Противоречия в Корана

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Съществува следният стих в Корана:

"Нима не размишляват над Корана? И ако бе от друг, а не от Аллах, щяха да открият в него много противоречия14"
Коран 4:82
 • Бележка под линия от преводача Цветан Теофанов и помощници относно (Коран 4:82): (↑14)Свещеният Коран е цялостно послание като съдържание, идейност и изказ. Думите, изречени от хората, са различни според положението и условията, в които се намират пишещият и говорещият. А Книгата на Аллах отначало докрай се отличава с неповторима красота и гладкост, със строга последователност, цялост, непоклатимост и хармония, въпреки че засяга времето отпреди сътворението до вечността. Това е достатъчно, за да се проумее, че Свещеният Коран не е човешко творение, а е низпослание от Аллах.Аллах

Къде е Аллах?

На Трон

Той е, Който сътвори небесата и земята в шест дни, после се въздигна [безподобен] Той на Трона. Той знае какво прониква в земята и какво излиза от нея, и какво пада от небето, и какво се издига на него. Той е с вас, където и да сте. Аллах съзира вашите дела.

(безподобен)* е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В оригиналният арабски текст, тази дума липсва.
Коран 57:4
Той е, Който сътвори небесата и земята в шест дни, и Неговият Престол бе върху водата, за да ви изпита кой от вас е по-добър по деяние. И ако кажеш: “Ще бъдете възкресени след смъртта”, онези, които не вярват, непременно ще рекат: “Това е само явна магия.”
Коран 11:7

Навсякъде

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.
Коран 2:115

Неговият дом - Кааба

Господи наш, аз заселих едни от потомците си в долина без насаждения при Твоя Свещен дом. Господи наш, за да отслужват молитвата, благосклони сърцата на някои хора към тях, и им дай от плодовете препитание, за да са признателни!
Коран 14:37

Наблизо

И когато Моите раби те питат за Мен - Аз съм наблизо, откликвам на зова на зовящия, когато Ме позове. Нека и те Ми откликнат, и нека вярват в Мен, за да се напътят!
Коран 2:186
Сътворихме Ние човека и знаем какво му нашепва неговата душа. Ние сме по-близо до него, отколкото вената на шията [му].
Коран 50:16

Аллах ли е единственият застъпник/покровител?

Да

Аллах е, Който сътвори небесата и земята, и всичко между тях в шест дни. После се въздигна [безподобен] Той на Трона. Нямате освен Него друг покровител, нито застъпник. Не ще ли се поучите?
Коран 32:4

Да

На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Той съживява и Той умъртвява. Нямате освен Аллах нито покровител, нито избавител.
Коран 9:116

Да

Нима неверниците смятат да приемат за покровители Моите раби, а не Мен? Ние приготвихме Ада за обиталище на неверниците.
Коран 18:102


Не, ангелите също са

Ние сме вашите покровители и в земния живот, и в отвъдния. Ще имате там, каквото пожелаят душите ви и ще имате там, каквото поискате -
Коран 41:31

Не, има и други

Ваш ближен е само Аллах - и Неговият Пратеник, и вярващите, които отслужват молитвата и дават милостинята закат, и се покланят.
Коран 5:55

Само Аллах и Неговият Пратеник са вашият Покровител. А тези, които са повярвали, те кланят намаз, дават зекят и те се покоряват на Аллах.


Истина вашият покровител е Аллах и пейгамберина му, и те които са Мослимани. Които кланят Намаз, и дават Зекят, те са, които се прекланят на Аллах

Не

А вярващите мъже и жени са покровители един на друг. Те повеляват одобряваното и възбраняват порицаваното, и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, и се покоряват на Аллах и на Неговия Пратеник. Тези Аллах ще помилва. Аллах е всемогъщ, премъдър.
Коран 9:71

Аллах ли е единственият владетел/водач/покровител без съдружник?

Да

Кажи: “Аллах най-добре знае колко са прекарали. Негово е неведомото на небесата и на земята. Как добре Той [всичко] вижда и чува! Нямат те друг покровител освен Него. В Неговото владение никой не Му е съдружник.”
Коран 18:26


Да

И кажи: “Слава на Аллах, Който не се е сдобивал със син и не е имал съдружник във владението, и не е имал помощник срещу безсилието. И Го прославяй с възвеличаване!”
Коран 17:111

Да

Не се е случвало човек, дарен от Аллах с Писанието и мъдростта, и пророчеството, да каже на хората: “Бъдете на мен раби, а не на Аллах!”, а: “Бъдете господни съгласно Писанието, което сте преподавали и изучавали!”

И не ще ви повели такъв да приемете за господари ангелите и пророците. Нима ще ви повели неверието, след като сте се отдали на Аллах?
Коран 3:79–80

Да

Кажи: “Нима ще зовем не Аллах, а онези, които нито са ни от полза, нито ни вредят, и ще бъдем тласнати назад, след като Аллах ни напъти, подобно на онзи, който има другари, зовящи го към правия път: “Ела при нас!”, а сатаните го замаяха на земята и е слисан. Кажи [о, Мухаммад]: “Напътствието на Аллах е напътствие и ни бе повелено да се отдадем на Господа на световете.”
Коран 6:71

Не

Кажи: “О, Аллах, Владетелю на владението, Ти даряваш владението на когото пожелаеш и отнемаш владението от когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото пожелаеш. Доброто е в Твоята Ръка. Ти за всяко нещо имаш сила.
Коран 3:26

Не

И когато твоят Господ извади от синовете на Адам, от гърба им, тяхното потомство, и ги накара да засвидетелстват за себе си: “Не съм ли Аз вашият Господ?”, казаха: “Да, свидетели сме.” Да не кажете в Деня на възкресението: “Бяхме нехайни за това!”
Коран 7:172

Не, трябва да служиш на Мухаммад

Твоят народ го взе за лъжа [Корана], въпреки че той е истината. Кажи: “Не съм над вас пазител.”
Коран 6:66

(Корана)* е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В оригиналният арабски текст, тази дума липсва.

