Разлика между версии на „Ислям и педофилия“

От УикиИслям
Направо към: навигация, търсене
[проверена версия][проверена версия]
(Нова страница: „<metadesc>Pedophilia is permitted in the Qur'an, was practiced by Prophet Muhammad and his companions, and some Muslims today continue to commit the crime, follow...“)
 
 
(Не са показани 21 междинни версии от същия потребител)
Ред 1: Ред 1:
<metadesc>Pedophilia is permitted in the Qur'an, was practiced by Prophet Muhammad and his companions, and some Muslims today continue to commit the crime, following their prophet's example.</metadesc>
+
<metadesc>Педофилията е разрешена в Корана, била е практикувана от Пророка Мухаммад и неговите сподвижници, а някои мюсюлмани днес продължават да извършват това престъпление, следвайки примера на своя пророк</metadesc>
<!--
 
  
IMPORTANT NOTE FOR TRANSLATIONS:
+
Педофилията е разрешена в Корана, била е практикувана от Пророка Мухаммад и неговите сподвижници, а някои мюсюлмани днес продължават да извършват това престъпление, следвайки примера на своя пророк.
  
Do not translate this Core article without translating the linked articles first. Please also read the "WikiIslam:Translations" page for suggestions on which articles to translate and which to avoid. If you still have questions, post them on the "WikiIslam:Forum/Translation Project" page. Thank you.  
+
==Определение==
 +
'''Педофилията''' е сексуална аномалия, която се изразява в това, че човекът бива сексуално привлечен от деца, недостигнали пубертет или са пред пубертет.<ref>[http://www.minddisorders.com/Ob-Ps/Pedophilia.html Definition and scope of Pedophilia]- (<small>Англ.</small>)</ref><ref>[http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/ПЕДОФИЛИЯ/ РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК за думата Педофилия]</ref> Човек с подобни влечения се нарича педофил .
  
-->
+
Някои педофили биват сексуално привлечени единствено от деца (абсолютни педофили), докато други биват сексуално привлечени както от деца, така и от възрастни.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=46415|2=2011-06-29}} Дефинициа за Педофилия, на английски език] - MedicineNet, Април 27-ми, 2011г.</ref><ref name="Mayo Clinic">Ryan C. W. Hall, MD, and Richard C. W. Hall, MD, PA, - "[http://www.mayoclinicproceedings.com/content/82/4/457.full.pdf+html?sid=80e46e23-3ba0-4fb7-a0c8-bc49932a5559 Прифил на Педофила: Дефиниция, характеристики на нарушителите, рецидивизъм, резултати от лечението и криминални проблеми]- <small>(англ.)</small>)" - Стр. 459, Април, 2007г.;82(4):457-471 • www.mayoclinicproceedings.com</ref>
Pedophilia is permitted in the [[Qur'an]], was practiced by Prophet [[Muhammad]] and his [[Sahabah|companions]], and some Muslims today continue to commit the crime, following their prophet's [[Sunnah|example]].
 
{{Core}}
 
==Definition==
 
'''Pedophilia''' <sup>(US)</sup> or ''paedophilia'' <sup>(UK)</sup> is the paraphilia of being sexually attracted to prepubescent or peripubescent children.<ref>[http://www.minddisorders.com/Ob-Ps/Pedophilia.html Definition and scope of Pedophilia]</ref> A person with this attraction is called a ''pedophile'' or ''paedophile''.
 
  
Some pedophiles are sexually attracted to children only (exclusive pedophiles) whilst others are sexually attracted to both children and adults.<ref>[{{Reference archive|1=http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=46415|2=2011-06-29}} Definition of Pedophilia] - MedicineNet, April 27, 2011</ref><ref name="Mayo Clinic">Ryan C. W. Hall, MD, and Richard C. W. Hall, MD, PA, - "[http://www.mayoclinicproceedings.com/content/82/4/457.full.pdf+html?sid=80e46e23-3ba0-4fb7-a0c8-bc49932a5559 A profile of Pedophilia: Definition, Characteristics of Offenders, Recidivism, Treatment Outcomes and Forensic Issues]" - Page 459, April 2007;82(4):457-471 • www.mayoclinicproceedings.com</ref>
+
В контраст с общоприетото медицинско определение, терминът „педофил“ се използва също и разговорно, за да се обозначат значително по-възрастни хора, които са сексуално привлечени от подрастващи,които са под местната възраст за пълнолетие<ref>Ames, A. & Houston, D. A. (1990). "Правни, социални и биологични определения на педофилията." ''Архиви на сексуално поведение''. '''19''' (4), 333-342. - (Английски език))</ref>, както и такива, които са злоупотребили сексуално с дете.
  
In contrast to the generally accepted medical definition, the term ''pedophile'' is also used colloquially to denote significantly older adults who are sexually attracted to adolescents below the local age of consent,<ref>Ames, A. & Houston, D. A. (1990). "Legal, social, and biological definitions of pedophilia."  ''Archives of Sexual Behavior''. '''19''' (4), 333-342.</ref> as well as those who have sexually abused a child.
+
В съвременните наказателно-правни определения, терминът „педофил“ общо се използва, за да опише хора, които са обвиняеми или осъдени заради сексуално малтретиране на непълнолетни. Педофилията се счита като табу и е незаконна в повечето общества, култури и религии; изключение прави ислямският свят, където се изповядва ислям.
  
In contemporary law enforcement definitions, the term "pedophile" is generally used to describe those accused or convicted of the sexual abuse of a minor. Pedophilia is considered a taboo and is illegal in most societies, cultures and religions; except in the Islamic world with regards to [[Islam]].
+
==Писанията==
  
==Scripture==
+
Следва резюме от страници, в които се разглежда отношението на [[Ислям|исляма]] към педофилията:
  
The following are summaries of pages discussing Islam, in relation to pedophilia:
+
===Ислямските писания и педофилията===
 +
{{Main|Аиша бинт Абу Бакр|Коран, хадиси и учени: Педофилията}}
  
===Islamic Writing and Pedophilia===
+
Налице са множество препратки в автентичните ислямски писания, които се отнасят до допустимостта на педофилията.
{{Main|Qur'an, Hadith and Scholars:Pedophilia|Qur'an, Hadith and Scholars:Aisha}}
 
  
There are many references in authentic Islamic scripture concerning the permissibility of pedophilia.
+
{{Quote|{{Muslim|8|3311}}|Аиша (Аллах да я благослови) съобщава, че '''Пратеникът на Аллах (мир нему) се оженил за нея, когато тя е била на седем години и е била заведена в дома му като булка, когато е била на девет години, и куклите ѝ са били с нея'''; и когато той (Светият Пророк) е умрял, тя е била на 18 години.}}
  
{{Quote|{{Muslim|8|3311}}|'A'isha (Allah be pleased with her) reported that '''Allah's Apostle (may peace be upon him) married her when she was seven years old, and he was taken to his house as a bride when she was nine, ''and her dolls were with her;''''' and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old.}}
+
===Педофилията в Корана===
 +
{{Main|Педофилия в Корана}}
  
===Pedophilia in the Qur'an===
+
Коранът позволява педофилията. Следният кораничен стих позволява правенето на секс с момичета, недостигнали пубертет, които все още не са имали менструация.
{{Main|Pedophilia in the Qur'an}}
 
  
The Qur'an permits pedophilia. The following Qur'anic verse allows sex with pre-pubescent girls who have not yet menstruated.
+
{{Quote|{{Quran|65|4}}|'''А за онези от жените ви''', които изгубят надежда за месечното кръвотечение, ако се съмнявате, срокът им е три месеца, [също] '''и за онези, които все още нямат <i>кръвотечение</i>'''. А за бременните срокът е, докато родят. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще облекчи неговото дело.}}
  
{{Quote|{{Quran|65|4}}|And (as for) those of your women who have despaired of menstruation, if you have a doubt, their prescribed time shall be three months, '''and of those too who have not had their <i>courses</i>'''; and (as for) the pregnant women, their prescribed time is that they lay down their burden; and whoever is careful of (his duty to) Allah He will make easy for him his affair.}}
+
Става дума за Иддат (العدة‎), което означава период на изчакване, който една жена трябва да спази преди да се омъжи отново. Според този стих, предписаният период на изчакване за разведено момиче, което все още не е имало менструация, е три месеца.
  
