Отменени аяти

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
Стиховете вляво са стиховете [Мансук] от Корана, а стиховете вдясно са отменящите стихове[Насик]

"Стихът на Меча" се отнася до Коран 9:5 и поради това, колко стихове той отменя (около 113),[1][2]ние ще напишем "Стиха за Меча" на мястото на тези стихове:
А изтекат ли месеците на възбрана, убивайте съдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги обграждайте, и ги причаквайте на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, сторете им път! Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 9:5
Сура(Глава):
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 68 | 70 | 73 | 74 | 75 | 76 | 80 | 81 | 86 | 88 | 95 | 103 | 109


Сура 2
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 2:3 които вярват в неведомото и отслужват молитвата, и раздават от онова, което сме им дали за препитание, Коран 9:103 Вземи от техните имоти милостиня, за да се пречистят с нея и да им се въздаде! И се моли за тях! Твоята молитва е успокоение за тях. Аллах е всечуващ, всезнаещ.
Коран 2:62 Онези, които вярват, и юдеите, и християните, и сабеите, онези [от тях] които вярват в Аллах и в Сетния ден, и вършат праведни дела, имат отплатата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят. Коран 3:85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.
Коран 2:83 И приехме от синовете на Исраил обет: “Служете само на Аллах и се отнасяйте с добро към двамата родители и към близките, сираците и нуждаещите се! И говорете на хората с добро, и отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат!” – после се отметнахте, освен малцина от вас, и се отдръпнахте. Коран 9:5 Стиха за Меча
Коран 2:109 Мнозина от хората на Писанието, поради завист в душите, желаят, след като сте повярвали, да ви превърнат пак в неверници, след като им се разкри истината. Извинявайте и прощавайте, докато Аллах даде Своята повеля! Аллах за всяко нещо има сила. Коран 9:29 Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра – докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.
Коран 2:115 На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ. Коран 2:144 Виждаме лицето ти да се обръща към небето [о, Мухаммед]. Ние непременно ще те обърнем в посока за молитви, която ще ти е угодна. Тъй че обърни лице към Свещената джамия! Където и да бъдете, обръщайте лице към нея! Дарените с Писанието знаят, че това е истината от техния Господ. Аллах не подминава техните дела.
Коран 2:139 Мнозина от хората на Писанието, поради завист в душите, желаят, след като сте повярвали, да ви превърнат пак в неверници, след като им се разкри истината. Извинявайте и прощавайте, докато Аллах даде Своята повеля! Аллах за всяко нещо има сила Коран 9:5 Стиха за Меча
Коран 2:158 Ас-Сафà и ал-Мàруа са от знаците на Аллах, и който ходи при Дома на поклонение хадж или поклонение умра, той не върши грях, като ги обикаля. А който прави добро и по своя воля – Аллах е въздаващ, всезнаещ. Коран 2:130 А кой друг се отвръщаше от вярата на Ибрахим освен онзи, който е безразсъден за себе си? Него [Ибрахим] Ние избрахме в земния живот, а в отвъдния той е от праведниците.
Коран 2:159 Които скриват низпосланите от Нас ясни знамения и напътствието, след като ги разяснихме на хората в Писанието, тях Аллах проклина и проклинащите ги проклинат, Коран 2:160 освен които се покаят и поправят, и разкрият. От тях ще приема покаяние. Аз съм Приемащия покаянието, Милосърдния.
Коран 2:178 О, вярващи, предписано ви е възмездие за убитите, свободен – за свободен и роб – за роб, и жена – за жена. А който получи опрощение от своя брат, да го получи според обичая, а той да му се издължи с добрина. Това е облекчение и милост от вашия Господ. А който след това престъпи, за него има болезнено наказание. Коран 5:45

Коран 17:33
И предписахме им в нея: душа за душа, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните същото възмездие. А който прости като милостиня, то е изкупление за него. А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са угнетителите.


И не убивайте човек – Аллах е възбранил това, освен по право! А който бъде убит с гнет, Ние даваме власт на неговия наследник, но да не прекалява в убиването! На него се дава подкрепа.
Коран 2:180 Предписано ви е, когато смъртта надвисне над някого от вас, ако той остави благо, да го завещае на двамата родители и на близките според обичая. Това е дълг за богобоязливите. Коран 4:7

Коран 4:11
За мъжете има дял от онова, което са оставили родителите и най-близките, и за жените има дял от онова, което са оставили родителите и най-близките малко или много предписан дял.

Повелява ви Аллах за вашите деца: за мъжкото е дял, колкото за две женски. А ако са повече от две жени, за тях са две третини от оставеното. А ако е една, за нея е половината. А за родителите му, за всеки един от тях, е шестината от оставеното, ако е имал дете. А ако не е имал дете и го наследят родителите му, за майка му е третината. А ако е имал братя, за майка му е шестината след завещание, завещано от него, или дълг. Предписание от Аллах! Не знаете кой ви е по-близък по изгода, бащите или синовете ви. Аллах е всезнаещ, всемъдър.
Коран 2:183

Коран 2:184
О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите –

определени дни. А който от вас е болен или на път – да се издължи в други дни. А за които не могат – откуп: да нахранят човек в нужда. А който по своя воля стори благо, това е най-доброто за него. И да говеете е най-доброто за вас, ако знаете.
Коран 2:185 Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. Който от вас стане свидетел на този месец, да говее през него, а който е болен или на път – да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни
Коран 2:190 И се сражавайте по пътя на Аллах с онези, които се сражават с вас, ала не престъпвайте! Аллах не обича престъпващите. Коран 9:5

Коран 9:36
Стиха за Меча

Броят на месеците при Аллах е дванайсет месеца според повелята на Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях са месеци на забрана. Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си и всички се сражавайте със съдружаващите, както и те всички се сражават с вас! И знайте, че Аллах е с богобоязливите!
Коран 2:191

Коран 2:192
И ги убивайте там, където ги сварите, и ги прогонете оттам, откъдето и те ви прогониха! Да заблуждаваш е по-тежко, отколкото да убиваш. И не се сражавайте с тях при Свещената джамия, докато не започнат там да се сражават с вас! А ако се сражават с вас, убийте ги! Такова е възмездието за неверниците.