Не, който се подчинява на Мухаммад, се подчинява и на Аллах

О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на Пратеника и на удостоените с власт сред вас! И спорите ли за нещо, отнесете го към Аллах и към Пратеника, ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! Това е най-доброто и най-похвалното за изход.
Коран 4:59
Който се покорява на Пратеника, вече се е покорил на Аллах. А отметнат ли се, Ние не те изпратихме за техен пазител.
Коран 4:80
И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, и се покорявайте на Пратеника, за да бъдете помилвани!
Коран 24:56
затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!
Коран 26:108
затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!”
Коран 26:110
затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!
Коран 26:126
Затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!
Коран 26:131
затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!
Коран 26:144
Затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!
Коран 26:150
затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!
Коран 26:163
затова се бойте от Аллах и на мен се покорете!
Коран 26:179

Не, Мохамед също споделя способността на Аллах да прощава на грешниците

Всеки пратеник изпращахме само да му се покоряват с позволението на Аллах. И ако те, когато угнетяваха себе си, дойдеха при теб [о, Мухаммад] и помолеха Аллах за опрощение, и Пратеника помолеше за опрощението им, щяха да видят, че Аллах е приемащ покаянието, милосърден.
Коран 4:64

Може ли Аллах да бъде видян?

Не

Не Го достигат погледите, ала Той достига погледите. Той е Всепроникващия, Сведущия.
Коран 6:103

Да

Научи го [на него] многосилният [Джибрил]*, който има мощ. Той се възправи, когато бе на най-високия хоризонт, после се приближи и се спусна, и бе на разстояние два лъка или по-близо. Тогава [Аллах посредством Джибрил]* разкри на Своя раб [Мухаммад], каквото разкри. Сърцето му не го излъга за онова, което видя. Нима ще го оспорвате за онова, което видя? И отново го видя при друго спускане.
Коран 53:5–13
 • *[Джибрил] и [Аллах посредством Джибрил] са добавки от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В оригиналният арабски текст, тези думи липсват.


Научи го на това Най-силният сред силните. Който обладава властта и ето, той се изправи, когато беше на хоризонта висок. После проближи се и надвисна над него. Застана той на разстояние около два лъка от него и дори по-близо. Така откри му чрез него Аллах онова, което изпраща му Той това Откровение. И не отрече сърцето му онова, което той видя. А сега може ли вие да се препирате с него за онова, което той видя? Наистина виждал го бе той още веднъж преди това.

Може ли Аллах да има дете?

Да

Ако Аллах искаше да се сдобие със син, Той щеше да избере от Своите творения което пожелае. Пречист е! Той е Аллах, Единосъщия, Покоряващия!
Коран 39:4

Не

Първосъздателя на небесата и на земята! Как да има Той дете, щом няма съпруга и всяко нещо е сътворил, и всяко нещо знае?
Коран 6:101

Възможно ли е да имаш дете без партньор?

Да

Рече: “Как ще имам момче, щом не ме е докосвал мъж и не съм блудница?”Рече [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен е лесно. И за да го сторим знамение за хората, и милост от Нас. Това е предрешено дело.”
Коран 19:20–21

Не

Първосъздателя на небесата и на земята! Как да има Той дете, щом няма съпруга и всяко нещо е сътворил, и всяко нещо знае?
Коран 6:101

Дали Аллах е благ и милостив?

Да

Всемилостивия, Милосърдния
Коран 1:3

Не

Онези, които не вярват в Нашите знамения, ще ги изгаряме в Огъня. Всякога, щом кожата им се опече, я сменяваме с друга кожа, за да вкусят мъчението. Аллах е всемогъщ, премъдър
Коран 4:56

Аллах говори ли директно с хората?

Не

С хората Аллах говори само чрез откровение или зад преграда, или като изпрати пратеник и му разкрива по Своя воля каквото пожелае. Той е всевишен, премъдър.
Коран 42:51

Да, на Мухаммад

Тогава [Аллах посредством Джибрил]* разкри на Своя раб [Мухаммад], каквото разкри. Сърцето му не го излъга за онова, което видя. Нима ще го оспорвате за онова, което видя? И отново го видя при друго спускане.

 • *[Джибрил] и [Аллах посредством Джибрил] са добавки от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В оригиналният арабски текст, тези думи липсват.
  Коран 53:10–13
Така откри му чрез него Аллах онова, което изпраща му Той това Откровение. И не отрече сърцето му онова, което той видя. А сега може ли вие да се препирате с него за онова, което той видя? Наистина виждал го бе той още веднъж преди това.

Да, на обикновен човек

Или като онзи, който минал през едно селище, рухнало под своите покриви, и рекъл: “Как Аллах ще съживи това след смъртта му?” И Аллах го умъртвил за сто години, после го възкресил. Рекъл: “Колко се забави?” Казал: “Забавих се ден или част от деня.” Рекъл: “Не, забави се сто години. Виж какво имаш за ядене и пиене! То не се е развалило. И виж магарето си! И за да те сторим знамение за хората, виж костите, как ги подреждаме, после ги обличаме в плът!” И когато му се изяснило, рекъл: “Вече знам, че Аллах над всяко нещо има сила.”
Коран 2:259

Да, на Моисей/Муса

пратеници, за които вече ти разказахме преди, и пратеници, за които не сме ти разказали, - и Аллах говори пряко на Муса,
Коран 4:164

Аллах прощава ли всичко?

Да

Кажи: “О, раби Мои, които престъпвате в ущърб на себе си, не губете надежда за милостта на Аллах! Аллах опрощава всичките грехове [щом се покаете]. Той е Опрощаващия, Милосърдния.

 • [щом се покаете] е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В оригиналният арабски текст, тези думи липсват.
  Коран 39:53

Не

Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен това прощава на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, той дълбоко се е заблудил.
Коран 4:116

Аллах прощава ли почитането на други богове/многобожие/ширк?

Не

Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен това прощава на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, той измисля огромен грях.
Коран 4:48

Не

Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен това прощава на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, той дълбоко се е заблудил.
Коран 4:116

Да

Хората на Писанието искат да им свалиш Писание от небето. И от Муса искаха дори повече от това. И рекоха: “Покажи ни Аллах наяве!” И ги порази мълнията заради техния гнет. Сетне приеха телеца, след като ясните знаци дойдоха при тях, и Ние ги извинихме за това, и дадохме на Муса явен довод
Коран 4:153

Да

освен онзи, който се е покаял и повярвал, и вършил праведни дела. На такива Аллах ще подмени злините с добрини. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 25:70

Колко дълъг е денят на Аллах?

Хиляда години

И искат от теб [о, Мухаммад] да ускориш мъчението, но Аллах никога не нарушава Своето обещание. Един ден при твоя Господ е като хиляда години от онези, които вие броите.
Коран 22:47

Петдесет хиляди години

Ще се въздигнат към Него ангелите и Духът [Джибрил] в Ден, колкото петдесет хиляди години

 • [Джибрил] е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В оригиналният арабски текст, тази дума липсва.
  Коран 70:4

Ангели и Демони

Могат ли ангелите да пазят или защитават?