What is being discussed is the Iddat (العدة‎), which is a waiting period a female must observe before she can remarry. According to this verse, the stipulated waiting period for a divorced girl who has not yet menstruated is three months.
+
===Мухаммад се вмества в клиничната дефиниция за педофил===
 +
{{Main|Мухаммад и клиничната дефиниция за педофилия}}
  
===Muhammad Fits the Clinical Definition of a Pedophile===
+
Мухаммад е бил педофил, дори и според най-строгите клинични определени за педофилия :
{{Main|Muhammad and the Clinical Definition of Pedophilia}}
+
{{quote | 1=[http://www.psychiatryonline.com/content.aspx?aID=10307 PsychiatryOnline - Диагностично и статистическо ръководство на психичните разстройства, Четвърто издание] -
 +
(<small>Англ.</small>)|2=
 +
'''A.''' За период от поне шест месеца, повтарящи се, интензивно възбуждащи сексуални фантазии, сексуални пориви или поведения, включващи сексуална активност с дете или деца, недостигнали пубертет (обикновено на възраст от 13 или по-малко години);
 +
'''B.''' Личността е действала според тези сексуални пориви; или сексуалните пориви или фантазии са причинили подчертано страдание или затруднения в общуването;<br />
  
Muhammad was a pedophile, even according to the most stringent clinical definition of pedophilia - the DSM-IV-TR:
+
'''C.''' Личността е поне на 16 години или е поне с пет години по-възрастна от детето или децата според Критерий А.  
{{quote | 1=[http://www.psychiatryonline.com/content.aspx?aID=10307 PsychiatryOnline - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition]|2=
 
'''A.''' Over a period of at least six months, recurrent, intense sexually arousing fantasies, sexual urges, or behaviors involving sexual activity with a prepubescent child or children (generally age 13 years or younger).
 
'''B.''' The person has acted on these sexual urges, or the sexual urges or fantasies caused marked distress or interpersonal difficulty.
 
  
'''C.''' The person is at least age 16 years and at least 5 years older than the child or children in Criterion A.
 
  
 +
''Забележка: Тук не се включва човек в късно юношество, участващ в продължителна сексуално взаимоотношение с 12 или 13-годишно лице''}}
  
''Note: This does not include an individual in late adolescence involved in an ongoing sexual relationship with a 12- or 13-year-old.''}}
+
Мухаммад е бил сгоден за Аиша, когато тя е била на 6 години, а той е бил на 51, и е консумирал брака, когато тя все още не е била достигнала пубертет – на възраст от 9 лунни години. По този начин налице са всички три изисквания, необходими за поставяне на позитивна диагноза.
  
Muhammad was engaged to Aisha when she was only 6 year old and he was 51, and consummated the marriage while she was still pre-pubescent, aged 9 [[Islamic Lunar Calendar|lunar years]] old. Thus he fulfilled all three requirements needed for a positive diagnosis.
+
===Сподвижниците на Мухаммад и педофилията===
 +
{{Main|Сподвижниците на Мухаммад и педофилия}}
  
===Muhammad's Companions and Pedophilia===
+
Освен самия Мухаммад, неговите сподвижници също са извършвали престъплението педофилия. Умар е бил вторият халиф на исляма и се е оженил за Умм Култум, когато тя е била на 10-12 години. Някои източници дори казват, че тя е била на пет години, когато Умар се е оженил за нея.
{{Main|Muhammad's Companions and Pedophilia}}
 
  
Besides Muhammad himself, his companions also committed pedophilia. Umar was the 2<sup>nd</sup> caliph of Islam and married Umm Kulthum at a time when she was 10-12 years old. Some sources even say that she was five years old when Umar married her.
+
{{Quote|Tarikh Khamees, Глава 2, стр. 384 ('Дхикр Умм Калтум') и Захаир Ал-Агба, стр. 168 -(<small>Англ.</small>)|
  
{{Quote|Tarikh Khamees, Volume 2, p. 384 ('Dhikr Umm Kalthum') and Zakhair Al-Aqba, p. 168|
+
"Умар поискал от Али ръката на дъщеря му, Умм Култум, за да се ожени за нея. Али отговорил, че тя все още не е достигнала възрастта (на зрялост). Умар отговорил: в името на Аллах, това не е вярно. Ти не искаш тя да се ожени за мен. Ако тя е малолетна, изпрати ми я.“ И така Али дал на дъщеря си Умм Култум една премяна и поискал от нея да отиде при Умар и да му каже, че нейният баща иска да знае за каква цел е тази премяна. Когато тя дошла при Умар и му предала съобщението, той грабнал ръката ѝ и насила я дръпнал към себе си. Умм Култум поискала той да пусне ръката ѝ, което Умар сторил и казал: „Ти си дама с високи обноски и нравственост. Отиди и кажи на баща си, че си много красива и не си такава каквато той рече, че си.“ С това Али ожени за Умм Култум за Умар"}}
  
"'Umar asked 'Ali for the hand of his daughter, Umm Kulthum in marriage. 'Ali replied that '''she has not yet attained the age (of maturity)'''. 'Umar replied, 'By Allah, this is not true. You do not want her to marry me. If she is underage, send her to me'. Thus 'Ali gave his daughter Umm Kulthum a dress and asked her to go to 'Umar and tell him that her father wants to know what this dress is for. When she came to Umar and gave him the message, he grabbed her hand and forcibly pulled her towards him. 'Umm Kulthum asked him to leave her hand, which Umar did and said, 'You are a very mannered lady with great morals. Go and tell your father that you are very pretty and you are not what he said of you'. With that 'Ali married Umm Kulthum to 'Umar."}}
+
== Отричащи педофилията в исляма ==
  
==Apologetics==
+
===Някои ислямски източници казват, че Аиша е била всъщност на 17 или 18 години===
 +
{{Main|Възрастта на Аиша при консумацията на брака}}
  
===Some Islamic Sources say Aisha was Really 17 or 18 Years Old===
+
Някои мюсюлмански апологети наскоро изказаха мнение, че Аиша всъщност е била на по-голяма възраст от 9 лунни години по времето, когато бракът ѝ с Пророка Мухаммад е бил консумиран. Те се опитаха да обяснят, че Аиша всъщност не е била 9-годишна, както твърдят сахих хадисите според нейното собствено свидетелство, но са определили възрастта ѝ чрез неправилно цитиране, непреки източници, неясни техники за датиране и клеветене. Тези съмнителни изследователски техники са довели до няколко конфронтиращи се помежду си хипотези за възрастта на Аиша по време на консумацията ѝ, включително – 12, 14, 15, 17, 18 и 21 години.
{{Main|Aishas Age of Consummation|l1=Aisha's Age of Consummation}}
 
  
Some Muslim apologists have recently claimed that Aisha was actually older than nine lunar years at time of the consummation of her marriage to Prophet Muhammad. They have attempted to explain that Aisha was in fact not nine-years-old as the Sahih hadiths of her own testimony claim, but some other ages derived from misquotations, indirect sources, fuzzy dating techniques and slander. These dubious research techniques have led to several conflicting ages to be proposed for Aisha at the time of consummation, including 12, 14, 15, 17, 18 and 21 years.  
+
Тази статия анализира всеки един аргумент, изтъкнат от тези апологети и предоставя допълнителна информация върху източниците и историята на апологетичните аргументи, че „Аиша е била по-голяма“, като свидетелства и за единствената логична цел, която стои зад тях.
  
This article analyzes every single argument put forward by these apologists, and provides additional information on the origins and history of the "Aisha was older" apologetic arguments, and the only logical purpose behind making them.
+
При запознаване по-отблизо с тази полемика, вие ще откриете, че различните твърдения могат общо взето да бъдат категоризирани в следните категории: несправедливи обвинения срещу Хишам ибн Урва и иракските разказвачи, използването на не-сахих (недостоверна) информация, за да се отхвърлят сахих (достоверните) хадисите, които ѝ противоречат, използването на вторични и непреки източници вместо преките свидетелства, използването на „непрецизно“ датиране вместо специфичните дати и твърдения за възрастта, използването на погрешно цитирани препратки и погрешна информация, използването на некоректна логика и лични мнения
  
On closer inspection of these polemics you will discover that the various claims can be broadly categorized into these categories; unjustified slanders against Hisham ibn Urwah and the Iraqi narrators, the use of non-sahih information to refute otherwise sahih hadiths, the use of secondary and indirect sources in preference of direct testimonies, the use of ‘imprecise’ dating in preference to specific dates and statements of age, the use of misquoted references and erroneous information, the use of incorrect logic, and personal opinion.
+
Аиша е била на девет лунни години по времето, когато нейният брак с ислямския Пророк е бил консумиран и просто не съществува нито едно валидно доказателство, което да предполага нещо друго. Мнозинството от днешните мюсюлмани, включително учителите и мюсюлманското население като цяло са съгласни по този въпрос. Това е било водещото мюсюлманско разбиране през 1400-годишната история на исляма и мнозина от тези честни мюсюлмани се обиждат от лъжите, пропагандирани от мюсюлманските апологети, смутени от делата на своя Пророк.  
  