А престанат ли – Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 9:5 Стиха за Меча
Коран 2:215 Питат те какво да раздават. Кажи: “Каквото и добро да раздадете, нека е за родителите и близките, и сираците, и нуждаещите се, и пътника [в неволя]. Каквото и добро да сторите, Аллах го знае. Коран 9:60 Милостинята закат е за бедняците и за нуждаещите се, и за онези, които я събират, и за приобщаването на сърцата [към Исляма], и за [откуп на] робите, и за длъжниците, и за тези по пътя на Аллах, и за пътника [в неволя] – задължение от Аллах. Аллах е всезнаещ, всемъдър.
Коран 2:217 Питат те за месеца на забрана, за битка през него. Кажи: “Тежка битка е тогава, но възпирането от пътя на Аллах, неверието в Него и в Свещената джамия, и пропъждането на обитателите й оттам е по-тежко пред Аллах, и да се заблуждава е по-тежко, отколкото да се убива.” И не ще престанат да се сражават с вас, докато не ви отвърнат от вашата религия, ако могат. А които от вас отстъпят от религията си и умрат неверници, на такива пропадат делата и в земния живот, и в отвъдния, и те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно. Коран 9:5 Стиха за Меча
Коран 2:219 Питат те за виното и за играта на късмет. Кажи: “В тях има голям грях и изгоди за хората, но грехът им е по-голям от изгодата.” И питат какво да раздават. Кажи: “Излишъка.” Така Аллах ви обяснява знаменията, за да размислите Коран 4:43

Коран 5:90

Коран 9:103
О, вярващи, не пристъпвайте към молитвата, когато сте пияни, додето вече знаете какво говорите; нито омърсени – освен ако сте пътници, – докато не се окъпете! И ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста пръст и натрийте лицата и ръцете си. Аллах е извиняващ, опрощаващ.

О, вярващи, виното, играта на късмет, кумирите и стрелите са мръсотия от делото на сатаната. Странете от нея, за да сполучите!
Коран 2:221 И не встъпвайте в брак със съдружаващи жени, докато не повярват! Вярваща робиня е по-добра от съдружаваща жена, дори да ви е възхитила. И не встъпвайте в брак със съдружаващи мъже, докато не повярват! Вярващ роб е по-добър от съдружаващ мъж, дори да ви е възхитил. Съдружаващите зоват към Ада, а Аллах зове към Рая и опрощението с Негово позволение. И обяснява Той знаменията Си на хората, за да се поучат. Коран 5:5 Днес ви бяха разрешени благата и храната на дарените с Писанието е разрешена за вас, и вашата храна е разрешена за тях, и целомъдрените жени от вярващите, и целомъдрените жени от дарените с Писанието преди вас, ако им дадете техните отплати – с целомъдрие, а не с разврат, и без да се взимат приятели. А който се отрече от вярата, делото му се проваля и в отвъдния живот е сред губещите.”
Коран 2:228 А разведените жени да изчакат във въздържание три месечни кръвотечения и не им е позволено да скриват онова, което Аллах е сътворил в утробите им, ако вярват в Аллах и в Сетния ден. Тогава техните мъже, ако искат помирение, имат най-голямото право да си ги възвърнат. И жените имат същите права, каквито и задължения съгласно обичая, но мъжете са едно стъпало над тях. Аллах е всемогъщ, всемъдър Коран 2:229

Коран 2:230
Разводът е два пъти – [после] или задръжте [жените] с добро, или пуснете с благо. И не ви е позволено да взимате нищо от онова, което сте им дали, освен ако двамата се опасяват да не престъпят границите на Аллах. Ако се опасявате, че двамата не ще спазят границите на Аллах, не е прегрешение за тях, ако жената даде откуп. Това са границите на Аллах, не ги нарушавайте! А които нарушават границите на Аллах – те са угнетителите.

А ако се разведе с нея [за трети път], тя не му е позволена после, преди да встъпи в брак с друг мъж, и ако й даде развод и той, не е прегрешение за двамата да се съберат, ако мислят, че ще спазят границите на Аллах. Това са границите на Аллах. Той ги обяснява на хора, които разбират.
Коран 2:234 А които от вас се поминат и оставят вдовици – те да изчакат сами със себе си четири месеца и десет дена. Щом изпълнят срока, няма прегрешение за вас в онова, което вършат със себе си според предписанието. Сведущ е Аллах за вашите дела. Коран 2:240 А които от вас се поминат и оставят вдовици, да завещаят на своите съпруги да се ползват [от наследството] до една година, без да бъдат прогонвани. А ако напуснат, няма прегрешение за вас в онова, което направят със себе си според предписанието. Аллах е всемогъщ, всемъдър.
Коран 2:256 Няма принудя в религията. Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли идолите и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всезнаещ. Коран 9:5 Стиха за Меча
Коран 2:284 На Аллах е онова, което е на небесата и което е на земята. Дали показвате какво е в душите ви, или го скривате, Аллах ще ви подири сметка за него, и комуто пожелае, ще прости, и когото пожелае, ще накаже. Аллах за всяко нещо има сила. Коран 2:286 Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили! Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!
Коран 2:285 Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от неговия Господ, повярваха и вярващите. Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите ангели, и Неговите писания, и Неговите пратеници. [И казаха:] “Разлика не правим между никого от Неговите пратеници.” И рекоха: “Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господи наш! Към Теб е завръщането.” Коран 2:286 Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили! Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!
Отгоре на страницата ↑


Сура 3
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 3:20 И ако спорят с теб, кажи: “Отдадох се всецяло на Аллах – аз и онези, които ме последваха.” И кажи на дарените с Писанието, и на неграмотните: “Отдадохте ли се?” И ако се отдадат, вече са на правия път, а ако се отвърнат – твой дълг е само да съобщиш. Аллах наблюдава рабите. Коран 9:5

Коран 33:50
Стиха за Меча

О, Пророче, разрешихме ти за съпруги онези, на които си дал задължителната плата, и владените от твоята десница сред пленничките, които Аллах ти е дарил, и дъщерите на чичовците ти, и дъщерите на лелите ти, и дъщерите на вуйчовците ти, и дъщерите на вуйните ти, които се преселиха с теб. И [без зестра ти е позволена] всяка вярваща жена, ако дари себе си на Пророка и Пророка пожелае да се ожени за нея - единствено за теб, а не за другите вярващи - знаем Ние какво им наложихме относно техните съпруги и онези, които десниците им владеят - за да няма притеснение за теб. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 3:28 Вярващите да не взимат неверници за ближни вместо повярвалите. А който направи това, той няма нищо общо с Аллах, освен ако се страхувате от тях. Аллах ви предупреждава за Себе Си и към Аллах е завръщането. Коран 8:57

Коран 9:5

Коран 51:55
И ако ги срещнеш във война, прогони с поражението им онези, които ги следват, за да се поучат!