Не

Не узна ли ти, че на Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и нямате освен Аллах нито покровител, нито избавител?
Коран 2:107

Да

Ние сме вашите покровители и в земния живот, и в отвъдния. Ще имате там, каквото пожелаят душите ви и ще имате там, каквото поискате
Коран 41:31

Сатана подвежда ли вярващите мюсюлмани?

Да

Рече: “За това, че Ти ме погуби, ще ги дебна по Твоя прав път.
Коран 7:16

Каза тогава Иблис: Добре, гневиш ме ти мене, но в замяна на това, кълна се аз, ще ги причакам тях върху Правия път към тебе, за да ги отклонявам от него.


Иблис Каза: Понеже ме буташ в заблуда и ме унижаваш, обезателно ще причаквам всекиго, който се намира по пътя ти справедлив

Не

Рече [Иблис]: “Кълна се в Твоята мощ, аз непременно ще ги изкушавам всички, освен Твоите предани раби сред тях.”
Коран 38:82–83

Дали Иблис беше ангел или демон/джин?

Демон/Джин

И когато рекохме на ангелите: “Сведете чела пред Адам!”, те се поклониха, освен Иблис. Той бе от джиновете и не послуша повелята на своя Господ. Нима него и потомството му ще приемете за покровители вместо Мен, а те са ваш враг? Колко лоша е за угнетителите тази замяна!
Коран 18:50

Ангел

И когато рекохме на ангелите: “Поклонете се на Адам!”, те се поклониха, освен Иблис. Възпротиви се той, възгордя се и стана един от неверниците.
Коран 2:34

Казахме ние на ангелите: "Поклонете се на Адем!" Всичко те се поклониха, освен Иблис, който отказа и прояви високомерие и така стана един от неверниците


И когато заповядахме на меляикетата: Поклонете се на Адем "Всички се поклониха, освен Иблис, който отказа и се възгордя и стана от бандата на неверниците

Сътворението

Което е създадено първо - Вселената или Земята?

Вселената

Вие ли сте по-трудни за сътворяване или небето? Той го съгради. Въздигна неговия свод и го изравни, и потъмни нощта му, и изведе утрото му, и земята след това разпростря.
Коран 79:27–30

Земята

И стори по нея непоклатими планини, и я благослови, и разпредели там препитанието й точно в четири дни поравно - за търсещите
Коран 41:10
После се насочи към [сътворяването на] небето, а то бе дим, и рече на него и на земята: “Покорете се доброволно или по принуда!” Рекоха: “Покоряваме се доброволно.”
Коран 41:11

Земята

Той е, Който сътвори за вас всичко на земята, после се насочи към [сътворяването на] небето и създаде седем небеса. Той всяко нещо знае.
Коран 2:29

Колко време отне на Аллах да създаде небето и земята?

6 дни

Вашият Господ е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест дена. После се въздигна [безподобен] Той на Трона, управлявайки делата. Никой не се застъпва без Неговото позволение. Това е Аллах, вашият Господ! На Него служете! Не ще ли се поучите?
Коран 10:3

8 дни

Кажи: “Нима наистина отричате Онзи, Който сътвори земята в два дни и сторвате Нему подобия? Той е Господът на световете.” И стори по нея непоклатими планини, и я благослови, и разпредели там препитанието й точно в четири дни поравно - за търсещите... После се насочи към [сътворяването на] небето, а то бе дим, и рече на него и на земята: “Покорете се доброволно или по принуда!” Рекоха: “Покоряваме се доброволно.” И ги направи седем небеса в два дни, и отреди Той на всяко небе неговото дело. И украсихме най-ниското небе със светилници, и за опазване. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.
Коран 41:9–12

От какво е създаден Човекът?

Пръст

Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам. Сътвори го Той от пръст, после му рече: “Бъди!” И той стана.
Коран 3:59

Кал/глина

И сътворихме човека от изсъхнала глина, от менлива кал.
Коран 15:26

Сперма

Той сътвори човека от частица сперма и ето го - явен противник!
Коран 16:4

Съсирек

сътвори човека от съсирек!
Коран 96:2

Ден на Страшния съд

Какво се случва с планините при Кийама/Възкресението

Ще са като вълна

и планините ще са като вълна
Коран 70:9
И ще станат планините като вълна разпиляна

Ще изчезнат

и планините ще бъдат раздвижени, и ще станат на мираж.
Коран 78:20

Планините ще се раздвижат и ще се превърнат те на сенки.


Зло

От Аллах ли идва злото

Да

Където и да сте, смъртта ще ви догони, дори да сте във въздигнати кули. И ако ги достигне добрина, казват: “Това е от Аллах.”, а ако ги сполети злина, казват: “Това е от теб [о, Мухаммад]!” Кажи: “Всичко е от Аллах.” Какво им е на тези хора, та почти не проумяват дума?
Коран 4:78

Не

Каквато и добрина да те достигне, тя е от Аллах, а каквато и злина да те сполети, тя е от самия теб. Пратеник те изпратихме при хората. Достатъчен е Аллах за свидетел.
Коран 4:79

Аллах повелява ли зло или не?

Не

И когато сторят скверност, казват: “Заварихме с това нашите предци и Аллах ни го повели.” Кажи [о, Мухаммад]: “Аллах не повелява скверността. Нима говорите за Аллах, каквото не знаете?”


Коран 7:28
Аллах повелява справедливост и благодетелност, и поддържане на връзките с роднините, и възбранява покварата и порицаваното, и гнета. Наставлява ви Той, за да се поучите.
Коран 16:90
Това е, защото твоят Господ не е такъв, че да погубва селищата за гнет, без жителите им да са предупредени.
Коран 6:131

Да

И ако пожелаем да изтребим селище, повеляваме на живеещите в охолство там [да се смирят], а те престъпват. Тогава се сбъдва срещу него словото и напълно го опустошаваме.
Коран 17:16

Зли ли са животните?

Да

Създадохме за Ада много от джиновете и от хората. Имат сърца, с които не схващат, имат очи, с които не виждат, имат уши, с които не чуват. Те са като добитъка, даже са по-заблудени. Те са нехайните.
Коран 7:179

Да

И щом пренебрегнаха онова, което им бе възбранено, им рекохме: “Бъдете маймуни презрени!”.
Коран 7:166


Не

Не виждаш ли ти, че на Аллах се покланя в суджуд всичко на небесата и всичко на земята, и слънцето, и луната, и звездите, и планините, и дърветата, и животните, и мнозина от хората? А мнозина заслужават мъчението. Когото Аллах унизи, никой не ще го уважи. Аллах прави, каквото пожелае
Коран 22:18

Рая и Ада

С кого ще бъдат мъжете в Рая?

