешните работи. Освен т.нар. 22 „марокански“ общини, Рисбо са изследвали и 22 общини, където живеят много хора с произход от Антилските острови. В девет града едновременно има антилски и марокански общности.

Почти навсякъде мароканските младежи са по-често заподозряни в престъпления в сравнение с тези от антилски произход. Поразяващи са и цифрите за престъпността сред мароканските момичета. Общоприетата картина, в която момичетата са добри и кротки спрямо момчетата, тук не съвпада с данните. В девет марокански общини над 10% от момичетата на възраст 12-24 г. са били задържани в полицията на някакъв етап. Ако тук се включат и антилските общини, тогава това се отнася за 17 от 35-те общини.

Начело на този списък е Грьонинген, където едно от всеки четири марокански момичетата е имало досег с полицията. Това 1,5 пъти по-често в сравнение с антилските момичетата и 6 пъти по-често в сравнение с холандските..

В Амерсфоорт мароканските момичета са попадали в полицията по-често от местните мъже. Средно 13% от местните мъже и момчета на възраст 12-24 г. и 3% от местните жени до 24 г. са познати на полицията като заподозряни.[72]
Ноември 2011 г.

Швеция

От изследвание сред 7378 младежи в Малмьо, Швеция, район силно заселен от мюсюлмани:

Тази седмица повече от 5 малолетни и непълнолетни жители на Малмьо са били принудени да правят секс. 10 младежи са били ограбени и 8 тийнейджъри са били толкова зле бити, че се е наложило да прибегнат до медицинска помощ, но само 3-ма от 10 пострадали съобщават за насилието в полицията. От тези които са били принудени да правят секс, дори 1 от 7 не отива в полицията.[73]
Декември 2006 г.

Разни

В световен мащаб

[Онлайн търсения] За ключови думи “детско порно”, Турция заема 2-ро място като държава, където това е най-често търсено. Турският е на първо място като използван език.
. . .

За “секс с деца”, Пакистан е на 1-во място, Египет е на 2-ро, a Иран на 3-то. Най-често използваните езици за провеждане на търсенето са арабски и турски.

За “сексапилни деца” тези резултати вероятно са най-смущаващи. Пакистан, Сирия, Иран, Египет, Саудитска Арабия, следвани от Турция на 9-то място.

За “сексапилно дете”, Пакистан е на 1-во място, следвана от Иран, Саудитска Арабия, Египет, и Турция. Най-често използваните езици са персийски, арабски и турски.[74]
Ноември 2007 г.

Бангладеш

В Бангладеш християнски деца от племената Трипури са били отвлечени от своите села и насила са приели исляма. Местни католически източници, които пожелаха да запазят анонимност, заявиха през AsiaNews, че почти 300 деца са били заведени в ислямски училища (мадраси).).

Историята се повтаря. Т.нар. „посредници“, които също са родом от Трипури, посещават бедни общини, където убеждават семействата да изпратят децата си в мисионерски хостел, като вземат такси между 6000 и 15 000 таки (500-1200 $) за обучение и храна. След като се прибрали парите, посредниците продават децата на ислямски училища другаде в страната.

Последният случай включва 11 деца – 10 момчета и едно момиче – от Танчи, Рума и Лама от района на Читагонгските хълмове. Все пак тяхната история завършва с щастлив край. След шест месеца на заплахи и насилие, децата успяват да избягат, благодарение на “Hotline Human Rights Trust”, позиционирана в Дака организация за граждански права, кoято защитава малцинствата и се оглавява от една католичка – г-жа Розалин Коста.[75]
Юни 2012 г.

Индонезия

В проучване на два затвора от Джабодетабек, , само 9% от непълнолетните закононарушители са имали достъп до адвокат, 74% са споделяли своите килии с възрастни престъпнци, а 98% са съобщили, че са били жертва на изтезания, казват от Jakarta Legal Aid Foundation (Фондация за правна помощ – Джакарта).

Проучването на фондацията, което беше публикувано в сряда, е проведено след интервюта със 100 непълнолетни затворници от затвора Тангерана в Бантен и затвора за непълнолетни Пондок Бамбу в Джакарта между м. януари 2010 г. и м. януари 2012 г.

„74% [от интервюираните] казват, че не могат да ходят на училище и че тяхното образование е било прекъснато по време на съдебния им процес“, казва Мухаммад Иснур, адвокат на Фондацията, позната като LBH Jakarta.

Иснур казва, че 98% от анкетираните са съобщили, че са били жертва на някакъв вид изтезание, докато полицията се е опитвала да измъкне от тях самопризнание или информация.

Въпреки че Индонезия ратифицира закон за съд на непълнолетни през 1997 г., в страната липсва правна система, която да е специфично нагодена спрямо младежите-престъпници и правоприлагащите органи често използват наказателен подход спрямо младите нарушители на закона.[76]
Април 2012 г.

Пакистан

Правосъдие при непълнолетните: Броят на непълнолетните лица, задържани в затвор се увеличава от 1225 през 2010 г. до 1421 през 2011 г. PПенджаб е с най-голям брой непълнолетни престъпници (833), Синд е с 318, Северозападната погранична провинция с 241, а Балочистан има 40 непълнолетни закононарушители.[77]
Септември 2012 г.