Стиха за Меча

И поучавай! Наистина поучението носи полза на вярващите.
Коран 3:102 О, вярващи, бойте се от Аллах с истинска боязън пред Него и умирайте само отдадени! Коран 64:16 Затова бойте се от Аллах, колкото ви е по силите, и слушайте, и се покорявайте, и раздавайте за свое добро! А който се предпази от скъперничеството на своята душа тези са сполучилите..
Коран 3:111 Не ще ви навредят, освен с обида. А ако се сражават с вас, ще ви обърнат гръб. После няма да им се помогне. Коран 9:29 Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра – докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.
Коран 3:145 Никой не умира освен с позволението на Аллах в предписан срок. Който иска наградата на земния живот, Ние му даряваме от него, а който иска наградата на отвъдния, Ние му даряваме от него. И ще въздадем на признателните. Коран 17:18 Който възжелае преходното, в него му ускоряваме каквото пожелаем за когото поискаме. После му отреждаме Ада, там ще гори порицаван, прокуден.
Коран 3:186 Наистина ще бъдете изпитани и в имотите, и в душите ви, и ще чуете много обиди от дарените с Писанието преди вас и от съдружаващите. Но ако сте търпеливи и богобоязливи, това е от решаващите дела. Коран 9:29 Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра – докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.
Отгоре на страницата ↑


Сура 4
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 4:43 О, вярващи, не пристъпвайте към молитвата, когато сте пияни, додето вече знаете какво говорите; нито омърсени – освен ако сте пътници, – докато не се окъпете! И ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста пръст и натрийте лицата и ръцете си. Аллах е извиняващ, опрощаващ. Коран 5:90 О, вярващи, виното, играта на късмет, кумирите и стрелите са мръсотия от делото на сатаната. Странете от нея, за да сполучите!
Коран 4:63 Това са онези, за които Аллах знае какво имат в сърцата. Бъди въздържан с тях и ги поучавай, и им говори с красноречиви думи! Коран 9:5 Стиха за Меча
Коран 4:64 Всеки пратеник изпращахме само да му се покоряват с позволението на Аллах. И ако те, когато угнетяваха себе си, дойдеха при теб [о, Мухаммед] и помолеха Аллах за опрощение, и Пратеника помолеше за опрощението им, щяха да видят, че Аллах е приемащ покаянието, милосърден. Коран 9:80 И да молиш [о, Мухаммед] за опрощението им, и да не молиш за него, и седемдесет пъти да молиш за опрощението им, Аллах никога не ще ги опрости. Това е, защото не повярваха в Аллах и в Неговия Пратеник. Аллах не напътва хората–нечестивци.
Коран 4:71 О, вярващи, бъдете предпазливи и настъпвайте на отреди или настъпвайте вкупом! Коран 9:122 И не бива вярващите да тръгват на бой вкупом. По една част от всяка тяхна група да се заеме с изучаване на религията, за да увещава народа си, когато се върне при него, та да се предпазят!
Коран 4:80

Коран 4:81
Който се покорява на Пратеника, вече се е покорил на Аллах. А отметнат ли се, Ние не те изпратихме за техен пазител.

И казват: “Покоряваме се!”, а отделят ли се от теб, група от тях крои нощем противното на онова, което говори. Но Аллах записва какво кроят нощем. Бъди въздържан с тях и на Аллах се уповавай! Достатъчен е Аллах за довереник.
Коран 9:5 Стиха за Меча
Коран 4:84 И сражавай се [о, Мухаммед] по пътя на Аллах! Отговорен си единствено за себе си. И подбуждай вярващите! Дано Аллах възпре мощта на неверниците! Аллах е най-силен по мощ и най-силен по наказание. Коран 9:5 Стиха за Меча
Коран 4:90

Коран 4:91
освен добралите се до народ, с който имате договор; или дошлите при вас със свити сърца, че са се сражавали срещу вас или че ще се сражават срещу своя народ. И ако Аллах бе пожелал, щеше да ги овласти над вас и да се сражават срещу вас. А отдръпнат ли се, без да се сражават, и ви предложат мир, Аллах не ще ви отвори път против тях.

Ще откриете и други, които искат и с вас да са в безопасност, и със своя народ – в безопасност. Всякога, щом биваха връщани към изкушението, биваха низвергвани в него. И ако не се отдръпнат и не ви предложат мир, и не удържат ръцете си, хващайте и ги убивайте, където ги заварите! Дадохме ви явен довод срещу тези.
Коран 9:5 Стиха за Меча
Коран 4:92 И не трябва вярващ да убива вярващ, освен по погрешка. А онзи, който убие вярващ по погрешка – да освободи вярващ роб и да връчи откуп на семейството му, освен ако простят. А ако [убитият] е вярващ от враждебен вам народ – да се освободи вярващ роб. А ако е от народ с договор между вас – да се връчи откуп на семейството му и да се освободи вярващ роб. А онзи, който няма възможност да говее два поредни месеца за покаяние пред Аллах. Аллах е всезнаещ, всемъдър. Коран 9:1 Снемане от Аллах и от Неговия Пратеник на задълженията спрямо съдружаващите, с които се договорихте.
Коран 4:140 Той вече ви низпосла в Книгата: “Щом чуете да бъдат отричани знаменията на Аллах и да бъдат подигравани, не сядайте с неверниците, докато не встъпят в друг разговор. Иначе ще сте като тях.” Аллах ще събере в Ада всички лицемери и неверници, Коран 9:5 Стиха за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 5
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 5:2 О, вярващи, не накърнявайте знаците на Аллах, нито месеца на забрана, нито жертвените животни, нито венците, нито устремените към Свещения дом в търсене на обилие и благоволение от техния Господ. А след освобождаването от забраните може да ловувате. И да не ви вкарва в грях омразата на някои хора, че са ви възпрели от Свещената джамия, та да престъпите! И си помагайте един другиму в праведността и богобоязливостта, а не си помагайте в греха и враждебността! И бойте се от Аллах! Аллах е суров в наказанието. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 5:13 И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихме сърцата им да закоравеят. Те преиначават словата, размествайки ги. И забравиха част от онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измяна освен у малцина от тях. Но ги извини и прости! Аллах обича благодетелните. Коран 9:5

Коран 9:29
Стихът за Меча

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра – докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.
Коран 5:99

Дълг за Пратеника е само да оповести. Аллах знае какво разкривате и какво потулвате.

Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 6
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 6:66 Твоят народ го взе за лъжа [Корана], въпреки че той е истината. Кажи: “Не съм над вас пазител.” Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 6:68 И щом видиш такива, които празнословят за Нашите знамения, отстрани се от тях, докато не се впуснат в друг разговор! И ако те унесе в забрава сатаната, не сядай, щом си спомниш, с хората-угнетители! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 6:70 Остави онези, които взеха своята религия за игра и забавление, и ги съблазни земният живот! И напомняй с този [Коран], та да не погине душата заради това, което е придобила! Тя няма друг покоровител, нито застъпник, освен Аллах. И с какъвто и откуп да се откупва, не ще й бъде приет. Тези са погубените заради това, което са придобили. За тях има вряща вода да пият и болезнено мъчение заради неверието им. Коран 9:5

Коран 9:29
Стихът за Меча

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра – докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.
Коран 6:91 И не оцениха [неверниците] Аллах с истинското Му величие, когато рекоха: “Аллах не низпосла нищо на човек.” Кажи: “Кой тогава низпосла Писанието, което Муса донесе като светлина и напътствие за хората? Пишете го върху отрязъци, които показвате, но и много скривате. И бяхте научени на онова, което не знаехте нито вие, нито бащите ви.” Кажи: “Аллах!” После остави ги в своята заблуда да се забавляват! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 6:104 Получихте прозрения от вашия Господ. Който прогледне, то е за него самия, а който е слепец, то е против него самия. [Кажи, о, Мухаммед:] “Аз не съм за вас надзирател.” Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 6:106

Коран 6:107

Коран 6:108
Следвай това, което ти бе разкрито от твоя Господ: “Няма друг бог освен Него!”, и отстрани се от съдружаващите!

Ако Аллах бе пожелал, не биха Го съдружавали. Не сме ти отредили да си им надзирател и не си им разпоредител.

И не хулете онези, които зоват други освен Аллах, за да не похулят и те Аллах несправедливо, без да знаят! Така разкрасихме за всяка общност делата й. После при своя Господ ще бъдат върнати и Той ще ги извести какво са правили.
Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 6:112 И така сторихме враг на всеки пророк – сатаните от хората и от джиновете. Един другиму си нашепват с измама разкрасената реч. А ако твоят Господ бе пожелал, нямаше да вършат това. Така че остави тях и това, което измислят, Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 6:121 И не яжте от онова, над което не е споменато името на Аллах! Това наистина е нечестивост. Сатаните внушават на своите ближни да ви оспорват, а ако им се покорите, наистина сте съдружаващи. Коран 5:5 Днес ви бяха разрешени благата и храната на дарените с Писанието е разрешена за вас, и вашата храна е разрешена за тях, и целомъдрените жени от вярващите, и целомъдрените жени от дарените с Писанието преди вас, ако им дадете техните отплати – с целомъдрие, а не с разврат, и без да се взимат приятели. А който се отрече от вярата, делото му се проваля и в отвъдния живот е сред губещите.”
Коран 6:137 Така за мнозина от съдружаващите умъртвяването на техните рожби бе разкрасено от онези, които те съдружаваха, за да ги погубят и да объркат религията им. А ако Аллах бе пожелал, нямаше да сторят това. Остави ги с техните измислици! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 6:159 С онези, които разединиха своята религия и станаха на групи – ти [о, Мухаммед] нямаш нищо общо. Делото им принадлежи на Аллах. Той после ще ги извести какво са вършили. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 7
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 7:183 Ще им дам отсрочка. Силна е Моята промисъл. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 7:199 Придържай се към снизхождението и повелявай приличието, и страни от невежите! Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 8
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 8:61 И ако склонят за мир, склони и ти, и се уповавай на Аллах! Той е Всечуващия, Всезнаещия. Коран 9:5

Коран 9:29
Стихът за Меча

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра - докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.
Коран 8:65 О, Пророче, подбуждай вярващите към сражението! Ако сред вас има двайсет търпеливи, те ще надвият двеста; а ако сред вас има сто, те ще надвият хиляда от неверниците, защото са хора, които не проумяват. Коран 8:66 Сега Аллах ви облекчи. Той знае, че у вас има слабост. И ако сред вас има сто търпеливи, те ще надвият двеста; а ако сред вас има хиляда, те ще надвият две хиляди с позволението на Аллах. Аллах е с търпеливите.
Коран 8:72 Които повярваха и се преселиха, и се бореха чрез своите имоти и души по пътя на Аллах, и които приютиха и подкрепиха, те са ближни един на друг. А които повярваха, ала не се преселиха нямат нищо от вашата придобивка, докато не се преселят. И помолят ли ви за помощ в религията, ваш дълг е помощта, освен ако е срещу народ с договор помежду вас и него. Аллах съзира вашите дела. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 8:73 А които са неверници, те са ближни един на друг. Не извършите ли това, ще има заблуда по земята и голяма развала. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 9
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 9:2 Затова странствайте по земята [о, съдружаващи] четири месеца и знайте, че не ще обезсилите Аллах и че Аллах опозорява неверниците! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 9:7 Как може да има за съдружаващите договор с Аллах и с Неговия Пратеник, освен за онези, с които се договорихте при Свещената джамия? И докато са честни спрямо вас, бъдете честни спрямо тях и вие! Аллах обича богобоязливите. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 9:97

Коран 9:98
Бедуините са най-силни по неверие и лицемерие, и най-склонни да не проумеят границите на онова, което Аллах низпосла на Своя Пратеник. Аллах е всезнаещ, всемъдър.