Aisha was nine lunar years old at the time her marriage to the Islamic prophet was consummated and there is simply no valid evidence that suggests otherwise. The majority of Muslims today, including both scholars and the general Muslim population, agree. This has been the mainstream Muslim understanding throughout Islam's 1,400 year history, and many of these honest Muslims take offense to these lies propagated by Muslim apologists who are embarrassed by their own prophet's actions.
+
===Значението на „консумирам“===
 +
{{Main|Значението в исляма на „консумирам“ брака}}
  
===The Meaning of 'Consummate'===
+
Някои мюсюлмански апологети отказват да приемат съществуването на разкази от Аиша, в които тя твърди, че е била омъжена за Пророка Мухаммад, когато е била на шест години и че той е консумирал брака си с нея, когато е била на възраст от девет лунни години, въпреки че всичко това е записано в колекцията от сахих хадиси на [[Сахих Бухари|Бухари]].
{{Main|The Meaning of Consummate}}
 
  
Some Muslim apologist refuse to accept the existence of narrations given by Aisha in which she states that she was married to Prophet Muhammad when she was six years old and that he consummated his marriage with her when she was nine lunar years of age, even though these are recorded in Bukhari's sahih ahadith collection.
+
Тези апологети обикновено прибягват към поставяне под съмнение на английския превод, дело на д-р Мусхин Кан, като пропускат да се обърнат към оригиналните хадиси, написани на арабски. Ако прочетем съответните хадиси на [[Сахих Бухари|Бухари]], ще ни стане ясно, че Мухаммад е имал сексуално сношение с Аиша, когато тя е била на девет години.  
  
These apologists will usually resort to questioning the English translation of Dr. Mushin Khan, without addressing the ahadith in their original Arabic. A reading of the relevant Bukhari ahadith make it clear that Muhammad had sexual intercourse with Aisha when she was nine years of age.  
+
Използваните термини са: "удкхилат" и "бана биха", които могат да означават единствено „полово сношение“ в контекста на хадисите. Объркването на мюсюлманите идва от тяхното неразбиране на английския израз "consummation of marriage" (консумиране на брака), от  непознаването на арабския език и от нежеланието им да приемат, че техният пророк е имал полово сношение с 9-годишно дете.  
  
The terms used are: "udkhilath" and "bana biha", which can only mean "sexual intercourse" in the context of the ahadith. The confusion from Muslims regarding this comes from their lack of understanding regarding the English phrase "consummation of marriage", their ignorance of Arabic and their unwillingness to admit that their prophet had sexual intercourse with a nine year old child.
+
===Педофилията и защитната тактика „Tu Quoque“ („ти също“)===
 +
{{Main|Педофил ли е Йосиф?|Опровержение на "Стъклената къща на ислямофоба"}}
  
===Pedophilia and the Tu Quoque Defense===
+
Тази статия опровергава твърдението, че Йосиф, съпругът на Мария (Майката на Иисус Христос), е бил педофил – един макар и погрешен, но доста популярен „tu quoque“ аргумент, използван за защита на педофилския брак между Пророка Мухаммад и Аиша.
{{Main|Joseph the Pedophile|l1=Joseph the Pedophile|A Refutation of 'The Islamophobe's Glass House'}}
 
  
This article refutes the claim that Joseph, the husband of Mary (the mother of Jesus Christ), was a pedophile, a popular yet erroneous tu quoque argument used to defend Prophet Muhammad's pedophilic marriage to Aisha.
+
При четене на един неканоничен апокриф, християнски еквивалент на (слаби) или (фалшиви) хадиси, ще открием, че там не се казва, че Мария се е омъжила за Йосиф, когато е била едва на 12 години. Всъщност се казва, че вероятно тя е била на 17 години по време на брака, който евентуално е бил консумиран, ако въобще това се е случило (приснодевството на Мария – вярването, че Мария е останала девица през целия си живот – е основен верови постулат за мнозинството християни по света).
  
Upon reading the non-canonical apocrypha, the Christian equivalent of da`if (weak) or maudu (fabricated) hadith, we find it does not say Mary married Joseph when she was aged only 12. It in fact says she was possibly 17 years of age at the time the marriage was eventually consummated, if ever (Mary's perpetual virginity, the belief that Mary remained a virgin her entire life, is an essential article of faith for the majority of the world's Christians).
+
Най-силните аргумент срещу твърдението, че Йосиф е бил педофил, е фактът, че точно тези неканонични писания, които биват използвани за събиране на информация относно възрастта на Йосиф и Мария, всъщност потвърждават положението на Мария като „Приснодева“ (в Историята на Йосиф Дърводелеца, Иисус казва при смъртта на Йосиф: „Майка Ми, Непорочната Дева“).
  
The most decisive argument against the claim that Joseph was a pedophile is the fact that the same non-canonical writings which are used to gather information on Joseph and Mary's age, also confirm Mary's status as "ever virgin" (in The History of Joseph the Carpenter, Jesus says on Joseph's death "my mother, virgin undefiled").
+
===Различни похвати, използвани за защита действията на Мухаммад===
 +
{{Main|Отговори на защитниците: Мухаммад и Аиша}}
  
===Miscellaneous Apologetics Used to Defend Muhammad's Actions===
+
Тази статия опровергава различни апологетични твърдения, които вероятно не са напълно разгледани в други наши статии, но биват използвани от някои хора, за да оправдаят брака между ислямския пророк Мухаммад и шестгодишната му съпруга Аиша.
{{Main|Responses to Apologetics - Muhammad and Aisha|l1=Responses to Apologetics: Muhammad and Aisha}}
 
  
This article refutes miscellaneous apologetics which may not be fully covered in our other articles, but are used by some to justify the marriage between the Islamic Prophet Muhammad and his six-year-old bride Aisha.
+
Разгледани са 26 различни извинения, сред които: не е възможно Мухаммад да е бил педофил, защото е правил секс и с възрастни жени, педофилите предпочитат деца, а Мухаммад е имал много зрели жени и само една съпруга-дете; по негово време да се прави секс с 9-годишни не е било нещо нередно в Арабия; хората тогава си имали по-малка продължителност на живота и менструацията започвала по-рано при горещ отколкото при студен климат, ето защо момичетата в Арабия са съзрявали още на 9 години.
  
The 26 different excuses covered include; Muhammad can't be a pedophile because he also had sex with grown women, pedophiles prefer children but Muhammad had many adult wives and only one child-bride, at that time it was okay to have sex with 9 year-olds in Arabia, people lived shorter life spans back then, and menstruation in hot climates starts earlier than in cold ones, so girls in Arabia matured as early as nine.
+
==В съвременния свят==
  
==Modern World==
+
===Съвременни педофилски ислямски бракове===
 +
{{Main|Съвременни педофилски ислямски бракове}}
  
===Contemporary Pedophilic Islamic Marriages===
+
Благодарение на множеството примери в ислямските писания, браковете с деца са позволени от повечето мюсюлмански учители и водачи, а в много ислямски страни това е общоприета практика.
{{Main|Contemporary Pedophilic Islamic Marriages}}
+
Момичета, които са далече от възрастта на пубертета, биват омъжвани насила за по-възрастни мъже (понякога на 50 и повече години) заради различни материални придобивки за настойника на момичето или с намерението да се запази семейната чест, като по този начин на девойката се помага да избегне предбрачния секс.
  
Due to its many endorsements within Islamic scripture, child marriages are permitted by the majority of Muslim scholars and leaders, and in many Islamic countries it is common practice.  
+
Педофилските ислямски бракове са най-широко застъпени в Пакистан и Афганистан, следвани от страните в Близкия Изток и Бангладеш.<ref>[http://www.americamagazine.org/content/article.cfm?article_id=1631 America Magazine: Child Marriage in Afghanistan and Pakistan, by Andrew Bushell; March 11, 2002]</ref><ref>[http://www.americansforunfpa.org/NetCommunity/Page.aspx?pid=630 Americans For UNFPA: Virtual Slavery: The Practice of “Compensation Marriages” by Net Community of AfUNFPA; last retrieved Monday, 08 December 2008]</ref> Тази практика може да бъде разпространена в по-малка степен и сред другите мюсюлмански общности, но добива популярност и сред нарастващото мюсюлманско население в много не-мюсюлмански държави като Великобритания<ref name="Ten-fold rise in forced marriages in just four years">[http://www.dailymail.co.uk/news/article-1196955/Ten-fold-rise-forced-marriages-just-years.html Ten-fold rise in forced marriages in just four years] - The Daily Mail July 2, 2009</ref> и САЩ.<ref>Christine Vendel - [http://www.kansascity.com/105/story/1557578.html?pageNum=2&mi_pluck_action=page_nav#Comments_Container Man charged with statutory rape in ‘marriage’ to 14-year-old girl] - The Kansas City Star, November 8, 2009</ref>
Girls far below the age of puberty are forcibly married to older persons  (sometimes in their 50s and later) for various personal gains by the girls' guardian or with the intention to preserve family honor by helping her avoid pre-marital sex.
 
