Значението в исляма на „консумирам“ брака

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Тази статия разглежда значението на думата „консумирам“, както тя е спомената в сахих хадисите.

Въведение

Някои апологети отказват да приемат съществуването на разкази, дело на Аиша, в които тя твърди, че е била омъжена за Пророка Мухаммад, когато е била на шест години и че той е консумирал брака си с нея, когато тя е била на девет лунни години, въпреки че това е записано в колекцията със сахих (достоверни) хадиси на имам Бухари.

Тези апологети обикновено прибягват до поставянето под въпрос на английския превод [1] , дело на Д-р Мусхин Кан, без да правят сравнение с ахадисите, написани в оригинал на арабски. Тази статия ще разгледа спецификите на арабския език, използван в разказите за възрастта на Аиша при брака ѝ с Мухаммад, за да покажем, че Мухаммад наистина е имал полово сношение с Аиша при брака ѝ с Мухаммад, за да покажем, че Мухаммад наистина е имал полово сношение с Аиша, когато тя е била на девет години.

Консумирането на брака

Макар че съществуват няколко разказа за възрастта на Аиша, когато тя се е омъжила, този, който най-често става обект на спорове е следният:

Разказва Аиша :

Че Пророкът се е оженил нея, когато тя е била на шест години и че е консумирал брака си, когато тя е била на 9-годишна възраст.

Ан Айешат Радхийаллаху Анха: АннаНнабиййа Саллаллаху Алаихи Васаллама Тхазаууажаха вахийа бинтху ситха синеен, ва удкхилат алаихи вахийа бинтху тхисин.

В този разказ думата "удкхилат" е била преведена от Д-р Мусхин Кан като "консумирал брака си".

Тълкувания на „консумирам“

Някои апологети твърдят, че Мухаммад "заууажед" Аиша, когато тя е била на шест години, и я "никяхед" , когато тя е била на 9 години. [2] Те твърдят, че "зауадж" означава "годеж" и "никях" означава "брак." След като са заявили това, те твърдят, че преводът на д-р Мусхин Хан е „слаб“, защото (се предполага) че той е добавил „консумирането на“ към значението на „никах“, вместо просто да го остави като „брака“. Поради това, те заявяват, че д-р Кан е добавил сексуален подтекст на въпросния разказ, който дефакто не е съществувал

Други пък приемат превода на д-р Кан, но също оспорват значението на „консумирам“, като отхвърлят предполагаемия сексуален подтекст. Обичайният аргумент, който се представя като тълкуванието на въпросния хадис е, че „консумирането“ би могло да се тълкува като „завършване“ на брака или на брачната церемония – както при завършването на търговска сделка. И все пак, това не е правилно, понеже думата „дахала“ просто не означава „консумирам“, но всъщност се превежда като израз „консумирам брака”.

Общо взето, когато апологетите атакуват смисъла на „консумирам”, те се обръщат към преводната дума, а не към арабската (дахала). Докато „консумирам” може понякога да означава „приключване, завършване – при търговски операции”, арабската дума “дахала” определено не носи подобен смисъл или подтекст.

Освен това човек, никога няма да възприеме, че „консумирам брака” означава „завършвам брака” или „встъпвам в брак”, но винаги ще го разбира като „полово сношение“. Това е единственият възможен начин за разбиране на този евфемизъм. Именно това мюсюлманите не са в състояние да разберат; т.е. значението на глагола зависи от разглеждания обект. Понеже обектът в случая е бракът, глаголът „консумирам” се отнася до полово сношение. Това е така поради историческия (или по-точно казано – християнски) обичай, при който един брак се счита за консумиран, след като половият контакт е бил осъществен..

Навремето е било възможно един брак да бъде анулиран, ако сексуалният акт не е бил осъществен; т.е. когато бракът не е бил „консумиран“. Това е била дефиницията за векове наред. От древни времена до съвсем наскоро, чаршафите от брачното ложе са били показвани на роднините на двойката след първата брачна нощ, за да се докаже консумацията. Очаквало се е булката да бъде девица, а оцветеният в кръв чаршаф не е оставял никакво съмнение както за честта на булката, така и за завършека на брачния контракт (чрез консумацията); и след това вече не е съществувала никаква възможност за поставяне под въпрос законността на брака.