Някои бедуини приемат онова, което дават, за загуба, и очакват да ви сполетят превратностите. Над тях да е злата превратност! Аллах е всечуващ, всезнаещ.
Коран 9:99 А някои бедуини вярват в Аллах и в Сетния ден, и приемат онова, което дават, за приближаване към Аллах и към зова от Пратеника. То наистина е приближаване. Ще ги въведе Аллах в Своето милосърдие. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Отгоре на страницата ↑


Сура 10
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 10:41 И ако те взимат за лъжец, кажи: “Моето дело е за мен, а вашето дело е за вас. Не сте отговорни за това, което върша, и аз не съм отговорен за това, което вие вършите.” Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 10:99 И ако твоят Господ пожелаеше, на земята щяха да повярват всички до един. Нима ти ще принудиш хората да повярват? Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 10:108 Кажи: “О, хора, вече дойде при вас истината от вашия Господ. И който се е напътил, единствено за себе си се напътва, а който се е заблудил, само в свой ущърб се заблуждава. И не съм над вас покровител.” Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 11
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 11:12 Може и да си склонен към изоставяне на част от онова, което ти е разкрито и да се свива сърцето ти, че ще рекат: “Защо не му бе спуснато съкровище или не дойде заедно с него ангел?” – ти си само предупредител, Аллах се разпорежда с всяко нещо. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 11:121

Коран 11:122
И кажи на онези, които не вярват: “Работете както можете! И ние ще работим.

И чакайте! И ние чакаме.”
Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 13
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 13:40 И да ти покажем част от онова, с което ги заплашваме, или да те приберем преди това, твоя грижа е само посланието, а Наша грижа е равносметката. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 15
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 15:3 Остави ги да ядат и да се наслаждават, и да ги отвлича надеждата! Те ще узнаят. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 15:85 Сътворихме Ние небесата и земята, и онова, което е помежду тях, единствено с мъдрост. Часът непременно ще дойде, затова [о, Мухаммед] прости с великодушна прошка! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 15:88

Коран 15:89
Не устремявай поглед към онова, което дадохме за наслада на групи от тях, и не скърби за тях! И спусни своето крило над вярващите!

И кажи: “Аз наистина съм ясният предупредител.”
Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 15:94 Извести онова, което ти бе повелено, и се отдръпни от съдружаващите! Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 16
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 16:67 И от плодовете на палмите и гроздето взимате опияняваща напитка и хубава храна. В това има знамение за хора проумяващи. Коран 5:90 О, вярващи, виното, играта на късмет, кумирите и стрелите са мръсотия от делото на сатаната. Странете от нея, за да сполучите!
Коран 16:82 А отметнат ли се [о, Мухаммед], твой дълг е само ясно да оповестиш. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 16:125 Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и хубаво поучение, и спори с тях по най-хубавия начин! Твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и знае напътените. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 16:127 И търпи! Твоето търпение е само с подкрепата на Аллах. И не скърби за тях, и не се притеснявай от тяхното лукавство! Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 17
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 17:23 И повели твоят Господ да не служите другиму освен Нему, и към родителите – добрина! Ако единият от тях или и двамата достигнат старостта при теб, не им казвай: “Уф!” и не ги навиквай, а им казвай ласкави слова! Коран 9:113 Не подобава на Пророка и на вярващите да молят прошка за съдружаващите, дори да са роднини, след като им стана ясно, че те са обитателите на Ада.
Коран 17:24 Прахосниците са братя на сатаната. Сатаната към своя Господ е голям неблагодарник. Коран 9:113 Не подобава на Пророка и на вярващите да молят прошка за съдружаващите, дори да са роднини, след като им стана ясно, че те са обитателите на Ада.
Коран 17:54 Вашият Господ най-добре ви познава. Ако пожелае, ще ви помилва, или ако пожелае, ще ви накаже. И не те изпратихме да бъдеш техен покровител. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 19
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 19:39 И предупреди ги ти [о, Мухаммед] за Деня на горестта, когато ще бъде отсъдено делото, но те нехаят и не вярват! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 19:75 Кажи [о, Мухаммед]: “Който е в заблуда, Всемилостивия ще му даде отсрочка. И щом видят онова, което им е обещано мъчението или Часа, ще узнаят кой има най-лошото място и най-слабото войнство. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 19:84 И не бързай против тях! Ние им отброяваме дните. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 20
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 20:130 Бъди търпелив за това, което казват, и прославяй с възхвала своя Господ преди изгрева на слънцето и преди залеза, и прославяй Го в часове от нощта и през деня, за да си доволен! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 20:135 Кажи: “Всички чакаме. Чакайте и вие, и ще разберете кои са на правия път и кой е напътен!” Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 22
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 22:68 А ако заспорят с теб, кажи: “Аллах най-добре знае вашите дела. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 23
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 23:54 Остави ги [о, Мухаммед] в бездната на заблуждението им до време! Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 24
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 24:3 Прелюбодеецът се свързва само с прелюбодейка или съдружаваща и прелюбодейката се свързва само с прелюбодеец или съдружаващ. Възбранено е това за вярващите. Коран 24:32 И встъпвайте в брак с несемейните сред вас и с праведните сред робите и робините ви! Ако са бедни, Аллах ще им даде от Своята благодат. Аллах е всещедър, всезнаещ.
Коран 24:4 А на онези, които набедят целомъдрени жени, после не доведат четирима свидетели, ударете осемдесет бича и не приемайте никога тяхно свидетелство! Тези са нечестивците, Коран 24:5 освен които след това се покаят и поправят. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 24:6 А които набедят своите съпруги и нямат свидетели освен самите те.. Коран 24:6


Коран 24:7

Коран 24:9
..., всеки от тях да засвидетелства четири пъти в името на Аллах, че наистина е правдив.

А петия път – проклятието на Аллах да е над него, ако лъже.