  
Pedophilic Islamic marriages are most prevalent in Pakistan and Afghanistan, followed by other countries in the [[Middle East]] and Bangladesh.<ref>[http://www.americamagazine.org/content/article.cfm?article_id=1631 America Magazine: Child Marriage in Afghanistan and Pakistan, by Andrew Bushell; March 11, 2002]</ref><ref>[http://www.americansforunfpa.org/NetCommunity/Page.aspx?pid=630 Americans For UNFPA: Virtual Slavery: The Practice of “Compensation Marriages” by Net Community of AfUNFPA; last retrieved Monday, 08 December 2008]</ref> This practice may also be prevalent to a lesser extent amongst other Muslim communities, and is on the rise among the growing Muslim populations in many non-Muslim countries, such as the United Kingdom<ref name="Ten-fold rise in forced marriages in just four years">[http://www.dailymail.co.uk/news/article-1196955/Ten-fold-rise-forced-marriages-just-years.html Ten-fold rise in forced marriages in just four years] - The Daily Mail July 2, 2009</ref> and the United States.<ref>Christine Vendel - [http://www.kansascity.com/105/story/1557578.html?pageNum=2&mi_pluck_action=page_nav#Comments_Container Man charged with statutory rape in ‘marriage’ to 14-year-old girl] - The Kansas City Star, November 8, 2009</ref>  
+
В държави като Йемен, Бангладеш, Иран и Северна Нигерия опитите за реформиране на законодателството и забрана за браковете с деца срещнаха отпор и бяха спряни на основанието, че подобна забрана би била нещо неислямско<ref name="TONOV282008">{{cite web|url= http://www.wunrn.com/news/2008/11_08/11_24_08/112408_nigeria.htm|title= Nigeria Child Brides-Broken Lives |publisher= Times Online|author= |date= November 28, 2008|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.wunrn.com%2Fnews%2F2008%2F11_08%2F11_24_08%2F112408_nigeria.htm&date=2013-06-15|deadurl=no}}</ref><ref name="TNTJuly212013">{{cite web |url= http://thenigeriatoday.net/i-could-marry-off-my-six-year-old-daughter-if-i-so-wished-senator-ahmed-yerima-replies-critics/|title= I Could Marry Off My Six Year Old Daughter If I So Wished, Senator Ahmed Yerima Replies Critics|publisher= The Nigeria Today|author= |date= July 21, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fthenigeriatoday.net%2Fi-could-marry-off-my-six-year-old-daughter-if-i-so-wished-senator-ahmed-yerima-replies-critics%2F&date=2013-07-22|deadurl=no}}</ref><ref name="Weekly Blitz">[http://www.weeklyblitz.net/1386/islamist-leader-threatens-of-waging-jihad <!-- Backup link from Jihad Watch {{Reference archive|1=http://www.jihadwatch.org/2011/04/bangladesh-islamic-cleric-threatens-jihad-if-child-marriage-is-banned.html|2=2011-04-23}}  -->Islamist leader threatens of waging Jihad] - Weekly Blitz, April 20, 2011</ref><ref name="MESSAGE">Yessir - [{{Reference archive|1=http://www.abigmessage.com/child-marriage-death-of-13-year-old-bride-after-wedding.html|2=2011-10-25}} Child Marriage - Death Of 13 Year Old Bride After Wedding] - A BIG MESSAGE, April 10, 2010</ref><ref name="IRIN">[{{Reference archive|1=http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=88589|2=2011-10-25}} YEMEN: Deep divisions over child brides] - IRIN, March 28, 2010</ref>, а в случая с Малайзия, нарастващото мюсюлманско население ефективно обърна гръб на социалния прогрес чрез приемането на нови закони, които позволяват практиката на педофилските бракове, конкретно за последователите на исляма<ref name="World News Australia">[{{Reference archive|1=http://news.smh.com.au/breaking-news-world/outcry-over-malaysian-child-marriages-20100804-11fey.html|2=2011-10-25}} Outcry over Malaysian child marriages] - Sydney Morning Herald, August 4, 2010</ref>  
  
In countries like Yemen, Bangladesh, Iran, and Northern Nigeria, attempts at reforming laws and banning child marriages have been opposed and stopped on the grounds that such a ban would be un-Islamic,<ref name="TONOV282008">{{cite web|url= http://www.wunrn.com/news/2008/11_08/11_24_08/112408_nigeria.htm|title= Nigeria Child Brides-Broken Lives |publisher= Times Online|author= |date= November 28, 2008|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.wunrn.com%2Fnews%2F2008%2F11_08%2F11_24_08%2F112408_nigeria.htm&date=2013-06-15|deadurl=no}}</ref><ref name="TNTJuly212013">{{cite web |url= http://thenigeriatoday.net/i-could-marry-off-my-six-year-old-daughter-if-i-so-wished-senator-ahmed-yerima-replies-critics/|title= I Could Marry Off My Six Year Old Daughter If I So Wished, Senator Ahmed Yerima Replies Critics|publisher= The Nigeria Today|author= |date= July 21, 2013|archiveurl= http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fthenigeriatoday.net%2Fi-could-marry-off-my-six-year-old-daughter-if-i-so-wished-senator-ahmed-yerima-replies-critics%2F&date=2013-07-22|deadurl=no}}</ref><ref name="Weekly Blitz">[http://www.weeklyblitz.net/1386/islamist-leader-threatens-of-waging-jihad <!-- Backup link from Jihad Watch {{Reference archive|1=http://www.jihadwatch.org/2011/04/bangladesh-islamic-cleric-threatens-jihad-if-child-marriage-is-banned.html|2=2011-04-23}}  -->Islamist leader threatens of waging Jihad] - Weekly Blitz, April 20, 2011</ref><ref name="MESSAGE">Yessir - [{{Reference archive|1=http://www.abigmessage.com/child-marriage-death-of-13-year-old-bride-after-wedding.html|2=2011-10-25}} Child Marriage - Death Of 13 Year Old Bride After Wedding] - A BIG MESSAGE, April 10, 2010</ref><ref name="IRIN">[{{Reference archive|1=http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=88589|2=2011-10-25}} YEMEN: Deep divisions over child brides] - IRIN, March 28, 2010</ref> and in the case of Malaysia, the growing Muslim population has effectively turned back the clock on social progress by passing new laws which allow for the practice of pedophilic marriages specifically between followers of Islam.<ref name="World News Australia">[{{Reference archive|1=http://news.smh.com.au/breaking-news-world/outcry-over-malaysian-child-marriages-20100804-11fey.html|2=2011-10-25}} Outcry over Malaysian child marriages] - Sydney Morning Herald, August 4, 2010</ref>
+
Следователно трябва да се съгласим, че без оглед на причините и оправданията, които хората могат да предоставят за широкото разпространение на браковете с деца в държавите с мюсюлманско мнозинство, без исляма тази практика отдавна щеше да бъде изоставена като неморална и неприемлива в съвременния свят.  
  
So one has to agree that whatever reasons and justification people may give for the prevalence of child marriages in Muslim-majority nations, without Islam this practice would have long been discarded as immoral and unacceptable in the modern world.
+
===Мюсюлманска статистика за педофилията===
 +
{{Main|Мюсюлманска статистика - (Деца)}}
  
===Muslim Statistics on Pedophilia===
+
Тази страница съдържа различна статистика, която засяга исляма и децата. Ето и един малък пример:
{{Main|Muslim Statistics - Children|l1=Muslim Statistics (Children)}}
 
  
This page consists of various statistics concerning Islam and children. A small sample include:
+
#4 от всеки 5 жени в Близкия Изток са били сексуано малтретирани на възраст между 3 и 6 години от членове на семействата им.
 +
#Повече от половината момичета в Йемен са омъжени преди да са достигнали пубертет.
 +
#С повече от 3900 деца за 6 месеца, Индонезия заема 1-во място в Списъка на Обединените нации за случаи на трафик на деца.
 +
#За една година са регистрирани 2000 искове за сексуална злоупотреба с деца в пакистански ислямски училища, но няма нито едно осъдително съдебно решение.
  