Дахала

Арабският текст показва, че твърденията на мюсюлманите относно тяхното тълкувание на думите „зауадж” и „никах” са неправилни. Бухари използва “зауадж” и „никах” като взаимозаменяеми синоними, които означават „брак“ (както е и в Коран 33:37, Коран 44:54 и Коран 52:20).

След това, според разглеждания разказ, съответната използвана дума не е “никах”, но „удкхилатх”.

Коренът на глагола „удкхилатх” е „дикхала” – което означава „влизам“. Това е най-често срещаното арабско значение, макар че съществуват и други определения – но никое от тях не може да бъде използвано в този случай, като имаме предвид контекста на този хадис.

И отново, в стремежа са да го изтълкуват по удобен за тях начин, някои мюсюлмани гледат да хвърлят съмнения върху правилното значение на „дахала” („полово сношение“ в дадения контекст), като са насочват към тези други определения; често представени и определяни като „пълен списък“ на дефинициите, и при все това удобно пропускайки сексуалното определение:

Пълното определение на دخل (дахала) :
 • вмъквам, влизам, вкарвам, приемам, пускам, въвеждам в, карам или оставям да влезе;
 • - вмут, турбулентност, преобръщане, анормалност, заплитане, размирици, гняв, възбуда, хаос, раздразнение, разстройство, объркване, объркване, разбъркване, дефективност, смущение;
 • отклонение, несъвършенство, дефект, недостатък, аномалия, недостатък, грешка, порок, недостатък;
 • доход, приходи, приходи, доходи, вземане
 • съвест, вътрешни чувства, вътрешни мисли, вътрешна същност, душа, дизайн;
 • съмнение, съмнение, недоверие, несигурност, преувеличение, превъзходство, несигурност, подозрение, крайна загриженост, необичайна тревожност, безпокойство;
 • вратовръзка, уместност, загриженост, връзка, свързаност, контакт, връзка, сдружение, бизнес, иго, връзка, свързване, връзка, връзка, връзка, уместност, афера;
 • несъвършенство, порок, недостатък, недостатък, недостатък, аберация, дефект, повреда, аномалия.

Речниците за Дахала

Определението на английски за „дахала“, което най-често се среща в интернет е следното:

влизам, пронизвам, прониквам, консумирам брака, съжителствам, спя с жена.
Hans-Wehr Arabic-English Dictionary стр.273

Някои мюсюлмани ще оспорят определението на Ханс-Уер, като си представят, че всяко определение представлява отделна алтернатива. За тяхно нещастие, всички определения, дадени от Ханс-Уер абсолютно означават едно и също.

Също както е на английски език, "консумирам брака" е евфемизъм за сексуално сношение.

"Съжителствам" не просто означава, че живеете с някого под един и същи покрив, но че всъщност живеете заедно в сексуална връзка.

"Спя с жена" не просто означава, че споделяте с нея едно легло, но че имате сексуална връзка.

Прилагайки значението на „дахала“ към разглеждания оригинален разказ, става ясно, че обектът – „бракът“ – отсъства спрямо глагола “дахала”. Обектът на този хадис е самата Аиша. Това означава, че Мухаммад я е „дахалаед” – граматично коректно казано – той „удкилат алаихи“. Ето защо става ясно, че значението е следното: той е „влязъл“ или „е имал сексуално сношение“ с нея.

Ето и два други превода на думата „дахала”:

- - Той, или то, влезе; или отиде, дойде, премина или влезе вътре; влизам, влизам вътре, присъединявам се към някого в компания, посещавам, нахълтвам, намесвам се, имам сношение с някого, влизам (в нечия жена), имам тайна любовна връзка, прониквам, подмамвам, покварявам. Основното значение е, че едно нещо влиза в друго нещо и то не е част от него [3]
Той имаше недостатъци в интелекта си, или в тялото си, или в основанията са да бъде уважаван; неговата история или случай, или състояние беше, или стана по същество лошо или покварено или нестабилно. Приход, или доход, или приход, който влиза, или се полага на човек от неговото недвижимо имущество – земи, къщи и палмови дървета и от търговия. Болест; грешка, дефект, или недостатък, и по-специално в нечии претенции за уважение. Заплетени, или тучни, или богати и гъсти дървета. [4]
The Dictionary of the Holy Quran/Речник на Свещения Коран

Ясно е, че единствено значение на „дахала“, приложимо в контекста на този хадис е “полово сношение“.