А петия път – гневът на Аллах да е над нея, ако мъжът е правдив.
Коран 24:27 О, вярващи, не влизайте в домове, освен в собствените си, докато не поискате разрешение и не поздравите обитателите им! За вас това е най-доброто, за да се поучите. Коран 24:29 Не е грях за вас да влизате в необитаеми домове, в които има ваше имущество. Аллах знае какво разкривате и какво потулвате.
Коран 24:31 И кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазят целомъдрието си, и да не показват своите украшения освен видното от тях, и да спускат покривалото върху пазвата си, и да не показват своите украшения освен пред съпрузите си... Коран 24:60 А престарелите жени, които вече не се надяват на брак, не е грях да свалят връхното си наметало, без да показват украшения. Но да се въздържат е по-доброто за тях. Аллах е всечуващ, всезнаещ.
Коран 24:54 Кажи: “Покорявайте се на Аллах, покорявайте се на Пратеника! А отметнете ли се, негов дълг е само онова, което му е възложено и ваш дълг е само онова, което на вас е възложено. И покорите ли му се, ще сте на правия път. Дълг за Пратеника е само ясно да оповести.” Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 24:58 О, вярващи, нека онези, които са под властта на десниците ви и онези от вас, които не са достигнали зрелост, да ви искат позволение три пъти: преди молитвата в зори и когато сваляте одеждите си по пладне, и подир нощната молитва – три случая, в които може да сте разсъблечени. Извън това не е грях нито за вас, нито за тях да влизате едни при други. Така Аллах ви разяснява знаменията. Аллах е всезнаещ, всемъдър. Коран 24:59 А когато децата ви достигнат зрелост, да искат позволение, както искат и всички преди тях. Така Аллах ви разяснява Своите знамения. Аллах е всезнаещ, всемъдър.
Отгоре на страницата ↑


Сура 25
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 25:63 Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят по земята с кротост и ако невежите им отправят думи, казват: “Мир!”[и отминават]; Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 25:68Коран 25:69
И които не зоват друг бог заедно с Аллах, и не отнемат живот – Аллах е възбранил това, освен по право, – и не прелюбодействат. А който върши това, ще срещне възмездие.

В Деня на възкресението ще бъде удвоено за него мъчението, в което унизен ще пребивава вечно,
Коран 25:70 освен онзи, който се е покаял и повярвал, и вършил праведни дела. На такива Аллах ще подмени злините с добрини. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 25:68 ... и не отнемат живот – Аллах е възбранил това, освен по право..."; Коран 4:93 А за онзи, който умишлено убие вярващ, възмездието му е Адът, там ще пребивава вечно. Аллах му се гневи и го проклина, и за него е приготвил огромно мъчение.


Отгоре на страницата ↑


Сура 26
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 26:224
Коран 26:225
Коран 26:226
Поетите ги следват заблудените.
Не виждаш ли, че бродят те из всяка долина?
И говорят, каквото не правят,
Коран 26:227 освен онези, които вярват и вършат праведни дела, и споменават често Аллах, и се бранят, когато бъдат угнетени. Ще узнаят угнетителите към какво място ще се завърнат.
Отгоре на страницата ↑


Сура 27
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 27:92 и да чета Корана. Който се напътва, за себе си се напътва. А на когото се заблуждава, кажи [о, Мухаммед]: “Аз съм само предупредител.” Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 29
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 29:46 И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.” Коран 9:29 Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра - докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.
Коран 29:50 И рекоха [неверниците]: “Защо не му бяха низпослани и други знамения от неговия Господ?” Кажи: “Знаменията са само от Аллах, а аз съм само явен предупредител.” Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 30
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 30:60 И търпи! Обещанието на Аллах е истинно. И да не те разколебават онези, които не са убедени! Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 31
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 31:23 А който не вярва, да не те наскърбява неверието му! Към Нас е тяхното завръщане и ще им известим какво са вършили. Аллах знае съкровеното в сърцата. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 32
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 32:30 Отдръпни се от тях и чакай! И те чакат. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 33
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 33:48 И не следвай неверниците и лицемерите, и отмини обидите им, и се уповавай на Аллах! Достатъчен е Аллах за покровител. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 33:50 О, Пророче, разрешихме ти за съпруги онези, на които си дал задължителната плата, и наложниците ти сред пленничките, които Аллах ти е дарил, и дъщерите на чичовците ти, и дъщерите на лелите ти, и дъщерите на вуйчовците ти, и дъщерите на вуйните ти, които се преселиха с теб. И [без зестра ти е позволена] всяка вярваща жена, ако дари себе си на Пророка и Пророка пожелае да се ожени за нея – единствено за теб, а не за другите вярващи – знаем Ние какво им наложихме относно техните съпруги и наложници – за да няма притеснение за теб. Аллах е опрощаващ, милосърден. Коран 33:52 И не са ти разрешени отпосле други жени освен тези, нито да ги подменяш със съпруги, дори да те е възхитила тяхната красота, освен наложниците ти. Аллах всяко нещо наблюдава.
Отгоре на страницата ↑


Сура 34
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 34:25 Кажи: “Нито вие ще бъдете питани за нашите прегрешения, нито ние ще бъдем питани за вашите деяния.” Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 35
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 35:23 Ти си само предупредител. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 36
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 36:76 И да не те наскърбяват словата им! Най-добре Ние знаем какво спотайват и какво разкриват. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 37
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 37:174
Коран 37:175
И се отвърни от тях за определен срок!
И ги гледай, скоро и те ще видят!
Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 37:178

Коран 37:179
И се отвърни от тях за определен срок!

И ги гледай, скоро и те ще видят!
Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 38
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 38:70 Разкрива ми се само, че съм явен предупредител.” Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 38:88 След време ще узнаете вестите в него. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 39
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 39:3 ... Аллах ще отсъди между тях в онова, за което са в разногласие. ... Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 39:13 Кажи: “Страх ме е, ако се възпротивя на своя Господ, от мъчение във велик Ден.” Коран 48:2 за да опрости Аллах твоите предишни грехове, и следващите, и за да довърши Той Своята благодат към теб, и за да те насочи по правия път,
Коран 39:14