Тази страница е включена в ядрото на статията: Ислям и педофилия, която служи като отправна точка за всеки, който иска да научи повече за тази тема

Вижте също

Източници

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Borzou Daragahi - Abortions on the rise in Mideast - Los Angeles Times, June 29, 2008
 2. Nils Daulaire et al., Promises to Keep: The Toll of Unintended Pregnancies on Women's Lives in the Developing World (Washington, DC: Global Health Council, 2000).
 3. World Health Organization, Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003 (Geneva: WHO, 2007): table 2.
 4. Rasha Dabash & Farzaneh Roudi-Fahimi - Abortion in the Middle East and North Africa - Population Reference Bureau, accessed September 16, 2011
 5. Utomo B et al., Incidence and Social-Psychological Aspects of Abortion in Indonesia: A Community-Based Survey in 10 Major Cities and 6 Districts, Year 2000, Jakarta, Indonesia: Center for Health Research, University of Indonesia, 2001.
 6. World Health Organization (WHO), Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003, fifth ed., Geneva: WHO, 2007.
 7. In Brief: Abortion in Indonesia - Guttmacher Institute, 2008 Series, No. 2
 8. Adi Marsiela - West Java Teens Turn to Abortion - Jakarta Globe, November 29, 2012
 9. 83% of Customers to Abortion Clinics in Indonesia are Married: Study - Jakarta Globe, December 19, 2012
 10. Saher Baloch - Every sixth pregnancy in the country is aborted, reveal experts - The Express Tribune, February 10, 2011
 11. Hasan Mansoor - Killings of newborn babies on the rise in Pakistan - AFP, January 17, 2011
 12. Allen Edwardes and R.E.L. Masters - Cradle of Erotica (p. 300) - Bantam Paperback; New Ed edition (1977), ISBN 0553103016
 13. Nawal El Saadawi - The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World (p. 14) - Boston: Beacon Press, 1980
 14. Lloyd DeMause, "The Universality Of Incest", The Journal of Psychohistory, Fall 1991, Vol. 19, No. 2
 15. Made Arya Kencana - Measures to Protect Children From Sex Exploitation ‘Still Weak’ - Jakarta Globe, November 4, 2011
 16. Dessy Sagita - Child Rape in Indonesia a 'National Emergency' - Jakarta Globe, March 18, 2013
 17. Police Admit Bedouin Abuse, Abduct Young Jewish Girls - Arutz Sheva, December 26, 2011
 18. JORDANIAN PARENTS APPROVE BEATING CHILDREN IN SCHOOL, STUDY - ANSAmed, October 21, 2009
 19. Karin Sitalsing, "Slachtoffers eerwraak vaak misbruikt door familie", Volkskrant (Dutch), October 11, 2010 (archived), http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/1031490/2010/10/11/Slachtoffers-eerwraak-vaak-misbruikt-door-familie.dhtml. 
 20. Paul Anderson - Madrassas hit by sex abuse claims - BBC News, December 10, 2004
 21. Hina Akhtar - Paedophilia in Punjab reaching alarming levels - Daily Times, July 30, 2010
 22. In Karachi, children aged 12-17 most vulnerable to sexual violence: Report - The Express Tribune, March 3, 2012
 23. Saleh Fareed - Minors Most Likely Victims of Sexual Abuse, Studies Show - Arab News, December 19,2006
 24. Abdul Rahman Shaheen - Report alleges rise in child abuse in Saudi Arabia - Gulf News, December 24, 2008
 25. Translated and transcribed from a clip posted on YouTube in December 2008. Originally aired on the Arabic-language satellite station 'al-Hurra', on the program 'Misawa' (English transcript)
 26. Statistics warn of increased violence against children in Saudi - Al Arabiya, November 25, 2012
 27. Ercan Yavuz - Rise in sexual abuse of minors in Turkey sets alarm bells ringing - TodaysZaman, June 7, 2008
 28. Yudhvir Rana - 'Не само бели момичета, Пакестанските мюсюлманските мъже сексуално се насочват и към хиндуистките и сикхите - The Times of India, January 10, 2011
 29. Population By Religion - 45/5000 Статистически отдел, правителство на Пакистан
 30. Chris Greenwood - Shocking report reveals one in four accused of 'street grooming' is Asian - Mail Online, June 30, 2011
 31. Simon Coyle - Top Muslim cleric slams ‘evil’ sex gangs - Rochdale Observer, December 10, 2011
 32. Fran Abrams - Child abuse claims at UK madrassas 'tip of iceberg' - BBC News, October 18, 2011
 33. Helen Carter - Rochdale child sex ring case: respected men who preyed on the vulnerable - The Guardian, May 8, 2012
 34. James Tozer and Nazia Parveen - Asian grooming gang detectives hunt for FORTY more men who may have had sex with underage girls - Mail Online, May 10, 2012
 35. 9 men sentenced for rape of 631 teenagers over 5 years - AGI, May 9, 2012
 36. Karla Kellam - Muslims Cannot Remain Silent on the Issue of Child Abuse - Patheos (altmuslim), June 1, 2012
