Ислям, основан само върху Корана: защо не е възможно?

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Ислямът, основан единствено върху Корана

Двете най-големи течения в исляма са сунитите (около 80-90% от мюсюлманите)[1][2][3][4][5] и шиитите (около10-20%). [1][6][4][5] Заедно те съставляват почти целия ислям. Все пак съществува и малка еретическа група, чието общо наименование е „коранисти“ (може също да се срещнат и като „кораниоон“, „ахле Коран“ или „отхвърлители на хадисите“). Те отхвърлят хадисите (устните предания) и Сунната (примера) на Мухаммад, които са съставна част на исляма и биват разглеждани от масовия ислям.

Отхвърлени като отстъпници

Според традиционната сунитска и шиитска вероизповед, хадисите са съставна част от мюсюлманската вяра. Андалуският маликитски теолог и учен от 11-ти век Ибн Абд аль-Барр е написал в своя Джами Баян ал-ллм уа Фадлихи] (Сборник, разкриващ природата на познанието и неговите огромни заслуги):

Сунната е разделена на два вида. Първият е единомислието, предавано от поколение на поколение. Това е едно от доказателствата, заради което отхвърлянето ѝ не оставя място за извинение и не съществуват разногласия по този въпрос. Който отхвърля това единомислие отхвърля една от писмените наредби на Аллах и извършва вероотстъпничество. Вторият вид Сунна се съдържа в разказите от установени, надеждни отделни разказвачи с непрекъснати вериги. Съветът на уламите в Общността казва, че този втори вид е задължителен за прилагане. Някои от тях казват, че това прави задължителни както познанието, така и приложението.
Ибн Абд аль-Барр - Джами Баян ал-ллм уа Фадлихи (2:33)

Според мнозина високо уважавани фигури от Университета Ал-Азхар, ползващи се с най-висок авторитет в исляма (и които също така приемат шиитския фикх като пета школа на ислямската мисъл),[7] коранистите не са мюсюлмани:

Д-р Юсеф Елбадри, член на Върховния съвет по ислямските въпроси, обвинява коранистите, че притежават странна логика, защото признават само и единствено [sic] Корана; докато самият Коран – както се казва в него – има нужда от Сунната. Д-р Елбадри недоумява какво биха казали коранистите за стихове от рода на „Който се покорява на Пратеника, се покорява на Аллах?“. Д-р Елбадри добавя, че тези коранисти са се заблудили и трябва да се считат за отстъпници.
. . .

Д-р Мохамед Саид Тантауи, шейхът на Ал-Азхар, отговори като изрази мнение, че тези, които призовават за позоваване само и единствено върху Корана, са невежи, лъжци и не познават религиозните правила, защото идеите в Сунната идват от Аллах, но са били облечени в думи от Пророка (мир нему). Освен това Сунната обяснява и изяснява смисъла на правилата, написани в целия Коран.
. . .
Д-р Махмуд Ашур, член на Комитета по ислямски изследвания, казва, че Сунната всъщност е източникът на ислямския шариат и тези, които отхвърлят това, са неразумни, защото не е възможно да се разбере исляма без Сунната. Д-р Ашур подчертава, че отричането на Сунната струва на коранистите загубата на вярата им. След това той призова да се защити исляма от онези коранисти, които планират да разрушат исляма и представлявт най-голямата заплаха за исляма и мюсюлманите. Накрая той обвини коранистите, че са шпиони и агенти на други сили, които целят да разрушат исляма отвътре, но Аллах ще защити Своята религия, както е обещал.
. . .

Д-р Мохамед Абделмонем Елберри, преподавател във Факултета по хадиси и тълкувания в Ал-Азхарския университет, подчерта факта, че мнозинството мюсюлмани винаги са били единодушни относно валидността на Сунната, без значение дали става дума за устната или практическата Сунна. „Целият Коран ни заповядва да се подчиняваме на Пратеника и поради това, онези, които не го правят, не са истински вярващи.“

Съвременните учени като Джибрил Хаддад са коментирали отстъпническата природа на пълното отричане (на истинността) на Сунната според традиционния сунни-ислям, като пишат: „не можем да си представим, че човек може да отхвърля цялата истинност на Сунната и да остане мюсюлманин.“[9]

Главният мюфтия на Пакистан, [Мухаммад Рафи Усмани], също е разкритикувал коранистите в своята лекция Мункареен Хадит (отрицателите на хадисите); той казва:

Коранът, който те твърдят, че следват, отрича вярата на онзи, който отказва да се подчини на Пратеника (мирът и благословията на Аллах да бъдат над него) и не приема неговата заповед: „(цитат от Коран 4:65)“[Ал-Ниса 4:65 – тълкувание по смисъл]

Защо не е възможно

В ръцете си коранистите имат голяма дилема. Всъщност това е една от причините, поради които реформите в исляма са невъзможни. Коранът твърди, че е изцяло съставен от повеленията на Аллах, а не на Мухаммад и при все това самият Коран заповядва на мюсюлманите да се подчиняват на Пратеника.