#4 out of 5 Middle-Eastern women are sexually abused between the ages of 3 and 6 by family members.
+
===Отразяването на педофилията в арабските/ислямските медии===
#More than half of all Yemeni girls are married before reaching the age of puberty.
+
{{Main|Педофилия - (Преводи на арабските/ислямски медии)}}
#With more than 3,900 children within 6 months, Indonesia tops the UN bodies list for child trafficking cases
 
#2,000 child sex abuse claims in 1 year at Pakistani Islamic schools, but not even 1 successful prosecution
 
  
===Pedophilia Discussed in Arabic/Islamic Media===
+
Тази хъб-страница съдържа английски преводи от различни арабски/ислямски предавания, където се обсъжда педофилията.
{{Main|Pedophilia (Translations of Arabic/Islamic Media)}}
 
  
This hub page contains English translations of various Arabic/Islamic media discussing pedophilia.
+
{{Quote|1=[{{Reference archive|1=http://www.islamonline.net/ar/IOLCounsel_C/1278406761316/1278406720653/هل-يجوز-تحديد-سن-زواج-للفتيات؟-|2=2011-02-03}} Възможно ли е да се ограничи възрастта, на която да се женят момичетата?]<BR>Предоставено от Ахмед, IslamOnline, Декември 24-ти, 2010г.|2=Светият Коран също така говори за периода на изчакване (за разведена жена да се ожени отново) за съпругата, която все още не е имала менструация, като казва: „И тези от жените ви, които вече не очакват менструация – ако се съмнявате, тогава техният период е три месеца, и (също) за тези, които все още не са имали месечен цикъл“ (Коран 65:4). Понеже това не се отменя на по-късен етап, можем да заключим на този стих, че е позволено половото сношение с момиче, недостигнало полова зрялост. Коранът не е като юридическите книги, които съобщават какви са последствията от нещата, дори ако са забранени. Вярно е, че Пророкът (мир нему) е встъпил в брачен договор с Аиша, когато тя е била на шест години и все пак той не е правил секс с нея, докато тя не е навършила девет години, според Ал-Бухари.<br />
 +
Поради тази причина този въпрос е решен в Корана и Сунната. Няма такава юриспруденция, която да не бъде обвинявана, че е „мъжка юриспруденция“!! Понеже една част от съвременните жени отричат правораздавателните усилия на учителите с обвинението, че тяхната мъжественост ги е довела до една юриспруденция, която е в техен интерес и е срещу жените. Изглежда, че тези, които се водят от тази идея, имат запечатана картина в умовете си на някой баща или шейх от джамия, които биха прибягнали до религията (за свое оправдание). Едно подобно описание не е желано. Но това не е било така, според казаното от Всемогъщия Аллах: „А ако правдата е в тяхна полза, отиват при него покорни.“ (Коран 24:49).  Затова историята на юриспруденцията изобилства (с примери), които разпространяват тази мания и тук не е мястото да ги покажем всичките. Но какво могат да кажат онези, които следват западната феминистка пропаганда, за този кораничен текст и за брака на Пророка с Аиша (Аллах да я благослови)!!!!!}}
  
{{Quote|1=[{{Reference archive|1=http://www.islamonline.net/ar/IOLCounsel_C/1278406761316/1278406720653/هل-يجوز-تحديد-سن-زواج-للفتيات؟-|2=2011-02-03}} Is it permissible to restrict the age at which girls can marry?]<BR>Submitted by Ahmad, IslamOnline, December 24, 2010|2=The Noble Qur'an has also mentioned the waiting period [i.e. for a divorced wife to remarry] for the wife who has not yet menstruated, saying: "And those who no longer expect menstruation among your women - if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated" [Qur'an 65:4]. Since this is not negated later, we can take from this verse that it is permissible to have sexual intercourse with a prepubescent girl. The Qur'an is not like the books of jurisprudence which mention what the implications of things are, even if they are prohibited. It is true that the prophet (PBUH) entered into a marriage contract with 'A'isha when she was six years old, however he did not have sex with her until she was nine years old, according to al-Bukhari.
+
==Разни==
  
Therefore the issue is fixed in the Qur'an and the Sunnah. There is no jurisprudence without it being accused of being a 'male jurisprudence'!!! For a portion of the women in our day deny the jurisprudential efforts of scholars with the accusation that their masculinity leads them to jurisprudence which is in their best-interest, and against women. It appears that those who are led by this idea have the image stuck in their minds of a father or shaykh of a mosque, who would resort to religion. As this was his (description), it was not desirable. But this is not how it was, according to what was related by Allah Almighty: "But if the right is on their side, they come to him with all submission" [Qur'an 24:49]. Wherefore the history of jurisprudence is abounding [with examples] which dispel this mania, and this is not the place to lay them all out. But what can those who follow the Western feminist agenda say to this Qur'anic text, and to the marriage of the Prophet to 'A'isha (may Allah be pleased with her)!!!}}
+
===Вредните ефекти от злоупотребата с деца, записани в ислямските писания===
 +
{{Main|Трагедията на Аиша}}
  
==Miscellaneous==
+
Не е тайната, че сексуалната злоупотреба с деца има сериозни последствия върху жертвите ѝ, без значение дали става въпрос за мюсюлмани или не, и отдавна не е тайна, че Коранът открито оправдава педофилията. Разбира се, за да могат мюсюлманите най-накрая да признаят пагубните ефекти от злоупотребата върху дете, то е необходимо да представим тези ефекти, като използваме автентични ислямски източници. И ето защо намираме Аиша, третата и „най-любима” съпруга на Мухаммад, като съвършен модел за оценяване на педофилията и нейните последствия върху жертвите. Животът на Аиша бинт Абу Бакр наистина е бил една трагедия от 7-ми век.
  
===The Harmful effects of Abuse, Documented in Islamic Scripture===
+
===Бил ли е Мухаммад педофил?Една друга гледна точка===
{{Main|The Tragedy of Aisha}}
+
{{Main|Бил ли е Мухаммад педофил?}}
  
It is no secret that sexual abuse of children has serious consequences on its victims and, among Muslims and non-Muslims alike, it is no longer a secret that the Qur'an explicitly condones pedophilia. Of course, for Muslims to finally acknowledge the harmful effects of abuse on a child it becomes necessary for us to expose those effects through authentic Islamic sources. That is why we find Aisha, Muhammad's third and "favorite" wife, to be the perfect model for assessing pedophilia and its consequences on the victims. The life of Aisha bint Abu Bakr truly was a seventh century tragedy.
+
Става въпрос за една втора гледна точка по въпроса: „Бил ли е Мухаммад педофил?” Едно от най-смущаващите неща в исляма е, че той категорично не осъжда педофилията. Всъщност, това не е и възможно да стане, защото по този начин ще се насочи вниманието към педофилията на Мухаммад, основателят на исляма. Много мюсюлмани не могат да осъдят педофилията, дори ако имат желание за това, защото ако го направят, ще трябва да отхвърлят исляма. Мюсюлманите мълчаливо одобряват педофилията, дори ако им е трудно да го признаят. Мюсюлманите са толкова заслепени от примера на Мухаммадовата педофилия, че за тях е невъзможно категорично да изобличат педофилията, нито пък да почувстват срам. В повечето мюсюлмански страни педофилията се маскира като брак с деца. Понастоящем ООН се опитва да спре злото на брака с деца в изостаналите ислямски региони на Азия и Африка. Бъдещето на 300 милиона девойки зависи от това.
  
===Muhammad a Pedophile? Another Look===
+
===Аиша е била все още полово незряла 15-годишна девойка===
{{Main|Was Muhammad a Pedophile?}}
+
{{Main|Аиша и пубертета}}
  
A second look at the question; was Muhammad a pedophile? One of the most disturbing things about Islam is that it does not categorically condemn pedophilia. Indeed, it cannot, for to do so would draw attention to the pedophilia of Muhammad, the founder of Islam. Many Muslims cannot condemn pedophilia even if they would like to, for they would have to abandon Islam. Muslims tacitly approve of pedophilia, even if they are embarrassed to say so. So mesmerized are Muslims by the example of Muhammad's pedophilia that they are unable to categorically denounce pedophilia or feel shame. It is prevalent in many Muslim countries disguised as child marriage. The UN is today trying to stop the evil of child marriage among the backward Islamic regions of Asia and Africa. The future of some 300 million young girls depends on it.
+
Екзегезата на играта си с кукли, използвана във „Възрастта на Аиша при консумирането”, доказва състоянието на Аиша като полово незряла по времето, когато нейният брак с Мухаммад е бил консумиран. Обаче повечето мюсюлмани не са запознати със сахих хадисите, като казват, че Аиша е била под възрастта на пубертета, когато тя е била на поне 14 години, и е останала в това положение до 16-годишна възраст. Това е така, защото те никога не са чели сахих ахадисите на арабски език.  
  