Коран 39:15
А вие служете на каквото желаете вместо на Него!” Кажи: “Губещите са онези, които ще погубят себе си и своите семейства в Деня на възкресението. Да, това е явната загуба!” Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 39:36 ... Но когото Аллах остави в заблуда, никой не ще го напъти. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 39:39 Кажи: “О, народе мой, работете според своите възможности, и аз ще работя, и скоро ще узнаете Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 39:40 при кого ще дойде позорящо го мъчение и кого ще сполети постоянно мъчение!” Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 39:41 Низпослахме Ние на теб [о, Мухаммед] Книгата с истината за хората. И който се напъти, то е за самия него, а който се заблуди, само в свой ущърб се заблуждава. Ти не си над тях покровител. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 39:46 Кажи: “О, Аллах, Творецо на небесата и на земята, знаещ и скритото, и явното, Ти ще отсъдиш сред Своите раби в онова, по което са били в разногласие.” Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 40
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 40:12 ... А отсъждането е на Аллах, Всевишния, Всевеликия. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 40:55 Затова бъди търпелив и ти [о, Мухаммед]! Обещанието на Аллах е истинно. Моли опрощение за своя грях! И прославяй с възхвала своя Господ привечер и в зори! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 40:77 Затова бъди търпелив [о, Мухаммед]! Обещанието на Аллах е истинно. И да ти покажем част от онова, което им обещаваме, или да те приберем, те при Нас ще бъдат върнати. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 41
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 41:34 Не са равни добрината и злината. Отблъсквай я с най-доброто и тогава онзи, от когото те е деляла вражда, става като близък приятел Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 42
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 42:5 небесата едва не се разцепват отгоре и ангелите прославят с възхвала своя Господ, и молят опрощение за онези, които са на земята. Да! Аллах е Опрощаващия, Милосърдния. Коран 40:7 Онези [ангели], които носят Трона, и онези, които са около него, прославят с възхвала своя Господ и вярват в Него, и молят опрощение за вярващите: “Господи наш, Ти обгръщаш всяко нещо с Твоята милост и знание. Опрости онези, които се покаят и следват Твоя път, и ги опази от мъчението на Ада!
Коран 42:6 А които приемат други покровители вместо Него – Аллах ги наблюдава. Ти не си над тях разпоредител Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 42:15 За това зови и правдив бъди, както ти бе повелено! И не следвай страстите им, а кажи: “Повярвах в Писанията, които Аллах низпосла, и ми бе повелено да отсъждам справедливо между вас. Аллах е нашият Господ и вашият Господ. За нас са нашите дела, за вас – вашите дела. Няма [основания за] спор между нас и вас. Аллах всички ни ще събере и към Него е завръщането.” Коран 9:5Коран 9:29


Стихът за Меча

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра – докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.
Коран 42:20 Този, който желае да жъне в отвъдния живот, на него ще увеличим жътвата му, а който желае да жъне в земния живот, ще му дадем от него, ала той не ще има дял в отвъдния. Коран 17:18 Който възжелае преходното, в него му ускоряваме каквото пожелаем за когото поискаме. После му отреждаме Ада, там ще гори порицаван, прокуден.
Коран 42:23 ... “Не искам от вас отплата за това, а само любов към ближните.” А който стори добрина, ще му въздадем с по-добро за нея. Аллах е опрощаващ, признателен. Коран 34:47 Кажи: “Не искам от вас отплата. Тя е за вас самите. Моята отплата е единствено от Аллах. ...”
Коран 42:39 и които, ако ги сполети насилие, се бранят. Коран 42:43 А който търпи и прощава, това е от значимите дела.
Коран 42:41 А който се брани, след като го угнетят, за такива няма вина. Коран 42:43 А който търпи и прощава, това е от значимите дела.
Коран 42:48 А ако се отвърнат – Ние не сме те изпратили за техен пазител. Твой дълг е само посланието. И щом дадем на човек да вкуси милост от Нас, той ликува с нея. А сполети ли ги злина заради онова, което сами са направили, тогава човекът става неблагодарник Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 43
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 43:83 Остави ги да затъват и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 43:89 Отдръпни се от тях [о, Мухаммед] и кажи: “Мир!” Те ще узнаят. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 44
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 44:59 И чакай! Те също очакват. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 45
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 45:14 Tell those who believe, to forgive those who do not look forward to the Days of Allah: It is for Him to recompense (for good or ill) each People according to what they have earned. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 46
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 46:9 И щом узнае нещо от Нашите знамения, той им се подиграва. За тези има унизително мъчение. Коран 48:1

Коран 48:2


Коран 48:3

Коран 48:4Коран 48:5Коран 48:6Ние ти дарихме [о, Мухаммед] явна победа,

за да опрости Аллах твоите предишни грехове, и следващите, и за да довърши Той Своята благодат към теб, и за да те насочи по правия път,

и за да те подкрепи Аллах с могъща подкрепа.

Той е, Който низпосла спокойствие в сърцата на вярващите, за да подсили тяхната вяра. На Аллах принадлежат войнствата и на небесата, и на земята. Аллах е всезнаещ, всемъдър

и за да въведе вярващите мъже и жени в Градините, сред които реки текат там ще пребивават вечно, и да ги избави от лошите им постъпки. Това е велико спасение при Аллах.

И за да накаже лицемерните мъже и жени, и съдружаващите мъже и жени, които допускат за Аллах лоша догадка. Над тях да е лошата превратност! Аллах им се разгневи и ги прокле, и приготви за тях Ада. Колко лоша участ е той!
Коран 46:35 атова и ти бъди търпелив [о, Мухаммед], както търпяха пратениците, удостоени с твърдост, и не бързай за тези [неверници]! ... Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 47
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 47:4 ... А после – или милост, или откуп, когато войната приключи. Така е! А ако Аллах пожелае, би им отмъстил, но иска Той да изпита едни от вас чрез други. ... Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 47:36 Земният живот е само игра и забава. И ако повярвате и се боите, Той ще ви въздаде наградата. Той не иска имотите ви. Коран 47:38 Ето, вие сте онези, които са позовани да раздават по пътя на Аллах. ...
Отгоре на страницата ↑


Сура 50
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 50:39 Бъди търпелив към това, което казват, и прославяй с възхвала своя Господ ... Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 50:45 ... И поучавай с Корана всеки, който се страхува от Моето предупреждение! Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 51
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 51:19 и от имотите си заделяха за просяка и нуждаещия се. Коран 9:60 Милостинята закат е за бедняците и за нуждаещите се, и за онези, които я събират, и за приобщаването на сърцата [към Исляма], и за [откуп на] робите, и за длъжниците, и за тези по пътя на Аллах, и за пътника [в неволя] – задължение от Аллах. Аллах е всезнаещ, всемъдър.
Коран 51:54 Отвърни се от тях и не ще бъдеш упрекван! Коран 51:55 И поучавай! Наистина поучението носи полза на вярващите.
Отгоре на страницата ↑