Със своите съпруги от Земята

влезте в Рая, вие и съпругите ви, възрадвани!”
Коран 43:70

С небесни девици

Облегнати на подредени престоли... И ще им дадем за съпруги хубавици с големи очи.
Коран 52:20

Полегнали върху подредени един до друг столове меки." И още, ще ги оженим тука Ние тях за девойки с големи черни очи.


Облегнали се - разположили на дивани-канапета, подредени е определен ред. И ги сгодихме с Хурии любими-определени

Всички мюсюлмани отиват ли в Ада за известно време?

Да

И всеки от вас ще мине през Ада. Това е окончателна присъда от твоя Господ
Коран 19:71

Не

Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела, в Градините, сред които реки текат. А неверниците се наслаждават и ядат, както добитъкът яде. И Огънят ще им е обиталище.
Коран 47:12

Наистина, ще въведе Аллах онези, които повярвали са в Него и вършат добри дела, в градините на Дженнета, в подножието на които текат реки бистроструйни. А тези, които отричат Аллах, ядат както животните и се наслаждават. Оганът е мястото за тях.


Ще гори ли Иисус/Иса в Ада?

Да, защото той е почитан като Бог от християните

[О, неверници], вие и това, на което служите вместо на Аллах, сте горивото на Ада. В него ще влезете.

Ако тези бяха богове, те нямаше да влязат в него. Всички там ще пребивават вечно.
Коран 21:98–99

Не

Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от Него. Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените [на Аллах].
Коран 3:45

Каква ще бъде храната в Ада?

Само тръни

не ще имат друга храна освен от тръни,
Коран 88:6

Само кръв и гной

нито храна освен кръв и гной.
Коран 69:36

Плодове от дървото на Ада

То е дърво, изникващо от дъното на Ада. Плодовете му са като главите на сатаните. А те от него ще ядат и ще си пълнят стомасите.
Коран 37:64–66

Човечеството

Каква е целта на човечеството?

Само да служат на Аллах

Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат.
Коран 51:56

Да следват сунната на Мухаммад

Кажи: “О, хора, аз съм Пратеника на Аллах при всички вас - на Онзи, Чието е владението на небесата и на земята. Няма друг бог освен Него. Той съживява и Той умъртвява. Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник - неграмотния Пророк, който вярва в Аллах и в Неговите Слова, и го следвайте, за да сте напътени!”
Коран 7:158

Но речи им ти: Хей, хора, наистина пратеник съм аз за вас на владетеля на Небесата и Земята Аллах. Няма друг илях освен Него, съживява Той и умъртвява. Ето защо вярвайте вие в Аллах и неговия обикновен Пратеник,в Претеника, в който повярвал е искрено в Аллах и в Неговите слова. Следвайте го вие него, за да намерите Правия път!


Всеки ли носи своето бреме?

Да

Кажи: “Нима друг, а не Аллах ще търся за Господ? Той е Господът на всяко нещо.” Всяка душа придобива [греха] единствено за себе си - никой съгрешил не ще носи греха на друг. После при вашия Господ е завръщането ви и Той ще ви извести онова, по което сте били в разногласие.
Коран 6:164

Да

Никой съгрешил не ще носи греха на друг. И ако някой натоварен с бреме призове, нищо от него не ще бъде облекчено, дори и от роднина. Ти ще можеш да убедиш само онези, които и в уединение се боят от своя Господ, и отслужват молитвата. А който се пречисти, единствено за себе си се пречиства. Към Аллах е завръщането.
Коран 35:18

Не

за да понесат в Деня на възкресението всички свои товари и някои товари на заблудените от тях хора в неведение. И колко лошо е онова, което ще понесат!
Коран 16:25

Не

Наистина те ще носят своето бреме и друго бреме заедно със своето, и ще бъдат питани в Деня на възкресението за това, което са измисляли.
Коран 29:13

Кой отнема душите на хората?

Един ангел

Кажи: “Ще ви прибере душите Ангелът на смъртта, комуто сте възложени. После към вашия Господ ще бъдете върнати.”
Коран 32:11

Много ангели

А как ще бъде, когато ангелите ги приберат, удряйки ги по лицето и гърба?
Коран 47:27

Аллах

С хората Аллах говори само чрез откровение или зад преграда, или като изпрати пратеник и му разкрива по Своя воля каквото пожелае. Той е Аллах прибира душите по време на смъртта, а на онези, които все още не са мъртви - в съня им. Задържа Той душата на онзи, комуто е отсъдил да умре и връща другата до определен срок. В това има знамения за хора мислещи
Коран 39:42

Мюсюлмани

Кой беше първият мюсюлманин?

Мухаммад

Кажи [о, Мухаммад]: “Нима ще взема за закрилник друг, а не Аллах - Твореца на небесата и на земята? Той храни, а не е хранен.” Кажи: “Бе ми повелено да съм първият мюсюлманин [от тази общност]. И не бъди от съдружаващите!”
Коран 6:14
Няма Той съдружник. Това ми бе повелено и съм първият отдаден на Аллах.”
Коран 6:163
И ми бе повелено да бъда първият Нему отдаден.”
Коран 39:12

Моисей/Муса

И когато Муса дойде за определеното от Нас време, и неговият Господ разговаря с него, рече: “Господи, покажи ми се, да Те погледна!” Рече: “Не ще Ме видиш, ала погледни към Планината! И ако се задържи на мястото си, ще Ме видиш.” А когато неговият Господ се прояви на Планината, Той я срина на прах. И припадна Муса поразен. А когато се опомни, рече: “Пречист си Ти! Разкайвам се пред Теб. Аз съм първият вярващ.”
Коран 7:143

Авраам/Ибрахим

Ибрахим не бе нито юдей, нито християнин, а бе правоверен мюсюлманин, и не бе от съдружаващите.
Коран 3:67

Съпругите, като майки ли са?

Не

На онези от вас, които изоставят жените си с думите: “Ти за мен си като майчиния ми гръб!” - те не са им майки. Майки са им само онези, които са ги родили. Те наистина изричат скверни думи и лъжа. Аллах е извиняващ, опрощаващ.
Коран 58:2

Да

Пророка е по-близък за вярващите от самите тях, и съпругите му за тях са като майки. И роднините - според Книгата на Аллах - са по-близки едни за други при наследството, отколкото вярващите и преселниците, освен ако направите благодеяние за своите приятели. Така е предписано в Книгата
Коран 33:6

.