===Aisha was Still Pre-pubescent Aged Fifteen===
+
Разказвачите на сахих хадисите не са се срамували от факта, че Мухаммад се е оженил и е имал полово сношение с Аиша, когато тя е била под възрастта на пубертета. Така от оригиналите на арабски става ясно, че Аиша е била под възрастта на пубертета на 14 (по времето на атаката срещу Бани Мусталик) или на 15 (по времето на инцидента с танцуващите етиопски роби) и нейният първи ментструален цикъл е започнал на 16-годишна възраст (по време на пътуването за Хадж).
{{Main|Aisha and Puberty}}
 
  
The doll-playing exegesis used in "Aisha's Age of Consummation" in itself proves Aisha's status as pre-pubescent at the time of the consummation of her marriage to Muhammad, but most Muslims are unaware that the Sahih ahadith say that Aisha, was below the age of puberty when she was at least fourteen years old, and remained in that state till the age of sixteen. This is because they have never read the Sahih ahadith in Arabic.
+
===Цитати за Мухаммад, свързани с педофилията===
 +
{{Main|Цитати за Мухаммад, свързани с педофилията}}
  
The narrators of the Sahih ahadith were not ashamed that Muhammad had married and had sexual relations with Aisha when she was below the age of puberty. Hence, from the original Arabic, it is clear that Aisha was below the age of puberty at the age of 14 (at the time of the raid on the Bani Mustaliq) or 15 (at the time of the Ethiopian slaves dancing incident), and begun her first menstrual period at the age of 16 (during the journey for hajj).
+
Тази страница съдържа цитати, свързани с педофилията на Мухаммад, направени от известни личности. Например Саймън Окли, който е избран за Адамс професор по арабски в университета Кеймбридж:
  
===Quotes on Muhammad Relating to Pedophilia===
+
{{Quote||Един арабски писател, цитиран от Марачи<ref>Marac. Vita Mahometis, p. 23. </ref>, казва, че Абубекер е бил доста против даването на толкова невръстната си дъщеря (Аиша, когато тогава тя е била едва на седем години), но срещу това Мухаммад представил, че има божествена заповед за това; при това положение той я изпратил с един кош фурми и когато девойката останала насаме с него, той протегнал благословената си ръка (това са думите на автора) и грубо я сграбчил за дрехите; при което тя го погледнала яростно и му казала: „Хората те наричат вярващ човек<ref>Абулфеда казва, че е той се казвал Ал Амин, „вярващия“, когато бил млад.</ref>, но твоето поведение ми показва, че си коварен.” И при тези думи тя се изтръгнала от ръцете му, събрала дрехите си и отишла да се оплаче на баща си. Старият господин, за да потуши нейното непокорство, ѝ казал, че от там нататък тя е сгодена за  Мухаммад и това му е позволило да си позволява волности с нея, сякаш че му е жена.<ref>Simon Ockley. ''The History of the Saracens'' ([{{Reference archive|1=http://en.wikisource.org/wiki/History_of_the_Saracens/Life_of_Mohammed/Part_I|2=2013-02-05}} Life of Mohammed, Part I]). 6th Edition. London: Henry G. Bohn. 1857 </ref>}}
{{Main|Quotes on Muhammad Relating to Pedophilia}}
 
  
This page consists of quotes relating to Muhammad's pedophilia made by notable individuals. For example, Simon Ockley, who was chosen Adams Professor of Arabic at Cambridge University:
 
  
{{Quote||An Arabian author cited by Maracci,<ref>Marac. Vita Mahometis, p. 23. </ref> says that Abubeker was very averse to the giving him his daughter [Ayesha, who was then but seven years old] so young, but that Mohammed pretended a divine command for it; whereupon he sent her to him with a basket of dates, and when the girl was alone with him, he stretched out his blessed hand (these are the author’s words), and rudely took hold of her clothes; upon which she looked fiercely at him, and said, “People call you the faithful man,<ref>Abulfeda says he was called Al Amin, “the faithful one,” when he was young. </ref> but your behaviour to me shows you are a perfidious one.” And with these words she got out of his hands, and, composing her clothes, went and complained to her father. The old gentleman, to calm her resentment, told her she was new betrothed to Mohammed, and that made him take liberties with her, as if she had been his wife.<ref>Simon Ockley. ''The History of the Saracens'' ([{{Reference archive|1=http://en.wikisource.org/wiki/History_of_the_Saracens/Life_of_Mohammed/Part_I|2=2013-02-05}} Life of Mohammed, Part I]). 6th Edition. London: Henry G. Bohn. 1857 </ref>}}
+
==Външни линкове==
 
 
==See Also==
 
 
 
'''Articles'''
 
 
 
*[[Concerns with Islam: Child Marriage]]
 
{{Hub4|Sex|Sex}}
 
{{Hub4|Children|Children}}
 
 
 
'''Multimedia'''
 
 
 
*[[Videos on Islam: Pedophilia]]
 
 
 
'''Satire'''
 
 
 
*[[Aisha (Farsideology)]]
 
 
 
'''Other Core Articles'''
 
 
 
''Core articles contain an overview of other articles related to a specific issue, and serve as a starting point for anyone wishing to learn about Islam:''
 
* [[Islam and Apostasy]]
 
* [[Islam and Homosexuality]]
 
* [[Islam and Miracles]]
 
* [[Islam and Propaganda]]
 
* [[Islam and Science]]
 
* [[Islam and Scripture]]
 
* [[Islam and the People of the Book]]
 
* [[Islam and Violence]]
 
* [[Islam and Women]]
 
 
 
==External Links==
 
  
 
* [{{Reference archive|1=http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article4959002.ece|2=2011-06-01}} Link between child porn and Muslim terrorists discovered in police raids]
 
* [{{Reference archive|1=http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article4959002.ece|2=2011-06-01}} Link between child porn and Muslim terrorists discovered in police raids]
Ред 199: Ред 165:
 
* [http://news.yahoo.com/s/nm/20090928/od_uk_nm/oukoe_uk_poland_castration Poland okays forcible castration for paedophiles] ''(9/28/2009) - related:'' [[w:Chemical castration|Chemical castration]] ''at wikipedia ''
 
* [http://news.yahoo.com/s/nm/20090928/od_uk_nm/oukoe_uk_poland_castration Poland okays forcible castration for paedophiles] ''(9/28/2009) - related:'' [[w:Chemical castration|Chemical castration]] ''at wikipedia ''
  
==References==
+
==Препратки==
 
{{Reflist|30em}}
 
{{Reflist|30em}}
  
[[Category:Не завършени статии]]
+
[[Category:Завършени статии]]
 
[[Category:Core Articles]]
 
[[Category:Core Articles]]
[[Category:Pedophilia]]
+
[[Category:Педофилия]]
 
__NOEDITSECTION__
 
__NOEDITSECTION__
 
[[ru:Ислам и педофилия‎]]
 
[[ru:Ислам и педофилия‎]]

Текуща версия към 11:33, 3 декември 2019


Педофилията е разрешена в Корана, била е практикувана от Пророка Мухаммад и неговите сподвижници, а някои мюсюлмани днес продължават да извършват това престъпление, следвайки примера на своя пророк.

Съдържание

Определение

Педофилията е сексуална аномалия, която се изразява в това, че човекът бива сексуално привлечен от деца, недостигнали пубертет или са пред пубертет.[1][2] Човек с подобни влечения се нарича педофил .

Някои педофили биват сексуално привлечени единствено от деца (абсолютни педофили), докато други биват сексуално привлечени както от деца, така и от възрастни.[3][4]

В контраст с общоприетото медицинско определение, терминът „педофил“ се използва също и разговорно, за да се обозначат значително по-възрастни хора, които са сексуално привлечени от подрастващи,които са под местната възраст за пълнолетие[5], както и такива, които са злоупотребили сексуално с дете.

В съвременните наказателно-правни определения, терминът „педофил“ общо се използва, за да опише хора, които са обвиняеми или осъдени заради сексуално малтретиране на непълнолетни. Педофилията се счита като табу и е незаконна в повечето общества, култури и религии; изключение прави ислямският свят, където се изповядва ислям.

Писанията

Следва резюме от страници, в които се разглежда отношението на исляма към педофилията:

Ислямските писания и педофилията

Налице са множество препратки в автентичните ислямски писания, които се отнасят до допустимостта на педофилията.

Аиша (Аллах да я благослови) съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) се оженил за нея, когато тя е била на седем години и е била заведена в дома му като булка, когато е била на девет години, и куклите ѝ са били с нея; и когато той (Светият Пророк) е умрял, тя е била на 18 години.

Педофилията в Корана

Коранът позволява педофилията. Следният кораничен стих позволява правенето на секс с момичета, недостигнали пубертет, които все още не са имали менструация.

А за онези от жените ви, които изгубят надежда за месечното кръвотечение, ако се съмнявате, срокът им е три месеца, [също] и за онези, които все още нямат кръвотечение. А за бременните срокът е, докато родят. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще облекчи неговото дело.
Коран 65:4

Става дума за Иддат (العدة‎), което означава период на изчакване, който една жена трябва да спази преди да се омъжи отново. Според този стих, предписаният период на изчакване за разведено момиче, което все още не е имало менструация, е три месеца.

Мухаммад се вмества в клиничната дефиниция за педофил

Мухаммад е бил педофил, дори и според най-строгите клинични определени за педофилия :

A. За период от поне шест месеца, повтарящи се, интензивно възбуждащи сексуални фантазии, сексуални пориви или поведения, включващи сексуална активност с дете или деца, недостигнали пубертет (обикновено на възраст от 13 или по-малко години);

B. Личността е действала според тези сексуални пориви; или сексуалните пориви или фантазии са причинили подчертано страдание или затруднения в общуването;

C. Личността е поне на 16 години или е поне с пет години по-възрастна от детето или децата според Критерий А.


Забележка: Тук не се включва човек в късно юношество, участващ в продължителна сексуално взаимоотношение с 12 или 13-годишно лице

Мухаммад е бил сгоден за Аиша, когато тя е била на 6 години, а той е бил на 51, и е консумирал брака, когато тя все още не е била достигнала пубертет – на възраст от 9 лунни години. По този начин налице са всички три изисквания, необходими за поставяне на позитивна диагноза.