 37. Mahmoud Assamiee - Ninety four percent of Yemeni children vulnerable to violence - Yemen Times, Issue: (1206), Volume 16, November 10-12, 2008
 38. Robert Fox - Girl, eight, sold to Afghan police officer as his bride - London Evening Standard, October 6, 2011
 39. Middle East :: Azerbaijan - The World Factbook, August 19, 2010
 40. Diana Isayeva - Early Marriages Worry Azerbaijan Officials - Institute for War & Peace Reporting, November 6, 2009
 41. Child Marriage Factsheet: State of World Population 2005 - UNFPA
 42. Child Protection - UNICEF
 43. Tom Godfrey - Muslim child brides on rise - Toronto Sun, March 11, 2010
 44. Young women face forced marriage in Germany - Agence France-Presse, November 12, 2011
 45. At least 716 girls under the age of ten married off in Iran since 2009 - Hamshahri Online, March 14, 2012 (English translation)
 46. Sharifa Ghanem - Iran seeing rise in child marriages - Bikya Masr, August 24, 2012
 47. Tim Arango - Where Arranged Marriages Are Customary, Suicides Grow More Common - The New York Times, June 6, 2012
 48. Antoine Blua & Gulaiym Ashakeeva - Move To Toughen Kyrgyz Bride-Snatching Laws Gains Momentum - Radio Free Europe/Radio Liberty, October 18, 2012
 49. Outcry over Malaysian child marriages - World News Australia, August 4, 2010
 50. Zainah Anwar - Nothing divine in child marriage - Sisters in Islam, June 6, 2010
 51. Joanne - Too young to wed? - International Campaign Against Honour Killings, June 20, 2010
 52. "Child marriages on the rise in Malaysia", Business Standard, October 7, 2013 (archived), http://www.business-standard.com/article/pti-stories/child-marriages-on-the-rise-in-malaysia-113100700598_1.html. 
 53. Sarah Touahri, "Child marriage in Morocco criticised", Magharebia, May 5, 2009 (archived), http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2009/05/05/feature-01. 
 54. Nicholas D. Kristof, "Where Young Women Find Healing and Hope", The New York Times, July 13, 2013 (archived), http://www.nytimes.com/2013/07/14/opinion/sunday/kristof-where-young-women-find-healing-and-hope.html. 
 55. "Nigeria Child Brides-Broken Lives", Times Online, November 28, 2008 (archived), http://www.wunrn.com/news/2008/11_08/11_24_08/112408_nigeria.htm. 
 56. Mavra Bari - Underage victims: ‘To stop child marriages, state needs to step in’ - The Express Tribune, September 11, 2012
 57. Jonathan Dahoh-Halevi - Antonia Zerbisias and Pedophilia in Palestinian Society - ShalomLife, February 26, 2010
 58. aryouth - Palestinian Central Bureau of Statistics Website, 2001
 59. Fatima Sidiya - Saudi Child marriages, an issue still not resolved - Arab News, March 9, 2011
 60. Sex case grips country amid young-brides split - Hürriyet Daily, November 26, 2008
 61. Veli Sirin - Turkish Women Victims of "Permitted" Rape - Stonegate Institute, January 25, 2012
 62. Number of child brides exceeds 181,000, reports TürkStat - Today's Zaman, November 19, 2012
 63. Ten-fold rise in forced marriages in just four years - The Daily Mail, July 2, 2009
 64. Warsi: A British girl is forced into marriage every three days - Asian Express, November 1, 2009
 65. Population and Demography - Islington Council, accessed January 29, 2012
 66. Pavan Amara - Islington girls forced into marriage at the age of nine - Islington Tribune, January 27, 2012
 67. YEMEN: Deep divisions over child brides - IRIN, March 28, 2010
 68. yessir - Child Marriage - Death Of 13 Year Old Bride After Wedding - A BIG MESSAGE, April 10, 2010
 69. Carla Power - Nujood Ali & Shada Nasser win “Women of the Year Fund 2008 Glamour Award” - Glamour Magazine, November 13, 2008
 70. Religious Muslim boys more violent, study says - The Local, June 6, 2010
 71. Africa :: Morocco - The online Factbook
 72. Over One in Three Young Moroccans Police Suspects - NIS News, November 10, 2011
 73. Få ungdomar tror på att anmäla brott - Metro, December 19, 2006
 74. Esra'a (Bahrain) - Most Arabic Yahoo groups are about sex - Mideast Youth, November 9, 2007
 75. Nozrul Islam, "Almost 300 Christian children abducted and forcibly converted to Islam in Bangladesh", AsiaNews, June 9, 2012 (archived), http://www.asianews.it/news-en/Almost-300-Christian-children-abducted-and-forcibly-converted-to-Islam-in-Bangladesh-25745.html. 
 76. Ismira Lutfia - 98 Percent of Juvenile Offenders Tortured in Indonesia, Shocking Study Finds - Jakarta Globe, April 12, 2012
 77. 2,000 minorities girls converted to Islam forcibly: report - Daily Times, September 5, 2012