„Дахала“ в Корана

Тук е пълният списък на кораничните стихове, които съдържат думата “дахала”:

Във всички аяти с изключение на Коран 16:92 и Коран 16:94 (където дахал означава „измама, заблуда“), значението е „влизам“ или „получавам достъп“ или „даден ми е достъп“ за някакво място, например – къща, порта, огън, рай, ад, нечие присъствие и т.н.

В Корана „дахала“ никога не се използва в смисъл на „участие“, както е при израза „сключвам сделка” или “сключвам брак” или „завършване” на някаква дейност.

Коран 4:23

Даваме само "един" пример (от две места в Коран 4:23 ), при който глаголът “дахала” бива използван във връзка с брак или жени – и става ясно, че значението му е за полово сношение. Ето и подбор от преводи, които превеждат “дехалтум“ като „полово сношение“:

Хурримет алейкум уммехатукум уе бенатукум уе ехауатуукум уе амматукум уе халатукум уе бенатул ахи уе бенатул ухти уе уммеьатукумуллати ерданекум уе ехауатукум минер радаати уе уммехату нисаикум уе рабаибукумуллати фи хаджурикум мин нисаикумуллати дехалтум бихинн(бихинне), фе ин лем текуну дехалтум бихинне фе ля джунаха алейкум, уе халяилу ебнаикумуллезине ин аслабикум уе ен теджмеу бехнел ухтейни илля ма кад селеф(селефе) инналлахе кяне гафуран рахима(рахимен).

Превод от проф. д-р Цветан Теофанов: Под възбрана са за вас майките ви, дъщерите ви, сестрите ви, лелите ви, вуйните ви, дъщерите на брата и дъщерите на сестрата, и жените, които са ви кърмили, и сестрите ви по кърмене, и майките на жените ви, и заварените под ваша опека дъщери на жените ви, при които сте влезли [в съпружество]*, а ако не сте влезли – не е прегрешение за вас; и съпругите на синовете ви, които са ваша плът; и да съберете две сестри, освен което е било. Аллах е опрощаващ, милосърден.

 • - *[в съпружество] е добавка от преводача на български. В арабският оригинал, тази добавка я няма.
  Коран 4:23]


Превод от шейх Мохаммед Шемсуддин: Забранено е за вас да се жените за: майките ви, а дъщерите си, за сестрите си, за халите си, за тетите си, за братовите си дъщери, за сестрите си дъщери, за майките ви, които са ви кърмили, за сестрите ви, които са ви кърмили на една майка, за майките на вашите съпруги, за доведено момиче, което живее при вас от вашата съпруга, с която сте имали сношение. Но, ако не сте имали сношение с нея - съпругата си, няма престъпление, ако се ожените за това доведено момиче. Също така е забранено, да се жените за съпругите на вашите синове, които произлизат от вас. Също да водите заедно 2 сестри в едно и също време. Освен, ако е било по време на невежеството. Истина Аллах прощава, защото е Милостив.


Превод Д-р Надим Ганджев, д-р Мохаммед Саляма, доц.Иван Добрев: Забранено е , да се жените за майките си, дъщерите си, сестрите си, лелите си, племенниците си, дойките си, млечните си сестри, тъщите си, доведените си дъщери, които са вкъщи и които са от съпругите ви, с които сте женени. Но ако все още не сте влизали при тях, няма никаква пречка за вас да вземете техните дъщери. Забранени са ви още жените на синовете ви, които са от вашия род и женитбата едновременно с две сестри. Това, което беше, е минало и Аллах е всемилостив и всемилосърден.Ибн Катир: [وَأُمَّهَـتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّـتِى فِى حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَّـتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ]


(Майките на жените ви, заварените дъщери под ваша опека на жените ви, при които сте влезли, а ако не сте влезли – не е прегрешение за вас, ако не сте влезли при тях). Що се отнася до майката на съпругата, тя е забранена за брак за своя зет, в зависимост от това дали когато бракът е бил сключен, зетят е имал сексуален контакт с дъщеря ѝ или не. Що се отнася до заварената дъщеря на съпругата, тя е забранена за своя доведен баща, ако той е имал сексуален контакт с майка ѝ, след като бракът е бил сключен. Ако мъжът се разведе с майката, преди да е осъществил сексуален контакт с нея, му е позволено да се ожени за дъщеря ѝ. [5]

Ето защо виждаме, че изтъкнатите учени на исляма превеждат глагола "дехалтум" (коренната дума дахала), за да означават "полов акт", защото буквалното значение е да "влизаш", "да вмъкваш", "да проникнеш". Това не означава само"влизане в брак" - това означава "да влезе" в жената.