Който се покорява на Пратеника, вече се е покорил на Аллах. А отметнат ли се, Ние не те изпратихме за техен пазител.
Коран 4:80

Ако не знаете какво Пратеникът е наредил, тогава това е невъзможно. Коранът също така повелява мюсюлманите да следват примера на Пратеника, а в същото време единственото място, където този пример е утвърден, е Сунната. Без хадисите, не можете да познавате Мухаммад. Без да познавате Мухаммад, не може да има Усва Хасана. Ако се съмнявате в хадисите, тогава се съмнявате в целия ислям. Ако отхвърляте хадисите, тогава на свой ред отхвърляте исляма, като се противопоставявате на заповедите в Корана и така ставате отстъпници/муртад/кафир (според ситуацията). И накрая, за да останете верни на Аллах и на Корана, не можете да отхвърляте хадисите.

Ислям означава „покорство“ (противно на общоприетото схващане, че означава „мир“) и още по-конкретно означава „покорство към волят а на Аллах“. Някой може да попита каква е волята на Аллах? Коранистите биха искали да повярваме, че Коранът ясно определя каква точно е волята на Аллах. Но това не е така.

От една страна Коранът е пълен с противоречащи си стихове и заповеди; понякога изисква от вярващите да търсят и да убиват езичниците (Коран 9:5), в други случаи заповядва на мюсюлманите да оставят на мира многобожниците да практикуват политеистичните си религии (Коран 109:1-6). Без хадисите не би съществувала аброгацията, а в такъв случай Коранът би могъл да бъде тълкуван по множество начини. Пацифистът може да си хареса от него едно мирно послание, като умишлено игнорира или изкривява стиховете за насилие, докато садистът лесно може да изтълкува послание за насилие, като се фокусира върху стихове от 9-та сура. И двата вида мюсюлмани могат избирателно да бъдат оправдани от Корана поради противоречащите си послания на Мухаммад от Мекка и тези от Медина.

За да бъдеш коранист се изисква голяма доза (сляпа – бел.прев.) вяра и огромна липса на здрав разум по въпросите на теологията. Ако някой отхвърля хадисите (т.е. Бухари, Муслим, Абу Дауд), Тафсира (т.е. Ибн Катир, Ибн Аббас, Ал-Джалалайн, Маудиди) и Историята (т.е. Ал-Табари, Ибн Саaд, Ал-Уакиди, Ибн Исхак), тогава целият исторически контекст на Корана наред с всички доказателства за съществуването на Мухаммад, е изгубен. Коранът просто се превръща в един древен арабски документ с несвързани, повтарящи се и често пъти объркващи заявления и заповеди. Пред читателя възникват въпроси като „Кой е написал това и защо?“ и „Кой е Абу Лахаб и защо той и жена му трябва да бъдат измъчвани?“ и „Защо тези истории не съвпадат със своите аналози в Библията?“ и „Кой е Иса?“. В крайна сметка коранистите са монотеисти, създали своя собствена религия, която се позовава на един несмислен арабски документ от преди 1400 г.

Често отправяното от съмнителните коранистични секти обвинение, че „сунитите и шиитите следват изкривена форма на исляма, като се въвели тези книги, дело на човешка ръка“, е смехотворно и показателно за лицемерието им, понеже разказвачите на хадисите са същите хора, които са предали и самия Коран. Първите мюсюлмани (Сахаба – сподвижниците на Мухаммад, в т.ч. и четиримата Праведни Халифи), които са участвали в хиджрата към Медина, не са били коранистични мюсюлмани. Поколението мюсюлмани след смъртта на Мухаммад (т.нар. табиун) не са били коранистични мюсюлмани. И поколението мюсюлмани след тях (таби ал-табиун) не са били коранисти-мюсюлмани. Записването и сортирането на тези разкази в писмена форма е било нещо повече от простото кодифициране и изясняване на вече съществуващи вярвания. Тезата, че спазването на Мухаммадовата сунна представлява отклонение от чистия ислям, е нелепа.

Тези „мюсюлмани“-коранисти отхвърлят хадисите, които са фундаментална част от исляма, просто заради факта, че в тях се подчертават неморални истини за Мухаммад, ранния ислям и множеството му закони. Те могат и да отрекат, че именно това е причината за тяхното отхвърляне на хадисите, но този факт се доказва от много коранисти, които алтернативно приемат хадисите за исторически източник, но ги отхвърлят като религиозен. Освен това те отхвърлят всичко относно Мухаммад, което според тях „противоречи на коранистичното му описание“. Този подход е интелектуално нечестен и е логически неосъществим. Или хадисите са валиден източник на информация за мюсюлманите, или не струват нищо. Не можете да си избирате кои отрязъци искате да запазите и кои да изхвърлите, когато всички добри и лоши части произхождат от едни и същи източници.