Силата на вярващите

Един мюсюлманин може да надвие 10 немюсюлмани

О, Пророче, подбуждай вярващите към сражението! Ако сред вас има двадесет търпеливи, те ще надвият двеста; а ако сред вас има сто, те ще надвият хиляда от неверниците, защото са хора, които не проумяват.
Коран 8:65

Един мюсюлманин може да надвие двама немюсюлмани

Сега Аллах ви облекчи. Той знае, че у вас има слабост. И ако сред вас има сто търпеливи, те ще надвият двеста; а ако сред вас има хиляда, те ще надвият две хиляди с позволението на Аллах. Аллах е с търпеливите.
Коран 8:66

Можете ли да ядете месо, което не е халал/разрешено?

Да

Днес ви бяха разрешени благата и храната на дарените с Писанието е разрешена за вас, и вашата храна е разрешена за тях, и целомъдрените жени от вярващите, и целомъдрените жени от дарените с Писанието преди вас, ако им дадете техните отплати - с целомъдрие, а не с разврат, и без да се взимат приятели. А който се отрече от вярата, делото му се проваля и в отвъдния живот е сред губещите.”
Коран 5:5

Не

Яжте от онова, над което е споменато името на Аллах, ако вярвате в Неговите знамения!
Коран 6:118

Добре ли е да се пие алкохол?

Раят има реки от вино

Нима Раят, обещан на богобоязливите, с реки от вода, която не застоява, и реки от мляко с вкус, който не се променя, и реки от вино приятно за пиещите, и реки пречистен мед, и в който има за тях от всякакви плодове, и опрощение от техния Господ, е като онзи, който ще бъде вечно в Огъня... И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата.
Коран 47:15

Да

И от плодовете на палмите и гроздето взимате опияняваща напитка и хубава храна. В това има знамение за хора проумяващи.
Коран 16:67

Не, докато се молите

О, вярващи, не пристъпвайте към молитвата, когато сте пияни, додето вече знаете какво говорите; нито омърсени -; освен ако сте пътници, -; докато не се окъпете! И ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте лицата и ръцете си. Аллах е извиняващ, опрощаващ.
Коран 4:43

Доста зле

О, вярващи, виното, играта на късмет, кумирите и стрелите са мръсотия от делото на сатаната. Странете от нея, за да сполучите!
Коран 5:90

Голям грях

Питат те за виното и за игрите на късмет. Кажи: “В тях има голям грях и изгоди за хората, но грехът им е по-голям от изгодата.” И питат какво да раздават. Кажи: “Излишъка.” Така Аллах ви обяснява знаменията, за да размислите
Коран 2:219

Виното е от Сатаната

О, вярващи, виното, играта на късмет, кумирите и стрелите са мръсотия от делото на сатаната. Странете от нея, за да сполучите!
Коран 5:90

Колко са свещените месеци?

Четири

Броят на месеците при Аллах е дванадесет месеца според повелята на Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях са свещени. Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си и всички се сражавайте със съдружаващите, както и те всички се сражават с вас! И знайте, че Аллах е с богобоязливите!
Коран 9:36

Един

О, вярващи, не смятайте за позволени знаците на Аллах, нито Свещения месец, нито жертвените животни, нито венците, нито устремените към Свещения дом в търсене на обилие и благоволение от техния Господ. А след освобождаването от забраните може да ловувате. И да не ви вкарва в грях омразата на някои хора, че са ви възпрели от Свещената джамия, та да престъпите! И си помагайте един другиму в праведността и богобоязливостта, и не си помагайте в греха и враждебността! И бойте се от Аллах! Аллах е суров в наказанието.
Коран 5:2

Немюсюлмани

Какво прави Аллах с вероотстъпниците?

Наказва ги

но който се отвърне и не повярва, него Аллах ще мъчи с най-голямото мъчение [в Ада].
Коран 88:23–24

Аллах е Пребогатия, Всеславния!?

Те са хубав пример за вас - за всеки, който се надява на Аллах и на Сетния ден. А който се отвърне - Аллах е Пребогатия, Всеславния.
Коран 60:6

Има ли принуда в исляма?

Не

Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли сатаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всезнаещ.
Коран 2:256

Не

Вие си имате вашата религия и аз имам своята религия.”
Коран 109:6

Да

Твоят Господ разкри на ангелите: “Аз съм с вас. Подкрепяйте вярващите! Ще вселя Аз ужас в сърцата на неверниците. Бийте ги по вратовете, бийте ги по всички крайници!”
Коран 8:12

Да, с убийство или данък Джизя.

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра - докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.
Коран 9:29

Ще възнагради ли Аллах добрите дела на немюсюлманите?

Не

Съдружаващите нямат право да устройват храмовете на Аллах, свидетелствайки сами за неверието си. На тези делата им са провалени и в Огъня ще пребивават вечно.
Коран 9:17

Да

В този Ден хората ще излязат на групи, за да им бъдат показани техните дела. Който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види.
Коран 99:6–7

Кой заблуждава неверниците?

Аллах

И някои от тях те слушат, но сложихме сърцата им в броня, да не го разбират, а в ушите им - глухота. И дори да видят всякакво знамение, не ще повярват в него. Когато идваха при теб да те оспорват, неверниците казваха: “Това са само легенди на предците
Коран 6:25

Аллах

А нима [получават същото] онези, на които са разкрасени лошите им деяния и им се струват хубави? Аллах оставя в заблуда когото пожелае и напътва когото пожелае. Затова не се погубвай от скръб по тях! Аллах знае какво правят.
Коран 35:8

Аллах

Никой не ще повярва иначе освен с позволението на Аллах. Той ще остави в заблуда онези, които не разсъждават.
Коран 10:100

Сатана

Рече: “Господи мой, затова, че Ти ме остави в заблуда, непременно ще им разкрасявам по земята и непременно ще заблуждавам всички,
Коран 15:39

Сатана

от злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия, който нашепва в гърдите на хората,
Коран 114:5

Сатана

Прокле го Аллах и той рече: “Кълна се, ще отнема определена част от Твоите раби и ще ги заблуждавам, и ще ги подбуждам към копнежи, и ще им повелявам да срязват ушите на добитъка, и ще им повелявам да изменят творението на Аллах.” Който приема не Аллах, а сатаната за покровител, той ще понесе явна загуба.
Коран 4:118–119

Сами себе си

Не ги ли достигна вестта за онези преди тях - народа на Нух и адитите, и самудяните, и народа на Ибрахим, и жителите на Мадян, и на сринатите селища [на Лут]? Явиха им се пратениците с ясните знаци. Не Аллах ги угнетява, а те сами себе си угнетяват.
Коран 9:70

Сами себе си

И не ходят ли по земята, за да видят какъв бе краят на онези преди тях? Бяха по-силни от тях и повече се възползваха от земята, и я населяваха по-дълго, отколкото я населяват те. И Нашите пратеници дойдоха при тях с ясните знаци. Не Аллах ги угнетява, а те себе си угнетяват.
Коран 30:9

За кого е спасението?