Сподвижниците на Мухаммад и педофилията

Освен самия Мухаммад, неговите сподвижници също са извършвали престъплението педофилия. Умар е бил вторият халиф на исляма и се е оженил за Умм Култум, когато тя е била на 10-12 години. Някои източници дори казват, че тя е била на пет години, когато Умар се е оженил за нея.

"Умар поискал от Али ръката на дъщеря му, Умм Култум, за да се ожени за нея. Али отговорил, че тя все още не е достигнала възрастта (на зрялост). Умар отговорил: в името на Аллах, това не е вярно. Ти не искаш тя да се ожени за мен. Ако тя е малолетна, изпрати ми я.“ И така Али дал на дъщеря си Умм Култум една премяна и поискал от нея да отиде при Умар и да му каже, че нейният баща иска да знае за каква цел е тази премяна. Когато тя дошла при Умар и му предала съобщението, той грабнал ръката ѝ и насила я дръпнал към себе си. Умм Култум поискала той да пусне ръката ѝ, което Умар сторил и казал: „Ти си дама с високи обноски и нравственост. Отиди и кажи на баща си, че си много красива и не си такава каквато той рече, че си.“ С това Али ожени за Умм Култум за Умар"
Tarikh Khamees, Глава 2, стр. 384 ('Дхикр Умм Калтум') и Захаир Ал-Агба, стр. 168 -(Англ.)

Отричащи педофилията в исляма

Някои ислямски източници казват, че Аиша е била всъщност на 17 или 18 години

Някои мюсюлмански апологети наскоро изказаха мнение, че Аиша всъщност е била на по-голяма възраст от 9 лунни години по времето, когато бракът ѝ с Пророка Мухаммад е бил консумиран. Те се опитаха да обяснят, че Аиша всъщност не е била 9-годишна, както твърдят сахих хадисите според нейното собствено свидетелство, но са определили възрастта ѝ чрез неправилно цитиране, непреки източници, неясни техники за датиране и клеветене. Тези съмнителни изследователски техники са довели до няколко конфронтиращи се помежду си хипотези за възрастта на Аиша по време на консумацията ѝ, включително – 12, 14, 15, 17, 18 и 21 години.

Тази статия анализира всеки един аргумент, изтъкнат от тези апологети и предоставя допълнителна информация върху източниците и историята на апологетичните аргументи, че „Аиша е била по-голяма“, като свидетелства и за единствената логична цел, която стои зад тях.

При запознаване по-отблизо с тази полемика, вие ще откриете, че различните твърдения могат общо взето да бъдат категоризирани в следните категории: несправедливи обвинения срещу Хишам ибн Урва и иракските разказвачи, използването на не-сахих (недостоверна) информация, за да се отхвърлят сахих (достоверните) хадисите, които ѝ противоречат, използването на вторични и непреки източници вместо преките свидетелства, използването на „непрецизно“ датиране вместо специфичните дати и твърдения за възрастта, използването на погрешно цитирани препратки и погрешна информация, използването на некоректна логика и лични мнения

Аиша е била на девет лунни години по времето, когато нейният брак с ислямския Пророк е бил консумиран и просто не съществува нито едно валидно доказателство, което да предполага нещо друго. Мнозинството от днешните мюсюлмани, включително учителите и мюсюлманското население като цяло са съгласни по този въпрос. Това е било водещото мюсюлманско разбиране през 1400-годишната история на исляма и мнозина от тези честни мюсюлмани се обиждат от лъжите, пропагандирани от мюсюлманските апологети, смутени от делата на своя Пророк.

Значението на „консумирам“

Някои мюсюлмански апологети отказват да приемат съществуването на разкази от Аиша, в които тя твърди, че е била омъжена за Пророка Мухаммад, когато е била на шест години и че той е консумирал брака си с нея, когато е била на възраст от девет лунни години, въпреки че всичко това е записано в колекцията от сахих хадиси на Бухари.

Тези апологети обикновено прибягват към поставяне под съмнение на английския превод, дело на д-р Мусхин Кан, като пропускат да се обърнат към оригиналните хадиси, написани на арабски. Ако прочетем съответните хадиси на Бухари, ще ни стане ясно, че Мухаммад е имал сексуално сношение с Аиша, когато тя е била на девет години.

Използваните термини са: "удкхилат" и "бана биха", които могат да означават единствено „полово сношение“ в контекста на хадисите. Объркването на мюсюлманите идва от тяхното неразбиране на английския израз "consummation of marriage" (консумиране на брака), от непознаването на арабския език и от нежеланието им да приемат, че техният пророк е имал полово сношение с 9-годишно дете.

Педофилията и защитната тактика „Tu Quoque“ („ти също“)

Тази статия опровергава твърдението, че Йосиф, съпругът на Мария (Майката на Иисус Христос), е бил педофил – един макар и погрешен, но доста популярен „tu quoque“ аргумент, използван за защита на педофилския брак между Пророка Мухаммад и Аиша.

При четене на един неканоничен апокриф, християнски еквивалент на (слаби) или (фалшиви) хадиси, ще открием, че там не се казва, че Мария се е омъжила за Йосиф, когато е била едва на 12 години. Всъщност се казва, че вероятно тя е била на 17 години по време на брака, който евентуално е бил консумиран, ако въобще това се е случило (приснодевството на Мария – вярването, че Мария е останала девица през целия си живот – е основен верови постулат за мнозинството християни по света).

Най-силните аргумент срещу твърдението, че Йосиф е бил педофил, е фактът, че точно тези неканонични писания, които биват използвани за събиране на информация относно възрастта на Йосиф и Мария, всъщност потвърждават положението на Мария като „Приснодева“ (в Историята на Йосиф Дърводелеца, Иисус казва при смъртта на Йосиф: „Майка Ми, Непорочната Дева“).

Различни похвати, използвани за защита действията на Мухаммад

Тази статия опровергава различни апологетични твърдения, които вероятно не са напълно разгледани в други наши статии, но биват използвани от някои хора, за да оправдаят брака между ислямския пророк Мухаммад и шестгодишната му съпруга Аиша.

Разгледани са 26 различни извинения, сред които: не е възможно Мухаммад да е бил педофил, защото е правил секс и с възрастни жени, педофилите предпочитат деца, а Мухаммад е имал много зрели жени и само една съпруга-дете; по негово време да се прави секс с 9-годишни не е било нещо нередно в Арабия; хората тогава си имали по-малка продължителност на живота и менструацията започвала по-рано при горещ отколкото при студен климат, ето защо момичетата в Арабия са съзрявали още на 9 години.

В съвременния свят

Съвременни педофилски ислямски бракове

Благодарение на множеството примери в ислямските писания, браковете с деца са позволени от повечето мюсюлмански учители и водачи, а в много ислямски страни това е общоприета практика. Момичета, които са далече от възрастта на пубертета, биват омъжвани насила за по-възрастни мъже (понякога на 50 и повече години) заради различни материални придобивки за настойника на момичето или с намерението да се запази семейната чест, като по този начин на девойката се помага да избегне предбрачния секс.

Педофилските ислямски бракове са най-широко застъпени в Пакистан и Афганистан, следвани от страните в Близкия Изток и Бангладеш.[6][7] Тази практика може да бъде разпространена в по-малка степен и сред другите мюсюлмански общности, но добива популярност и сред нарастващото мюсюлманско население в много не-мюсюлмански държави като Великобритания[8] и САЩ.[9]

В държави като Йемен, Бангладеш, Иран и Северна Нигерия опитите за реформиране на законодателството и забрана за браковете с деца срещнаха отпор и бяха спряни на основанието, че подобна забрана би била нещо неислямско[10][11][12][13][14], а в случая с Малайзия, нарастващото мюсюлманско население ефективно обърна гръб на социалния прогрес чрез приемането на нови закони, които позволяват практиката на педофилските бракове, конкретно за последователите на исляма[15]

Следователно трябва да се съгласим, че без оглед на причините и оправданията, които хората могат да предоставят за широкото разпространение на браковете с деца в държавите с мюсюлманско мнозинство, без исляма тази практика отдавна щеше да бъде изоставена като неморална и неприемлива в съвременния свят.