Бана Биха

За смут на мюсюлманските апологети, в хадиса от Бухари се използва друг израз, за да се предаде факта, че Мухаммад е имал полово сношение с Аиша:

Разказва бащата на Хишам:

Хадиджа умря три години преди Пророкът да потегли за Медина. Той остана там около две години и след това се ожени за Аиша, когато тя беше девойка на шест години, и той консумира брака си, когато тя беше на девет години.

Ан Хишам Ан Абеехи Гала дуваффийат Кадиджатху габла макражаннабиййи саллаллаху Алеихи Васаллама илал Мадеенатхи би тхалатха синеенаа фалабитха санатхаини оу гареебан мин дхалика ва накаха Айеша вахийа бинтху ситхи синеена рхумма бана биха вахийа бинтху дис Аи синеен.
Разказва Аиша, че Пророкът се е оженил за нея, когато е била на шест години и е консумирал брака си, когато е била на девет години. Хишам е казал: Беше ми съобщено, че Аиша е била с Пророка в продължение на девет години (т.е. до смъртта му). Ан Айеша тх АннаНабиййа Саллаллаху алаихи васаллама тазавважаха вахийа бинтху Ситха синеена, ва бана биха вахийа бинтху дисайсинен. Гала Хисхам: Ва унбиетху Аннаха канатх Индаху Дисайсинеен.

Арабската дума "бана" означава "строя" или "конструирам." Въпреки това, ако добавим "биха", което означава 'wс нея' ((„биха“ е форма на глагола в женски род на арабски), тогава значението става изцяло различно. Буквално, "бана биха означава "построи с нея." Това е израз, който в общия случай се използва, за да обозначи сексуални отношения.

Ако кажем на арабски: „Мухаммад бана би Аиша“, значението ще бъде: „Мухаммад имаше сношение с Аиша“. Това е единственото възможно арабско разбиране на израза. Ето защо, отново, става очевидно, че д-р Мусхин Кан е използвам евфемизма „консумирал брака“, за да обозначи сексуален акт.

Други хадиси от Бухари, където се използва изразът "бана биха" в смисъл на полово сношение (макар и не между Мухаммад и Аиша) са: Сахих Бухари 4:53:353 и Сахих Бухари 7:62:87.

Разказва Абу Хурайра: Пророкът каза: Пророкът на пророците предприе свещен военен поход и каза на последователите си: Който се оженил за жена и иска да консумира брака, и все още не го е направил, не трябва да ме съпровожда; нито пък мъж, който е построил къща, но не е завършил покрива ѝ; нито мъж, който има овце или камили и чака да се роди потомството им.“ И така, Пророкът извърши похода и когато стигна града по времето или почти по време на Аср молитвата, той каза на слънцето: „О, слънце! Ти изпълняваш заповедите на Аллах и аз изпълнявам заповедите на Аллах! Спри го (т.е. слънцето), за да не залязва.“ И то беше спряно, докато Аллах не го направи победител…
Разказва Абу Хурайра: Пророкът каза: „Пророкът на пророците отиде на военен поход и каза на народа: „Мъж, който се е оженил за жена и иска да консумира брака си с нея и все още не го е направил, не трябва да идва с мен“.

Заключение

От прочитането на съответните хадиси от Бухари става очевидно, че Мухаммад е имал полово сношение с Аиша, когато тя е била на девет години. Термините, които се използват в случая са: "удкилат" и "бана биха", които могат да означават единствено "полово сношение" в контекста на хадисите.

Объркването сред мюсюлманите относно това, идва от тяхното неразбиране на английския израз "консумиране на брака", от тяхното непознаване на арабския език и от нежеланието им да приемат, че техният пророк е имал полово сношение с деветгодишно дете.

И вместо да оспорват английския израз "консумиране на брака", за мюсюлманските апологети би било по-добре да четат съответните хадиси в оригинал на арабски език.

Тази страница е включена в ядрото на статията: Ислям и педофилия, която служи като отправна точка за всеки, който иска да научи повече за тази тема

Източници