За всички благочестиви вярващи

Вярващите и юдеите, и сабеите, и християните - които [от тях] повярват в Аллах и в Сетния ден, и вършат праведни дела - наистина за тях не ще има страх и не ще скърбят.
Коран 5:69

За всички благочестиви вярващи

Онези, които вярват, и юдеите, и християните, и сабеите, онези [от тях] които вярват в Аллах и в Сетния ден, и вършат праведни дела, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят.
Коран 2:62

Само за мюсюлманите

А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.
Коран 3:85

Само за мюсюлманите

Ислямът е религията при Аллах. Дарените с Писанието изпаднаха в разногласие заради злобата помежду им, едва след като знанието дойде при тях. А за невярващите в знаменията на Аллах - Аллах бързо прави равносметка.
Коран 3:19

Как да се отнасяме към онези, които не вярват в задгробния живот

Бъди любезен

Кажи на вярващите да прощават на онези, които не очакват дните на Аллах, но Той ще въздаде на всички хора, каквото са придобили!
Коран 45:14

Бъди любезен

Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят по земята с кротост и ако невежите им отправят думи, казват: “Мир!” [и отминават];
Коран 25:63

Сражавай се с тях

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра - докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорств
Коран 9:29

Хората на Книгата

Можете ли да се ожените за немюсюлмани?

Не

И не встъпвайте в брак със съдружаващи жени, докато не повярват! Вярваща робиня е по-добра от съдружаваща жена, дори да ви е възхитила. И не встъпвайте в брак със съдружаващи мъже, докато не повярват! Вярващ роб е по-добър от съдружаващ мъж, дори да ви е възхитил. Съдружаващите зоват към Ада, а Аллах зове към Рая и опрощението с Негово позволение. И обяснява Той знаменията Си на хората, за да се поучат.
Коран 2:221

Да

Днес ви бяха разрешени благата и храната на дарените с Писанието е разрешена за вас, и вашата храна е разрешена за тях, и целомъдрените жени от вярващите, и целомъдрените жени от дарените с Писанието преди вас, ако им дадете техните отплати - с целомъдрие, а не с разврат, и без да се взимат приятели. А който се отрече от вярата, делото му се проваля и в отвъдния живот е сред губещите.”
Коран 5:5

Вярващите мюсюлмани и немюсюлмани почитат/служат един и същ Бог?

Не

Кажи [о, Мухаммад]: “О, неверници, аз не служа на това, на което вие служите, и вие не служите на това, на което аз служа. И аз не служа на това, на което вие служите,
Коран 109:3

Да

И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.”
Коран 29:46

Ще бъдат ли спасени евреите и християните от Ада?

Да

Онези, които вярват, и юдеите, и християните, и сабеите, онези [от тях] които вярват в Аллах и в Сетния ден, и вършат праведни дела, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят.
Коран 2:62

Да

Вярващите и юдеите, и сабеите, и християните - които [от тях] повярват в Аллах и в Сетния ден, и вършат праведни дела - наистина за тях не ще има страх и не ще скърбят.
Коран 5:69

Не

Ислямът е религията при Аллах. Дарените с Писанието изпаднаха в разногласие заради злобата помежду им, едва след като знанието дойде при тях. А за невярващите в знаменията на Аллах - Аллах бързо прави равносметка.
Коран 3:19

Не

А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.
Коран 3:85

Пророци

Кого изпраща Аллах като пророци?

Само необвързани мъже от общността

Изпращахме и преди теб измежду жителите на селищата само мъже, на които давахме откровения. Не ходеха ли [неверниците] по земята, за да видят какъв бе краят на онези преди тях? Отвъдният дом е най-доброто за богобоязливите. Нима не проумявате?
Коран 12:109

Също ангелите

Аллах избира пратеници и сред ангелите, и сред хората. Аллах е всечуващ, всезрящ.
Коран 22:75

Също животно

И когато се сбъдне за тях словото, ще им извадим Ние от земята едно животно да им проговори, че хората не са се убедили в Нашите знамения.
Коран 27:82

Цели племена

Ние ти дадохме откровение, както дадохме на Нух и на пророците след него, и дадохме откровение на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете, и Иса, и Айюб, и Юнус, и Харун, и Сулайман, и на Дауд дарихме Псалмите;
Коран 4:163

Самата земя

Когато земята бъде разтърсена в трус и земята изхвърли своите товари, и човек рече: “Какво й е?”, в този Ден тя ще разкаже своите вести,

.
Коран 99:1–4

Равни ли са всички ислямски пророци?

Да

Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от неговия Господ, повярваха и вярващите. Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите ангели, и Неговите писания, и Неговите пратеници. [И казаха:] “Разлика не правим между никого от Неговите пратеници.” И рекоха: “Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господи наш! Към Теб е завръщането.”
Коран 2:285

Не

Тези са пратениците - на едни от тях отредихме да стоят над други; с някои Аллах говори и въздигна други по степени. И дадохме на Иса, сина на Мариам, ясните знаци, и го подкрепихме със Светия дух. А ако Аллах бе поискал, дошлите след тях нямаше да се сражават, след като получиха ясните знаци. Ала те се разделиха и някои от тях повярваха, а някои от тях не повярваха. Но ако Аллах бе поискал, нямаше да се сражават. Аллах прави каквото пожелае.
Коран 2:253

Мухаммад ще отиде ли в Рая?

Да, ще му бъдат простени всички грехове

Ние ти дарихме [о, Мухаммад] явна победа, за да опрости Аллах твоите предишни грехове, и следващите, и за да довърши Той Своята благодат към теб, и за да те насочи по правия път,.
Коран 48:1–2

Не е сигурен какво ще стане

Кажи: “Аз не съм първият пратеник и не знам нито с мен какво ще стане, нито с вас. Следвам само каквото ми бъде разкрито. Аз съм само явен предупредител.”
Коран 46:9

Как Авраам се изправи срещу идолопоклонниците и техните идоли?