Мюсюлманска статистика за педофилията

Тази страница съдържа различна статистика, която засяга исляма и децата. Ето и един малък пример:

 1. 4 от всеки 5 жени в Близкия Изток са били сексуано малтретирани на възраст между 3 и 6 години от членове на семействата им.
 2. Повече от половината момичета в Йемен са омъжени преди да са достигнали пубертет.
 3. С повече от 3900 деца за 6 месеца, Индонезия заема 1-во място в Списъка на Обединените нации за случаи на трафик на деца.
 4. За една година са регистрирани 2000 искове за сексуална злоупотреба с деца в пакистански ислямски училища, но няма нито едно осъдително съдебно решение.

Отразяването на педофилията в арабските/ислямските медии

Тази хъб-страница съдържа английски преводи от различни арабски/ислямски предавания, където се обсъжда педофилията.

Светият Коран също така говори за периода на изчакване (за разведена жена да се ожени отново) за съпругата, която все още не е имала менструация, като казва: „И тези от жените ви, които вече не очакват менструация – ако се съмнявате, тогава техният период е три месеца, и (също) за тези, които все още не са имали месечен цикъл“ (Коран 65:4). Понеже това не се отменя на по-късен етап, можем да заключим на този стих, че е позволено половото сношение с момиче, недостигнало полова зрялост. Коранът не е като юридическите книги, които съобщават какви са последствията от нещата, дори ако са забранени. Вярно е, че Пророкът (мир нему) е встъпил в брачен договор с Аиша, когато тя е била на шест години и все пак той не е правил секс с нея, докато тя не е навършила девет години, според Ал-Бухари.
Поради тази причина този въпрос е решен в Корана и Сунната. Няма такава юриспруденция, която да не бъде обвинявана, че е „мъжка юриспруденция“!! Понеже една част от съвременните жени отричат правораздавателните усилия на учителите с обвинението, че тяхната мъжественост ги е довела до една юриспруденция, която е в техен интерес и е срещу жените. Изглежда, че тези, които се водят от тази идея, имат запечатана картина в умовете си на някой баща или шейх от джамия, които биха прибягнали до религията (за свое оправдание). Едно подобно описание не е желано. Но това не е било така, според казаното от Всемогъщия Аллах: „А ако правдата е в тяхна полза, отиват при него покорни.“ (Коран 24:49). Затова историята на юриспруденцията изобилства (с примери), които разпространяват тази мания и тук не е мястото да ги покажем всичките. Но какво могат да кажат онези, които следват западната феминистка пропаганда, за този кораничен текст и за брака на Пророка с Аиша (Аллах да я благослови)!!!!!
Възможно ли е да се ограничи възрастта, на която да се женят момичетата?
Предоставено от Ахмед, IslamOnline, Декември 24-ти, 2010г.

Разни

Вредните ефекти от злоупотребата с деца, записани в ислямските писания

Не е тайната, че сексуалната злоупотреба с деца има сериозни последствия върху жертвите ѝ, без значение дали става въпрос за мюсюлмани или не, и отдавна не е тайна, че Коранът открито оправдава педофилията. Разбира се, за да могат мюсюлманите най-накрая да признаят пагубните ефекти от злоупотребата върху дете, то е необходимо да представим тези ефекти, като използваме автентични ислямски източници. И ето защо намираме Аиша, третата и „най-любима” съпруга на Мухаммад, като съвършен модел за оценяване на педофилията и нейните последствия върху жертвите. Животът на Аиша бинт Абу Бакр наистина е бил една трагедия от 7-ми век.

Бил ли е Мухаммад педофил?Една друга гледна точка

Става въпрос за една втора гледна точка по въпроса: „Бил ли е Мухаммад педофил?” Едно от най-смущаващите неща в исляма е, че той категорично не осъжда педофилията. Всъщност, това не е и възможно да стане, защото по този начин ще се насочи вниманието към педофилията на Мухаммад, основателят на исляма. Много мюсюлмани не могат да осъдят педофилията, дори ако имат желание за това, защото ако го направят, ще трябва да отхвърлят исляма. Мюсюлманите мълчаливо одобряват педофилията, дори ако им е трудно да го признаят. Мюсюлманите са толкова заслепени от примера на Мухаммадовата педофилия, че за тях е невъзможно категорично да изобличат педофилията, нито пък да почувстват срам. В повечето мюсюлмански страни педофилията се маскира като брак с деца. Понастоящем ООН се опитва да спре злото на брака с деца в изостаналите ислямски региони на Азия и Африка. Бъдещето на 300 милиона девойки зависи от това.

Аиша е била все още полово незряла 15-годишна девойка

Екзегезата на играта си с кукли, използвана във „Възрастта на Аиша при консумирането”, доказва състоянието на Аиша като полово незряла по времето, когато нейният брак с Мухаммад е бил консумиран. Обаче повечето мюсюлмани не са запознати със сахих хадисите, като казват, че Аиша е била под възрастта на пубертета, когато тя е била на поне 14 години, и е останала в това положение до 16-годишна възраст. Това е така, защото те никога не са чели сахих ахадисите на арабски език.

Разказвачите на сахих хадисите не са се срамували от факта, че Мухаммад се е оженил и е имал полово сношение с Аиша, когато тя е била под възрастта на пубертета. Така от оригиналите на арабски става ясно, че Аиша е била под възрастта на пубертета на 14 (по времето на атаката срещу Бани Мусталик) или на 15 (по времето на инцидента с танцуващите етиопски роби) и нейният първи ментструален цикъл е започнал на 16-годишна възраст (по време на пътуването за Хадж).

Цитати за Мухаммад, свързани с педофилията

Тази страница съдържа цитати, свързани с педофилията на Мухаммад, направени от известни личности. Например Саймън Окли, който е избран за Адамс професор по арабски в университета Кеймбридж:

Един арабски писател, цитиран от Марачи[16], казва, че Абубекер е бил доста против даването на толкова невръстната си дъщеря (Аиша, когато тогава тя е била едва на седем години), но срещу това Мухаммад представил, че има божествена заповед за това; при това положение той я изпратил с един кош фурми и когато девойката останала насаме с него, той протегнал благословената си ръка (това са думите на автора) и грубо я сграбчил за дрехите; при което тя го погледнала яростно и му казала: „Хората те наричат вярващ човек[17], но твоето поведение ми показва, че си коварен.” И при тези думи тя се изтръгнала от ръцете му, събрала дрехите си и отишла да се оплаче на баща си. Старият господин, за да потуши нейното непокорство, ѝ казал, че от там нататък тя е сгодена за Мухаммад и това му е позволило да си позволява волности с нея, сякаш че му е жена.[18]


Външни линкове

News regarding Pedophilia among non-Muslims

Препратки

 1. Definition and scope of Pedophilia- (Англ.)
 2. РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК за думата Педофилия
 3. Дефинициа за Педофилия, на английски език - MedicineNet, Април 27-ми, 2011г.
 4. Ryan C. W. Hall, MD, and Richard C. W. Hall, MD, PA, - "Прифил на Педофила: Дефиниция, характеристики на нарушителите, рецидивизъм, резултати от лечението и криминални проблеми- (англ.))" - Стр. 459, Април, 2007г.;82(4):457-471 • www.mayoclinicproceedings.com
 5. Ames, A. & Houston, D. A. (1990). "Правни, социални и биологични определения на педофилията." Архиви на сексуално поведение. 19 (4), 333-342. - (Английски език))
 6. America Magazine: Child Marriage in Afghanistan and Pakistan, by Andrew Bushell; March 11, 2002
 7. Americans For UNFPA: Virtual Slavery: The Practice of “Compensation Marriages” by Net Community of AfUNFPA; last retrieved Monday, 08 December 2008
 8. Ten-fold rise in forced marriages in just four years - The Daily Mail July 2, 2009
 9. Christine Vendel - Man charged with statutory rape in ‘marriage’ to 14-year-old girl - The Kansas City Star, November 8, 2009
 10. "Nigeria Child Brides-Broken Lives", Times Online, November 28, 2008 (archived), http://www.wunrn.com/news/2008/11_08/11_24_08/112408_nigeria.htm. 
 11. "I Could Marry Off My Six Year Old Daughter If I So Wished, Senator Ahmed Yerima Replies Critics", The Nigeria Today, July 21, 2013 (archived), http://thenigeriatoday.net/i-could-marry-off-my-six-year-old-daughter-if-i-so-wished-senator-ahmed-yerima-replies-critics/. 
 12. Islamist leader threatens of waging Jihad - Weekly Blitz, April 20, 2011
 13. Yessir - Child Marriage - Death Of 13 Year Old Bride After Wedding - A BIG MESSAGE, April 10, 2010
 14. YEMEN: Deep divisions over child brides - IRIN, March 28, 2010
 15. Outcry over Malaysian child marriages - Sydney Morning Herald, August 4, 2010
 16. Marac. Vita Mahometis, p. 23.
 17. Абулфеда казва, че е той се казвал Ал Амин, „вярващия“, когато бил млад.
 18. Simon Ockley. The History of the Saracens (Life of Mohammed, Part I). 6th Edition. London: Henry G. Bohn. 1857