Други стихове от Корана

с ясните знаци и писанията... И низпослахме на теб [о, Мухамад] Напомнянето, за да обясниш на хората какво им е низпослано и за да размислят.
Коран 16:44

Напомнянето (посланието, т.е. Корана) е обяснено и завършено чрез Мухаммад. Запазването на посланието (Корана) също изисква запазване на Сунната, която обяснява посланието, както е изречено в горния стих.

Онова, което Аллах е дарил на Своя Пратеник от жителите на селищата, принадлежи на Аллах и на Пратеника, и на роднините [му], и на сираците, и нуждаещите се, и пътниците [в нужда], за да не бъде в обращение сред богатите измежду вас. И каквото Пратеника ви даде, вземете го! А каквото ви забрани, оставете го! И бойте се от Аллах! Аллах е строг в наказанието.
Коран 59:7

Този стих изисква от мюсюлманите да следват всичко, което Мухаммад им дава и да се въздържат от всичко, което забранява. Това означава, че им е заповядано от Аллах да следват Сунната.

Петте стълба на исляма

Доктрината за „петте стълба на исляма“ се практикува и проповядва навсякъде в мюсюлманския свят и е съществена част от мюсюлманския начин на живот. Все пак тази доктрина не е описана или дефинирана в Корана по никакъв начин. Може да бъде открита само в хадисите. Ако погледнем поотделно всеки един от стълбовете, четири от петте стълба на исляма не биха имали никакъв смисъл без хадисите, а това би направило исляма невъзможен за практикуване.

"Шахада"

Пратеникът на Аллах рече: „Ислямът се основава на (следните) пет (принципа):
1.Да се свидетелства, че няма друг бог освен Аллах и че Мухаммад е Неговият пратеник!“”

Това са думи на Мухаммад и не се намират в Корана. Ето защо първият стълб на исляма е напълно безсмислен и невъзможен за осъществяване без трудовете на мюсюлманските историци Ибн Исхак (704-770 г. сл. Хр.) и Ал Табари (838-923 г. сл. Хр.). Ако не съществува определение какво точно шахада трябва да бъде, това може да бъде произволна фраза на всеки език. Всъщност поне три различни вида шахада биват използвани от различните коранистични секти.

Салат

“2. Да се отправят (задължителни общи) молитви почтително и съвършено”

„Задължителната обща молитва“ не е описана в Корана по никакъв начин. Всъщност Коранът казва, че трябва да има три молитви, като не е описана нито една от тях с подробности, а хадисите изискват пет. Единственото обяснение за задължителните молитви се намира в Сунната и дори това не е описано от самия Мухаммад. Мюсюлманите изпълняват ритуал без никакъв кораничен прецедент. Коранистите дори нямат съгласие помежду си относно броя на молитвите, които трябва да се отправят за един ден. Вариантите за брой на молитвите са 0, 2, 3 или 5. Освен това в самите молитви някои арабски цитати и стихове биват рецитирани. Коранът не посочва някакви подробностди за това рецитиране, следователно, ако човек не следва хадисите и преданията, за един коранист това рецитиране може да има всякакъв характер.

Зекят

“3. Да се плаща зекят.”

Как е възможно това, когато условията на зекят са пропуснати от Корана? Първият, който ги е записал на хартия е бил Исхак. Един век по-късно Табари е посочил хадисите на Исхак като източник. Единствената причина, поради която мюсюлманите могат да плащат зекят, е понеже Исхак им го е разяснил.

Хадж

“4. Да извършват хадж.”

Единствените обяснения за Хадж се намират в Сунната. Нито един аспект от поклонението не може да бъде извършен без позоваване върху хадисите. Без него мюсюлманите щяха да бъдат изгубени.

Саум

“5. Да спазват поста през месеца Рамадан.”

Саум, последният стълб на исляма, също не е описан в Корана, който е „съвършеното, подробно и последно откровение към човечеството”. Въпреки че Коранът описва поста, без хадисите мюсюлманите не биха знаели защо Рамаданът е толкова специален за тях. Разказите за значението на Рамадана са в Преданията, първоначално записани от Ибн Исхак, а след това копирани от Бухари, Муслим и Табари.

Странно е, че единственият стълб, който реално е описан в Корана, всъщност представлява взаимстван езически ритуал, наречен Кусай, съществуващ преди исляма на Мухаммад. Семейството на Кусай е намаляло цените на стоките, продавани по време на панаирите за „умилостивяване на боговете” в Рамадана.

Заключение

Ислямът не е възможен без хадисите и Сунната на Мухаммад. Поради тази причина всички хадиси, споменати тук, трябва да бъдат приети от мюсюлманите като част от историята на исляма, също както и Корана.


Тази страница е включена в ядрото на статията: Ислямът и свещените му книги, която служи като отправна точка за всеки, който иска да научи повече за тази тема


Външни линкове на английски езикs

Линкове от мюсюлмани

Бележки