Унищожава идолите

И ги стори на отломки, освен най-големия от тях, за да се обърнат към него.
Коран 21:58

Оттегли се от тях

И щом се оттегли от тях и от онова, на което служат вместо на Аллах, Ние го дарихме с Исхак и Якуб, и всеки от тях сторихме пророк.
Коран 19:49

Бил ли е Авраам идолопоклонник?

Не

И рекоха: “Станете юдеи или християни и ще тръгнете по правия път!” Кажи: “Не, ние следваме вярата на Ибрахим, правоверния, а той не бе от съдружаващите.”
Коран 2:135

Да

И когато го покри нощта, той видя звезда. Рече: “Това е моят Господ.” А когато залезе, рече: “Не обичам залязващите.”
Коран 6:76

Беше ли Ной прогонен или заточен от своя народ?

Да

Отричаше преди тях и народът на Нух. Отричаха Нашия раб и казваха: “Той е луд!”, и бе прогонен с крясъци.
Коран 54:9

Не, той редовно говореше с тях

И правеше той Ковчега, и всякога, щом край него минаваха знатни от неговия народ, подиграваха го. Рече: “Щом се подигравате с нас, и ние ще ви се подиграваме, както и вие се подигравате.
Коран 11:38

Дали синът на Ной оцеля след големия потоп?

Да

По-рано спасихме и Нух, когато призова и Ние му откликнахме, и спасихме него и семейството му от огромната горест.
Коран 21:76

Не

И заплава с тях по вълни като планини, и призова Нух своя син, който се бе отлъчил: “Сине мой, качи се с нас и не бъди с неверниците!”

Рече [синът]: “Ще се приютя на планина, която ще ме защити от водата.” Рече: “Няма днес защитник от повелята на Аллах, освен за онзи, когото Той помилва.” И ги разделиха вълните, и бе от удавените.
Коран 11:43

Бил ли е Йона хвърлен на брега?

Да

Но го изхвърлихме изтощен на голия бряг.
Коран 37:145

Ако не бе го достигнала милост от неговия Господ, щеше да е изхвърлен на голия бряг с упрек.
Коран 68:49

Секс

Разрешена ли е изневярата?

Тук Аллах казва на неженените мюсюлмани, че не могат да блудстват

Които нямат средства да встъпят в брак, нека се въздържат, докато Аллах им даде от Своята благодат! А за онези сред владените от десниците ви, които желаят договор [за освобождаване] - напишете им, ако виждате у тях добро! И им дайте от имота на Аллах, който Той ви е дал! В стремежа ви към благата на земния живот не принуждавайте слугините си да развратничат - те желаят целомъдрие! Но принудят ли слугиня, то и след принуждаването Аллах [за нея] е опрощаващ, милосърден
Коран 24:33

Но тук на неженените мъже е позволено да правят секс с робини, за които не са женени

[Под възбрана са за вас] и омъжените жени, освен [пленничките] които десниците ви владеят. Това е предписанието на Аллах за вас. И отвъд него ви е позволено да търсите съпруги с имотите си целомъдрено, а не с разврат. А на съпругите, от които сте се възползвали, дайте в дар задължителната плата. И няма прегрешение за вас в онова, за което се споразумеете след платата. Аллах е всезнаещ, премъдър
Коран 4:24

Също тук

освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат порицавани
Коран 23:6

Можете ли да извършите кръвосмешение?

Има двоен стандарт с Аллах, който позволява на децата на Адам да се възпроизвеждат, но не го позволява за следващите поколения.

Тук кръвосмешението е забранено

Под възбрана са за вас майките ви, дъщерите ви, сестрите ви, лелите ви, вуйните ви, дъщерите на брата и дъщерите на сестрата, и жените, които са ви кърмили, и сестрите ви по кърмене, и майките на жените ви, и заварените под ваша опека дъщери на жените ви, при които сте влезли [в съпружество], а ако не сте влезли - не е прегрешение за вас; и съпругите на синовете ви, които са ваша плът; и да съберете две сестри, освен което е било. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 4:23

Тук Аллах повелява човечеството да произлиза от Адам

И когато твоят Господ извади от синовете на Адам, от гърба им, тяхното потомство, и ги накара да засвидетелстват за себе си: “Не съм ли Аз вашият Господ?”, казаха: “Да, свидетели сме.” Да не кажете в Деня на възкресението: “Бяхме нехайни за това!”
Коран 7:172

Добре ли е полигамията?

Да

А ако ви е страх, че няма да сте справедливи към сираците, [ако се ожените за тях,] встъпвайте в брак с онези от жените, които харесвате - две и три, и четири. А ако ви е страх, че няма да сте справедливи - с една или с [пленнички] владени от десницата ви. Това е най-малкото, за да не се отклоните.
Коран 4:3

Не

И не ще съумеете да сте справедливи към жените [си], дори да се стремите. И не се увличайте всецяло по една, та да оставите друга - висяща. И ако помирявате и сте богобоязливи - Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 4:129

Жени

Равни ли са мъжете и жените?

Да

А техният Господ им отвърна: “Не ще погубя деяние на никого от вас, нито на мъж, нито на жена - вие сте един от друг - а онези, които участваха в преселението и бяха прогонени от домовете им, и бяха мъчени по Моя път, и се сражаваха, и ги убиваха, от тях ще отмахна лошите им постъпки и ще ги въведа в Градините, сред които реки текат - награда от Аллах. При Аллах е прекрасната награда
Коран 3:195

Не

Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, [после] се отдръпнете от тях в постелите, и [ако трябва] ги удряйте! А покорят ли ви се, не търсете средство против тях! Аллах е всевишен, превелик.
Коран 4:34

Не

А разведените жени да изчакат във въздържание три месечни кръвотечения и не им е позволено да скриват онова, което Аллах е сътворил в утробите им, ако вярват в Аллах и в Сетния ден. Тогава техните мъже, ако искат помирение, имат най-голямото право да си ги възвърнат. И жените имат същите права, каквито и задължения съгласно обичая, но мъжете са едно стъпало над тях. Аллах е всемогъщ, премъдър.
Коран 2:228

Може ли клеветата на целомъдрените жени да бъде простена?

Да

освен които след това се покаят и поправят. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 24:5

Не

Онези, които набедят целомъдрена жена, наивна и вярваща, те са прокълнати в земния живот и в отвъдния, и за тях ще има огромно мъчение
Коран 24:23

Коран

Кой донесе откровението на Мухаммад

Свети Дух

Кажи [о, Мухаммад]: “Светият Дух [Джибрил] го низпослава от твоя Господ с истината, за да укрепи вярващите, и за напътствие, и радостна вест за мюсюлманите.”