Сура 52
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 52:31 Кажи: “Чакайте! И аз чакам с вас. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 52:45 Остави ги, докато срещнат своя Ден, когато ще бъдат поразени от мълнията! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 52:48 И бъди търпелив пред повелята на своя Господ! Ти наистина си пред Очите Ни. ... Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 53
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 53:29 И се отдръпни от онзи, който се отвръща от Нашето напомняне, и пожелава само земния живот! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 53:39 и човек ще има само онова, за което се е постарал, Коран 52:21 Към онези, които вярват и тяхното потомство ги последва с вяра – ще присъединим към тях потомството им и не ще отнемем нищо от делата им. Всеки човек ще отговаря за делата си.
Отгоре на страницата ↑


Сура 54
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 54:6 Затова се отвърни от тях [о, Мухаммед]! В Деня, когато зовящият призове към нещо ужасно, Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 56
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 56:13
Коран 56:14
повечето са от предците –
и малцина от сетните –
Коран 56:39
56:40
група от предците –
и група от сетните.
Отгоре на страницата ↑


Сура 58
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 58:12 О, вярващи, ако ще разговаряте насаме с Пратеника, раздайте преди вашия разговор милостиня! Това е най-доброто за вас и най-чистото. А ако не можете – Аллах е опрощаващ, милосърден. Коран 58:13 Нима ви е страх да раздавате милостиня преди разговора си насаме? Ако не го извършите, а Аллах вече ви позволи това, отслужвайте молитвата и давайте милостинята закат, и се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник! Сведущ е Аллах за вашите дела.
Отгоре на страницата ↑


Сура 60
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 60:8 Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате справедливо към онези, които не воюват с вас в религията и не ви прогонват от домовете ви. Аллах обича справедливите. Коран 60:9 Аллах ви забранява само да се сближавате с онези, които воюват с вас в религията и ви прогонват от домовете ви, и помагат за прогонването ви. А които се сближават с тях – те са угнетителите.
Коран 60:10 О, вярващи, ако дойдат при вас вярващите жени като преселнички, изпитайте ги! Аллах най-добре знае вярата им. ... Коран 60:10 ... не ги връщайте при неверниците! ...
Коран 60:11 И ако сте изпуснали нещо от [похарченото за] съпругите ви [отишли] при неверниците, и вземете придобивка [в битка], тогава дайте на онези, чиито съпруги са ги напуснали, толкова, колкото те са похарчили, и бойте се от Аллах, в Когото вярвате! Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 68
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 68:44 Остави на Мен [о, Мухаммед] взимащите за лъжа тази Вест! Постепенно ще ги въвлечем [в погибел], без да разберат. Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 68:48 Изтърпи до присъдата на своя Господ и не бъди като човека в кита, който зовеше, изпълнен със скръб! Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 70
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 70:5 затова търпи с добро търпение [о, Мухаммед]! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 70:42 Остави ги да тънат и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан! – Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 73
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 73:1
Коран 73:2
О, ти, който се загръщаш,
ставай [за молитва] през нощта, ..
Коран 73:2
Коран 73:3
Коран 73:4
ставай [за молитва] през нощта, но не цялата,
а наполовина, или по-малко от това,
или повече, ...
Коран 73:5 Ще ти пратим Ние тежко Слово. Коран 4:28 Аллах иска да ви облекчи. Човекът бе сътворен слаб.
Коран 73:10 И бъди търпелив към онова, което говорят! И ги напускай с достойнство! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 73:11 И остави на Мен отричащите, които живеят в благоденствие, и им дай малка отсрочка! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 73:19 Това е напомняне. Който желае, поема пътя към своя Господ. Коран 76:30 Тогава ще пожелавате само онова, което Аллах желае. Аллах е всезнаещ, всемъдър.
Отгоре на страницата ↑


Сура 74
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 74:11 Остави на Мен онзи, когото сътворих самотен Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 75
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 75:16 Не си движи езика с това Слово [о, Мухаммед], за да избързаш [да го запомниш]! Коран 87:6 Ще ти дадем да четеш [Корана, о, Мухаммед] и не ще забравиш,
Отгоре на страницата ↑


Сура 76
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 76:8 И дават храна – въпреки че и те я обичат – на нуждаещ се и на сирак, и на пленник: Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 76:24 Затова и ти [о, Мухаммед] бъди търпелив към повелята на своя Господ, и не се покорявай на никой грешник от тях, или на неверник! Коран 9:5 Стихът за Меча
Коран 76:29 Това е поучение. Който желае, поема пътя към своя Господ. Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 80
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 80:12 и който пожелае, той се поучава – Коран 81:29 Тогава ще пожелавате само онова, което желае Аллах, Господа на световете.
Отгоре на страницата ↑


Сура 81
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 81:28 за всеки от вас, който желае да е на Правия път. Коран 81:29 Тогава ще пожелавате само онова, което желае Аллах, Господа на световете.
Отгоре на страницата ↑


Сура 86
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 86:17 И дай отсрочка на неверниците, отсрочи ги за кратко! Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 88
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 88:21
Коран 88:22
Коран 88:23
И напомняй! Ти си само за да напомняш.
Не си над тях властващ,
но който се отвърне и не повярва,
Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 95
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 95:8 Не е ли Аллах Най-мъдрия съдник? Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑


Сура 103
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 103:2 човекът е в загуба, Коран 103:3 освен онези, които вярват и вършат праведни дела, и взаимно се наставляват за истината, и взаимно се наставляват за търпението.
Отгоре на страницата ↑


Сура 109
Отменено
(Мансук)
  Актуално
(Насик)
 


Коран 109:6 Вие си имате своята религия и аз имам своята религия.” Коран 9:5 Стихът за Меча
Отгоре на страницата ↑Вижте също

Външни линкове на английски език

Източници

  1. An-Nasikh -wal- Mansukh, от Ibn Khuzyamh states 113 (9:5) и 9 стиха са отменени от бойния стих (9:29): "Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден".
  2. ""Ибн Умар каза, че Пратеникът на Аллах каза: "На мен ми беше заповядано да се бия с народа, докато не свидетелстват, че няма божество, достойно за поклонение освен Аллах, и че Мухаммад е пратеник на Аллах, установи молитвата и се плати Закат. " Тази почетна Ая (9:5) е наречена "Айет на меча", за която Ад-Дахак бин Музахим каза: "Той отмени всяко съгласие за мир между Пророка и идолопоклонника, всеки договор и всеки срок". Ал-Ауфи каза, че Ибн Абас коментира: "Никой идолопоклонник не е имал вече договор или обещание за безопасност още от разкриването на Сура Бараах." - Това е айят на меча, Тафсир ал-Джалалян