 • *[Джибрил] е добавки от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В оригиналният арабски текст, тези думи липсват, заради явни причини.
  Коран 16:102

Ангел Джибрил/Архангел Гавраил

Кажи: “Кой е враг на Джибрил?” Той го низпосла в твоето сърце с позволението на Аллах в потвърждение на съществуващото вече и като напътствие, и благовестие за вярващите.
Коран 2:97

Коя е целевата аудитория на Корана?

Арабите

А ако го сторехме Коран на чужд език, [неверниците] щяха да рекат: “Защо знаменията му не са разяснени?” [Коран] на чужд език и [пратеник] арабин? Кажи: “За вярващите той е напътствие и изцеление, а онези, които не вярват, имат в ушите си глухота и той за тях е непонятен, сякаш са призовавани от далечно място.”
Коран 41:44

Цялото човечество

О, хора, при вас дойде довод от вашия Господ и ви низпослахме явна светлина.
Коран 4:174

Неграмотните хора

Той е, Който проводи при неграмотните [араби] Пратеник измежду тях да им чете Неговите знамения и да ги пречисти, и да ги учи на Книгата и на мъдростта, а преди бяха в явна заблуда.

 • *[араби] е добавки от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В оригиналният арабски текст, тази дума липсва.
  Коран 62:2

Яснотата на Корана?

Коранът е ясен за разбиране

Алиф. Лам. Ра. Книга, знаменията на която бяха утвърдени, после разяснени от премъдър, сведущ,
Коран 11:1

Има неясноти

Той е, Който низпосла на теб Книгата. В нея има понятни знамения, те са основата на Книгата, и други - неясни. А онези, в чиито сърца има изкривяване, следват неясното в нея, стремейки се към смут и стремейки се към тълкуването му. Ала никой освен Аллах не знае тълкуването му. И утвърдените в знанието казват: “Повярвахме в нея. Всичко е от нашия Господ.” Но само разумните се поучават
Коран 3:7

Никой не е сигурен какво означава следният стих

Алиф. Лам. Мим.1
Коран 2:1
 • Бележка под линия от преводача Цветан Теофанов и помощници относно (Коран 4:82): 1 В началото на някои сури има букви от арабската азбука, наречени “буквени съкращения”, които също са знамения, но истинският им смисъл е неясен (муташабих) и единствено Аллах го знае. Учените от своя страна им дават различно тълкуване.

Коранът на чист арабски ли е?

Yes

И знаем Ние, че казват: “Някакъв човек го обучава.” Езикът на онзи, към когото клонят, е чуждоземен, а този [Коран] е на ясен, арабски език.
Коран 16:103

Не,(بِٱلْقِسْطَاسِ) - (Гистас - превод:с баланс) е гръцка дума

И изпълвайте мярката, когато мерите, и претегляйте с точни везни! Това е най-доброто и най-хубавото за изход.
Коран 17:35

Не,(سِجِّيلٍ) - (Ал сижжил - превод:печена глина) е персийска дума

И преобърнахме селището надолу, и изсипахме над тях порой камъни от глина.
Коран 15:74

Насик; променя ли Аллах думите си?

Не

Словото на твоя Господ бе завършено с истина и справедливост. Никой не ще подмени Неговите Слова. Той е Всечуващия, Всезнаещия.
Коран 6:115

Не

за тях е радостната вест в земния живот и в отвъдния. Неизменни са Словата на Аллах. Това е великото спасение.
Коран 10:64

Да

Каквото и знамение да отменим или накараме да се забрави, донасяме по-добро или подобно на него. Не узна ли ти, че Аллах над всяко нещо има сила?
Коран 2:106

Да

И когато подменяхме едно знамение с друго - а Аллах най-добре знае какво низпослава, - рекоха: “Ти само си измисляш.” Но повечето от тях не знаят.
Коран 16:101

Разни

Колко от племето Самуд убиха камилата?

Един

Но извикаха техен другар и той се зае, и я закла.
Коран 54:29

Няколко

И заклаха камилата, и пренебрегнаха повелята на своя Господ, и казаха: “О, Салих, донеси ни онова, което ни обещаваш, ако си от пратениците!”
Коран 7:77

Убит ли е фараонът?

Не

И преведохме синовете на Исраил през морето, а Фараонът и войските му ги преследваха с гнет и вражда. А когато ги настигна потопът, каза: “Вече повярвах, че няма друг бог освен Онзи, в Когото повярваха синовете на Исраил, и съм сред отдадените Нему!”
Коран 10:90

Не

Сега ли? А се възпротиви ти преди и бе от сеещите развала.
Коран 10:91

Не

Днес спасяваме твоето тяло, за да бъдеш знамение за онези след теб. Ала мнозина от хората са нехайни към Нашите знамения.
Коран 10:92

Да

Рече [Муса]: “Ти вече узна, че тези [знамения] ги низпосла като явни доводи не друг, а Господът на небесата и на земята. И мисля, о, Фараоне, че наистина ти си погубен.”
Коран 17:102

Да

И искаше да ги прогони от Земята [на Египет]. И издавихме него и всички заедно с него.
Коран 17:103

Колко време отне унищожаването на племето Адити?

Един ден

Изпратихме срещу тях вихър в ден на непрестанно злочестие,
Коран 54:19

Няколко дни

И затова изпратихме срещу им леден вихър в злополучни дни, за да ги накараме да вкусят мъчението на позора в земния живот. А мъчението в отвъдния е още по-позорно и не ще им се помогне.
Коран 41:16

Седем дни и осем нощи

Накара го Той да вилнее срещу тях седем нощи и осем дни поред, и виждаш там хората покосени, сякаш са стволове на повалени палми.


Коран 69:7

На колко месеца да отбиваме?

30 месеца

И повелихме на човека да се отнася добре с родителите си. Носила го е майка му с усилие и го е родила с усилие. И бременността с него заедно с отбиването му е тридесет месеца. Когато достигне своята зрелост и достигне четиридесет години, той казва: “Господи мой, отреди ми да Ти бъда признателен за дара, който си дарил на мен и на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти одобряваш! И дай ми праведно потомство! Аз се покайвам пред Теб и само на Теб се отдавам.”
Коран 46:15

24 месеца

И повелихме на човека да се отнася добре с родителите си... Носи го майка му в слабост връз слабост и го отбива в две години. Бъди признателен на Мен и на родителите си! Завръщането е при Мен.
Коран 31:14

Вижте също